• 9 czerwca, 2022

Mechanism of removal of senescent cells by human macrophages in situ.

  • Mechanizmy, za pomocą których makrofagi rozróżniają „dojrzałe ja” i „starzejące się ja”, zostały zbadane przy użyciu  ludzkiego układu  krwinek czerwonych (RBC) jako modelu. Warunki symulujące te, które występowały in situ, przestrzegano tak ściśle, jak to możliwe, stosując techniki krótkoterminowej hodowli i inkubując z autologicznymi makrofagami i immunoglobulinami (Ig). Stwierdzono, że RBC starzone in vitro były fagocytowane, gdy były inkubowane w  połączonych , normalnych  ludzkich  IgG , allogenicznych Ig, autologicznych  IgG  lub Ig, przemyte pożywką, a następnie inkubowane z autologicznymi makrofagami.
  • RBC traktowane w ten sam sposób, ale inkubowane w  IgM  lub Iga, surowica zubożająca Ig  lub sama Pożywka 199 nie były fagocytowane. Wskazuje to , że Ig jest wymagane do fagocytozy i sugeruje , że Ig , które przyłącza się do RBC to  IgG . Kiedy świeżo pobrane RBC zostały podzielone na młode (Y) i stare (O) RBC w zależności od gęstości i inkubowane z autologicznymi makrofagami, mniej niż 5% Y-RBC zostało fagocytowanych, podczas gdy ponad 30% O-RBC zostało fagocytowanych , niezależnie od tego, czy końcowe inkubacje przeprowadzono w pożywce bez  surowicy  (Y-RBC, 5 +/- 2% fagocytowane; O-RBC, 33 +/- 1,5%), czy w autologicznej surowicy pozbawionej  Ig  (Y-RBC, 2 +/- 2,5%; O-RBC, 51 +/- 17% lub cała  surowica (Y-RBC, 0%; O-RBC, 43 +/- 5%).
  • Wskazuje to, że (1) Ig jest przyłączone in situ do starego RBC i (2), że rozpoznawanie fagocytarne nie jest hamowane przez inne   składniki surowicy . Skaningowa mikroskopia elektronowa, wykorzystująca znakowane odczynniki anty – IgG ,  IgM i IgA, wykazała, że ​​Y-RBC zasadniczo nie zawierały Ig na swojej powierzchni, podczas gdy stare RBC miały  na swojej powierzchni IgG  . Odkrycia te wskazują, że  IgG  przyłącza się in situ do starzejących się  ludzkich  krwinek czerwonych, czyniąc je podatnymi na fagocytozę przez makrofagi.

   Auto- i polireaktywność  IgG normalnych  surowic ludzkich .

  • Stosując panel własnych antygenów,  autoreaktywności IgM  były wyraźnie i stale wykrywane za pomocą testu immunoenzymatycznego (EIA) w surowicach 29 zdrowych   osobników ludzkich . Podobnie  autoreaktywności IgM  w surowicach wykrywano w sposób powtarzalny za pomocą immunoblottingu, przy użyciu  ekstraktów ludzkich  narządów jako źródeł antygenu. W przeciwieństwie do tego,  reaktywności IgG  były niskie w całych surowicach, ale znacznie wzrosły po oczyszczeniu metodą chromatografii powinowactwa na białku G-Sepharose.
  • Wzrosty te różniły się  w zależności od preparatu IgG  na inny i od jednego antygenu do drugiego (od 1 do 94 razy), co dało unikalny  wzór autoreaktywności IgG  dla każdego osobnika. Reaktywność IgG  uległa znacznemu zmniejszeniu, gdy  surowica zubożona w IgG  została dodana do wyizolowanej autologicznej  IgG .
  • Przeciwciała IgM  wyizolowane z surowicy na immunoadsorbencie F(ab’)2  IgG  częściowo hamowały wiązanie  IgG  z tubuliną i miozyną, ale nie z aktyną. Poszczególne  preparaty IgG  badane oddzielnie wykazywały, ze wszystkimi autoantygenami z panelu, wyższą autoreaktywność niż te z tych samych, ale połączonych  IgG , które z kolei były wyższe niż w przypadku dostępnego na rynku  preparatu ludzkiego  IgG  otrzymanego od około 8000 zdrowych dawców i stosowany do wstrzykiwań dożylnych.
  • W zależności od indywidualnej   próbki  IgG , 31-65% IgG  wiązało się z kolumną DNP-Sepharose i wymywano DNP-glicyną. Stwierdzono, że wyizolowane przeciwciała anty-DNP są polireaktywne i mają wyższą autoreaktywność niż oryginalny  preparat IgG  dla wszystkich antygenów panelu.
  • Podobnie,  przeciwciała IgG  analizowane przy użyciu procedury wymiany przeciwciał okazały się zasadniczo polireaktywne, ale zauważono również niektóre pozornie monospecyficzne przeciwciała. Wyniki te sugerują, że ogromna większość  IgG  obecnych u zdrowych  ludzi  składa się z polireaktywnych autoprzeciwciał. Autoreaktywności IgG  są tylko marginalnie wyrażane w tych całych surowicach z powodu  IgM – IgG ,  IgG – IgG  i innych, wciąż niezidentyfikowanych interakcji.

  Ludzkie  naturalne przeciwciała cytotoksyczne dla świńskich komórek embrionalnych mózgu rozpoznają nowe ksenoantygeny nie oparte na Galalpha1,3Gal.

  • Przeszczepienie świńskich embrionalnych komórek mózgowych, w tym neuronów dopaminergicznych, z śródmózgowia brzusznego (VM) jest uważane za potencjalne leczenie pacjentów z chorobą Parkinsona . W niniejszym badaniu scharakteryzowaliśmy dystrybucję wśród komórek VM głównego świńskiego ksenoantygenu śródbłonkowego, epitopu Galalpha1,3Gal, i oceniliśmy cytotoksyczny wpływ zubożonej  i niezubożonej  ludzkiej surowicy  AB  anty-Galalpha1,3Gal  na komórki VM.
  • Ogólne poziomy ekspresji epitopu Galalpha1,3Gal były bardzo niskie w populacji komórek VM przy użyciu barwienia lektyn Bandeiraea simplicifolia IB(4) zawieszonych komórek VM w analizach cytometrii przepływowej lub barwienia rozdzielonych SDS-PAGE, solubilizowanych białek błony komórkowej VM w badaniu Western analizy blotowe.
  • Barwienie lektynowo-histochemiczne skrawków zarodkowych regionów VM świni za pomocą lektyny BSA IB(4) wykazało barwienie ograniczone do komórek śródbłonka i mikrogleju. W obecności dopełniacza, zarówno surowice AB niezubożone , jak i pozbawione  przeciwciał anty-Galalpha1,3Gal  okazały się cytotoksyczne dla komórek VM, co oceniono w testach cytotoksyczności opartych na mikrocytotoksyczności i cytometrii przepływowej.
  • Oczyszczone  IgM  i  IgG  były cytotoksyczne w obecności dopełniacza. Trzy główne antygeny błony komórkowej VM o wielkości około 210, 105 i 50 kDa były reaktywne z naturalnymi  przeciwciałami IgM  obecnymi w  połączonych surowicach  ludzkich  AB.
  • Zatem cytotoksyczność zależna od przeciwciał może przyczyniać się do ksenorejekcji komórek świńskich do  ludzkiego  mózgu, co wymaga modyfikacji tkanki dawcy przed bardziej powszechnym wykorzystaniem heteroprzeszczepu tkanki nerwowej.

  IgM  swoiste dla lipopolisacharydu Vibrio cholerae jest zastępczym izotypem przeciwciała odpowiedzialnym za  aktywność  wibrobójczą surowicy .

  • Testy przeciwciał wibriocydowych w surowicy  są od dawna stosowane do oceny immunogenności szczepionek przeciwko cholerze sporządzonych z zabitych całych komórek Vibrio cholerae.
  • Jednak izotypy przeciwciał odpowiedzialne za  aktywność  wibrobójczą surowicy nie są w pełni scharakteryzowane. W tym badaniu przebadaliśmy 20 próbek klinicznych  surowicy  uzyskanych od  ludzi  , którzy zostali zaszczepieni zabitą, pełnokomórkową szczepionką cholery i pozytywną kontrolą,  ludzką  surowicą rekonwalescencyjną o wysokiej aktywności wibriocydowej, aby określić, który izotyp przeciwciała jest powiązany z wibriocydem. działalność.
  • Izotypy przeciwciał z  połączonych  surowic rekonwalescencyjnych frakcjonowano metodą chromatografii kolumnowej wykluczenia, a główną aktywność wibrobójczą wykryto we   frakcji IgM .
  • Zubożenie  przeciwciał IgM  w surowicach rekonwalescentów spowodowało znaczący (P<0,05) spadek aktywności wibriocydowej (16-krotny spadek), podczas gdy zaobserwowano tylko niewielką zmianę w przypadku zubożenia  IgG  lub IgA.
  • Ponadto przeciwciało anty-LPS  IgM  wykazało najwyższą korelację z aktywnością wibrobójczą (współczynnik korelacji Spearmana r = 0,846) wśród izotypów przeciwciał przeciwko zabitemu ciepłem V. cholerae, lipopolisacharydowi (LPS) lub głównemu białku błony zewnętrznej (Omp U), podczas gdy całkowity  poziom przeciwciał IgG , IgA lub  IgM  nie był skorelowany z aktywnością wibrobójczą w 20   próbkach ludzkiej surowicy  klinicznej  .
  • Ponadto,  ludzkie surowice rekonwalescencyjne znacząco (P<0,001) hamowały przyłączanie się V. cholerae do HT-29, ludzkiej komórki nabłonka jelitowego in vitro. Co ciekawe, surowice rekonwalescencyjne zubożone w IgM nie mogły skutecznie hamować przylegania bakterii w porównaniu z surowicami niezubożonymi (P<0,05).
  • Wreszcie, adhezja bakterii była znacząco hamowana przez surowice o wysokim mianie wibriocydowym w porównaniu z surowicami o niskim mianie (P = 0,014). Wspólnie wykazaliśmy, że anty-V. IgM LPS cholery   jest silnie skorelowane z  aktywnością  wibrobójczą surowicy i może to być zastępczy izotyp przeciwciała reprezentujący przeciwciała ochronne przeciwko V. cholerae.

  Przeciwciała przeciwko kolagenowi typu II w  ludzkiej  surowicy : efekty przechowywania i rola  antyidiotypu IgM  w regulacji.

  • Aby zbadać obserwację, że   reaktywność  IgG z ludzkim  zdenaturowanym kolagenem typu II (zdenaturowanym CII) jest zwiększona w normalnej  ludzkiej  surowicy  przechowywanej w 4 stopniach C w porównaniu z  surowicą przechowywaną w -20 stopniach C.
  • Reaktywność mierzono testem ELISA i oceniano również wpływ ogrzewania. Surowicę rozdzielono na kolumnach powinowactwa i przeprowadzono eksperymenty mieszania z otrzymanymi frakcjami w celu zbadania działania hamującego lub wzmacniającego.
  •  We frakcji zubożonej  w IgG w surowicy  przechowywanej w temperaturze -20 stopni C od zdrowych osób znajduje się inhibitor  nietrwały w przechowywaniu i niestabilny termicznie  , a inhibitor jest obecny w niektórych połączonych preparatach ludzkich  IgM, co zmniejsza reaktywność przeciwciała na  ludzki  CII w  surowicy  z obu osoby zdrowe i pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

  Human Comp IgG/IgM Depleted Pooled (mL)

  34010-0 Pel-Freez mL 65 EUR

  Human Comp IgG/IgM Depleted Pooled (1mL)

