• 16 kwietnia, 2021

Stowarzyszenie

Władze:

Prezes – Marta Tomaszewska (marta.a.tomaszewska@gmail.com)

Członek zarządu – Katarzyna Murawska

Członek zarządu – Agata Szocińska

Członek zarządu – Agnieszka Sochacka

Realizowane projekty:

Od 1 grudnia 2012 roku członkowie Stowarzyszenia realizują projekt Na Straży Sondaży – Media.

Od 1 marca 2014 roku Stowarzyszenie realizuje projekt Na Straży Sondaży – Przetargi.. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Statut Stowarzyszenia:

STATUT

STOWARZYSZENIA CHI KWADRAT

(tekst jednolity z uwzględnieniem zmian przyjętych dnia 11 grudnia 2011 r.)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie Chi Kwadrat, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie prawa polskiego.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla rozwoju nauki w zakresie socjologii i dziedzin pokrewnych. Siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 7. Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

a)      działalność naukowa, szczególnie pogłębianie wiedzy o współcześnie stosowanych metodach badań społecznych,

b)      działalność edukacyjna, w tym rozwijanie umiejętności stosowania wspomnianych technik badawczych do szeroko pojętych badań społecznych i marketingowych,

c)      działalność naukowa także jako rozwijanie metodologii badań społecznych i marketingowych,

d)     ściślejsza integracja środowiska profesjonalnych badaczy rynku ze środowiskiem studenckim i akademickim,

e)      stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń dla studentów pragnących specjalizować się w badaniach społecznych i marketingowych,

f)       realizacja niezarobkowych projektów własnych i zleconych z zakresu badań opinii i rynku,

g)      dbanie o jakość badań społecznych i marketingowych oraz ich wykorzystania,

h)      działalność naukowa, społeczna i kulturalna.

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a)      organizowanie niezarobkowych wykładów, szkoleń i konferencji poświęconych tematyce badań społecznych i marketingowych,

b)      ćwiczenie poszczególnych technik badawczych,

c)      organizowanie niezarobkowych spotkań z profesjonalistami z dziedziny badań społecznych i marketingowych,

d)     nawiązywanie kontaktów z firmami, instytutami i agencjami badawczymi,

e)      prowadzenie niezarobkowych projektów badawczych i wspieranie projektów badawczych członków,

f)       niezarobkowe wydawanie publikacji naukowych o tematyce społecznej i marketingowej,

g)      gromadzenie wiedzy dotyczącej rozwoju badań społecznych i  marketingowych,

h)      niezarobkowe szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych rozwiązań badawczych,

i)        współpracę z innymi organizacjami stawiającymi sobie zbliżone cele,

j)        monitorowanie, kontrolowanie i upublicznianie działań podejmowanych przez instytucje publiczne lub inne.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a)    zwyczajnych,

b)   wspierających,

c)    honorowych.

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)      złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)      wykaże się aktywnością w minimum jednym projekcie Stowarzyszenia i uzyska pozytywną opinię koordynatora projektu.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)      udziału w projektach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)     zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      regularnego opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)      wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu niewywiązywania się z obowiązków,
 • z powodu naruszania dobrego imienia Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres roku,

c)      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)     śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni. Odwołanie zostaje rozpatrzone przez Komisje Rewizyjną. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa jeden rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków danego organu.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem punktu 2 (drugiego) rozdziału IV oraz spraw dyscyplinarnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków obecnych danego organu.
 3. W przypadku braku niezbędnej liczby członków Walnego Zgromadzenia Członków, w dodatkowym terminie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)   z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adresy e-mailowe podane przez członków Stowarzyszenia, do wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne musi zostać zwołane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem punktu 2 (drugiego) rozdziału IV statutu.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)      uchwalania zmian statutu,

c)      wybór i odwoływanie wszystkich organów Stowarzyszenia,

d)     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

g)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

h)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej podjętych w trybie  punktu 15 (piętnastego) rozdziału III statutu.

i)        podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

j)        podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, skarbnika i sekretarza. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał, głos Prezesa jest decydujący.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:

a)    realizacja celów Stowarzyszenia,

b)   wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)    sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)   sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)   uchwalanie budżetu,

h)   uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

i)     zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

j)     rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)   przyjmowanie i skreślanie członków,

l)     rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych w stosunku do członków Stowarzyszenia z wyłączeniem spraw członków Zarządu,

m)  uzupełnianie składu Zarządu w drodze kooptacji w razie, gdy skład tego organu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji.

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Zarządu,

b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)     składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

f)       rozpatrywanie spraw członkowskich oraz dyscyplinarnych z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do członków Zarządu będzie to działanie organu pierwszej instancji,

g)      pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych w przypadku sporu między członkami Stowarzyszenia,

h)      uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej w drodze kooptacji w razie, gdy skład tego organu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)    ze składek członkowskich,

b)   darowizn, spadków, zapisów,

c)    dotacji, grantów i subwencji,

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagana jest reprezentacja łączna dwóch  członków Zarządu.
 5. Majątek i wszelkie dochody Stowarzyszenia są przeznaczane tylko i wyłącznie na jego statutową działalność.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów , przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.