• 9 czerwca, 2022

Mechanism of removal of senescent cells by human macrophages in situ.

  • Mechanizmy, za pomocą których makrofagi rozróżniają „dojrzałe ja” i „starzejące się ja”, zostały zbadane przy użyciu  ludzkiego układu  krwinek czerwonych (RBC) jako modelu. Warunki symulujące te, które występowały in situ, przestrzegano tak ściśle, jak to możliwe, stosując techniki krótkoterminowej hodowli i inkubując z autologicznymi makrofagami i immunoglobulinami (Ig). Stwierdzono, że RBC starzone in vitro były fagocytowane, gdy były inkubowane w  połączonych , normalnych  ludzkich  IgG , allogenicznych Ig, autologicznych  IgG  lub Ig, przemyte pożywką, a następnie inkubowane z autologicznymi makrofagami.
  • RBC traktowane w ten sam sposób, ale inkubowane w  IgM  lub Iga, surowica zubożająca Ig  lub sama Pożywka 199 nie były fagocytowane. Wskazuje to , że Ig jest wymagane do fagocytozy i sugeruje , że Ig , które przyłącza się do RBC to  IgG . Kiedy świeżo pobrane RBC zostały podzielone na młode (Y) i stare (O) RBC w zależności od gęstości i inkubowane z autologicznymi makrofagami, mniej niż 5% Y-RBC zostało fagocytowanych, podczas gdy ponad 30% O-RBC zostało fagocytowanych , niezależnie od tego, czy końcowe inkubacje przeprowadzono w pożywce bez  surowicy  (Y-RBC, 5 +/- 2% fagocytowane; O-RBC, 33 +/- 1,5%), czy w autologicznej surowicy pozbawionej  Ig  (Y-RBC, 2 +/- 2,5%; O-RBC, 51 +/- 17% lub cała  surowica (Y-RBC, 0%; O-RBC, 43 +/- 5%).
  • Wskazuje to, że (1) Ig jest przyłączone in situ do starego RBC i (2), że rozpoznawanie fagocytarne nie jest hamowane przez inne   składniki surowicy . Skaningowa mikroskopia elektronowa, wykorzystująca znakowane odczynniki anty – IgG ,  IgM i IgA, wykazała, że ​​Y-RBC zasadniczo nie zawierały Ig na swojej powierzchni, podczas gdy stare RBC miały  na swojej powierzchni IgG  . Odkrycia te wskazują, że  IgG  przyłącza się in situ do starzejących się  ludzkich  krwinek czerwonych, czyniąc je podatnymi na fagocytozę przez makrofagi.

   Auto- i polireaktywność  IgG normalnych  surowic ludzkich .

  • Stosując panel własnych antygenów,  autoreaktywności IgM  były wyraźnie i stale wykrywane za pomocą testu immunoenzymatycznego (EIA) w surowicach 29 zdrowych   osobników ludzkich . Podobnie  autoreaktywności IgM  w surowicach wykrywano w sposób powtarzalny za pomocą immunoblottingu, przy użyciu  ekstraktów ludzkich  narządów jako źródeł antygenu. W przeciwieństwie do tego,  reaktywności IgG  były niskie w całych surowicach, ale znacznie wzrosły po oczyszczeniu metodą chromatografii powinowactwa na białku G-Sepharose.
  • Wzrosty te różniły się  w zależności od preparatu IgG  na inny i od jednego antygenu do drugiego (od 1 do 94 razy), co dało unikalny  wzór autoreaktywności IgG  dla każdego osobnika. Reaktywność IgG  uległa znacznemu zmniejszeniu, gdy  surowica zubożona w IgG  została dodana do wyizolowanej autologicznej  IgG .
  • Przeciwciała IgM  wyizolowane z surowicy na immunoadsorbencie F(ab’)2  IgG  częściowo hamowały wiązanie  IgG  z tubuliną i miozyną, ale nie z aktyną. Poszczególne  preparaty IgG  badane oddzielnie wykazywały, ze wszystkimi autoantygenami z panelu, wyższą autoreaktywność niż te z tych samych, ale połączonych  IgG , które z kolei były wyższe niż w przypadku dostępnego na rynku  preparatu ludzkiego  IgG  otrzymanego od około 8000 zdrowych dawców i stosowany do wstrzykiwań dożylnych.
  • W zależności od indywidualnej   próbki  IgG , 31-65% IgG  wiązało się z kolumną DNP-Sepharose i wymywano DNP-glicyną. Stwierdzono, że wyizolowane przeciwciała anty-DNP są polireaktywne i mają wyższą autoreaktywność niż oryginalny  preparat IgG  dla wszystkich antygenów panelu.
  • Podobnie,  przeciwciała IgG  analizowane przy użyciu procedury wymiany przeciwciał okazały się zasadniczo polireaktywne, ale zauważono również niektóre pozornie monospecyficzne przeciwciała. Wyniki te sugerują, że ogromna większość  IgG  obecnych u zdrowych  ludzi  składa się z polireaktywnych autoprzeciwciał. Autoreaktywności IgG  są tylko marginalnie wyrażane w tych całych surowicach z powodu  IgM – IgG ,  IgG – IgG  i innych, wciąż niezidentyfikowanych interakcji.