  34010-1 Pel-Freez 1mL 103.06 EUR

  Human Comp IgG/IgM Depleted Pooled (10mL)

  34010-10 Pel-Freez 10mL 445.63 EUR

  Human Comp IgG/IgM Depleted Pooled (100mL)

  34010-100 Pel-Freez 100mL 3871.25 EUR

  Human Comp IgG/IgM Depleted Pooled (2mL)

  34010-2 Pel-Freez 2mL 141.13 EUR

  Human Comp IgG/IgM Depleted Pooled (3mL)

  34010-3 Pel-Freez 3mL 179.19 EUR

  Human Comp IgG/IgM Depleted Pooled (5mL)

  34010-5 Pel-Freez 5mL 255.31 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (mL)

  34014-0 Pel-Freez mL 82.4 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (1mL)

  34014-1 Pel-Freez 1mL 82.4 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (10mL)

  34014-10 Pel-Freez 10mL 239 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (100mL)

  34014-100 Pel-Freez 100mL 1805 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (2mL)

  34014-2 Pel-Freez 2mL 99.8 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (5mL)

  34014-5 Pel-Freez 5mL 152 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (500mL)

  34014-500 Pel-Freez 500mL 7677.5 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (1mL)

  34021-1 Pel-Freez 1mL 78.05 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (10mL)

  34021-10 Pel-Freez 10mL 195.5 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (100mL)

  34021-100 Pel-Freez 100mL 1370 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (2mL)

  34021-2 Pel-Freez 2mL 91.1 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (5mL)

  34021-5 Pel-Freez 5mL 130.25 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (500mL)

  34021-500 Pel-Freez 500mL 6590 EUR

  Human serum C4-depleted

  C415-DS-1 Alpha Diagnostics 1 ml 408 EUR

  Human serum C3-depleted

  C316-DS-1 Alpha Diagnostics 1 ml 408 EUR

  Human Serum (CRP Depleted)

  90R-105 Fitzgerald 100 ml 740 EUR

  Human Complement C5 depleted serum

  C5512-DS Alpha Diagnostics 1 ml 408 EUR

  Fetal Bovine Serum,IgG Depleted, < 2 ug/ml

  F0720-050 GenDepot 500 ml 1198 EUR

  Human Complement serum (pooled sera)

  COMPH-10 Alpha Diagnostics 10 ml 408 EUR

  Human Complement serum (pooled sera)

  COMPH-25 Alpha Diagnostics 25 ml 651 EUR

  Human Ferritin depleted/stripped serum (Ferritin

  1810-FDS-10 Alpha Diagnostics 10 ml Ask for price

  Human Ferritin depleted/stripped serum (Ferritin

  1810-FDS-1000 Alpha Diagnostics 1000 ml Ask for price

  Chimpanzee control serum, (IgG's-depleted)

  NCMS-DG-1 Alpha Diagnostics 1 ml 225 EUR

  Human Serum Off Clot Pooled (1mL)

  34019-1 Pel-Freez 1mL 141.13 EUR

  Monkey (Cynomolgus) control serum (IgG's-depleted)

  NMCS-DG-1 Alpha Diagnostics 1 ml 225 EUR

  Human Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) depleted human serum

  0700-SHBG-D10 Alpha Diagnostics 10 ml 225 EUR

  Human Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) depleted human serum

  0700-SHBG-D1000 Alpha Diagnostics 1 L Ask for price

  Ibrutinib drug-Human IgG Conjugate

  IBT17-IgG Alpha Diagnostics 100 ug 529 EUR

  Human IgG protein (Serum)

  31C-CP1033U Fitzgerald 1 mg 262 EUR

  Human Cytomegalovirus IgG / IgM, Toxoplasma IgG / IgM, Rubella IgG Rapid Test Kit

  abx092078-20tests Abbexa 20 tests 342 EUR

  Human C1q depleted sera

  C1Q17-DS-1 Alpha Diagnostics 1 ml 408 EUR

  Human Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  DLR-IgM-Hu-48T DL Develop 48T 404 EUR

  Human Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  DLR-IgM-Hu-96T DL Develop 96T 518 EUR

  Human Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RDR-IgM-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 411 EUR

  Human Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RDR-IgM-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 565 EUR

  Human phosphatidylinositol antibody IgG/IgM(PI Ab-IgG/IgM)ELISA Kit

  GA-E0498HM-48T GenAsia Biotech 48T 289 EUR

  Human phosphatidylinositol antibody IgG/IgM(PI Ab-IgG/IgM)ELISA Kit

  GA-E0498HM-96T GenAsia Biotech 96T 466 EUR

  human phosphatidylinositol antibody IgG/IgM,PI Ab-IgG/IgM ELISA Kit

  201-12-0482 SunredBio 96 tests 440 EUR

  Human phosphatidylinositol antibody IgG/IgM(PI Ab-IgG/IgM)ELISA Kit

  QY-E02273 Qayee Biotechnology 96T 361 EUR

  human phosphatidylinositol antibody IgG/IgM,PI Ab-IgG/IgM ELISA Kit

  CN-03843H1 ChemNorm 96T 481 EUR

  human phosphatidylinositol antibody IgG/IgM,PI Ab-IgG/IgM ELISA Kit

  CN-03843H2 ChemNorm 48T 332 EUR

  Human IgG & IgM Primer Set

  55R-1000 Fitzgerald 2 x 16 sets 986 EUR

  2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

  GEN-402-25tests All test 25 tests 244 EUR

  Zika IgM/IgG Control Pack (IgM,IgG & Negative Controls, 0.25mL)

  0801020 Zeptometrix 0.25mL 102 EUR

  Fibrinogen (plasminogen depleted), Human Plasma

  7692-1 Biovision 294 EUR

  Goat Anti-Mouse IgG+IgM+IgA, unlabeled IgG (for good detection of 3 isotypes) human serum adsorbed)

  40325-UL Alpha Diagnostics 0.5 mg 164 EUR

  2019-nCoV IgG/IgM RapiCard InstaTest for Whole Blood/Serum/Plasma samples

  GEN-176552-25tests Cortez Diagnostic 25 tests 276 EUR

  2019-nCoV IgG/IgM RapiCard InstaTest for Whole Blood/Serum/Plasma samples

  GEN-176552-50tests Cortez Diagnostic 50 tests 472 EUR

  Bovine Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RD-IgM-b-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 453 EUR

  Bovine Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RD-IgM-b-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 625 EUR

  Rat Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RD-IgM-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 419 EUR

  Rat Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RD-IgM-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 577 EUR

  Bovine Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  DLR-IgM-b-48T DL Develop 48T 456 EUR

  Bovine Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  DLR-IgM-b-96T DL Develop 96T 590 EUR

  Chicken Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  DLR-IgM-Ch-48T DL Develop 48T 426 EUR

  Chicken Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  DLR-IgM-Ch-96T DL Develop 96T 549 EUR

  Mouse Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  DLR-IgM-Mu-48T DL Develop 48T 411 EUR

  Mouse Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  DLR-IgM-Mu-96T DL Develop 96T 528 EUR

  Rat Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  DLR-IgM-Ra-48T DL Develop 48T 426 EUR

  Rat Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  DLR-IgM-Ra-96T DL Develop 96T 549 EUR

  Rabbit Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  DLR-IgM-Rb-48T DL Develop 48T 508 EUR

  Rabbit Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  DLR-IgM-Rb-96T DL Develop 96T 661 EUR

  Bovine Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RDR-IgM-b-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 473 EUR

  Bovine Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RDR-IgM-b-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 654 EUR

  Chicken Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RDR-IgM-Ch-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 437 EUR

  Chicken Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RDR-IgM-Ch-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 603 EUR

  Mouse Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RDR-IgM-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 419 EUR

  Mouse Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RDR-IgM-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 578 EUR

  Rat Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RDR-IgM-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 437 EUR

  Rat Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RDR-IgM-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 603 EUR

  Rabbit Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RDR-IgM-Rb-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 534 EUR

  Rabbit Immunoglobulin M (IgM) ELISA Kit

  RDR-IgM-Rb-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 742 EUR

  Mouse phosphatidylinositol antibody IgG/IgM(PI Ab-IgG/IgM)ELISA Kit

  GA-E0219MS-48T GenAsia Biotech 48T 336 EUR

  Mouse phosphatidylinositol antibody IgG/IgM(PI Ab-IgG/IgM)ELISA Kit

  GA-E0219MS-96T GenAsia Biotech 96T 534 EUR

  Rat phosphatidylinositol antibody IgG/IgM(PI Ab-IgG/IgM)ELISA Kit

  GA-E0449RT-48T GenAsia Biotech 48T 317 EUR

  Rat phosphatidylinositol antibody IgG/IgM(PI Ab-IgG/IgM)ELISA Kit

  GA-E0449RT-96T GenAsia Biotech 96T 496 EUR

  Rat Phosphatidylinositol Antibody IgG/IgM (PI Ab IgG/IgM) ELISA Kit

  abx353833-96tests Abbexa 96 tests 786 EUR

  Mouse Phosphatidylinositol antibody IgG/IgM (PI Ab IgG/IgM) CLIA Kit

  abx197438-96tests Abbexa 96 tests 825 EUR

  Mouse phosphatidylinositol antibody IgG/IgM (PI Ab IgG/IgM) ELISA Kit

  abx254346-96tests Abbexa 96 tests 754 EUR

  Rat phosphatidylinositol antibody IgG/IgM(PI Ab-IgG/IgM)ELISA Kit

  QY-E11203 Qayee Biotechnology 96T 413 EUR

  Mouse phosphatidylinositol antibody IgG/IgM(PI Ab-IgG/IgM)ELISA Kit

  QY-E21158 Qayee Biotechnology 96T 361 EUR

  Rat phosphatidylinositol antibody IgG/IgM,PI Ab-IgG/IgM ELISA Kit

  CN-01999R1 ChemNorm 96T 492 EUR

  Rat phosphatidylinositol antibody IgG/IgM,PI Ab-IgG/IgM ELISA Kit

  CN-01999R2 ChemNorm 48T 341 EUR

  Mouse phosphatidylinositol antibody IgG/IgM,PI Ab-IgG/IgM ELISA Kit

  CN-02867M1 ChemNorm 96T 489 EUR

  Mouse phosphatidylinositol antibody IgG/IgM,PI Ab-IgG/IgM ELISA Kit

  CN-02867M2 ChemNorm 48T 338 EUR

  PI Ab-IgG/IgM/ Rat PI Ab- IgG/ IgM ELISA Kit

  ELA-E0315r Lifescience Market 96 Tests 886 EUR

  Bovine IgM, purified (non-immune, serum)

  20001-2-1 Alpha Diagnostics 0.5 mg 225 EUR

  Mouse (non-immune) Serum IgM, purified

  20008-2 Alpha Diagnostics 100 ug 141 EUR

  Chicken (non-immune) Serum IgM, purified

  20010-2-1 Alpha Diagnostics 0.5 mg 225 EUR

  Goat (non-immune) Serum IgM, purified

  20011-2-1 Alpha Diagnostics 0.5 mg 225 EUR

  Dog (non-immune) Serum IgM, purified

  20016-2-1 Alpha Diagnostics 0.5 mg 225 EUR

  Rabbit (non-immune) Serum IgM purified

  20039-100 Alpha Diagnostics 100 ug 164 EUR

  Rabbit (non-immune) Serum IgM purified

  20039-1000 Alpha Diagnostics 1000 ug 529 EUR

   

  Warunki przechowywania i ciepło znacząco wpływają na  przeciwciała IgG  przeciwko zdenaturowanemu CII, ale nie na przeciwciała przeciwko innym antygenom. W tych efektach może pośredniczyć obecność antyidiotypu IgM przeciwko  przeciwciału IgG  przeciwko zdenaturowanemu CII

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.