• 9 czerwca, 2022

1 mm 12-dołkowy grzebień

Dokładne analizy częstotliwości, z których były wykonywane w różnych różnych, w tym w teście fizyki fundamentalnej. Dwie <em>dobrze</em> pojedyncze pojedyncze ro-wibracyjne <em>12</em>C<em>1</em>6O na <em>1</em>0,57 <em>μm</ em>, R(9) i R(<em>1</em>0) w drugim paśmie alikwotowym został zmierzony za pomocą spektrometru pierścieniowego z wnęką <em>grzebień</em>.

Wśród słabości (współczynnikinsteina A<0,008 w linii-<em>>), wglądy zostały wprowadzone ze stronem</em i pozycje do pozycji powyżej <em>1</em>000 linii1 linii na <em> 1</em>9<em>1</em> 360 2<em>12</em> 76<em>1</em>.<em>1</ em> i <em>1</em >9<em>1</em> 440 6<em>12</em> 662,2 kHz zą 0,5 kHz (δν/ν=2,6×<em >1</em>0–< em>12</em>). Możliwa jest możliwość uzyskania dostępu do natychmiastowych linii w prawie rejestracji.

Plamistość liści spowodowana przez Alternaria sp. na Iberis sempervirens we Włoszech.

 • Ibersempervirens (Ibersempervirens) jest coraz częściej uprawiany w Ligurii (północne Włochy) jako wykonawca doniczkowa do pomyślnych, pomyślnych, w chłodnych warunkach pogodowych. Pod koniec lata 2003 r. uzyskano rozległą nekrozę na liściach i stadach 4 miesięcznych roślin hodowanych w <em>1</em>doniczkach o d 4 cm na zewnątrz w komercyjnej farmie. W wielu usługach na pierwszej stronie warstwy nekrotycznej plamy były otoczone chlorotyczną aureolą, która stawała się warsztatem.
 • Obszary martwicze częstość zlewały się, tworząc większe i nieregularnie ukształtowane plamy. Na stronie strony liści nie na terenach chlorotycznych. Silnie zaatakowane rośliny zostały zdefoliowane. Porażone rośliny często umierały, ale abordaż zmian chorobowych na samym poziomie jakości roślinach obniżała, a tym samym tym samym wartości rynkowej.
 • Choroba wystąpiła na 40% roślin w każdym z dwóch gospodarstw. Plamy na liściach zawierały ciemnobrązowe, wielokomórkowe konidia w kształcie gruszki. Konidia miały długość od 22,5 do 50,0 <em>μm</em> (średnio 32,8 <em>μm</em>) i od 7,5 do <em>1</em>5,0 <em>μm</em> (średnia <em Szerokość >12</em>,3 <em>μm</em>), z 5-7 podłużnymi ścianami poprzecznymi i średnio 6-7 pojedynczymi komórkami.
 • Z porażonych liści grzyb zidentyfikowany na podstawie cech morfologicznych jako Alternaria sp. był konsekwentnie izolowany na agarze z dekstrozą ziemniaczaną. Testy patogeniczności przeprowadzono, spryskując liście zdrowych <em>12</em>-miesięcznych roślin doniczkowych I. sempervirens zawiesiną zarodników i grzybni (<em>1</em>0<sup>5</sup> jtk/ml). Rośliny bez inokulacji służyły jako kontrola.
 • Do każdego zabiegu użyto 10 roślin. Rośliny przykryto plastikowymi torebkami przez <em>1</em>0 dni po zaszczepieniu i trzymano na zewnątrz przez 60 dni w temperaturze od 0 do 32°C (średnio <em>12</em>°C).
 • Pierwsze zmiany pojawiły się na liściach 45 dni po zaszczepieniu, podczas gdy rośliny kontrolne pozostały zdrowe. Z takich zmian Alternaria sp. był konsekwentnie reizolowany. Test patogeniczności przeprowadzono dwukrotnie.
 • Obecność A. brassicae stwierdzono w Tanganicy na Iberis sp., I. umbellata w Danii (2) i I. amara w Stanach Zjednoczonych (4); A. matthiolae zaobserwowano na nasionach I. amara i I. umbellata (3). Plamistość liści wywołana przez Alternaria sp. na I. amara zaobserwowano na Florydzie (<em>1</em>). Jest to, według naszej wiedzy, pierwszy raport Alternaria sp. z o.o. na I. sempervirens we Włoszech <em>również</em> jak i na całym świecie.
 • Źródło: (<em>1</em>) SA Alfieri i in. Indeks Chorób roślin na Florydziu. Byk. <em>1</em><em>1</em>, <em>1</em>9 (2) P. Nergaard. ks. Mikołaj. [em>1</em>8:572, 1939; (3) P. Neergaarda. ks. Mikołaj. 25:382, 1946). (4) RD Rabe. <em>Grzebień</em>. Proc. wewn. Roślina Propagacji Soc. 40:<em>1</em>60, <1</em>99<em>1</em>.

Badanie leczenia młodzieży z depresją (TADS): wyniki dotyczące bezpieczeństwa.