  Ludzkie  naturalne przeciwciała cytotoksyczne dla świńskich komórek embrionalnych mózgu rozpoznają nowe ksenoantygeny nie oparte na Galalpha1,3Gal.

  • Przeszczepienie świńskich embrionalnych komórek mózgowych, w tym neuronów dopaminergicznych, z śródmózgowia brzusznego (VM) jest uważane za potencjalne leczenie pacjentów z chorobą Parkinsona . W niniejszym badaniu scharakteryzowaliśmy dystrybucję wśród komórek VM głównego świńskiego ksenoantygenu śródbłonkowego, epitopu Galalpha1,3Gal, i oceniliśmy cytotoksyczny wpływ zubożonej  i niezubożonej  ludzkiej surowicy  AB  anty-Galalpha1,3Gal  na komórki VM.
  • Ogólne poziomy ekspresji epitopu Galalpha1,3Gal były bardzo niskie w populacji komórek VM przy użyciu barwienia lektyn Bandeiraea simplicifolia IB(4) zawieszonych komórek VM w analizach cytometrii przepływowej lub barwienia rozdzielonych SDS-PAGE, solubilizowanych białek błony komórkowej VM w badaniu Western analizy blotowe.
  • Barwienie lektynowo-histochemiczne skrawków zarodkowych regionów VM świni za pomocą lektyny BSA IB(4) wykazało barwienie ograniczone do komórek śródbłonka i mikrogleju. W obecności dopełniacza, zarówno surowice AB niezubożone , jak i pozbawione  przeciwciał anty-Galalpha1,3Gal  okazały się cytotoksyczne dla komórek VM, co oceniono w testach cytotoksyczności opartych na mikrocytotoksyczności i cytometrii przepływowej.
  • Oczyszczone  IgM  i  IgG  były cytotoksyczne w obecności dopełniacza. Trzy główne antygeny błony komórkowej VM o wielkości około 210, 105 i 50 kDa były reaktywne z naturalnymi  przeciwciałami IgM  obecnymi w  połączonych surowicach  ludzkich  AB.
  • Zatem cytotoksyczność zależna od przeciwciał może przyczyniać się do ksenorejekcji komórek świńskich do  ludzkiego  mózgu, co wymaga modyfikacji tkanki dawcy przed bardziej powszechnym wykorzystaniem heteroprzeszczepu tkanki nerwowej.

  IgM  swoiste dla lipopolisacharydu Vibrio cholerae jest zastępczym izotypem przeciwciała odpowiedzialnym za  aktywność  wibrobójczą surowicy .

  • Testy przeciwciał wibriocydowych w surowicy  są od dawna stosowane do oceny immunogenności szczepionek przeciwko cholerze sporządzonych z zabitych całych komórek Vibrio cholerae.
  • Jednak izotypy przeciwciał odpowiedzialne za  aktywność  wibrobójczą surowicy nie są w pełni scharakteryzowane. W tym badaniu przebadaliśmy 20 próbek klinicznych  surowicy  uzyskanych od  ludzi  , którzy zostali zaszczepieni zabitą, pełnokomórkową szczepionką cholery i pozytywną kontrolą,  ludzką  surowicą rekonwalescencyjną o wysokiej aktywności wibriocydowej, aby określić, który izotyp przeciwciała jest powiązany z wibriocydem. działalność.
  • Izotypy przeciwciał z  połączonych  surowic rekonwalescencyjnych frakcjonowano metodą chromatografii kolumnowej wykluczenia, a główną aktywność wibrobójczą wykryto we   frakcji IgM .
  • Zubożenie  przeciwciał IgM  w surowicach rekonwalescentów spowodowało znaczący (P<0,05) spadek aktywności wibriocydowej (16-krotny spadek), podczas gdy zaobserwowano tylko niewielką zmianę w przypadku zubożenia  IgG  lub IgA.
  • Ponadto przeciwciało anty-LPS  IgM  wykazało najwyższą korelację z aktywnością wibrobójczą (współczynnik korelacji Spearmana r = 0,846) wśród izotypów przeciwciał przeciwko zabitemu ciepłem V. cholerae, lipopolisacharydowi (LPS) lub głównemu białku błony zewnętrznej (Omp U), podczas gdy całkowity  poziom przeciwciał IgG , IgA lub  IgM  nie był skorelowany z aktywnością wibrobójczą w 20   próbkach ludzkiej surowicy  klinicznej  .
  • Ponadto,  ludzkie surowice rekonwalescencyjne znacząco (P<0,001) hamowały przyłączanie się V. cholerae do HT-29, ludzkiej komórki nabłonka jelitowego in vitro. Co ciekawe, surowice rekonwalescencyjne zubożone w IgM nie mogły skutecznie hamować przylegania bakterii w porównaniu z surowicami niezubożonymi (P<0,05).
  • Wreszcie, adhezja bakterii była znacząco hamowana przez surowice o wysokim mianie wibriocydowym w porównaniu z surowicami o niskim mianie (P = 0,014). Wspólnie wykazaliśmy, że anty-V. IgM LPS cholery   jest silnie skorelowane z  aktywnością  wibrobójczą surowicy i może to być zastępczy izotyp przeciwciała reprezentujący przeciwciała ochronne przeciwko V. cholerae.

  Przeciwciała przeciwko kolagenowi typu II w  ludzkiej  surowicy : efekty przechowywania i rola  antyidiotypu IgM  w regulacji.

  • Aby zbadać obserwację, że   reaktywność  IgG z ludzkim  zdenaturowanym kolagenem typu II (zdenaturowanym CII) jest zwiększona w normalnej  ludzkiej  surowicy  przechowywanej w 4 stopniach C w porównaniu z  surowicą przechowywaną w -20 stopniach C.
  • Reaktywność mierzono testem ELISA i oceniano również wpływ ogrzewania. Surowicę rozdzielono na kolumnach powinowactwa i przeprowadzono eksperymenty mieszania z otrzymanymi frakcjami w celu zbadania działania hamującego lub wzmacniającego.
  •  We frakcji zubożonej  w IgG w surowicy  przechowywanej w temperaturze -20 stopni C od zdrowych osób znajduje się inhibitor  nietrwały w przechowywaniu i niestabilny termicznie  , a inhibitor jest obecny w niektórych połączonych preparatach ludzkich  IgM, co zmniejsza reaktywność przeciwciała na  ludzki  CII w  surowicy  z obu osoby zdrowe i pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

  Human Comp IgG/IgM Depleted Pooled (mL)

  34010-0 Pel-Freez mL 78 EUR

  34010-1 HU Comp IgG/IgM Depleted Pooled (1mL)

  34010-1 Pel-Freez 1mL 40 EUR

  34010-2 HU Comp IgG/IgM Depleted Pooled (2mL)

  34010-2 Pel-Freez 2mL 79 EUR

  34010-3 HU Comp IgG/IgM Depleted Pooled (3mL)

  34010-3 Pel-Freez 3mL 119 EUR

  34010-5 HU Comp IgG/IgM Depleted Pooled (5mL)

  34010-5 Pel-Freez 5mL 198 EUR

  34010-10 HU Comp IgG/IgM Depleted Pooled (10mL)

  34010-10 Pel-Freez 10mL 396 EUR

  34022-1 HU Plasma IgG/IgM Depleted Pooled (1mL)

  34022-1 Pel-Freez each 85 EUR

  34022-5 HU Plasma IgG/IgM Depleted Pooled (5mL)

  34022-5 Pel-Freez each 425 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (100mL)

  34014-100 Pel-Freez 100mL 2166 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (500mL)

  34014-500 Pel-Freez 500mL 9213 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (mL)

  34014-0 Pel-Freez mL 98.88 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (1mL)

  34014-1 Pel-Freez 1mL 98.88 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (2mL)

  34014-2 Pel-Freez 2mL 119.76 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (5mL)

  34014-5 Pel-Freez 5mL 182.4 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (10mL)

  34014-10 Pel-Freez 10mL 286.8 EUR

  Human IgG Depleted Serum

  MBS135887-100mL MyBiosource 100mL 630 EUR

  Human IgG Depleted Serum

  MBS135887-5x100mL MyBiosource 5x100mL 2595 EUR

  *Rat IgG Depleted Serum

  IRTIGGDS100ML Innovative research each 427 EUR

  *Rat IgG Depleted Serum

  IRTIGGDS500ML Innovative research each 1377 EUR

  Rat IgG Depleted Serum

  MBS8421468-100mL MyBiosource 100mL 630 EUR

  Rat IgG Depleted Serum

  MBS8421468-500mL MyBiosource 500mL 1790 EUR

  Rat IgG Depleted Serum

  MBS8421468-5x500mL MyBiosource 5x500mL 7810 EUR

  *Mouse IgG Depleted Serum

  IMSIGGDS100ML Innovative research each 3730 EUR

  *Mouse IgG Depleted Serum

  IMSIGGDS10ML Innovative research each 466 EUR

  *Immunoglobulin G (IgG) Depleted Human Serum

  IIGGDS100ML Innovative research each 427 EUR

  34020-100 HU Serum IgG/IgM Depl Pooled HI (100mL)

  34020-100 Pel-Freez each 2260 EUR

  34020-500 HU Serum IgG/IgM Depl Pooled HI (500mL)

  34020-500 Pel-Freez each 11300 EUR

  34020-1 HU Serum IgG/IgM Depl Pooled HI (1mL)

  34020-1 Pel-Freez each 23 EUR

  34020-5 HU Serum IgG/IgM Depl Pooled HI (5mL)

  34020-5 Pel-Freez each 113 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (100mL)

  34021-100 Pel-Freez 100mL 1644 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (500mL)

  34021-500 Pel-Freez 500mL 7908 EUR

  34020-10 HU Serum IgG/IgM Depl Pooled HI (10mL)

  34020-10 Pel-Freez each 226 EUR

  Cyno Monkey IgG Depleted Serum

  MBS135889-50mL MyBiosource 50mL 1125 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (1mL)

  34021-1 Pel-Freez 1mL 93.66 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (2mL)

  34021-2 Pel-Freez 2mL 109.32 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (5mL)

  34021-5 Pel-Freez 5mL 156.3 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (10mL)

  34021-10 Pel-Freez 10mL 234.6 EUR

  Human Serum (CRP Depleted)

  90R-105 Fitzgerald 100 ml 1206 EUR

  Human Serum (CRP Depleted)

  MBS539648-100mL MyBiosource 100mL 1740 EUR

  Human Serum (CRP Depleted)

  MBS539648-10mL MyBiosource 10mL 715 EUR

  Human Serum (CRP Depleted)

  MBS539648-5x100mL MyBiosource 5x100mL 7615 EUR

  *Human IgA Depleted Serum

  IHUIGADS25ML Innovative research each 1377 EUR

  *Human IgA Depleted Serum

  IHUIGADS5ML Innovative research each 348 EUR

  Human IgA Depleted Serum

  MBS136049-25mL MyBiosource 25mL 1790 EUR

  Human IgA Depleted Serum

  MBS136049-5mL MyBiosource 5mL 535 EUR

  Human IgA Depleted Serum

  MBS136049-5x25mL MyBiosource 5x25mL 7810 EUR

  Fetal Bovine Serum,IgG Depleted, < 2 ug/ml

  F0720-050 GenDepot 500 ml 1437.6 EUR

  Human Complement C5 depleted serum

  C5512-DS Alpha Diagnostics 1 ml 489.6 EUR

  Human Ferritin depleted/stripped serum (Ferritin

  1810-FDS-10 Alpha Diagnostics 10 ml Ask for price

  Human Ferritin depleted/stripped serum (Ferritin

  1810-FDS-1000 Alpha Diagnostics 1000 ml Ask for price

  Plasminogen Depleted Mouse Serum

  MBS135602-10mL MyBiosource 10mL 490 EUR

  Plasminogen Depleted Mouse Serum

  MBS135602-50mL MyBiosource 50mL 1405 EUR

  Plasminogen Depleted Mouse Serum

  MBS135602-5x50mL MyBiosource 5x50mL 6090 EUR

  Fetal Bovine Serum, Collected in South America, IgG Depleted - 500 ml

  CAFBS-IG-12A Westburg each 797.53 EUR

  Fetal Bovine Serum, Collected in South America, IgG Depleted - 100 ml

  CAFBS-IG-12B Westburg each 177.41 EUR

  Plasminogen Depleted Chicken Serum

  MBS135888-10mL MyBiosource 10mL 430 EUR

  Plasminogen Depleted Chicken Serum

  MBS135888-50mL MyBiosource 50mL 1405 EUR

  Plasminogen Depleted Chicken Serum

  MBS135888-5x50mL MyBiosource 5x50mL 6090 EUR

  *Plasminogen (PLG) Depleted Mouse Serum

  IMSPLGDS10ML Innovative research each 315 EUR

  *Plasminogen (PLG) Depleted Mouse Serum

  IMSPLGDS50ML Innovative research each 1066 EUR

  Human Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) depleted human serum

  0700-SHBG-D10 Alpha Diagnostics 10 ml 270 EUR

  Human Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) depleted human serum

  0700-SHBG-D1000 Alpha Diagnostics 1 L Ask for price

  *Plasminogen (PLG) Depleted Chicken Serum

  ICHPLGDS10ML Innovative research each 267 EUR

  *Plasminogen (PLG) Depleted Chicken Serum

  ICHPLGDS50ML Innovative research each 1066 EUR

  FBS - Lipid Depleted Fetal Bovine Serum

  FBS005-L Neuromics each 558 EUR

  *Innovative Grade US Origin Monkey Cynomolgus IgG Depleted Serum 50ml

  IMNCYIGGDS50ML Innovative research each 853 EUR

  FBS-Lipid Depleted Fetal Bovine Serum

  MBS555996-500mL MyBiosource 500mL 835 EUR

  FBS-Lipid Depleted Fetal Bovine Serum

  MBS555996-5x500mL MyBiosource 5x500mL 3610 EUR

  Fetal Bovine Serum (South America). Lipid Depleted - 100ml

  FB-1001L/100 Biosera France - Medical Scientific Equipment 100ml 79.42 EUR

  Fetal Bovine Serum (South America). Lipid Depleted - 500ml

  FB-1001L/500 Biosera France - Medical Scientific Equipment 500ml 328.79 EUR

  34010-100 HU Com IgG/IgM Depl Pooled (100mL)

  34010-100 Pel-Freez 100mL 3955 EUR

  34022-100 HU Plasma IgG/IgM Depl Pooled (100mL)

  34022-100 Pel-Freez each 8500 EUR

  Fetal Bovine Serum, Collected in South America, Exosome Depleted - 100 ml

  CAFBS-ED-12B Westburg each 489.41 EUR

  Pooled Human Cord Serum

  IRHUCDS10ML Innovative research each 462 EUR

  Human Normal Pooled Serum

  HPNS AssayPro 1 ml 15 EUR

  Human C1q depleted sera

  C1Q17-DS-1 Alpha Diagnostics 1 ml 489.6 EUR

  Pooled Human Serum Lyophilized

  ISERLY100GM Innovative research each 1740 EUR

  Pooled Human Serum Lyophilized

  ISERLY10GM Innovative research each 486 EUR

  Pooled Human Serum Lyophilized

  ISERLY1GM Innovative research each 99 EUR

  Pooled Human Serum Lyophilized

  MBS8421587-100g MyBiosource 100g 2235 EUR

  Pooled Human Serum Lyophilized

  MBS8421587-10g MyBiosource 10g 700 EUR

  Pooled Human Serum Lyophilized

  MBS8421587-1g MyBiosource 1g 240 EUR

  Pooled Human Serum Lyophilized

  MBS8421587-5x100g MyBiosource 5x100g 9815 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  ICSER100ML Innovative research each 2338 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  ICSER10ML Innovative research each 324 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  ICSER25ML Innovative research each 748 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  ICSER50ML Innovative research each 1327 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  MBS136393-100mL MyBiosource 100mL 3440 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  MBS136393-10mL MyBiosource 10mL 555 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  MBS136393-1mL MyBiosource 1mL 170 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  MBS136393-25mL MyBiosource 25mL 1160 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  MBS136393-50mL MyBiosource 50mL 2000 EUR

  Fetal Bovine Serum, Collected in South America, Exosome Depleted - 50 ml

  CAFBS-ED-12F Westburg each 270.32 EUR

  Fetal Bovine Serum, Collected in South America, Exosome Depleted - 20 ml

  CAFBS-ED-12G Westburg each 108.46 EUR

  Cord Serum, Pooled Human Donors

  MBS170252-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Human Complement serum (pooled sera)

  COMPH-10 Alpha Diagnostics 10 ml 489.6 EUR

  Human Complement serum (pooled sera)

  COMPH-25 Alpha Diagnostics 25 ml 781.2 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  ISER1000ML Innovative research each 895 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  ISER100ML Innovative research each 108 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  ISER10ML Innovative research each 40 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  ISER300ML Innovative research each 306 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  ISER500ML Innovative research each 476 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  ISER50ML Innovative research each 61 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  MBS8421580-100mL MyBiosource 100mL 220 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  MBS8421580-10mL MyBiosource 10mL 165 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  MBS8421580-300mL MyBiosource 300mL 380 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  MBS8421580-500mL MyBiosource 500mL 580 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  MBS8421580-50mL MyBiosource 50mL 195 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived

  ISERAB1000ML Innovative research each 1284 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived

  ISERAB100ML Innovative research each 155 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived

  MBS8421581-100mL MyBiosource 100mL 305 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived

  MBS8421581-1L MyBiosource 1L 1675 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived

  MBS8421581-5x1L MyBiosource 5x1L 7345 EUR

  Serum - Pooled, Normal

  MBS170604-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Pooled Human AB Serum Off The Clot

  MBS8421583-100mL MyBiosource 100mL 520 EUR

  Pooled Human AB Serum Off The Clot

  MBS8421583-1L MyBiosource 1L 4060 EUR

  Pooled Human AB Serum Off The Clot

  MBS8421583-5x1L MyBiosource 5x1L 18090 EUR

  *Mouse IgG Affinity Purified Endotoxin Depleted

  IMSIGGAPLX50MG Innovative research each 503 EUR

  Plasma, Human, PAI-1 Depleted

  MBS634062-10mL MyBiosource 10mL 820 EUR

  Plasma, Human, PAI-1 Depleted

  MBS634062-5x10mL MyBiosource 5x10mL 3470 EUR

  *Human Fibronectin Depleted Plasma

  IHUFBNDP100ML Innovative research each 1819 EUR

  *Human Fibronectin Depleted Plasma

  IHUFBNDP10ML Innovative research each 228 EUR

  Protein C Depleted Human Plasma

  IPROCDP100ML Innovative research each 1395 EUR

  Protein C Depleted Human Plasma

  MBS8430455-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

  Human fibrinogen, plasminogen depleted

  MBS480582-25mg MyBiosource 25mg 330 EUR

  Human fibrinogen, plasminogen depleted

  MBS480582-5x25mg MyBiosource 5x25mg 1255 EUR

  Pooled Human Charcoal Dextran Stripped Serum

  ISERCDA100ML Innovative research each 379 EUR

  Pooled Human Charcoal Dextran Stripped Serum

  ISERCDA500ML Innovative research each 1007 EUR

  Pooled Human Charcoal Dextran Stripped Serum

  MBS8421586-100mL MyBiosource 100mL 570 EUR

  Pooled Human Charcoal Dextran Stripped Serum

  MBS8421586-500mL MyBiosource 500mL 1335 EUR

  Pooled Human Charcoal Dextran Stripped Serum

  MBS8421586-5x500mL MyBiosource 5x500mL 5765 EUR

  *Plasminogen (PLG) Depleted Human Plasma

  IPLGDP100ML Innovative research each 2399 EUR

  *Plasminogen (PLG) Depleted Human Plasma

  IPLGDP10ML Innovative research each 385 EUR

  *Plasminogen (PLG) Depleted Human Plasma

  IPLGDP25ML Innovative research each 720 EUR

  Human Cord Blood CD34+ Depleted, Mixed

  ABC-TC3374 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human tPA Depleted Plasma (Na Citrate)

  MBS480655-10mL MyBiosource 10mL 535 EUR

  Human tPA Depleted Plasma (Na Citrate)

  MBS480655-5x10mL MyBiosource 5x10mL 2175 EUR

  Pooled aHBS Negative Human Serum Plasma Derived

  ISERAHBS100ML Innovative research each 197 EUR

  Pooled aHBS Negative Human Serum Plasma Derived

  MBS8421585-100mL MyBiosource 100mL 345 EUR

  Pooled aHBS Negative Human Serum Plasma Derived

  MBS8421585-5x100mL MyBiosource 5x100mL 1320 EUR

  Zymosan Depleted

  tlrl-zyd InvivoGen FR 10 mg 121.8 EUR

  Fibrinogen (Pg & vWF depleted), Human Plasma

  7693-500 Biovision each 352.8 EUR

  Fibrinogen (plasminogen depleted), Human Plasma

  7692-1 Biovision each 352.8 EUR

  Fibrinogen (human plasma) (plasminogen depleted)

  MBS567202-100mg MyBiosource 100mg 200 EUR

  Fibrinogen (human plasma) (plasminogen depleted)

  MBS567202-5x100mg MyBiosource 5x100mg 845 EUR

  Human PAI-1/tPA double Depleted Plasma

  MBS135598-100mL MyBiosource 100mL 6480 EUR

  Human PAI-1 Depleted Plasma (Na Citrate)

  MBS480706-10mL MyBiosource 10mL 535 EUR

  Human PAI-1 Depleted Plasma (Na Citrate)

  MBS480706-5x10mL MyBiosource 5x10mL 2175 EUR

  Human PAI-1/tPA double Depleted Plasma

  MBS480746-10mL MyBiosource 10mL 975 EUR

  *Human C1 Esterase Inhibitor Depleted Plasma

  IHUC1INDP10ML Innovative research each 2610 EUR

  *Human C1 Esterase Inhibitor Depleted Plasma

  IHUC1INDP5ML Innovative research each 1310 EUR

  Human Renin/Prorenin double Depleted Plasma

  MBS135592-10mL MyBiosource 10mL 490 EUR

  Human Renin/Prorenin double Depleted Plasma

  MBS135592-5x10mL MyBiosource 5x10mL 1980 EUR

  Human C1 Esterase Inhibitor Depleted Plasma

  MBS136031-10mL MyBiosource 10mL 3280 EUR

  Human C1 Esterase Inhibitor Depleted Plasma

  MBS136031-5mL MyBiosource 5mL 1705 EUR

  Human Renin/Prorenin double Depleted Plasma

  MBS480755-1mL MyBiosource 1mL 545 EUR

  Human Renin/Prorenin double Depleted Plasma

  MBS480755-5x1mL MyBiosource 5x1mL 2235 EUR

  Plasminogen Depleted Human Plasma (Na Citrate)

  MBS135590-100mL MyBiosource 100mL 3020 EUR

  Plasminogen Depleted Human Plasma (Na Citrate)

  MBS135590-10mL MyBiosource 10mL 575 EUR

  Plasminogen Depleted Human Plasma (Na Citrate)

  MBS135590-25mL MyBiosource 25mL 985 EUR

  Plasminogen Depleted Human Plasma (Na Citrate)

  MBS135590-5x100mL MyBiosource 5x100mL 13365 EUR

  Fibronectin Depleted Human Plasma, Na Citrate

  MBS136027-100mL MyBiosource 100mL 2330 EUR

  Fibronectin Depleted Human Plasma, Na Citrate

  MBS136027-10mL MyBiosource 10mL 380 EUR

  Fibronectin Depleted Human Plasma, Na Citrate

  MBS136027-5x100mL MyBiosource 5x100mL 10255 EUR

  Fibrinogen (Pg, Fn & vWF depleted), Human Plasma

  7694-250 Biovision each 216 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived Heat Inactivated

  ISERABHI1000ML Innovative research each 1284 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived Heat Inactivated

  ISERABHI100ML Innovative research each 155 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived Heat Inactivated

  MBS8421582-100mL MyBiosource 100mL 305 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived Heat Inactivated

  MBS8421582-1L MyBiosource 1L 1675 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived Heat Inactivated

  MBS8421582-5x1L MyBiosource 5x1L 7345 EUR

  Human PAI-1 depleted plasma, sodium citrate

  MBS135601-100mL MyBiosource 100mL 3020 EUR

  Human PAI-1 depleted plasma, sodium citrate

  MBS135601-5x100mL MyBiosource 5x100mL 13365 EUR

  Pooled Human AB Serum Off The Clot Heat Inactivated

  ISERABOTCHI1000ML Innovative research each 3252 EUR

  Pooled Human AB Serum Off The Clot Heat Inactivated

  ISERABOTCHI100ML Innovative research each 336 EUR

  Pooled Human AB Serum Off The Clot Heat Inactivated

  MBS8421584-100mL MyBiosource 100mL 520 EUR

  Pooled Human AB Serum Off The Clot Heat Inactivated

  MBS8421584-1L MyBiosource 1L 4060 EUR

  Pooled Human AB Serum Off The Clot Heat Inactivated

  MBS8421584-5x1L MyBiosource 5x1L 18090 EUR

  Serum, Rat, Sprague Dawley, Pooled

  MBS638819-100mL MyBiosource 100mL 480 EUR

  Serum, Rat, Sprague Dawley, Pooled

  MBS638819-250mL MyBiosource 250mL 720 EUR

  Serum, Rat, Sprague Dawley, Pooled

  MBS638819-500mL MyBiosource 500mL 1185 EUR

  Serum, Rat, Sprague Dawley, Pooled

  MBS638819-50mL MyBiosource 50mL 330 EUR

  Serum, Rat, Sprague Dawley, Pooled

  MBS638819-5x500mL MyBiosource 5x500mL 5120 EUR

  Human Cord Blood Mononuclear Cells CD133+ Depleted

  ABC-TC3383 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human Bone Marrow Mononuclear Cells CD34+ Depleted

  ABC-TC3123 AcceGen 1 vial Ask for price

  34019-500 HU Serum Off Clot Pooled (500mL)

  34019-500 Pel-Freez each 2543 EUR

  Human Factor I (Fibrinogen) Plasminogen Depleted Purified

  IHUFBGPLGD25MG Innovative research each 140 EUR

  Human Factor I (Fibrinogen) Plasminogen Depleted Purified

  MBS8411598-25mg MyBiosource 25mg 285 EUR

  Human Factor I (Fibrinogen) Plasminogen Depleted Purified

  MBS8411598-5x25mg MyBiosource 5x25mg 1045 EUR

  Human Cord Blood Mononuclear Cells CD34+ Depleted, Single

  ABC-TC3384 AcceGen 1 vial Ask for price

  *Rat PAI-1 Depleted Plasma

  IRTPAI1DPNAC100ML Innovative research each 5329 EUR

  *Rat PAI-1 Depleted Plasma

  IRTPAI1DPNAC10ML Innovative research each 528 EUR

  Fibrinogen, Plasminogen Depleted, Human (Coagulation Factor I)

  MBS634716-100mg MyBiosource 100mg 320 EUR

  Fibrinogen, Plasminogen Depleted, Human (Coagulation Factor I)

  MBS634716-1g MyBiosource 1g 850 EUR

  Fibrinogen, Plasminogen Depleted, Human (Coagulation Factor I)

  MBS634716-25mg MyBiosource 25mg 260 EUR

  Fibrinogen, Plasminogen Depleted, Human (Coagulation Factor I)

  MBS634716-500mg MyBiosource 500mg 555 EUR

  Fibrinogen, Plasminogen Depleted, Human (Coagulation Factor I)

  MBS634716-5x1g MyBiosource 5x1g 3600 EUR

  *Mouse PAI-1 Depleted Plasma

  IMSPAI1DPNAC100ML Innovative research each 5329 EUR

  *Mouse PAI-1 Depleted Plasma

  IMSPAI1DPNAC10ML Innovative research each 614 EUR

  *Rabbit PAI-1 Depleted Plasma

  IRBPAI1DPNAC100ML Innovative research each 2878 EUR

  *Rabbit PAI-1 Depleted Plasma

  IRBPAI1DPNAC10ML Innovative research each 481 EUR

  34019-1 HU Serum Off Clot Pooled (1mL)

  34019-1 Pel-Freez 1mL 5 EUR

  34019-2 HU Serum Off Clot Pooled (2mL)

  34019-2 Pel-Freez each 10 EUR

  34019-5 HU Serum Off Clot Pooled (5mL)

  34019-5 Pel-Freez each 25 EUR

  *Renin/Prorenin (REN/PREN) Double Depleted Human Plasma 10ml

  IRENPRENDP10ML Innovative research each 315 EUR

  34019-10 HU Serum Off Clot Pooled (10mL)

  34019-10 Pel-Freez each 51 EUR

  Mouse Fibrinogen, Fibronectin Depleted

  MBS135960-10mg MyBiosource 10mg 6960 EUR

  Mouse Fibrinogen, Fibronectin Depleted

  MBS135960-1mg MyBiosource 1mg 820 EUR

  Human Mobilized Peripheral Blood Mononuclear Cells, CD34 Depleted

  ABC-TC3707 AcceGen 1 vial Ask for price

  Tissue Plasminogen Activator (tPA) Depleted Plasma (Na Citrate), Human

  MBS634613-10mL MyBiosource 10mL 750 EUR

  Tissue Plasminogen Activator (tPA) Depleted Plasma (Na Citrate), Human

  MBS634613-5x10mL MyBiosource 5x10mL 3155 EUR

  Rat PAI-1 Depleted Plasma (Na Citrate)

  MBS480708-10mL MyBiosource 10mL 705 EUR

  Rat PAI-1 Depleted Plasma (Na Citrate)

  MBS480708-5x10mL MyBiosource 5x10mL 2960 EUR

  *Rat Renin/Prorenin Double Depleted Plasma

  IRTRENPRENDP100ML Innovative research each 2686 EUR

  *Rat Renin/Prorenin Double Depleted Plasma

  IRTRENPRENDP10ML Innovative research each 336 EUR

  Rat Renin/Prorenin Double Depleted Plasma

  MBS135589-100mL MyBiosource 100mL 3370 EUR

  Rat Renin/Prorenin Double Depleted Plasma

  MBS135589-10mL MyBiosource 10mL 520 EUR

  Rat Renin/Prorenin Double Depleted Plasma

  MBS135589-5x100mL MyBiosource 5x100mL 14935 EUR

  Rat Renin/Prorenin Double Depleted Plasma

  MBS480760-1mL MyBiosource 1mL 575 EUR

  Rat Renin/Prorenin Double Depleted Plasma

  MBS480760-5x1mL MyBiosource 5x1mL 2355 EUR

  Mouse PAI-1 Depleted Plasma (Na Citrate)

  MBS480707-10mL MyBiosource 10mL 845 EUR

  Mouse PAI-1 Depleted Plasma (Na Citrate)

  MBS480707-5x10mL MyBiosource 5x10mL 3580 EUR

  Rabbit PAI-1 Depleted Plasma (Na Citrate)

  MBS480709-10mL MyBiosource 10mL 625 EUR

  Rabbit PAI-1 Depleted Plasma (Na Citrate)

  MBS480709-5x10mL MyBiosource 5x10mL 2595 EUR

  Rat PAI-1 depleted plasma, sodium citrate

  MBS135603-100mL MyBiosource 100mL 6500 EUR

  Rat PAI-1 depleted plasma, sodium citrate

  MBS135603-10mL MyBiosource 10mL 750 EUR

  Mouse PAI-1 depleted plasma, sodium citrate

  MBS135597-100mL MyBiosource 100mL 6500 EUR

  Mouse PAI-1 depleted plasma, sodium citrate

  MBS135597-10mL MyBiosource 10mL 855 EUR

  Rabbit PAI-1 depleted plasma, sodium citrate

  MBS135596-100mL MyBiosource 100mL 3605 EUR

  Rabbit PAI-1 depleted plasma, sodium citrate

  MBS135596-10mL MyBiosource 10mL 690 EUR

  Rabbit PAI-1 depleted plasma, sodium citrate

  MBS135596-5x100mL MyBiosource 5x100mL 15990 EUR

  Rat Latent PAI-1 depleted plasma, sodium citrate

  MBS135599-100mL MyBiosource 100mL 2330 EUR

  Rat Latent PAI-1 depleted plasma, sodium citrate

  MBS135599-10mL MyBiosource 10mL 380 EUR

  Rat Latent PAI-1 depleted plasma, sodium citrate

  MBS135599-5x100mL MyBiosource 5x100mL 10255 EUR

  Human AB Serum, Converted from Octaplas®, Pooled Plasma (Human), Xeno-Free, Virus Inactivated

  AR1010-0100 Akron Biotech 100mL 714 EUR

  *Mouse Fibrinogen Affinity Purified Fibronectin Depleted

  IMSFBGAP10MG Innovative research each 5713 EUR

  *Mouse Fibrinogen Affinity Purified Fibronectin Depleted

  IMSFBGAP1MG Innovative research each 586 EUR

  Plasminogen Activator Inhibitor Type 1, depleted, Rat (PAI-1)

  MBS634706-5x10mL MyBiosource 5x10mL 5090 EUR

  Plasminogen Activator Inhibitor Type 1, depleted, Rat (PAI-1)

  MBS634706-10mL MyBiosource 10mL 1180 EUR

  Pooled Human Semen

  IRHUSM100ML Innovative research each 3800 EUR

  Pooled Human Semen

  IRHUSM1ML Innovative research each 88 EUR

  Pooled Human Semen

  IRHUSM20ML Innovative research each 905 EUR

  Pooled Human Semen

  IRHUSM5ML Innovative research each 341 EUR

  Pooled Human Sweat

  IRHUSW100UL Innovative research each 81 EUR

  Pooled Human Sweat

  IRHUSW10ML Innovative research each 1221 EUR

  Pooled Human Sweat

  IRHUSW1ML Innovative research each 197 EUR

  Pooled Human Tears

  IRHUTR100UL Innovative research each 322 EUR

  Pooled Human Tears

  IRHUTR1ML Innovative research each 962 EUR

  Pooled Human Urine

  IRHUURE1000ML Innovative research each 528 EUR

  Pooled Human Urine

  IRHUURE100ML Innovative research each 150 EUR

  Pooled Human Urine

  IRHUURE500ML Innovative research each 336 EUR

  Pooled Human Urine

  IRHUURE50ML Innovative research each 81 EUR

  Pooled Human Semen

  MBS8421298-100mL MyBiosource 100mL 4710 EUR

  Pooled Human Semen

  MBS8421298-1mL MyBiosource 1mL 205 EUR

  Pooled Human Semen

  MBS8421298-20mL MyBiosource 20mL 1185 EUR

  Pooled Human Semen

  MBS8421298-5mL MyBiosource 5mL 505 EUR

  Pooled Human Semen

  MBS8421298-5x100mL MyBiosource 5x100mL 21015 EUR

  Pooled Human Sweat

  MBS8421323-01mL MyBiosource 0.1mL 220 EUR

   

  Warunki przechowywania i ciepło znacząco wpływają na  przeciwciała IgG  przeciwko zdenaturowanemu CII, ale nie na przeciwciała przeciwko innym antygenom. W tych efektach może pośredniczyć obecność antyidiotypu IgM przeciwko  przeciwciału IgG  przeciwko zdenaturowanemu CII

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *