• 9 czerwca, 2022

Eukariotyczny system ekspresji przejściowej oparty na rekombinowanym wirusie krowianki

DNA kodujący polimerazę RNA bakteriofaga T7 zligowano z promotorem transkrypcji wirusa krowianki i zintegrowano z genomem wirusa krowianki. Rekombinowany wirus krowianki zachował zakaźność i stabilnie wyrażał polimerazę RNA T7 w komórkach ssaków . Geny docelowe skonstruowano poprzez wstawienie segmentów DNA kodujących  beta – galaktozydazę  lub acetylotransferazę chloramfenikolu do plazmidu z regionami promotora i terminatora bakteriofaga T7.

Gdy komórki zakażono rekombinowanym wirusem krowianki i transfekowano plazmidami zawierającymi docelowe geny, te ostatnie ulegały ekspresji na wysokim poziomie. Aktywność acetylotransferazy chloramfenikolu   była 400-600 razy większa niż ta obserwowana w konwencjonalnych systemach ekspresji przejściowej u ssaków, regulowanych przez regiony wzmacniacza i promotora długich powtórzeń końcowych wirusa mięsaka Rousa lub przez wczesny region wirusa 40 małpy. Hybrydowy wirus krowianki/T7 stanowi podstawę prostego, szybkiego, szeroko stosowanego i wydajnego systemu ekspresji u ssaków.

Powiązane z BRAFE600 zatrzymanie cyklu komórkowego przypominającego proces starzenia się ludzkich znamion.

 • Większość normalnych komórek ssaków ma skończoną długość życia, co uważa się za mechanizm ochronny przed nieograniczoną proliferacją. Zjawisko to, zwane starzeniem się, jest napędzane przez ścieranie telomerów, które wyzwalają indukcję supresorów guza, w tym p16(INK4a) (ref. 5). W hodowanych komórkach starzenie się może być wywołane przedwcześnie przez onkogeny; jednak od dawna dyskutowano, czy takie indukowane przez onkogeny starzenie się stanowi proces fizjologiczny.
 • Znamiona ludzkie (mole) są łagodnymi nowotworami melanocytów, które często zawierają mutacje onkogenne (głównie V600E, gdzie walina zastępuje kwas glutaminowy) w BRAF, kinazie białkowej i efektorze w dół Ras.
 • Niemniej jednak znamiona zwykle pozostają w stanie zahamowania wzrostu przez dziesięciolecia i rzadko przechodzą w nowotwór złośliwy (czerniak). Rodzi to pytanie, czy znamiona ulegają starzeniu indukowanemu przez BRAF(V600E).
 • Tutaj pokazujemy, że trwała ekspresja BRAF(V600E) w ludzkich melanocytach indukuje zatrzymanie cyklu komórkowego, któremu towarzyszy indukcja zarówno p16(INK4a), jak i związanej ze starzeniem się  aktywności kwaśnej beta – galaktozydazy  (SA -beta- Gal)  , powszechnie stosowanej marker starzenia.
 • Po walidacji tych wyników in vivo, znamiona wrodzone są niezmiennie pozytywne dla SA -beta- Gal, co wskazuje na obecność tego klasycznego markera związanego ze starzeniem się w przypadku zmiany nowotworowej u człowieka w dużej mierze z zahamowanym wzrostem. W melanocytach z zahamowanym wzrostem, zarówno in vitro, jak i in situ, zaobserwowaliśmy wyraźną mozaikową indukcję p16(INK4a), co sugeruje, że czynniki inne niż p16(INK4a) przyczyniają się do ochrony przed proliferacją sterowaną przez BRAF(V600E).
 • Naevi nie wydaje się cierpieć z powodu ścierania się telomerów, argumentując za aktywnym procesem starzenia się, napędzanym przez onkogeny, a nie utratą potencjału replikacyjnego.
 • Tak więc, zarówno in vitro, jak i in vivo, melanocyty z ekspresją BRAF(V600E) wykazują klasyczne cechy starzenia, co sugeruje, że starzenie się indukowane przez onkogen reprezentuje prawdziwy ochronny proces fizjologiczny.

Fuzje genów in vitro, które łączą aktywny enzymatycznie  segment beta – galaktozydazy  z fragmentami na końcu aminowym białek egzogennych: wektory plazmidowe Escherichia coli do wykrywania i klonowania sygnałów inicjacji translacji.

 1. Przedstawiamy konstrukcję i zastosowanie serii wektorów plazmidowych odpowiednich do wykrywania i klonowania sygnałów kontrolnych translacji i sekwencji kodujących 5′ genów pochodzenia egzogennego.
 2. W plazmidach tych usunięto pierwsze osiem kodonów końca aminowego  genu beta – galaktozydazy operonu laktozy  , lacZ, a unikalne miejsca cięcia endonukleaz BamHI, EcoRI i SmaI (XmaI) zostały włączone w sąsiedztwie ósmego kodonu lacZ.
 3. Wprowadzenie do takich plazmidów fuzyjnych lac fragmentów kwasu dezoksyrybonukleinowego zawierających odpowiednie sygnały regulatorowe i sekwencje kodujące 5′ doprowadziło do wytworzenia białek hybrydowych składających się z karboksylokońcowego segmentu pozostałości  beta – galaktozydazy  oraz fragmentu peptydu zawierającego aminokońcową grupę aminową kwasy kodowane przez egzogenną sekwencję kwasu dezoksyrybonukleinowego.
 4. Te peptydy hybrydowe zachowały  aktywność  enzymatyczną  beta – galaktozydazy  i dały fenotyp Lac+. Takie białka hybrydowe są przydatne do oczyszczania sekwencji peptydowych kodowanych przez egzogenne fragmenty kwasu dezoksyrybonukleinowego oraz do badań dotyczących struktury i funkcji określonych segmentów peptydowych.

Pułapki promotorowe w embrionalnych komórkach macierzystych: genetyczne badanie przesiewowe do identyfikacji i mutacji genów rozwojowych u myszy.

 • Opracowano ogólną strategię selekcji mutacji insercyjnych u myszy. Konstrukty pozbawione promotora i zawierające  gen beta – galaktozydazy  lub gen reporterowy kodujący białko o aktywności zarówno beta   galaktozydazy , jak  i fosfotransferazy neomycyny  , zostały zaprojektowane tak, aby aktywacja genu reporterowego zależała od jego wstawienia w aktywną jednostkę transkrypcyjną. Takie zdarzenia insercyjne tworzą mutację w znakowanym genie i umożliwiają pójście za jego ekspresją  aktywności beta – galaktozydazy  .
 • Wprowadzenie konstruktów pułapki promotorowej do embrionalnych komórek macierzystych (ES) przez elektroporację lub infekcję retrowirusową doprowadziło do wyprowadzenia linii transgenicznych, które wykazują różne   wzorce ekspresji beta – galaktozydazy . Krzyżowanie heterozygot z 24 szczepów, w których zachodzi ekspresja  beta – galaktozydazy , pozwoliło  zidentyfikować 9 szczepów, w których homozygotyczność prowadzi do śmiertelności embrionalnej. Ponieważ w pozostałych szczepach nie wykryto jawnego fenotypu, wyniki te sugerują, że znaczna część genów ssaków zidentyfikowanych za pomocą tego podejścia nie jest niezbędna do rozwoju.

Mapowanie sygnalizacji Wnt/ beta- katenina podczas rozwoju myszy iw nowotworach jelita grubego.