 1. Porównanie wskaźników fizycznych, psychicznych i związanych z samobójstwem u nastolatków z MDD leczonych samą fluoksetyną (FLX), terapią poznawczo-behawioralną (CBT), leczeniem skojarzonym ( COMB ) lub placebo (PBO).
 2. Oceny bezpieczeństwa obejmowały zdarzenia niepożądane (AE) zebrane w spontanicznych raportach, jak również systematyczne pomiary dla określonych objawów fizycznych i psychicznych. Myśli samobójcze i zachowania samobójcze były systematycznie oceniane na podstawie raportów samooceny i lekarzy. Zdarzenia samobójcze zostały również ponownie przeanalizowane przez Columbia Group i ekspertów oceniających przy użyciu algorytmu Columbia-Classification Algorithm for Suicidal Assessment stosowanego w wysiłkach reklasyfikacji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków.
 3. Nastolatki z depresją zgłaszały wysokie wskaźniki objawów fizycznych na początku badania, które ustępowały wraz z poprawą depresji . Sedacja, bezsenność, wymioty i ból w górnej części brzucha wystąpiły u co najmniej 2% osób leczonych FLX i/lub  COMB  i dwukrotnie częściej niż placebo. Odsetek psychiatrycznych AE wyniósł 11% w FLX, 5,6% w  COMB , 4,5% w PBO i 0,9% w CBT. Myśli samobójcze uległy ogólnej poprawie, z największą poprawą w  COMB . Dwadzieścia cztery zdarzenia związane z samobójstwem wystąpiły w okresie 12 tygodni: 5 pacjentów (4,7%) w  COMB, 10 (9,2%) w FLX, 5 (4,5%) w CBT i 3 (2,7%) w placebo. Statystycznie tylko FLX miał więcej zdarzeń związanych z samobójstwem niż PBO (p = 0,0402, iloraz szans (OR) = 3,7, 95% CI 1,00-63,7). Tylko pięć rzeczywistych prób miało miejsce (2  COMB , 2 FLX, 1 CBT, 0 PBO). Nie było samobójstw.
 4. Różne metody wywoływania AE dają różne wyniki. Ogólnie rzecz biorąc, wraz z poprawą stanu depresji, dolegliwości fizyczne i myśli samobójcze zmniejszają się proporcjonalnie do korzyści z leczenia. W tym badaniu psychiatryczne zdarzenia niepożądane i zdarzenia związane z samobójstwem są częstsze u pacjentów leczonych FLX. Leczenie COMB  może oferować korzystniejszy profil bezpieczeństwa niż samo leczenie w przypadku depresji młodzieńczej.

Glial fibrillary acidic protein (GFAP) w guzach skąpodrzewiaka: skąpodrzewiak glejowowłóknisty i skąpodrzewiak przejściowy jako podtypy skąpodrzewiaka.

 • Immunoreaktywność wobec glejowego fibrylarnego kwaśnego białka (GFAP) jest uważana głównie za oznakę histogenezy i/lub różnicowania astrogleju.
 • Obecność astrocytów w skąpodrzewiakach jest <em>dobrze</em> znanym zjawiskiem; ponadto opisano również GFAP-dodatnie nowotworowe oligodendrocyty, które nie były jeszcze systematycznie badane.
 • Stosując surowicę anty-GFAP w technice peroksydaza-antyperoksydaza antyperoksydaza (PAP), zbadano 50 skąpodrzewiaków i 16 mieszanych skąpodrzewiaków; zdiagnozowano je na podstawie rutynowych wybarwień histologicznych. W połowie wszystkich skąpodrzewiaków i tylko w nielicznych (<em>12</em>) mieszanych skąpodrzewiaków stwierdzono obecność GFAP-dodatnich oligodendrocytów w niektórych obszarach o klasycznej teksturze <em>plastra</em> miodu z wydatnym zrębem naczyniowym.
 • Dla tych komórek immunoreaktywnych zaproponowano termin „gliofibrylarny oligodendrocyt” (gfoc). Istnienie komórki nowotworowej <em>grzebienia</em>o cechach morfologicznych oligodendrogleju z
 • Wytwarzanie GFAP w cytoplazmie może być uważane za analogiczne do przejściowej ekspresji GFAP przez glej tworzący mielinę podczas normalnego rozwoju (Choi i Kim 1984), co sugeruje powrót do zachowania płodowego przez niektóre nowotworowe oligodendrocyty.
 • Trzy guzy z obecnej serii składały się głównie z gfocs i dlatego można je nazwać skąpodrzewiakami glejowowłóknistymi.
 • W około 32% wszystkich skąpodrzewiaków, ale tylko raz w grupie guzów mieszanych, stopniowe przejście morfologiczne z gfocs w gemistocytic.

Filogeneza i systematyka demospongiae w świetle nowych sekwencji małych podjednostek rybosomalnego DNA (18S).

 

 1. Najbardziej zróżnicowaną i bogatą gatunkowo klasą gromady Porifera jest Demospongiae. W ostatnich latach systematyka tego kladu, który obejmuje ponad 7000 gatunków, szybko się rozwinęła w świetle nowych badań <em>grzebienia</em>w zakresie obserwacji molekularnych i morfologicznych. Dodaliśmy ponad 500 nowych, prawie kompletnych sekwencji 18S (wzrost o ponad 200%) w celu dalszego lepszego zrozumienia filogenezy Demospongiae.
 2. Nasze badanie koncentruje się w szczególności na reprezentacji gatunków i rodzajów, które nigdy nie były pobierane z żadnych danych molekularnych, aby przyspieszyć postęp w klasyfikowaniu tej zróżnicowanej linii. W naszych analizach znajdują się cztery wysoce obsługiwane podklasy Demospongiae: Keratosa, Myxospongiae,
 3. Haploscleromorpha i Heteroscleromorpha. W obrębie Keratosa ani Dendroceratida, ani jego dwie rodziny, Darwinellidae i Dictyodendrillidae, nie są monofiletyczne, a Dictyoceratida dzieli się na dwie linie, z których jedna składa się głównie z Dysideidae, a druga zawiera pozostałe rodziny (Irciniidae, Spongiidae, Thorectidae i Verticillitidae). W obrębie Myxospongiae stwierdzamy, że Chondrosida jest parafiletyczna w stosunku do Verongida.
 4. Zmieniamy te ostatnie, włączając gatunki z rodzaju Chondrosia i tworzymy nowy porządek Chondrillida, aby zawierał pozostałe taksony z Chondrosida, które teraz odrzucamy.
 5. Nawet przy zwiększonym próbkowaniu taksonów Haploscleromorpha, nasze analizy są zgodne z poprzednimi badaniami; jednak gatunki Haliclona są przeplatane jeszcze większą liczbą kladów. Haploscleromorpha zawiera pięć wysoce wspieranych kladów, z których każdy jest bardziej zróżnicowany niż wcześniej uznawano, a obecne rodziny są w większości polifiletyczne. Ponadto przypisujemy Janulum spinispiculum do Haploscleromorpha i wskrzeszamy Reniera filholi jako Janulum filholi <em>grzebień</em>. lis.
 6. W ramach dużego kladu Heteroscleromorpha potwierdziliśmy <em>12</em> niedawno zidentyfikowanych kladów na podstawie alternatywnych danych, a także <em>równie</em> jako siostrzany związek między słodkowodną Spongillida i rodziną Vetulinidae.
 7. Przenosimy Stylissa flabelliformis do rodzaju Scopalina w obrębie rodziny Scopalinidae, której pozycja jest niepewna. Nasze analizy ujawniają duży, silnie wspierany klad zawierający wszystkie heteroskleromorfy inne niż Spongillida, Vetulinidae i Scopalinidae.
 8. W obrębie tego kladu znajduje się główny podział oddzielający Axinellidae, Biemnida, Tetractinellida, Bubaridae, Stelligeridae, Raspailiidae oraz niektóre gatunki Petromica, Topsentia i Axinyssa od Agelasida, Polymastiidae, Placospongiidae, Clionaidae, Potrathychondriticleridae, i Trachykladus.

1 mm 12-well Comb, RS

2392061 Atto 3unit 58.96 EUR

2 mm 12-well Comb, RS

2392064 Atto 3unit 58.96 EUR

1 mm 8-well Comb, RS

2392060 Atto 3unit 58.96 EUR

1 mm 6-well Comb, RM

2328375 Atto 3unit 48.64 EUR

1 mm 8-well Comb, RM

2328376 Atto 3unit 48.64 EUR

1 mm 20-well Comb, RS

2392062 Atto 3unit 58.96 EUR

1 mm 20-well Comb, RM

2328422 Atto 3unit 66.33 EUR

1 mm 10-well Comb, RM

2328948 Atto 3unit 58.96 EUR

Comb (1.0 mm , 10 well)

LA1070I-1NO EWC Diagnostics 1 unit 46.7 EUR

Comb (1.0 mm , 15 well)

LA1070J-1NO EWC Diagnostics 1 unit 46.7 EUR

2 mm 8-well Comb, RS

2392063 Atto 3unit 58.96 EUR

2 mm 20-well Comb, RS

2392065 Atto 3unit 58.96 EUR

1 mm 12-well Combs 2/pk, RM(RMS 10-12)

2398269 Atto 5unit 39.8 EUR

6-well comb, 1mm

2398206 Atto 3unit 303.6 EUR

1.5mm 6-well Comb

2398297 Atto 8unit 17.69 EUR

9-well comb, 1mm

2398319 Atto 3unit 50.85 EUR

10-well comb, 1mm

2398207 Atto 3unit 303.6 EUR

14-well comb, 1mm

2398213 Atto 3unit 303.6 EUR

15-well comb, 1mm

2398317 Atto 3unit 57.49 EUR

22-well comb, 1mm

2398318 Atto 3unit 44.22 EUR

0.75 mm 12-well Combs 2/pk, CP

2393640 Atto 5unit 39.87 EUR

AXYGEN® 12-WELL COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 0.75 MM THICKNESS

HGB10-12-075 CORNING 1/pk 67.2 EUR

AXYGEN® 12-WELL COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB10-12-1 CORNING 1/pk 68.4 EUR

AXYGEN® 12-WELL COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB10-12-15 CORNING 1/pk 69.6 EUR

AXYGEN® 12-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB15-12-1 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 12-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB15-12-15 CORNING 1/pk 72 EUR

1mm 13&26-well comb

2393383 Atto 8unit 17.69 EUR

12 Well Comb ,1mm Thick For Enduro 10cm Gel System

LE1000C10-04 GenDepot Ea 153.6 EUR

12 Well Comb ,1.5mm Thick For Enduro 10cm Gel System

LE1000C10-05 GenDepot Ea 153.6 EUR

12 Well Comb ,0.75mm Thick For Enduro 10cm Gel System

LE1000C10-03 GenDepot Ea 153.6 EUR

COMB 1.5MM X 22 WELL

CB120-1522 IBI Scientific - 72.02 EUR

COMB .04MM X 18 WELL

CQ-0418 IBI Scientific - 80.84 EUR

COMB .04MM X 24 WELL

CQ-0424 IBI Scientific - 80.84 EUR

COMB .04MM X 32 WELL

CQ-0432 IBI Scientific - 80.84 EUR

COMB .04MM X 54 WELL

CQ-0454 IBI Scientific - 80.84 EUR

12 Well Mc Comb , 1mm Thick For Enduro 7cm Gel System

LE1000C7-03 GenDepot Ea 148.8 EUR

12 Well Mc Comb , 1.5mm Thick For Enduro 7cm Gel System

LE1000C7-04 GenDepot Ea 148.8 EUR

comb 1 mm thick 12 sample

EHS1200-C12-1.0 Consort ea 49.2 EUR

comb 1 mm thick 12 sample

EHS1300-C12-1.0 Consort ea 57.6 EUR

comb 1 mm thick 12 sample

EVS1100-C12-1.0 Consort ea 50.4 EUR

comb 12 sample, 1.0 mm

EHS3100-C12-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 12 sample, 1.5 mm

EHS3100-C12-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 12 sample, 1.0 mm

EHS3200-C12-1.0 Consort ea 78 EUR

comb 12 sample, 1.5 mm

EHS3200-C12-1.5 Consort ea 78 EUR

comb 12 sample, 1.0 mm

EHS3500-C12-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 12 sample, 1.5 mm

EHS3500-C12-1.5 Consort ea 87.6 EUR

AXYGEN® 8-WELL COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB10-8-1 CORNING 1/pk 70.8 EUR

AXYGEN® 8-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB15-8-1 CORNING 1/pk 82.8 EUR

AXYGEN® 8-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB15-8-15 CORNING 1/pk 82.8 EUR

AXYGEN® 5-WELL COMB FOR USE WITH 7 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB7-5-15 CORNING 1/pk 64.8 EUR

AXYGEN® 8-WELL COMB FOR USE WITH 7 CM GEL BOX, 0.75 MM THICKNESS

HGB7-8-075 CORNING 1/pk 64.8 EUR

AXYGEN® 8-WELL COMB FOR USE WITH 7 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB7-8-1 CORNING 1/pk 64.8 EUR

AXYGEN® 16-WELL COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 0.75 MM THICKNESS

HGB10-16-075 CORNING 1/pk 67.2 EUR

AXYGEN® 16-WELL COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB10-16-1 CORNING 1/pk 68.4 EUR

AXYGEN® 16-WELL COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB10-16-15 CORNING 1/pk 69.6 EUR

AXYGEN® 16-WELL COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 2.0 MM THICKNESS

HGB10-16-2 CORNING 1/pk 70.8 EUR

AXYGEN® 25-WELL COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB10-25-1 CORNING 1/pk 70.8 EUR

AXYGEN® 25-WELL COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 2.0 MM THICKNESS

HGB10-25-2 CORNING 1/pk 70.8 EUR

AXYGEN® 10-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB15-10-1 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 10-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB15-10-15 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 16-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB15-16-1 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 20-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 0.75 MM THICKNESS

HGB15-20-075 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 20-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB15-20-1 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 20-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB15-20-15 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 20-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 2.0 MM THICKNESS

HGB15-20-2 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 35-WELL COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB15-35-15 CORNING 1/pk 82.8 EUR

AXYGEN® 16-WELL COMB FOR USE WITH 20 CM GEL BOX, 0.75 MM THICKNESS

HGB20-16-075 CORNING 1/pk 81.6 EUR

AXYGEN® 20-WELL COMB FOR USE WITH 20 CM GEL BOX, 0.75 MM THICKNESS

HGB20-20MC-075 CORNING 1/pk 81.6 EUR

AXYGEN® 25-WELL COMB FOR USE WITH 20 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB20-25-1 CORNING 1/pk 82.8 EUR

AXYGEN® 30-WELL COMB FOR USE WITH 20 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB20-30-1 CORNING 1/pk 82.8 EUR

AXYGEN® 50-WELL COMB FOR USE WITH 20 CM GEL BOX, 2.0 MM THICKNESS

HGB20-50-2 CORNING 1/pk 82.8 EUR

AXYGEN®10-WELL COMB FOR USE WITH 7 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB7-10-1 CORNING 1/pk 64.8 EUR

AXYGEN® 10-WELL COMB FOR USE WITH 7 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB7-10-15 CORNING 1/pk 64.8 EUR

AXYGEN® 16-WELL COMB FOR USE WITH 7 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB7-16-1 CORNING 1/pk 64.8 EUR

AXYGEN® 16-WELL COMB FOR USE WITH 7 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB7-16-15 CORNING 1/pk 64.8 EUR

AXYGEN® 12-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 7 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB7-12MC-1 CORNING 1/pk 64.8 EUR

AXYGEN® 12-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 7 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB7-12MC-15 CORNING 1/pk 64.8 EUR

0.75mm 12-well Combs 2pk,RM

2398271 Atto 2unit 116.45 EUR

mt comb 12 sample, 1.0 mm

EHS3300-CMT12-1.0 Consort ea 78 EUR

mt comb 12 sample, 1.5 mm

EHS3300-CMT12-1.5 Consort ea 78 EUR

comb 1.5 mm thick 12 sample

EHS1200-C12-1.5 Consort ea 49.2 EUR

comb 1.5 mm thick 12 sample

EHS1300-C12-1.5 Consort ea 57.6 EUR

comb 1.5 mm thick 12 sample

EVS1100-C12-1.5 Consort ea 50.4 EUR

10 Well Comb , 1mm Thick For Enduro 7cm Gel System

LE1000C7-01 GenDepot Ea 148.8 EUR

10 Well Comb , 1.5mm Thick For Enduro 7cm Gel System

LE1000C7-02 GenDepot Ea 148.8 EUR

16 Well Comb , 1mm Thick For Enduro 7cm Gel System

LE1000C7-05 GenDepot Ea 148.8 EUR

16 Well Comb , 1.5mm Thick For Enduro 7cm Gel System

LE1000C7-06 GenDepot Ea 148.8 EUR

5 Well Comb , 1.5mm Thick For Enduro 7cm Gel System

LE1000C7-07 GenDepot Ea 148.8 EUR

8 Well Comb ,1mm Thick For Enduro 7cm Gel System

LE1000C7-09 GenDepot Ea 148.8 EUR

16 Well Comb ,1.5mm Thick For Enduro 10cm Gel System

LE1000C10-07 GenDepot Ea 153.6 EUR

16 Well Comb ,2mm Thick For Enduro 10cm Gel System

LE1000C10-08 GenDepot Ea 153.6 EUR

25 Well Comb ,1mm Thick For Enduro 10cm Gel System

LE1000C10-11 GenDepot Ea 153.6 EUR

8 Well Comb ,1mm Thick For Enduro 10cm Gel System

LE1000C10-12 GenDepot Ea 153.6 EUR

10 Well Comb ,1mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-01 GenDepot Ea 157.2 EUR

10 Well Comb ,1.5mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-02 GenDepot Ea 157.2 EUR

15 Well Comb ,1.5mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-03 GenDepot Ea 157.2 EUR

14 Well Comb ,1mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-04 GenDepot Ea 157.2 EUR

16 Well Comb ,1mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-05 GenDepot Ea 157.2 EUR

20 Well Comb ,1mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-11 GenDepot Ea 157.2 EUR

20 Well Comb ,1.5mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-12 GenDepot Ea 157.2 EUR

20 Well Comb ,2mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-13 GenDepot Ea 157.2 EUR

8 Well Comb ,1.5mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-17 GenDepot Ea 157.2 EUR

25 Well Comb ,1mm Thick For Enduro 20cm Gel System

LE1000C20-05 GenDepot Ea 165.6 EUR

30 Well Comb ,1mm Thick For Enduro 20cm Gel System

LE1000C20-06 GenDepot Ea 165.6 EUR

50 Well Comb ,2mm Thick For Enduro 20cm Gel System

LE1000C20-10 GenDepot Ea 165.6 EUR

8 Well Comb , 0.75mm Thick For Enduro 7cm Gel System

LE1000C7-08 GenDepot Ea 148.8 EUR

16 Well Comb ,0.75mm Thick For Enduro 10cm Gel System

LE1000C10-06 GenDepot Ea 153.6 EUR

20 Well Comb ,0.75mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-10 GenDepot Ea 157.2 EUR

16 Well Comb ,0.75mm Thick For Enduro 20cm Gel System

LE1000C20-01 GenDepot Ea 165.6 EUR

10 Well Mc Comb ,1mm Thick For Enduro 10cm Gel System

LE1000C10-01 GenDepot Ea 153.6 EUR

10 Well Mc Comb ,1.5mm Thick For Enduro 10cm Gel System

LE1000C10-02 GenDepot Ea 153.6 EUR

20 Well Mc Comb ,1mm Thick For Enduro 10cm Gel System

LE1000C10-09 GenDepot Ea 153.6 EUR

20 Well Mc Comb ,1.5mm Thick For Enduro 10cm Gel System

LE1000C10-10 GenDepot Ea 153.6 EUR

16 Well Mc Comb ,1.5mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-06 GenDepot Ea 157.2 EUR

16 Well Mc Comb ,2mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-07 GenDepot Ea 157.2 EUR

18 Well Mc Comb ,1mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-08 GenDepot Ea 157.2 EUR

18 Well Mc Comb ,1.5mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-09 GenDepot Ea 157.2 EUR

28 Well Mc Comb ,1mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-15 GenDepot Ea 157.2 EUR

30 Well Mc Comb ,1mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-16 GenDepot Ea 157.2 EUR

20 Well Mc Comb ,1mm Thick For Enduro 20cm Gel System

LE1000C20-03 GenDepot Ea 165.6 EUR

20 Well Mc Comb ,1.5mm Thick For Enduro 20cm Gel System

LE1000C20-04 GenDepot Ea 165.6 EUR

40 Well Mc Comb ,1mm Thick For Enduro 20cm Gel System

LE1000C20-07 GenDepot Ea 165.6 EUR

40 Well Mc Comb ,1.5mm Thick For Enduro 20cm Gel System

LE1000C20-08 GenDepot Ea 165.6 EUR

40 Well Mc Comb ,2mm Thick For Enduro 20cm Gel System

LE1000C20-09 GenDepot Ea 165.6 EUR

28 Well Mc Comb ,0.75mm Thick For Enduro 15cm Gel System

LE1000C15-14 GenDepot Ea 157.2 EUR

20 Well Mc Comb ,0.75mm Thick For Enduro 20cm Gel System

LE1000C20-02 GenDepot Ea 165.6 EUR

AE-6210 Slab Gel Cast, 1-mm 12-well

2392980 Atto 1unit 486.42 EUR

1 mm Blank Comb, RS

2392066 Atto 4unit 336 EUR

1 mm Blank Comb, RM

2399041 Atto 4unit 326.4 EUR

96 Tip Comb for Deep Well Magnets KingFisher Style - PK100

PCR1422 Scientific Laboratory Supplies PK100 1090.8 EUR

1 mm Preparative Comb, RM

2328934 Atto 3unit 47.91 EUR

AXYGEN® 10-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB10-10MC-1 CORNING 1/pk 67.2 EUR

AXYGEN® 10-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB10-10MC-15 CORNING 1/pk 67.2 EUR

AXYGEN® 20-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB10-20MC-1 CORNING 1/pk 70.8 EUR

AXYGEN® 20-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 10 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB10-20MC-15 CORNING 1/pk 70.8 EUR

AXYGEN® 14-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB15-14MC-1 CORNING 1/pk 75.6 EUR

AXYGEN® 14-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB15-14MC-15 CORNING 1/pk 75.6 EUR

AXYGEN® 14-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 2.0 MM THICKNESS

HGB15-14MC-2 CORNING 1/pk 75.6 EUR

AXYGEN® 16-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB15-16MC-1 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 16-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB15-16MC-15 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 16-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 2.0 MM THICKNESS

HGB15-16MC-2 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 18-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB15-18MC-1 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 18-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB15-18MC-15 CORNING 1/pk 72 EUR

AXYGEN® 28-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 0.75 MM THICKNESS

HGB15-28MC-075 CORNING 1/pk 74.4 EUR

AXYGEN® 28-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB15-28MC-1 CORNING 1/pk 74.4 EUR

AXYGEN® 28-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB15-28MC-15 CORNING 1/pk 74.4 EUR

AXYGEN® 30-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.0 MM THICKNESS

HGB15-30MC-1 CORNING 1/pk 74.4 EUR

AXYGEN® 30-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 15 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB15-30MC-15 CORNING 1/pk 74.4 EUR

AXYGEN® 20-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 20 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB20-20MC-15 CORNING 1/pk 82.8 EUR

AXYGEN® 40-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 20 CM GEL BOX, 1.5 MM THICKNESS

HGB20-40MC-15 CORNING 1/pk 82.8 EUR

AXYGEN® 40-WELL MULTI-CHANNEL COMPATIBLE COMB FOR USE WITH 20 CM GEL BOX, 2.0 MM THICKNESS

HGB20-40MC-2 CORNING 1/pk 82.8 EUR

comb 1 mm thick 16 sample

EHS1050-C16-1.0 Consort ea 48 EUR

comb 1 mm thick 10 sample

EHS1100-C10-1.0 Consort ea 48 EUR

comb 1 mm thick 16 sample

EHS1100-C16-1.0 Consort ea 48 EUR

comb 1 mm thick 8 sample

EHS1100-C8-1.0 Consort ea 48 EUR

comb 1 mm thick 16 sample

EHS1200-C16-1.0 Consort ea 49.2 EUR

comb 1 mm thick 25 sample

EHS1200-C25-1.0 Consort ea 49.2 EUR

comb 1 mm thick 8 sample

EHS1200-C8-1.0 Consort ea 49.2 EUR

comb 1 mm thick 10 sample

EHS1300-C10-1.0 Consort ea 57.6 EUR

comb 1 mm thick 20 sample

EHS1300-C20-1.0 Consort ea 57.6 EUR

comb 1 mm thick 35 sample

EHS1300-C35-1.0 Consort ea 57.6 EUR

comb 1 mm thick 10 sample

EHS1400-C10-1.0 Consort ea 67.2 EUR

comb 1 mm thick 16 sample

EHS1400-C16-1.0 Consort ea 67.2 EUR

comb 1 mm thick 25 sample

EHS1400-C25-1.0 Consort ea 67.2 EUR

comb 1 mm thick 30 sample

EHS1400-C30-1.0 Consort ea 67.2 EUR

comb 1 mm thick 36 sample

EHS1400-C36-1.0 Consort ea 67.2 EUR

comb 1 mm thick 50 sample

EHS1400-C50-1.0 Consort ea 67.2 EUR

comb 1 mm thick 48 sample

ESEQ1100-C48-1.0 Consort ea 118.8 EUR

comb 1 mm thick 80 sample

ESEQ1100-C80-1.0 Consort ea 118.8 EUR

comb 1 mm thick 48 sample

ESEQ1200-C24-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 1 mm thick 48 sample

ESEQ1200-C48-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 1 mm thick 10 sample

EVS1100-C10-1.0 Consort ea 50.4 EUR

comb 1 mm thick 20 sample

EVS1100-C20-1.0 Consort ea 50.4 EUR

comb 1 mm thick 5 sample

EVS1100-C5-1.0 Consort ea 50.4 EUR

comb 1 mm thick 9 sample

EVS1100-C9-1.0 Consort ea 50.4 EUR

comb 1 mm thick 10 sample

EVS1300-C10-1.0 Consort ea 52.8 EUR

comb 1 mm thick 24 sample

EVS1300-C24-1.0 Consort ea 52.8 EUR

comb 1 mm thick 30 sample

EVS1300-C30-1.0 Consort ea 52.8 EUR

comb 1 mm thick 48 sample

EVS1300-C48-1.0 Consort ea 52.8 EUR

comb 1 mm thick 5 sample

EVS1300-C5-1.0 Consort ea 52.8 EUR

Leptospira 12-well

LE-12 Fuller Laboratories each 30 EUR

AE-6210-2 Slab Gel Cast, 2-mm 12-well

2392981 Atto 1unit 486.42 EUR

2 mm Blank Comb, RS

2392067 Atto 3unit 58.96 EUR

comb 10 sample, 1.0 mm

EHS3100-C10-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 10 sample, 1.5 mm

EHS3100-C10-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 5 sample, 1.0 mm

EHS3100-C5-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 5 sample, 1.5 mm

EHS3100-C5-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 6 sample, 1.0 mm

EHS3100-C6-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 6 sample, 1.5 mm

EHS3100-C6-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 8 sample, 1.0 mm

EHS3100-C8-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 8 sample, 1.5 mm

EHS3100-C8-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 10 sample, 1.0 mm

EHS3200-C10-1.0 Consort ea 78 EUR

comb 10 sample, 1.5 mm

EHS3200-C10-1.5 Consort ea 78 EUR

comb 14 sample, 1.0 mm

EHS3200-C14-1.0 Consort ea 78 EUR

comb 14 sample, 1.5 mm

EHS3200-C14-1.5 Consort ea 78 EUR

comb 5 sample, 1.0 mm

EHS3200-C5-1.0 Consort ea 78 EUR

comb 5 sample, 1.5 mm

EHS3200-C5-1.5 Consort ea 78 EUR

comb 8 sample, 1.0 mm

EHS3200-C8-1.0 Consort ea 78 EUR

comb 8 sample, 1.5 mm

EHS3200-C8-1.5 Consort ea 78 EUR

comb 16 sample, 1.0 mm

EHS3300-C16-1.0 Consort ea 78 EUR

comb 16 sample, 1.5 mm

EHS3300-C16-1.5 Consort ea 78 EUR

comb 20 sample, 1.0 mm

EHS3300-C20-1.0 Consort ea 78 EUR

comb 20 sample, 1.5 mm

EHS3300-C20-1.5 Consort ea 78 EUR

comb 24 sample, 1.0 mm

EHS3300-C24-1.0 Consort ea 78 EUR

comb 24 sample, 1.5 mm

EHS3300-C24-1.5 Consort ea 78 EUR

comb 8 sample, 1.0 mm

EHS3300-C8-1.0 Consort ea 78 EUR

comb 8 sample, 1.5 mm

EHS3300-C8-1.5 Consort ea 78 EUR

comb 10 sample, 1.0 mm

EHS3400-C10-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 10 sample, 1.5 mm

EHS3400-C10-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 20 sample, 1.0 mm

EHS3400-C20-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 20 sample, 1.5 mm

EHS3400-C20-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 40 sample, 1.0 mm

EHS3400-C40-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 40 sample, 1.5 mm

EHS3400-C40-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 16 sample, 1.0 mm

EHS3500-C16-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 16 sample, 1.5 mm

EHS3500-C16-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 20 sample, 1.0 mm

EHS3500-C20-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 20 sample, 1.5 mm

EHS3500-C20-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 24 sample, 1.0 mm

EHS3500-C24-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 24 sample, 1.5 mm

EHS3500-C24-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 28 sample, 1.0 mm

EHS3500-C28-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 28 sample, 1.5 mm

EHS3500-C28-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 32 sample, 1.0 mm

EHS3500-C32-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 32 sample, 1.5 mm

EHS3500-C32-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 36 sample, 1.0 mm

EHS3500-C36-1.0 Consort ea 87.6 EUR

comb 36 sample, 1.5 mm

EHS3500-C36-1.5 Consort ea 87.6 EUR

comb 1 mm thick 28 sample mc

EHS1500-CMT28-1.0 Consort ea 91.2 EUR

comb 1 mm thick 56 sample mc

EHS1500-CMT56-1.0 Consort ea 91.2 EUR

comb 12 sample, 0.8mm

EVS3100-C12-0.8 Consort ea 70.8 EUR

comb 12 sample, 1.5mm

EVS3100-C12-1.5 Consort ea 70.8 EUR

Acyril sample comb 14well 1mm

2398200 Atto 3unit 303.6 EUR

Rickettsia typhi 12-well

RT-12 Fuller Laboratories each 30 EUR

Coxiella burnetii 12-well

Q-12 Fuller Laboratories each 30 EUR

Rickettsia conori 12-well

RC-12 Fuller Laboratories each 30 EUR

mt comb 18 sample, 1.0 mm

EHS3200-CMT18-1.0 Consort ea 78 EUR

mt comb 18 sample, 1.5 mm

EHS3200-CMT18-1.5 Consort ea 78 EUR

mt comb 25 sample, 1.0 mm

EHS3300-CMT25-1.0 Consort ea 78 EUR

mt comb 25 sample, 1.5 mm

EHS3300-CMT25-1.5 Consort ea 78 EUR

mt comb 17 sample, 1.0 mm

EHS3400-CMT17-1.0 Consort ea 87.6 EUR

mt comb 17 sample, 1.5 mm

EHS3400-CMT17-1.5 Consort ea 87.6 EUR

mt comb 34 sample, 1.0 mm

EHS3400-CMT34-1.0 Consort ea 87.6 EUR

mt comb 34 sample, 1.5 mm

EHS3400-CMT34-1.5 Consort ea 87.6 EUR

mt comb 42 sample, 1.0 mm

EHS3500-CMT42-1.0 Consort ea 87.6 EUR

mt comb 42 sample, 1.5 mm

EHS3500-CMT42-1.5 Consort ea 87.6 EUR

mt comb 25 sample, 1.0 mm

EHS3600-CMT25-1.0 Consort ea 87.6 EUR

mt comb 25 sample, 1.5 mm

EHS3600-CMT25-1.5 Consort ea 87.6 EUR

mt comb 26 sample, 1.0 mm

EHS3600-CMT26-1.0 Consort ea 87.6 EUR

mt comb 26 sample, 1.5 mm

EHS3600-CMT26-1.5 Consort ea 87.6 EUR

mt comb 50 sample, 1.0 mm

EHS3600-CMT50-1.0 Consort ea 87.6 EUR

mt comb 50 sample, 1.5 mm

EHS3600-CMT50-1.5 Consort ea 87.6 EUR

Reservoir 1 well 100 mL (width 75 mm) - PK10

DD47179 Scientific Laboratory Supplies PK10 43.2 EUR

Rickettsia prowazekii 12-well

RP-12 Fuller Laboratories each 30 EUR

Rickettsia rickettsii 12-well

RR-12 Fuller Laboratories each 30 EUR

comb 1.5 mm thick 10 sample

EHS1100-C10-1.5 Consort ea 48 EUR

comb 1.5 mm thick 16 sample

EHS1100-C16-1.5 Consort ea 48 EUR

comb 1.5 mm thick 8 sample

EHS1100-C8-1.5 Consort ea 48 EUR

comb 1.5 mm thick 16 sample

EHS1200-C16-1.5 Consort ea 49.2 EUR

comb 1.5 mm thick 25 sample

EHS1200-C25-1.5 Consort ea 49.2 EUR

comb 1.5 mm thick 8 sample

EHS1200-C8-1.5 Consort ea 49.2 EUR

comb 1.5 mm thick 10 sample

EHS1300-C10-1.5 Consort ea 57.6 EUR

Wśród wielu wielu wyników: (1) Spirophorina i jej Tetillidae są parafiletyczne w stosunku do często wspieranej Astrophorina w Tetractinellida; (2) Agelasida jest najwcześniejszą rozbieżną wizytówką w drugim kladu wymienionego powyżej; oraz (3) Merlia i Desmacella z dnia się być najwcześniejszymi rozbieżnymi liniami Poecilosclerida.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *