• 9 czerwca, 2022

Eukariotyczny system ekspresji przejściowej oparty na rekombinowanym wirusie krowianki

DNA kodujący polimerazę RNA bakteriofaga T7 zligowano z promotorem transkrypcji wirusa krowianki i zintegrowano z genomem wirusa krowianki. Rekombinowany wirus krowianki zachował zakaźność i stabilnie wyrażał polimerazę RNA T7 w komórkach ssaków . Geny docelowe skonstruowano poprzez wstawienie segmentów DNA kodujących  beta – galaktozydazę  lub acetylotransferazę chloramfenikolu do plazmidu z regionami promotora i terminatora bakteriofaga T7.

Gdy komórki zakażono rekombinowanym wirusem krowianki i transfekowano plazmidami zawierającymi docelowe geny, te ostatnie ulegały ekspresji na wysokim poziomie. Aktywność acetylotransferazy chloramfenikolu   była 400-600 razy większa niż ta obserwowana w konwencjonalnych systemach ekspresji przejściowej u ssaków, regulowanych przez regiony wzmacniacza i promotora długich powtórzeń końcowych wirusa mięsaka Rousa lub przez wczesny region wirusa 40 małpy. Hybrydowy wirus krowianki/T7 stanowi podstawę prostego, szybkiego, szeroko stosowanego i wydajnego systemu ekspresji u ssaków.

Powiązane z BRAFE600 zatrzymanie cyklu komórkowego przypominającego proces starzenia się ludzkich znamion.

 • Większość normalnych komórek ssaków ma skończoną długość życia, co uważa się za mechanizm ochronny przed nieograniczoną proliferacją. Zjawisko to, zwane starzeniem się, jest napędzane przez ścieranie telomerów, które wyzwalają indukcję supresorów guza, w tym p16(INK4a) (ref. 5). W hodowanych komórkach starzenie się może być wywołane przedwcześnie przez onkogeny; jednak od dawna dyskutowano, czy takie indukowane przez onkogeny starzenie się stanowi proces fizjologiczny.
 • Znamiona ludzkie (mole) są łagodnymi nowotworami melanocytów, które często zawierają mutacje onkogenne (głównie V600E, gdzie walina zastępuje kwas glutaminowy) w BRAF, kinazie białkowej i efektorze w dół Ras.
 • Niemniej jednak znamiona zwykle pozostają w stanie zahamowania wzrostu przez dziesięciolecia i rzadko przechodzą w nowotwór złośliwy (czerniak). Rodzi to pytanie, czy znamiona ulegają starzeniu indukowanemu przez BRAF(V600E).
 • Tutaj pokazujemy, że trwała ekspresja BRAF(V600E) w ludzkich melanocytach indukuje zatrzymanie cyklu komórkowego, któremu towarzyszy indukcja zarówno p16(INK4a), jak i związanej ze starzeniem się  aktywności kwaśnej beta – galaktozydazy  (SA -beta- Gal)  , powszechnie stosowanej marker starzenia.
 • Po walidacji tych wyników in vivo, znamiona wrodzone są niezmiennie pozytywne dla SA -beta- Gal, co wskazuje na obecność tego klasycznego markera związanego ze starzeniem się w przypadku zmiany nowotworowej u człowieka w dużej mierze z zahamowanym wzrostem. W melanocytach z zahamowanym wzrostem, zarówno in vitro, jak i in situ, zaobserwowaliśmy wyraźną mozaikową indukcję p16(INK4a), co sugeruje, że czynniki inne niż p16(INK4a) przyczyniają się do ochrony przed proliferacją sterowaną przez BRAF(V600E).
 • Naevi nie wydaje się cierpieć z powodu ścierania się telomerów, argumentując za aktywnym procesem starzenia się, napędzanym przez onkogeny, a nie utratą potencjału replikacyjnego.
 • Tak więc, zarówno in vitro, jak i in vivo, melanocyty z ekspresją BRAF(V600E) wykazują klasyczne cechy starzenia, co sugeruje, że starzenie się indukowane przez onkogen reprezentuje prawdziwy ochronny proces fizjologiczny.

Fuzje genów in vitro, które łączą aktywny enzymatycznie  segment beta – galaktozydazy  z fragmentami na końcu aminowym białek egzogennych: wektory plazmidowe Escherichia coli do wykrywania i klonowania sygnałów inicjacji translacji.