 1. Sygnalizacja beta- kateniny Wnt odgrywa kluczową rolę w kilku procesach rozwojowych i patologicznych. Domeny ekspresji Wnt były szeroko badane u myszy, ale tkanki odbierające sygnał pozostają w dużej mierze niezidentyfikowane.
 2. Aby określić, które komórki reagują na aktywowaną  beta- kateninę podczas rozwoju ssaków, wygenerowaliśmy transgen aktywowany przez  beta -kateninę, kierujący ekspresją jądrowych  myszy transgenicznych z receptorem beta – galaktozydazy  (BAT-gal), eksprymujących gen lacZ pod kontrolą  beta- kateniny T elementy reagujące na czynnik komórkowy.
 3. Aktywność genu reporterowego   znajduje się w znanych ośrodkach organizacyjnych, takich jak granica śródmózgowia i ektodermalny grzbiet wierzchołka kończyny. Co więcej, ekspresja BAT-gal identyfikuje nowe miejsca sygnalizacji Wnt, takie jak struna grzbietowa, śródbłonek i obszary mózgu dorosłego, ujawniając nieoczekiwany dynamiczny wzór  aktywności transkrypcyjnej beta- kateniny  . Ekspresję transgenu analizowano na zmutowanych tłach.
 4. U homozygotycznych myszy 6-null związanych z receptorem lipoproteinowym, które nie mają koreceptora Wnt, barwienie BAT-gal nie występuje w zmutowanych tkankach, co wskazuje, że myszy BAT-gal są bona fide wskaźnikami sygnalizacji Wnt beta- kateniny in vivo.
 5. Analizy ekspresji BAT-gal w tle gruczolakowatej polipowatości jelita grubego (rozwój jelita grubego+) wykazały  aktywność transkrypcyjną beta- kateniny   w gruczolakach jelit, ale zaskakująco nie w normalnych komórkach krypt.

Beta Galactosidase (?-Gal) Activity Assay Kit (Fluorometric)

K821-100 Biovision each 601.2 EUR

β - galactosidase -β –GAL- Activity Assay Kit

E-BC-K631-M-96T Elabscience Biotech 96T 280 EUR

β - galactosidase -β –GAL- Activity Assay Kit

E-BC-K631-M-each Elabscience Biotech each Ask for price

α-Galactosidase Activity Assay, Catalog: MA-0142

MA-0142 Akrivis Bio 100 wells 440 EUR

Alpha Galactosidase (?-Gal) Activity Assay Kit (Fluorometric)

K407-100 Biovision each 633.6 EUR

Beta Galactosidase

PC-181 Kamiya Biomedical Company Polyclonal Ask for price

Beta Galactosidase

PC-209 Kamiya Biomedical Company Polyclonal Ask for price

Beta Galactosidase

PC-215 Kamiya Biomedical Company Polyclonal Ask for price

Beta Galactosidase

PC-216 Kamiya Biomedical Company Polyclonal Ask for price

GAL | Beta galactosidase

AS20-4515 Agrisera AB 200 µg 233 EUR

beta Galactosidase Enzyme

abx070004-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

beta Galactosidase protein

30-AB21 Fitzgerald 1000 units 236 EUR

beta Galactosidase protein

MBS537344-1000Units MyBiosource 1000Units 485 EUR

beta Galactosidase protein

MBS537344-5x1000Units MyBiosource 5x1000Units 2020 EUR

beta Galactosidase antibody

10R-G122a Fitzgerald 1 mg 398.4 EUR

beta Galactosidase antibody

10C-CR7001M2 Fitzgerald 100 ug 95 EUR

beta Galactosidase antibody

20-BR21 Fitzgerald 2 mL 448 EUR

beta Galactosidase antibody

20R-GR016 Fitzgerald 10 mg 314 EUR

beta Galactosidase antibody

20C-CR7001RP Fitzgerald 1 mg 63 EUR

beta Galactosidase antibody

20C-CR7001RP2 Fitzgerald 2 mg 157 EUR

beta Galactosidase antibody

20C-CR7001RP5 Fitzgerald 5 mg 224 EUR

Beta galactosidase antibody

E39-10432 EnoGene 100ug/100ul 225 EUR

beta Galactosidase antibody

70C-CR7001CAP Fitzgerald 100 ug 371 EUR

beta Galactosidase antibody

70R-10653 Fitzgerald 400 ul 451 EUR

Beta galactosidase antibody

70R-51282 Fitzgerald 100 ul 242 EUR

beta Galactosidase Antibody

GWB-23F74E GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

beta Galactosidase Antibody

GWB-19E17B GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Beta Galactosidase Antibody

GWB-Q00622 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Beta Galactosidase Antibody

GWB-B1F49C GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Beta Galactosidase, Antibody

GWB-E331BC GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Beta Galactosidase, Antibody

GWB-CB1847 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

beta Galactosidase Antibody

GWB-BD7865 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Beta Galactosidase Antibody

MBS5315899-01mL MyBiosource 0.1mL 470 EUR

Beta Galactosidase Antibody

MBS5315899-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1955 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS531771-01mg MyBiosource 0.1mg 200 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS531771-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 740 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS534149-01mg MyBiosource 0.1mg 510 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS534149-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2135 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS534524-2mg MyBiosource 2mg 260 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS534524-5x2mg MyBiosource 5x2mg 1020 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS534643-5mg MyBiosource 5mg 325 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS534643-5x5mg MyBiosource 5x5mg 1320 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS534945-10mg MyBiosource 10mg 530 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS534945-5x10mg MyBiosource 5x10mg 2225 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS534993-1mg MyBiosource 1mg 170 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS534993-5x1mg MyBiosource 5x1mg 620 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS535251-2mL MyBiosource 2mL 780 EUR

beta Galactosidase antibody

MBS535251-5x2mL MyBiosource 5x2mL 3365 EUR

Galactosidase Beta, Antibody

GWB-38B300 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Streptavidin (Beta Galactosidase)

MBS634735-1mg MyBiosource 1mg 750 EUR

Streptavidin (Beta Galactosidase)

MBS634735-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3235 EUR

MOUSE ANTI BETA GALACTOSIDASE

MBS224686-02mg MyBiosource 0.2mg 515 EUR

MOUSE ANTI BETA GALACTOSIDASE

MBS224686-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 2145 EUR

beta D Galactosidase Antibody

abx022826-10mg Abbexa 10 mg 910.8 EUR

Beta D Galactosidase Antibody

GWB-38DA70 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Beta d Galactosidase Antibody

GWB-730EB4 GenWay Biotech 10 mg Ask for price

RABBIT ANTI BETA GALACTOSIDASE

MBS224940-01mg MyBiosource 0.1mg 580 EUR

RABBIT ANTI BETA GALACTOSIDASE

MBS224940-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2435 EUR

Beta Galactosidase Staining Kit

55R-1541 Fitzgerald 250 assays 300 EUR

Beta Galactosidase Antibody (HRP)

GWB-Q00625 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Chicken anti Beta Galactosidase

MBS396758-01mg MyBiosource 0.1mg 285 EUR

Chicken anti Beta Galactosidase

MBS396758-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1120 EUR

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

abx140220-01mg Abbexa 0.1 mg 460.8 EUR

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

20-abx141121 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

20-abx007866 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Beta Galactosidase (GLB1) Antibody

abx230877-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

abx411927-01mg Abbexa 0.1 mg 710.4 EUR

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

abx415199-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

anti- Beta galactosidase antibody

FNab00877 FN Test 100µg 658.5 EUR

Beta Galactosidase Antibody (FITC)

GWB-Q00624 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Anti- Beta Galactosidase Antibody

GWB-8B751F GenWay Biotech 2 mg Ask for price

Anti- Beta Galactosidase Antibody

GWB-AFF361 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Anti- Beta Galactosidase Antibody

GWB-EFF41E GenWay Biotech 5 mg Ask for price

Galactosidase beta Rabbit pAb

MBS8540329-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Galactosidase beta Rabbit pAb

MBS8540329-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Galactosidase beta Rabbit pAb

MBS8540329-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Galactosidase beta Rabbit pAb

MBS8540329-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Galactosidase beta Rabbit pAb

MBS8540329-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

beta Galactosidase antibody (biotin)

60R-1083 Fitzgerald 2 mg 116 EUR

beta Galactosidase Antibody (Biotin)

GWB-D18F0D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

beta Galactosidase antibody (biotin)

MBS835000-2mg MyBiosource 2mg 250 EUR

beta Galactosidase antibody (biotin)

MBS835000-5x2mg MyBiosource 5x2mg 975 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx101619 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx101620 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx101621 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx172501 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx176533 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx176534 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx176535 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx176536 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

beta Galactosidase Blocking Peptide

20-abx061819 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

beta Galactosidase Blocking Peptide

20-abx064157 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Avidin, Neutralite (Beta Galactosidase)

MBS634665-1mL MyBiosource 1mL 435 EUR

Avidin, Neutralite (Beta Galactosidase)

MBS634665-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1805 EUR

Rat Galactosidase Beta CLIA Kit

MBS8426741-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Bacterial Beta Galactosidase Antibody

GWB-783XRO GenWay Biotech 1mg Ask for price

Cat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS105590-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS044320-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Rat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS044320-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Rat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS044320-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Rat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS044320-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Rat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS726005-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS726005-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS726005-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS726005-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Rat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS763443-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3900 EUR

Rat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS763443-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 340 EUR

Rat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS763443-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

Rat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS763443-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 455 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPA196Hu01 Cloud-Clone 10ug 96 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

4-RPA196Hu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPA196Mu01 Cloud-Clone 10ug 152 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

4-RPA196Mu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPA196Ra01 Cloud-Clone 10ug 177 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

4-RPA196Ra01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41549-100ug Biomatik Corporation 100ug 380.6 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41549-1mg Biomatik Corporation 1mg 1497.6 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41549-50ug Biomatik Corporation 50ug 230.4 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41550-100ug Biomatik Corporation 100ug 468.6 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41550-1mg Biomatik Corporation 1mg 2074.8 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41550-50ug Biomatik Corporation 50ug 376.2 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41551-100ug Biomatik Corporation 100ug 544.5 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41551-1mg Biomatik Corporation 1mg 2412.8 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41551-50ug Biomatik Corporation 50ug 437.8 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2011629-001mg MyBiosource 0.01mg 130 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2011629-005mg MyBiosource 0.05mg 205 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2011629-01mg MyBiosource 0.1mg 280 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2011629-02mg MyBiosource 0.2mg 325 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2011629-05mg MyBiosource 0.5mg 610 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2009828-001mg MyBiosource 0.01mg 160 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2009828-005mg MyBiosource 0.05mg 280 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2009828-01mg MyBiosource 0.1mg 405 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2009828-02mg MyBiosource 0.2mg 490 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2009828-05mg MyBiosource 0.5mg 930 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2010015-001mg MyBiosource 0.01mg 170 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2010015-005mg MyBiosource 0.05mg 305 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2010015-01mg MyBiosource 0.1mg 465 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2010015-02mg MyBiosource 0.2mg 565 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

MBS2010015-05mg MyBiosource 0.5mg 1070 EUR

Anti- Beta Galactosidase -HRP Antibody

GWB-2E0218 GenWay Biotech 10 mg Ask for price

Goat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS022347-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Fish Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS020498-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Cavy Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS017081-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Duck Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS065421-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Goat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS737107-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Goat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS737107-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Goat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS737107-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Goat Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS737107-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Anti- Beta Galactosidase -FITC Antibody

GWB-4A7530 GenWay Biotech 10 mg Ask for price

Rat Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx066719 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Cow Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx653492 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Dog Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx653493 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS006707-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS006707-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS006707-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS006707-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS019736-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS019736-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS019736-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS019736-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Goose Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS013749-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Camel Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS063874-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Camel Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS063874-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Camel Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS063874-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Camel Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS063874-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Horse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS026307-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Horse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS026307-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Horse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS026307-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Horse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS026307-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Sheep Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS042788-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Sheep Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS042788-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Sheep Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS042788-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Sheep Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS042788-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human Galactosidase Beta ELISA Kit

IHUGLBKT Innovative research each 667 EUR

Mouse Galactosidase Beta ELISA Kit

IMSGLBKT Innovative research each 684 EUR

Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS729345-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS729345-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS729345-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS729345-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Human Galactosidase, beta ELISA Kit

MBS721441-48StripWellsCompetitive MyBiosource 48-Strip-Wells-(Competitive) 485 EUR

Human Galactosidase, beta ELISA Kit

MBS721441-48StripWellsSandwich MyBiosource 48-Strip-Wells-(Sandwich) 485 EUR

Human Galactosidase, beta ELISA Kit

MBS721441-5x96StripWellsCompetitive MyBiosource 5x96-Strip-Wells-(Competitive) 3020 EUR

Human Galactosidase, beta ELISA Kit

MBS721441-96StripWellsCompetitive MyBiosource 96-Strip-Wells-(Competitive) 690 EUR

Human Galactosidase, beta ELISA Kit

MBS721441-96StripWellsSandwich MyBiosource 96-Strip-Wells-(Sandwich) 690 EUR

Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS765396-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3900 EUR

Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS765396-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 340 EUR

Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS765396-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS765396-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 455 EUR

Sheep Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS742790-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Sheep Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS742790-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Sheep Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS742790-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Sheep Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS742790-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Anti-E.coli beta galactosidase Antibody

Y090186 ABM 100 µg 215 EUR

Rabbit Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS007406-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Bovine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS022278-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Bovine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS022278-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Bovine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS022278-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Bovine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS022278-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Canine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS016874-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Canine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS016874-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Canine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS016874-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Canine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS016874-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Donkey Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS078822-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Pigeon Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS085320-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Monkey Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS038107-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Monkey Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS038107-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Monkey Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS038107-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Monkey Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS038107-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Monkey Galactosidase Beta ELISA Kit

IMNGLBKT Innovative research each 837 EUR

Rabbit Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS733651-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rabbit Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS733651-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rabbit Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS733651-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rabbit Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS733651-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Monkey Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS740960-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Monkey Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS740960-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Monkey Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS740960-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Monkey Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS740960-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Bovine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS734162-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Bovine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS734162-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Bovine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS734162-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Bovine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS734162-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Canine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS734374-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Canine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS734374-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Canine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS734374-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Canine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS734374-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Bacteria beta Galactosidase (GLB1) Protein

abx670038-5mg Abbexa 5 mg 526.8 EUR

Anti- Beta Galactosidase Chicken Antibody

GWB-4B097F GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Galactosidase Beta Polyclonal Antibody

ABP57427-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

Galactosidase Beta Polyclonal Antibody

ABP57427-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

Galactosidase Beta Polyclonal Antibody

ABP57427-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

Galactosidase Beta Polyclonal Antibody

BT-AP03445-100ul Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 100ul Ask for price

Galactosidase Beta Polyclonal Antibody

BT-AP03445-20ul Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 20ul Ask for price

Galactosidase Beta Polyclonal Antibody

BT-AP03445-50ul Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 50ul Ask for price

Galactosidase beta Polyclonal Antibody

MBS9246291-01mL MyBiosource 0.1mL 415 EUR

Galactosidase beta Polyclonal Antibody

MBS9246291-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1841 EUR

Galactosidase beta Polyclonal Antibody

MBS8526656-01mg MyBiosource 0.1mg 305 EUR

Galactosidase beta Polyclonal Antibody

MBS8526656-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 465 EUR

Galactosidase beta Polyclonal Antibody

MBS8526656-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 465 EUR

Galactosidase beta Polyclonal Antibody

MBS8526656-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 465 EUR

Galactosidase beta Polyclonal Antibody

MBS8526656-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 465 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx066717 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx066718 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody (FITC)

20-abx273830 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Porcine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS014779-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Porcine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS014779-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Porcine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS014779-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Porcine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS014779-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Hamster Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS030501-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Hamster Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS030501-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Hamster Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS030501-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Hamster Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS030501-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Chicken Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS046118-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Anti- Galactosidase IgG Beta Antibody

GWB-69802C GenWay Biotech 10 mg Ask for price

Chicken Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS743277-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Chicken Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS743277-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Chicken Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS743277-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Chicken Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS743277-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Porcine Galactosidase, Beta ELISA Kit

MBS741136-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Podsumowując, myszy BAT-gal ujawniają całą złożoność sygnalizacji beta- kateniny Wnt u ssaków i mają szerokie możliwości zastosowania do identyfikacji populacji komórek reagujących na Wnt w rozwoju i chorobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *