• 16 kwietnia, 2021

Regulamin

REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO BADAŃ MARKETINGOWYCH
„CHI KWADRAT”
PRZY INSTYTUCIE SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

   1. Studenckie Koło Naukowe Badań Marketingowych, zwane dalej Organizacją, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu.
   2. Siedzibą Organizacji jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

§2

   1. Organizacja używa nazwy własnej, skrótu oraz znaków graficznych i emblematów według zatwierdzonych przez siebie wzorów.
  1. CELE ORGANIZACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§3

Celami Organizacji są:

   1. pogłębianie wiedzy o współcześnie stosowanych metodach badań społecznych
   2. rozwijanie umiejętności stosowania wspomnianych technik badawczych do szeroko pojętych badań marketingowych
   3. wkład w rozwijanie metodologii badań marketingowych
   4. ściślejsza integracja środowiska profesjonalnych badaczy rynku ze środowiskiem studenckim i akademickim
   5. stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń dla studentów Instytutu Socjologii pragnących specjalizować się w badaniach marketingowych

§4

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

   1. organizowanie wykładów, szkoleń i konferencji poświęconych tematyce badań marketingowych
   2. ćwiczenie poszczególnych technik badawczych
   3. organizowanie spotkań z profesjonalistami z dziedziny badań społecznych, w szczególności z badaczami rynku
   4. nawiązywanie kontaktów z firmami, instytutami i agencjami badawczymi
   5. prowadzenie projektów badawczych i wspieranie projektów badawczych członków
   6. gromadzenie wiedzy dotyczącej rozwoju badań marketingowych i ich współczesnej postaci
   7. szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających pracę badaczy rynku
   8. współpracę z innymi organizacjami stawiającymi sobie zbliżone cele
  1. CZŁONKOSTWO

§5

Członkiem Organizacji może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego.

§6

   1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Organizacji akceptującej pisemną deklarację członkowską.
   2. Utrata członkowska następuje: na skutek uchwały Zarządu Organizacji; na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów.
   3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.
   4. Członkowie Organizacji przebywający za granicą lub z innych powodów niemogący uczestniczyć w pracach Organizacji mogą wnieść o zawieszenie członkostwa.
   5. Zawieszenie członkostwa jest równoznaczne z utratą prawa wyborczego w rozumieniu punktu a, par. 7, Rozdziału 3 niniejszego Statutu.
   6. Zawieszenie członkostwa jest równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązków członkowskich w rozumieniu par. 8 Rozdziału 3 niniejszego Statutu.
   7. O zawieszeniu i przywróceniu członkostwa decyduje Zarząd Organizacji na wniosek członka organizacji.
   8. Po upływie 6 miesięcy od daty zawieszenia członek jest zobowiązany do złożenia wniosku o przedłużenie zawieszenia lub przywrócenie członkostwa.
   9. Jeżeli członek jest zawieszony przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, jest to wystarczającą podstawą do skreślenia go z listy członków.

§7

Członek Organizacji ma prawo do:

   1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji,
   2. udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Organizację możliwości,
   3. używania odznak i znaków Organizacji, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Organizacji,
   4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji.

§8

Do obowiązków członków należy:

   1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji,
   2. stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji,
   3. regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Organizacji.

§9

   1. Osoby szczególnie zasłużone dla Organizacji, w szczególności jej członkowie kończący studia, mogą otrzymać status członka honorowego.
   2. O nadaniu statusu członka honorowego decyduje Zarząd.
   3. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członkowskie wymienione w Rozdziale 3, §7, punkty b, c i d.

§9a

   1. Członkowie Organizacji, których członkostwo ustaje mogą otrzymać status Alumna.
   2. O nadaniu statusu Alumna decyduje Zarząd za zgodą zainteresowanego członka Organizacji, którego członkostwo ustaje.
   3. Alumnowi przysługują wszystkie prawa członkowskie wymienione w Rozdziale 3, §7, punkty b, c i d.
  1. WŁADZE ORGANIZACJI

Powoływanie, Odwoływanie, Kompetencje

§10

Do władz Organizacji należą:

   1. Walne Zgromadzenie Członków
   2. Zarząd

§11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

   1. uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji,
   2. wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,
   3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
   4. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji,
   5. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji.

§12

   1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Organizacji co najmniej raz w roku lub na żądanie co najmniej połowy niezawieszonych członków Organizacji.
   2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy niezawieszeni członkowie Organizacji.
   3. Prezes Zarządu Organizacji może ustalić jeden dodatkowy termin zebrania Walnego Zgromadzenia Członków.
   4. Informacja o pierwszym i dodatkowym terminie Walnego Zgromadzenia Członków musi być publicznie dostępna z tygodniowym wyprzedzeniem.

§13

   1. W pierwszym terminie Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
   2. W terminie dodatkowym Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów członków obecnych.

§14

Zarząd Organizacji składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika. W skład Zarządu Organizacji mogą wchodzić także inni członkowie jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

§15

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. W przypadku równowagi głosów rozstrzygający jest głos prezesa.

§16

  1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizację na zewnątrz.
  2. Prezes Zarządu składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności Organizacji. Niezłożenie sprawozdania powoduje wykreślenie Organizacji z rejestru uczelnianych organizacji studenckich.
  3. Prezes Organizacji zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, i aktualny wykaz członków Organizacji.