 1. Przedstawiamy konstrukcję i zastosowanie serii wektorów plazmidowych odpowiednich do wykrywania i klonowania sygnałów kontrolnych translacji i sekwencji kodujących 5′ genów pochodzenia egzogennego.
 2. W plazmidach tych usunięto pierwsze osiem kodonów końca aminowego  genu beta – galaktozydazy operonu laktozy  , lacZ, a unikalne miejsca cięcia endonukleaz BamHI, EcoRI i SmaI (XmaI) zostały włączone w sąsiedztwie ósmego kodonu lacZ.
 3. Wprowadzenie do takich plazmidów fuzyjnych lac fragmentów kwasu dezoksyrybonukleinowego zawierających odpowiednie sygnały regulatorowe i sekwencje kodujące 5′ doprowadziło do wytworzenia białek hybrydowych składających się z karboksylokońcowego segmentu pozostałości  beta – galaktozydazy  oraz fragmentu peptydu zawierającego aminokońcową grupę aminową kwasy kodowane przez egzogenną sekwencję kwasu dezoksyrybonukleinowego.
 4. Te peptydy hybrydowe zachowały  aktywność  enzymatyczną  beta – galaktozydazy  i dały fenotyp Lac+. Takie białka hybrydowe są przydatne do oczyszczania sekwencji peptydowych kodowanych przez egzogenne fragmenty kwasu dezoksyrybonukleinowego oraz do badań dotyczących struktury i funkcji określonych segmentów peptydowych.

Pułapki promotorowe w embrionalnych komórkach macierzystych: genetyczne badanie przesiewowe do identyfikacji i mutacji genów rozwojowych u myszy.

 • Opracowano ogólną strategię selekcji mutacji insercyjnych u myszy. Konstrukty pozbawione promotora i zawierające  gen beta – galaktozydazy  lub gen reporterowy kodujący białko o aktywności zarówno beta   galaktozydazy , jak  i fosfotransferazy neomycyny  , zostały zaprojektowane tak, aby aktywacja genu reporterowego zależała od jego wstawienia w aktywną jednostkę transkrypcyjną. Takie zdarzenia insercyjne tworzą mutację w znakowanym genie i umożliwiają pójście za jego ekspresją  aktywności beta – galaktozydazy  .
 • Wprowadzenie konstruktów pułapki promotorowej do embrionalnych komórek macierzystych (ES) przez elektroporację lub infekcję retrowirusową doprowadziło do wyprowadzenia linii transgenicznych, które wykazują różne   wzorce ekspresji beta – galaktozydazy . Krzyżowanie heterozygot z 24 szczepów, w których zachodzi ekspresja  beta – galaktozydazy , pozwoliło  zidentyfikować 9 szczepów, w których homozygotyczność prowadzi do śmiertelności embrionalnej. Ponieważ w pozostałych szczepach nie wykryto jawnego fenotypu, wyniki te sugerują, że znaczna część genów ssaków zidentyfikowanych za pomocą tego podejścia nie jest niezbędna do rozwoju.

Mapowanie sygnalizacji Wnt/ beta- katenina podczas rozwoju myszy iw nowotworach jelita grubego.

 1. Sygnalizacja beta- kateniny Wnt odgrywa kluczową rolę w kilku procesach rozwojowych i patologicznych. Domeny ekspresji Wnt były szeroko badane u myszy, ale tkanki odbierające sygnał pozostają w dużej mierze niezidentyfikowane.
 2. Aby określić, które komórki reagują na aktywowaną  beta- kateninę podczas rozwoju ssaków, wygenerowaliśmy transgen aktywowany przez  beta -kateninę, kierujący ekspresją jądrowych  myszy transgenicznych z receptorem beta – galaktozydazy  (BAT-gal), eksprymujących gen lacZ pod kontrolą  beta- kateniny T elementy reagujące na czynnik komórkowy.
 3. Aktywność genu reporterowego   znajduje się w znanych ośrodkach organizacyjnych, takich jak granica śródmózgowia i ektodermalny grzbiet wierzchołka kończyny. Co więcej, ekspresja BAT-gal identyfikuje nowe miejsca sygnalizacji Wnt, takie jak struna grzbietowa, śródbłonek i obszary mózgu dorosłego, ujawniając nieoczekiwany dynamiczny wzór  aktywności transkrypcyjnej beta- kateniny  . Ekspresję transgenu analizowano na zmutowanych tłach.
 4. U homozygotycznych myszy 6-null związanych z receptorem lipoproteinowym, które nie mają koreceptora Wnt, barwienie BAT-gal nie występuje w zmutowanych tkankach, co wskazuje, że myszy BAT-gal są bona fide wskaźnikami sygnalizacji Wnt beta- kateniny in vivo.
 5. Analizy ekspresji BAT-gal w tle gruczolakowatej polipowatości jelita grubego (rozwój jelita grubego+) wykazały  aktywność transkrypcyjną beta- kateniny   w gruczolakach jelit, ale zaskakująco nie w normalnych komórkach krypt.

Beta Galactosidase (?-Gal) Activity Assay Kit (Fluorometric)

K821-100 Biovision each 601.2 EUR

β - galactosidase -β –GAL- Activity Assay Kit

E-BC-K631-M-96T Elabscience Biotech 96T 280 EUR

β - galactosidase -β –GAL- Activity Assay Kit

E-BC-K631-M-each Elabscience Biotech each Ask for price

α-Galactosidase Activity Assay, Catalog: MA-0142

MA-0142 Akrivis Bio 100 wells 440 EUR

Alpha Galactosidase (?-Gal) Activity Assay Kit (Fluorometric)

K407-100 Biovision each 633.6 EUR

Beta Galactosidase

PC-181 Kamiya Biomedical Company Polyclonal Ask for price

Beta Galactosidase

PC-209 Kamiya Biomedical Company Polyclonal Ask for price

Beta Galactosidase

PC-215 Kamiya Biomedical Company Polyclonal Ask for price

Beta Galactosidase

PC-216 Kamiya Biomedical Company Polyclonal Ask for price

beta Galactosidase Enzyme

abx070004-100ug Abbexa 100 ug 710.4 EUR

beta Galactosidase protein

30-AB21 Fitzgerald 1000 units 236 EUR

beta Galactosidase antibody

10R-G122a Fitzgerald 1 mg 398.4 EUR

beta Galactosidase antibody

10C-CR7001M2 Fitzgerald 100 ug 95 EUR

beta Galactosidase antibody

20-BR21 Fitzgerald 2 mL 448 EUR

beta Galactosidase antibody

20R-GR016 Fitzgerald 10 mg 314 EUR

beta Galactosidase antibody

20C-CR7001RP Fitzgerald 1 mg 63 EUR

beta Galactosidase antibody

20C-CR7001RP2 Fitzgerald 2 mg 157 EUR

beta Galactosidase antibody

20C-CR7001RP5 Fitzgerald 5 mg 224 EUR

Beta galactosidase antibody

E39-10432 EnoGene 100ug/100ul 225 EUR

beta Galactosidase antibody

70C-CR7001CAP Fitzgerald 100 ug 371 EUR

beta Galactosidase antibody

70R-10653 Fitzgerald 400 ul 451 EUR

Beta galactosidase antibody

70R-51282 Fitzgerald 100 ul 242 EUR

beta Galactosidase Antibody

GWB-23F74E GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

beta Galactosidase Antibody

GWB-19E17B GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Beta Galactosidase Antibody

GWB-Q00622 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Beta Galactosidase Antibody

GWB-B1F49C GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Beta Galactosidase, Antibody

GWB-E331BC GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Beta Galactosidase, Antibody

GWB-CB1847 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

beta Galactosidase Antibody

GWB-BD7865 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Galactosidase Beta, Antibody

GWB-38B300 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

beta D Galactosidase Antibody

abx022826-10mg Abbexa 10 mg 910.8 EUR

Beta D Galactosidase Antibody

GWB-38DA70 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Beta d Galactosidase Antibody

GWB-730EB4 GenWay Biotech 10 mg Ask for price

Beta Galactosidase Staining Kit

55R-1541 Fitzgerald 250 assays 300 EUR

Beta Galactosidase Antibody (HRP)

GWB-Q00625 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

abx140220-01mg Abbexa 0.1 mg 460.8 EUR

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

20-abx141121 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

20-abx007866 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Beta Galactosidase (GLB1) Antibody

abx230877-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

abx411927-01mg Abbexa 0.1 mg 710.4 EUR

beta Galactosidase (GLB1) Antibody

abx415199-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Beta Galactosidase Antibody (FITC)

GWB-Q00624 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Anti- Beta Galactosidase Antibody

GWB-8B751F GenWay Biotech 2 mg Ask for price

Anti- Beta Galactosidase Antibody

GWB-AFF361 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Anti- Beta Galactosidase Antibody

GWB-EFF41E GenWay Biotech 5 mg Ask for price

anti- Beta galactosidase antibody

FNab00877 FN Test 100µg 658.5 EUR

beta Galactosidase antibody (biotin)

60R-1083 Fitzgerald 2 mg 116 EUR

beta Galactosidase Antibody (Biotin)

GWB-D18F0D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx101619 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx101620 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx101621 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx172501 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx176533 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx176534 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx176535 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody

20-abx176536 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

beta Galactosidase Blocking Peptide

20-abx061819 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

beta Galactosidase Blocking Peptide

20-abx064157 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 5 mg

Bacterial Beta Galactosidase Antibody

GWB-783XRO GenWay Biotech 1mg Ask for price

Anti- Beta Galactosidase -HRP Antibody

GWB-2E0218 GenWay Biotech 10 mg Ask for price

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPA196Hu01 Cloud-Clone 10ug 96 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

4-RPA196Hu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPA196Mu01 Cloud-Clone 10ug 152 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

4-RPA196Mu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPA196Ra01 Cloud-Clone 10ug 177 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

4-RPA196Ra01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41549-100ug Biomatik Corporation 100ug 380.6 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41549-1mg Biomatik Corporation 1mg 1497.6 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41549-50ug Biomatik Corporation 50ug 230.4 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41550-100ug Biomatik Corporation 100ug 468.6 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41550-1mg Biomatik Corporation 1mg 2074.8 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41550-50ug Biomatik Corporation 50ug 376.2 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41551-100ug Biomatik Corporation 100ug 544.5 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41551-1mg Biomatik Corporation 1mg 2412.8 EUR

Recombinant Galactosidase Beta (GLb)

RPU41551-50ug Biomatik Corporation 50ug 437.8 EUR

Anti- Beta Galactosidase -FITC Antibody

GWB-4A7530 GenWay Biotech 10 mg Ask for price

Rat Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx066719 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Cow Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx653492 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Dog Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx653493 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Galactosidase Beta ELISA Kit

IHUGLBKT Innovative research each 667 EUR

Mouse Galactosidase Beta ELISA Kit

IMSGLBKT Innovative research each 684 EUR

Anti-E.coli beta galactosidase Antibody

Y090186 ABM 100 µg 215 EUR

Monkey Galactosidase Beta ELISA Kit

IMNGLBKT Innovative research each 837 EUR

Rat Galactosidase, Beta (GLb) CLIA Kit

abx196966-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat Galactosidase, beta 1 ELISA kit

E01A13709 BlueGene 96T 700 EUR

Rat GLβ -Galactosidase, Beta- CLIA Kit

E-CL-R0258-24Tests Elabscience Biotech 24 Tests 180 EUR

Rat GLβ -Galactosidase, Beta- CLIA Kit

E-CL-R0258-48Tests Elabscience Biotech 48 Tests 546 EUR

Rat GLβ -Galactosidase, Beta- CLIA Kit

E-CL-R0258-96Tests Elabscience Biotech 96 Tests 682 EUR

Rat GLβ -Galactosidase, Beta- CLIA Kit

E-CL-R0258-96Tests10 Elabscience Biotech 96 Tests *10 6820 EUR

Rat GLβ -Galactosidase, Beta- CLIA Kit

E-CL-R0258-96Tests5 Elabscience Biotech 96 Tests *5 3410 EUR

Bacteria beta Galactosidase (GLB1) Protein

abx670038-5mg Abbexa 5 mg 526.8 EUR

Anti- Beta Galactosidase Chicken Antibody

GWB-4B097F GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Human Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx066717 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx066718 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody (FITC)

20-abx273830 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Anti- Galactosidase IgG Beta Antibody

GWB-69802C GenWay Biotech 10 mg Ask for price

Galactosidase Beta Polyclonal Antibody

ABP57427-003ml Abbkine 0.03ml 189.6 EUR

Galactosidase Beta Polyclonal Antibody

ABP57427-01ml Abbkine 0.1ml 346.8 EUR

Galactosidase Beta Polyclonal Antibody

ABP57427-02ml Abbkine 0.2ml 496.8 EUR

Goat Galactosidase, beta 1 ELISA kit

E01A48617 BlueGene 96T 700 EUR

Rat GLβ(Galactosidase, Beta) ELISA Kit

EKF58450-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Rat GLβ(Galactosidase, Beta) ELISA Kit

EKF58450-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Rat GLβ(Galactosidase, Beta) ELISA Kit

EKF58450-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Rat GLβ (Galactosidase Beta) ELISA Kit

EKE62117-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Rat GLβ (Galactosidase Beta) ELISA Kit

EKE62117-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Rat Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

EK20190 SAB 96Т 768 EUR

Rat GLb(Galactosidase Beta) ELISA Kit

ELK9775-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Rat GLb(Galactosidase Beta) ELISA Kit

ELK9775-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Rat GLβ(Galactosidase, Beta) ELISA Kit

ER1000 FN Test 96T 628.92 EUR

Rat GLβ(Galactosidase Beta) ELISA Kit

RE2782R-48wells Reed Biotech 48 wells 125.55 EUR

Rat GLβ(Galactosidase Beta) ELISA Kit

RE2782R-96wells Reed Biotech 96 wells 179.55 EUR

ELISA Kit for Galactosidase Beta (GLb)

SEA196Hu Cloud-Clone 96Т 630 EUR

Monkey Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx653495 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

E.coli Galactosidase beta 1 (Recombinant)

20-abx073044 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Galactosidase Beta (GLb) Antibody (Biotin)

20-abx271946 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Galactosidase Beta (GLb) CLIA Kit

abx196673-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Mouse Galactosidase, Beta (GLb) CLIA Kit

abx196965-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Fish Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

DLR-GLb-Fi-48T DL Develop 48T 748.8 EUR

Fish Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

DLR-GLb-Fi-96T DL Develop 96T 985.2 EUR

Human Galactosidase, beta 1 ELISA kit

E01A4952 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Galactosidase, beta 1 ELISA kit

E01A22449 BlueGene 96T 700 EUR

Sheep Galactosidase, beta 1 ELISA kit

E01A100910 BlueGene 96T 700 EUR

Fish Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Fi-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 806.4 EUR

Fish Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Fi-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 1125.6 EUR

Fish Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Fi-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 770.4 EUR

Fish Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Fi-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 1075.2 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

DLR-GLb-Hu DL Develop 96T 422 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

DLR-GLb-Hu-48T DL Develop 48T 574.8 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

DLR-GLb-Hu-96T DL Develop 96T 745.2 EUR

Mouse Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

DLR-GLb-Mu DL Develop 96T 432 EUR

Rabbit Galactosidase, beta 1 ELISA kit

E01A31185 BlueGene 96T 700 EUR

Canine Galactosidase, beta 1 ELISA kit

E01A66048 BlueGene 96T 700 EUR

Bovine Galactosidase, beta 1 ELISA kit

E01A83482 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Galactosidase, beta 1 ELISA kit

E01A74764 BlueGene 96T 700 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

EKL57559-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3452.78 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

EKL57559-96T Biomatik Corporation 96T 726.9 EUR

Human GLβ (Galactosidase Beta) ELISA Kit

EKE60630-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Human GLβ (Galactosidase Beta) ELISA Kit

EKE60630-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Mouse GLb (Galactosidase, Beta) ELISA Kit

EKE61640-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3124.08 EUR

Mouse GLb (Galactosidase, Beta) ELISA Kit

EKE61640-96T Biomatik Corporation 96T 657.7 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

EKU04310-48T Biomatik Corporation 48T 500.5 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

EKU04310-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3396.25 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

EKU04310-96T Biomatik Corporation 96T 715 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

EKN45421-48T Biomatik Corporation 48T 341.04 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

EKN45421-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2314.2 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

EKN45421-96T Biomatik Corporation 96T 487.2 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

DL-GLb-Hu DL Develop 96T 402 EUR

Mouse Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

DL-GLb-Mu DL Develop 96T 412 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

EK14260 SAB 96Т 768 EUR

Human GLb(Galactosidase Beta) ELISA Kit

ELK1920-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Human GLb(Galactosidase Beta) ELISA Kit

ELK1920-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Mouse GLb(Galactosidase, Beta) ELISA Kit

EM1074 FN Test 96T 628.92 EUR

Human Galactosidase Beta ELISA Kit (GLb)

RK01466 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Human GLβ(Galactosidase Beta) ELISA Kit

RE2782H-48wells Reed Biotech 48 wells 116.55 EUR

Human GLβ(Galactosidase Beta) ELISA Kit

RE2782H-96wells Reed Biotech 96 wells 161.55 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Hu-48T Reddot Biotech 48T 432.39 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 600 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Hu-96T Reddot Biotech 96T 617.72 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 830.4 EUR

Mouse Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Mu-48T Reddot Biotech 48T 443.4 EUR

Mouse Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 613.2 EUR

Mouse Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Mu-96T Reddot Biotech 96T 633.5 EUR

Mouse Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 850.8 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Hu-48T Reddot Biotech 48T 411.8 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 573.6 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Hu-96T Reddot Biotech 96T 588.3 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 794.4 EUR

Mouse Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Mu-48T Reddot Biotech 48T 422.3 EUR

Mouse Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 586.8 EUR

Mouse Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Mu-96T Reddot Biotech 96T 603.3 EUR

Mouse Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 812.4 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

SEA196Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5128.02 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

SEA196Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 527.48 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

SEA196Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 702.12 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

SEA196Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2799.54 EUR

Human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

4-SEA196Hu Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

CLIA kit for Rat GL? (Galactosidase, Beta)

E-CL-R0258 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

Escherichia Coli Beta Galactosidase Antibody

GWB-Q00638 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Zebrafish Galactosidase Beta (GLb) Protein

20-abx653494 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Monkey Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

DLR-GLb-Si-48T DL Develop 48T 691.2 EUR

Monkey Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

DLR-GLb-Si-96T DL Develop 96T 906 EUR

Porcine Galactosidase, beta 1 ELISA kit

E01A57335 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Galactosidase, beta 1 ELISA kit

E01A92205 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

EK14261 SAB 96Т 768 EUR

Monkey Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Si-48T Reddot Biotech 48T 542.64 EUR

Monkey Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Si-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 736.8 EUR

Monkey Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Si-96T Reddot Biotech 96T 775.22 EUR

Monkey Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RDR-GLb-Si-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 1027.2 EUR

Monkey Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Si-48T Reddot Biotech 48T 516.8 EUR

Monkey Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Si-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 704.4 EUR

Monkey Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Si-96T Reddot Biotech 96T 738.3 EUR

Monkey Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit

RD-GLb-Si-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 981.6 EUR

OASA09485-200UG - BETA GALACTOSIDASE Antibody

OASA09485-200UG Aviva Systems Biology 0.2mg 459 EUR

ELISA kit for Rat GL? (Galactosidase Beta)

E-EL-R0394 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

CLIA kit for Human GL? (Galactosidase Beta)

E-CL-H0668 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody

CAU28375-100ul Biomatik Corporation 100ul 229.4 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody

CAU28375-200ul Biomatik Corporation 200ul 287.3 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody

CAU28376-100ul Biomatik Corporation 100ul 217.9 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody

CAU28376-200ul Biomatik Corporation 200ul 272.2 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody

CAU28377-100ul Biomatik Corporation 100ul 212.2 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody

CAU28377-200ul Biomatik Corporation 200ul 265.4 EUR

CLIA kit for Mouse GLb (Galactosidase, Beta)

E-CL-M0316 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

ELISA kit for Human GL? (Galactosidase Beta)

E-EL-H0991 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

ELISA kit for Mouse GLb (Galactosidase, Beta)

E-EL-M0525 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 640.8 EUR

Guinea Pig Galactosidase, beta 1 ELISA kit

E01A39898 BlueGene 96T 700 EUR

ELISA kit for Human GLb (Galactosidase Beta)

ELK1920 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

Bacteria-Derived Galactosidase Beta Purified

IBCTGLBB1KU Innovative research each 121 EUR

Bacteria-Derived Galactosidase Beta Purified

IBCTGLBB5KU Innovative research each 493 EUR

Polyclonal Antibody to Galactosidase Beta (GLb)

PAA196Hu01 Cloud-Clone 100ul 221 EUR

Polyclonal Antibody to Galactosidase Beta (GLb)

PAA196Mu01 Cloud-Clone 100ul 227 EUR

Polyclonal Antibody to Galactosidase Beta (GLb)

PAA196Ra01 Cloud-Clone 100ul 239 EUR

Rabbit Anti Beta Galactosidase Polyclonal Antibody

DPBT-68154RB Creative Diagnostics 1 mg 696 EUR

Rabbit Anti Beta Galactosidase Polyclonal Antibody

DPBT-68155RB Creative Diagnostics 1 mg 696 EUR

NATIVE ESCHERICHIA COLI BETA GALACTOSIDASE Protein

GWB-Q00391 GenWay Biotech 5 mg Ask for price

Galactosidase Beta 1 Like 3 (GLB1L3) Antibody

20-abx121483 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Galactosidase Beta 1 Like 3 (GLB1L3) Antibody

abx029993-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Galactosidase Beta 1 Like 3 (GLB1L3) Antibody

abx029993-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Galactosidase Beta 1 Like 3 (GLB1L3) Antibody

20-abx014266 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 200 ug
 • 300 µg

Galactosidase Beta 1 Like 3 (GLB1L3) Antibody

abx330355-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

Galactosidase Beta 1 Like 3 (GLB1L3) Antibody

20-abx323017 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Galactosidase Beta 1 Like 3 (GLB1L3) Antibody

abx014266-100g Abbexa 100 µg 43.75 EUR

Galactosidase Beta 1 Like 3 (GLB1L3) Antibody

abx029993-400l Abbexa 400 µl 518.75 EUR

Galactosidase Beta 1 Like 3 (GLB1L3) Antibody

abx323017-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Galactosidase Beta 1 Like 3 (GLB1L3) Antibody

abx323017-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Rat)

4-PAA196Ra01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

OORA00149-1MG - BIOTIN BETA GALACTOSIDASE Conjugated

OORA00149-1MG Aviva Systems Biology 1mg 269 EUR

OORA00212-1MG - BETA GALACTOSIDASE (E.coli) UNCONJUGATED

OORA00212-1MG Aviva Systems Biology 1mg 139 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Human)

4-PAA196Hu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAA196Mu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Anti-BETA GALACTOSIDASE (E.coli)

GWB-4B9CDD GenWay Biotech 2 mL Ask for price

GLb ELISA Kit| Mouse Galactosidase, Beta ELISA Kit

EF013642 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU605780-96T Biomatik Corporation 96T 869.4 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Rat), PE

4-PAA196Ra01-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Rabbit polyclonal antibody to beta-Gal (galactosidase, beta 1)

TA308238 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Rabbit Anti Beta Galactosidase Polyclonal Antibody,HRP

DPBT-68153RB Creative Diagnostics 1 mg 852 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Rat), APC

4-PAA196Ra01-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Rat), Cy3

4-PAA196Ra01-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Rat), HRP

4-PAA196Ra01-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Rabbit Anti Beta Galactosidase Polyclonal Antibody,FITC

DPBT-68151RB Creative Diagnostics 1 mg 852 EUR

Glb1 (GFP-tagged) - Mouse galactosidase, beta 1 (Glb1)

MG209735 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Human), PE

4-PAA196Hu01-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAA196Mu01-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAA196Ra01-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

OORA00150-1MG - STREPTAVIDIN Beta GALACTOSIDASE Conjugated

OORA00150-1MG Aviva Systems Biology 1mg 369 EUR

Treponema pallidum p17 protein (beta Galactosidase Fusion)

30R-AT030 Fitzgerald 100 ug 295 EUR

Treponema pallidum p47 protein (beta Galactosidase Fusion)

30R-AT031 Fitzgerald 100 ug 330 EUR

Glb1 (untagged) - Mouse galactosidase, beta 1 (Glb1), (10ug)

MC202893 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Anti-Beta galactosidase antibody

PAab00877 Lifescience Market 100 ug 463.2 EUR

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Human), APC

4-PAA196Hu01-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Human), Cy3

4-PAA196Hu01-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Human), HRP

4-PAA196Hu01-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

4-PAA196Mu01-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Mouse), Cy3

4-PAA196Mu01-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Galactosidase Beta (GLb) Polyclonal Antibody (Mouse), HRP

4-PAA196Mu01-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mouse Beta- galactosidase- 1- like protein, Glb1l ELISA KIT

ELI-43515m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Human Beta- galactosidase- 1- like protein, GLB1L ELISA KIT

ELI-08109h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Treponema pallidum TmpA protein (beta Galactosidase Fusion)

30R-AT032 Fitzgerald 100 ug 277 EUR

Rabbit Anti Beta Galactosidase Polyclonal Antibody,Biotin

DPBT-68149RB Creative Diagnostics 1 mg 852 EUR

Podsumowując, myszy BAT-gal ujawniają całą złożoność sygnalizacji beta- kateniny Wnt u ssaków i mają szerokie możliwości zastosowania do identyfikacji populacji komórek reagujących na Wnt w rozwoju i chorobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *