• 9 czerwca, 2022

Eukariotyczny system ekspresji przejściowej oparty na rekombinowanym wirusie krowianki

DNA kodujący polimerazę RNA bakteriofaga T7 zligowano z promotorem transkrypcji wirusa krowianki i zintegrowano z genomem wirusa krowianki. Rekombinowany wirus krowianki zachował zakaźność i stabilnie wyrażał polimerazę RNA T7 w komórkach ssaków . Geny docelowe skonstruowano poprzez wstawienie segmentów DNA kodujących  beta – galaktozydazę  lub acetylotransferazę chloramfenikolu do plazmidu z regionami promotora i terminatora bakteriofaga T7.

Gdy komórki zakażono rekombinowanym wirusem krowianki i transfekowano plazmidami zawierającymi docelowe geny, te ostatnie ulegały ekspresji na wysokim poziomie. Aktywność acetylotransferazy chloramfenikolu   była 400-600 razy większa niż ta obserwowana w konwencjonalnych systemach ekspresji przejściowej u ssaków, regulowanych przez regiony wzmacniacza i promotora długich powtórzeń końcowych wirusa mięsaka Rousa lub przez wczesny region wirusa 40 małpy. Hybrydowy wirus krowianki/T7 stanowi podstawę prostego, szybkiego, szeroko stosowanego i wydajnego systemu ekspresji u ssaków.

Powiązane z BRAFE600 zatrzymanie cyklu komórkowego przypominającego proces starzenia się ludzkich znamion.

 • Większość normalnych komórek ssaków ma skończoną długość życia, co uważa się za mechanizm ochronny przed nieograniczoną proliferacją. Zjawisko to, zwane starzeniem się, jest napędzane przez ścieranie telomerów, które wyzwalają indukcję supresorów guza, w tym p16(INK4a) (ref. 5). W hodowanych komórkach starzenie się może być wywołane przedwcześnie przez onkogeny; jednak od dawna dyskutowano, czy takie indukowane przez onkogeny starzenie się stanowi proces fizjologiczny.
 • Znamiona ludzkie (mole) są łagodnymi nowotworami melanocytów, które często zawierają mutacje onkogenne (głównie V600E, gdzie walina zastępuje kwas glutaminowy) w BRAF, kinazie białkowej i efektorze w dół Ras.
 • Niemniej jednak znamiona zwykle pozostają w stanie zahamowania wzrostu przez dziesięciolecia i rzadko przechodzą w nowotwór złośliwy (czerniak). Rodzi to pytanie, czy znamiona ulegają starzeniu indukowanemu przez BRAF(V600E).
 • Tutaj pokazujemy, że trwała ekspresja BRAF(V600E) w ludzkich melanocytach indukuje zatrzymanie cyklu komórkowego, któremu towarzyszy indukcja zarówno p16(INK4a), jak i związanej ze starzeniem się  aktywności kwaśnej beta – galaktozydazy  (SA -beta- Gal)  , powszechnie stosowanej marker starzenia.
 • Po walidacji tych wyników in vivo, znamiona wrodzone są niezmiennie pozytywne dla SA -beta- Gal, co wskazuje na obecność tego klasycznego markera związanego ze starzeniem się w przypadku zmiany nowotworowej u człowieka w dużej mierze z zahamowanym wzrostem. W melanocytach z zahamowanym wzrostem, zarówno in vitro, jak i in situ, zaobserwowaliśmy wyraźną mozaikową indukcję p16(INK4a), co sugeruje, że czynniki inne niż p16(INK4a) przyczyniają się do ochrony przed proliferacją sterowaną przez BRAF(V600E).
 • Naevi nie wydaje się cierpieć z powodu ścierania się telomerów, argumentując za aktywnym procesem starzenia się, napędzanym przez onkogeny, a nie utratą potencjału replikacyjnego.
 • Tak więc, zarówno in vitro, jak i in vivo, melanocyty z ekspresją BRAF(V600E) wykazują klasyczne cechy starzenia, co sugeruje, że starzenie się indukowane przez onkogen reprezentuje prawdziwy ochronny proces fizjologiczny.

Fuzje genów in vitro, które łączą aktywny enzymatycznie  segment beta – galaktozydazy  z fragmentami na końcu aminowym białek egzogennych: wektory plazmidowe Escherichia coli do wykrywania i klonowania sygnałów inicjacji translacji.

 1. Przedstawiamy konstrukcję i zastosowanie serii wektorów plazmidowych odpowiednich do wykrywania i klonowania sygnałów kontrolnych translacji i sekwencji kodujących 5′ genów pochodzenia egzogennego.
 2. W plazmidach tych usunięto pierwsze osiem kodonów końca aminowego  genu beta – galaktozydazy operonu laktozy  , lacZ, a unikalne miejsca cięcia endonukleaz BamHI, EcoRI i SmaI (XmaI) zostały włączone w sąsiedztwie ósmego kodonu lacZ.
 3. Wprowadzenie do takich plazmidów fuzyjnych lac fragmentów kwasu dezoksyrybonukleinowego zawierających odpowiednie sygnały regulatorowe i sekwencje kodujące 5′ doprowadziło do wytworzenia białek hybrydowych składających się z karboksylokońcowego segmentu pozostałości  beta – galaktozydazy  oraz fragmentu peptydu zawierającego aminokońcową grupę aminową kwasy kodowane przez egzogenną sekwencję kwasu dezoksyrybonukleinowego.
 4. Te peptydy hybrydowe zachowały  aktywność  enzymatyczną  beta – galaktozydazy  i dały fenotyp Lac+. Takie białka hybrydowe są przydatne do oczyszczania sekwencji peptydowych kodowanych przez egzogenne fragmenty kwasu dezoksyrybonukleinowego oraz do badań dotyczących struktury i funkcji określonych segmentów peptydowych.

Pułapki promotorowe w embrionalnych komórkach macierzystych: genetyczne badanie przesiewowe do identyfikacji i mutacji genów rozwojowych u myszy.

 • Opracowano ogólną strategię selekcji mutacji insercyjnych u myszy. Konstrukty pozbawione promotora i zawierające  gen beta – galaktozydazy  lub gen reporterowy kodujący białko o aktywności zarówno beta   galaktozydazy , jak  i fosfotransferazy neomycyny  , zostały zaprojektowane tak, aby aktywacja genu reporterowego zależała od jego wstawienia w aktywną jednostkę transkrypcyjną. Takie zdarzenia insercyjne tworzą mutację w znakowanym genie i umożliwiają pójście za jego ekspresją  aktywności beta – galaktozydazy  .
 • Wprowadzenie konstruktów pułapki promotorowej do embrionalnych komórek macierzystych (ES) przez elektroporację lub infekcję retrowirusową doprowadziło do wyprowadzenia linii transgenicznych, które wykazują różne   wzorce ekspresji beta – galaktozydazy . Krzyżowanie heterozygot z 24 szczepów, w których zachodzi ekspresja  beta – galaktozydazy , pozwoliło  zidentyfikować 9 szczepów, w których homozygotyczność prowadzi do śmiertelności embrionalnej. Ponieważ w pozostałych szczepach nie wykryto jawnego fenotypu, wyniki te sugerują, że znaczna część genów ssaków zidentyfikowanych za pomocą tego podejścia nie jest niezbędna do rozwoju.

Mapowanie sygnalizacji Wnt/ beta- katenina podczas rozwoju myszy iw nowotworach jelita grubego.

 1. Sygnalizacja beta- kateniny Wnt odgrywa kluczową rolę w kilku procesach rozwojowych i patologicznych. Domeny ekspresji Wnt były szeroko badane u myszy, ale tkanki odbierające sygnał pozostają w dużej mierze niezidentyfikowane.
 2. Aby określić, które komórki reagują na aktywowaną  beta- kateninę podczas rozwoju ssaków, wygenerowaliśmy transgen aktywowany przez  beta -kateninę, kierujący ekspresją jądrowych  myszy transgenicznych z receptorem beta – galaktozydazy  (BAT-gal), eksprymujących gen lacZ pod kontrolą  beta- kateniny T elementy reagujące na czynnik komórkowy.
 3. Aktywność genu reporterowego   znajduje się w znanych ośrodkach organizacyjnych, takich jak granica śródmózgowia i ektodermalny grzbiet wierzchołka kończyny. Co więcej, ekspresja BAT-gal identyfikuje nowe miejsca sygnalizacji Wnt, takie jak struna grzbietowa, śródbłonek i obszary mózgu dorosłego, ujawniając nieoczekiwany dynamiczny wzór  aktywności transkrypcyjnej beta- kateniny  . Ekspresję transgenu analizowano na zmutowanych tłach.
 4. U homozygotycznych myszy 6-null związanych z receptorem lipoproteinowym, które nie mają koreceptora Wnt, barwienie BAT-gal nie występuje w zmutowanych tkankach, co wskazuje, że myszy BAT-gal są bona fide wskaźnikami sygnalizacji Wnt beta- kateniny in vivo.
 5. Analizy ekspresji BAT-gal w tle gruczolakowatej polipowatości jelita grubego (rozwój jelita grubego+) wykazały  aktywność transkrypcyjną beta- kateniny   w gruczolakach jelit, ale zaskakująco nie w normalnych komórkach krypt.

Beta Galactosidase (?-Gal) Activity Assay Kit (Fluorometric)

K821-100 Biovision each 601.2 EUR

beta Galactosidase antibody

70C-CR7001CAP Fitzgerald 100 ug 516 EUR

beta Galactosidase antibody

70R-10653 Fitzgerald 400 ul 516 EUR

beta-Galactosidase Antibody

5155-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

beta-Galactosidase Antibody

5155-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

beta-Galactosidase Peptide

5155P ProSci 0.05 mg 197.7 EUR

Beta galactosidase antibody

70R-51282 Fitzgerald 100 ul 292.8 EUR

beta Galactosidase antibody

20C-CR7001RP Fitzgerald 1 mg 117.6 EUR

beta Galactosidase antibody

20C-CR7001RP2 Fitzgerald 2 mg 240 EUR

beta Galactosidase antibody

20C-CR7001RP5 Fitzgerald 5 mg 326.4 EUR

beta Galactosidase antibody

20-BR21 Fitzgerald 2 mL 568.8 EUR

beta Galactosidase antibody

20R-GR016 Fitzgerald 10 mg 442.8 EUR

beta Galactosidase antibody

10C-CR7001M2 Fitzgerald 100 ug 163.2 EUR

beta Galactosidase antibody

10R-G122a Fitzgerald 1 mg 398.4 EUR

beta-Galactosidase Antibody

24889-100ul SAB 100ul 468 EUR

beta Galactosidase protein

30-AB21 Fitzgerald 1000 units 258 EUR

beta Galactosidase Enzyme

abx070004-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

Beta-Galactosidase Antibody

3231-100 Biovision each 418.8 EUR

Beta-Galactosidase Antibody

3231-30T Biovision each 175.2 EUR

Alpha Galactosidase (?-Gal) Activity Assay Kit (Fluorometric)

K407-100 Biovision each 633.6 EUR

Beta Galactosidase Staining Kit

55R-1541 Fitzgerald 250 assays 444 EUR

beta Galactosidase antibody (biotin)

60R-1083 Fitzgerald 2 mg 165.6 EUR

Anti-Galactosidase beta Antibody

A01829 BosterBio 100ul 476.4 EUR

beta-Galactosidase Recombinant Protein

91-428 ProSci 0.05 mg 714.3 EUR

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

abx140220-01mg Abbexa 0.1 mg 460.8 EUR

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

20-abx141121 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 644.40 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

beta Galactosidase Blocking Peptide

20-abx061819 Abbexa
 • 309.60 EUR
 • 460.80 EUR
 • 1 mg
 • 5 mg

beta Galactosidase Blocking Peptide

20-abx064157 Abbexa
 • 326.40 EUR
 • 493.20 EUR
 • 1 mg
 • 5 mg

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx101619 Abbexa
 • 477.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1328.40 EUR
 • 644.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx101620 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx101621 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1412.40 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta Polyclonal Antibody

ABP57427-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

Galactosidase Beta Polyclonal Antibody

ABP57427-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

Galactosidase Beta Polyclonal Antibody

ABP57427-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

20-abx007866 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 526.80 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Beta-Galactosidase (GLB1) Antibody

20-abx001538 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Beta-Galactosidase (GLB1) Antibody

abx122700-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Beta-Galactosidase (GLB1) Antibody

20-abx112659 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

Beta-Galactosidase (GLB1) Antibody

20-abx014265 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 117.60 EUR
 • 477.60 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

beta D Galactosidase Antibody

abx022826-10mg Abbexa 10 mg 910.8 EUR

Beta-Galactosidase (GLB1) Antibody

abx029610-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Beta-Galactosidase (GLB1) Antibody

abx029610-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Beta-Galactosidase (LACZ) Antibody

20-abx333660 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Beta-Galactosidase (GLB1) Antibody

abx330975-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

Beta Galactosidase (GLB1) Antibody

abx230877-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

Beta-Galactosidase Assay Kit

abx298865-100Assays Abbexa 100 Assays 679.2 EUR

Beta-Galactosidase (GLB1) Antibody

20-abx302353 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Beta-Galactosidase (GLB1) Antibody

20-abx324974 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

abx415199-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

abx411927-01mg Abbexa 0.1 mg 710.4 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx172501 Abbexa
 • 944.40 EUR
 • 493.20 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx176533 Abbexa
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx176534 Abbexa
 • 1545.60 EUR
 • 744.00 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx176535 Abbexa
 • 1646.40 EUR
 • 777.60 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx176536 Abbexa
 • 1796.40 EUR
 • 844.80 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Anti-Beta galactosidase antibody

PAab00877 Lifescience Market 100 ug 463.2 EUR

anti- Beta galactosidase antibody

FNab00877 FN Test 100µg 658.5 EUR

Beta-Galactosidase Staining Kit

K2182-250 ApexBio 250 assays 351.6 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

4-RPA196Hu01 Cloud-Clone
 • 378.05 EUR
 • 224.40 EUR
 • 1087.68 EUR
 • 442.56 EUR
 • 765.12 EUR
 • 328.80 EUR
 • 2539.20 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

4-RPA196Mu01 Cloud-Clone
 • 528.58 EUR
 • 265.20 EUR
 • 1652.16 EUR
 • 630.72 EUR
 • 1141.44 EUR
 • 429.60 EUR
 • 3950.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

4-RPA196Ra01 Cloud-Clone
 • 595.24 EUR
 • 283.20 EUR
 • 1902.14 EUR
 • 714.05 EUR
 • 1308.10 EUR
 • 474.00 EUR
 • 4575.36 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Anti-Galactosidase beta antibody

STJ97628 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Beta-Galactosidase Staining Kit

K802-250 Biovision each 352.8 EUR

Recombinant E.coli Galactosidase-Beta 1

7-02812 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant E.coli Galactosidase-Beta 1

7-02813 CHI Scientific 50µg Ask for price

Recombinant E.coli Galactosidase-Beta 1

7-02814 CHI Scientific 1mg Ask for price

Anti-GLB1/Beta-galactosidase Antibody

A01829-2 BosterBio 100ug/vial 400.8 EUR

Anti-GLB1/Beta-galactosidase Antibody

A01829-3 BosterBio 100ug/vial 400.8 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx066717 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 627.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx066718 Abbexa
 • 744.00 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2230.80 EUR
 • 878.40 EUR
 • 543.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Rat Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx066719 Abbexa
 • 828.00 EUR
 • 343.20 EUR
 • 2565.60 EUR
 • 994.80 EUR
 • 594.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

E.coli Galactosidase beta 1 (Recombinant)

20-abx073044 Abbexa
 • 276.00 EUR
 • 2798.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Beta-Galactosidase (LACZ) Antibody (HRP)

20-abx333661 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Beta-Galactosidase (LACZ) Antibody (FITC)

20-abx333662 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Beta-Galactosidase (LACZ) Antibody (Biotin)

20-abx333663 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody (FITC)

20-abx273830 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 292.80 EUR
 • 1545.60 EUR
 • 744.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody (Biotin)

20-abx271946 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1429.20 EUR
 • 693.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Beta-Galactosidase (GLB1) Antibody (HRP)

20-abx316908 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Beta-Galactosidase (GLB1) Antibody (FITC)

20-abx316909 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Beta-Galactosidase (GLB1) Antibody (Biotin)

20-abx316910 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Bacteria beta Galactosidase (GLB1) Protein

abx670038-5mg Abbexa 5 mg 526.8 EUR

Cow Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx653492 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2397.60 EUR
 • 927.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Dog Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx653493 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2397.60 EUR
 • 927.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Zebrafish Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx653494 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2397.60 EUR
 • 927.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Monkey Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx653495 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2397.60 EUR
 • 927.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Anti-Galactosidase beta L3 antibody

STJ93200 St John's Laboratory 200 µl 236.4 EUR

Human beta-galactosidase(beta-GAL)ELISA Kit

YLA0572HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

Human beta-galactosidase(beta-GAL)ELISA Kit

YLA0572HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

Beta Secretase Activity Assay Kit

55R-1383 Fitzgerald 100 assays 1002 EUR

Beta Hexosaminidase Activity Assay Kit

MET-5095 Cell Biolabs 100 assays 609.6 EUR

Anti-beta-Galactosidase (E. coli) Purified

11-261-C025 ExBio 0.025 mg 129.6 EUR

Anti-beta-Galactosidase (E. coli) Purified

11-261-C100 ExBio 0.1 mg 212.4 EUR

Human Beta-Galactosidase (GLB1) ELISA Kit

20-abx151616 Abbexa
 • 7970.40 EUR
 • 4250.40 EUR
 • 990.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Galactosidase Beta (GLb) CLIA Kit

abx196673-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Mouse beta-Galactosidase (bGAL) CLIA Kit

abx196748-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Mouse Galactosidase, Beta (GLb) CLIA Kit

abx196965-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat Galactosidase, Beta (GLb) CLIA Kit

abx196966-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rabbit Beta-Galactosidase (GLB1) ELISA Kit

abx362799-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Sheep Beta-Galactosidase (GLB1) ELISA Kit

abx364708-96tests Abbexa 96 tests 1111.2 EUR

Pig Beta-Galactosidase (GLB1) ELISA Kit

abx361402-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Podsumowując, myszy BAT-gal ujawniają całą złożoność sygnalizacji beta- kateniny Wnt u ssaków i mają szerokie możliwości zastosowania do identyfikacji populacji komórek reagujących na Wnt w rozwoju i chorobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *