• 9 czerwca, 2022

Mechanism of removal of senescent cells by human macrophages in situ.

  • Mechanizmy, za pomocą których makrofagi rozróżniają „dojrzałe ja” i „starzejące się ja”, zostały zbadane przy użyciu  ludzkiego układu  krwinek czerwonych (RBC) jako modelu. Warunki symulujące te, które występowały in situ, przestrzegano tak ściśle, jak to możliwe, stosując techniki krótkoterminowej hodowli i inkubując z autologicznymi makrofagami i immunoglobulinami (Ig). Stwierdzono, że RBC starzone in vitro były fagocytowane, gdy były inkubowane w  połączonych , normalnych  ludzkich  IgG , allogenicznych Ig, autologicznych  IgG  lub Ig, przemyte pożywką, a następnie inkubowane z autologicznymi makrofagami.
  • RBC traktowane w ten sam sposób, ale inkubowane w  IgM  lub Iga, surowica zubożająca Ig  lub sama Pożywka 199 nie były fagocytowane. Wskazuje to , że Ig jest wymagane do fagocytozy i sugeruje , że Ig , które przyłącza się do RBC to  IgG . Kiedy świeżo pobrane RBC zostały podzielone na młode (Y) i stare (O) RBC w zależności od gęstości i inkubowane z autologicznymi makrofagami, mniej niż 5% Y-RBC zostało fagocytowanych, podczas gdy ponad 30% O-RBC zostało fagocytowanych , niezależnie od tego, czy końcowe inkubacje przeprowadzono w pożywce bez  surowicy  (Y-RBC, 5 +/- 2% fagocytowane; O-RBC, 33 +/- 1,5%), czy w autologicznej surowicy pozbawionej  Ig  (Y-RBC, 2 +/- 2,5%; O-RBC, 51 +/- 17% lub cała  surowica (Y-RBC, 0%; O-RBC, 43 +/- 5%).
  • Wskazuje to, że (1) Ig jest przyłączone in situ do starego RBC i (2), że rozpoznawanie fagocytarne nie jest hamowane przez inne   składniki surowicy . Skaningowa mikroskopia elektronowa, wykorzystująca znakowane odczynniki anty – IgG ,  IgM i IgA, wykazała, że ​​Y-RBC zasadniczo nie zawierały Ig na swojej powierzchni, podczas gdy stare RBC miały  na swojej powierzchni IgG  . Odkrycia te wskazują, że  IgG  przyłącza się in situ do starzejących się  ludzkich  krwinek czerwonych, czyniąc je podatnymi na fagocytozę przez makrofagi.

   Auto- i polireaktywność  IgG normalnych  surowic ludzkich .

  • Stosując panel własnych antygenów,  autoreaktywności IgM  były wyraźnie i stale wykrywane za pomocą testu immunoenzymatycznego (EIA) w surowicach 29 zdrowych   osobników ludzkich . Podobnie  autoreaktywności IgM  w surowicach wykrywano w sposób powtarzalny za pomocą immunoblottingu, przy użyciu  ekstraktów ludzkich  narządów jako źródeł antygenu. W przeciwieństwie do tego,  reaktywności IgG  były niskie w całych surowicach, ale znacznie wzrosły po oczyszczeniu metodą chromatografii powinowactwa na białku G-Sepharose.
  • Wzrosty te różniły się  w zależności od preparatu IgG  na inny i od jednego antygenu do drugiego (od 1 do 94 razy), co dało unikalny  wzór autoreaktywności IgG  dla każdego osobnika. Reaktywność IgG  uległa znacznemu zmniejszeniu, gdy  surowica zubożona w IgG  została dodana do wyizolowanej autologicznej  IgG .
  • Przeciwciała IgM  wyizolowane z surowicy na immunoadsorbencie F(ab’)2  IgG  częściowo hamowały wiązanie  IgG  z tubuliną i miozyną, ale nie z aktyną. Poszczególne  preparaty IgG  badane oddzielnie wykazywały, ze wszystkimi autoantygenami z panelu, wyższą autoreaktywność niż te z tych samych, ale połączonych  IgG , które z kolei były wyższe niż w przypadku dostępnego na rynku  preparatu ludzkiego  IgG  otrzymanego od około 8000 zdrowych dawców i stosowany do wstrzykiwań dożylnych.
  • W zależności od indywidualnej   próbki  IgG , 31-65% IgG  wiązało się z kolumną DNP-Sepharose i wymywano DNP-glicyną. Stwierdzono, że wyizolowane przeciwciała anty-DNP są polireaktywne i mają wyższą autoreaktywność niż oryginalny  preparat IgG  dla wszystkich antygenów panelu.
  • Podobnie,  przeciwciała IgG  analizowane przy użyciu procedury wymiany przeciwciał okazały się zasadniczo polireaktywne, ale zauważono również niektóre pozornie monospecyficzne przeciwciała. Wyniki te sugerują, że ogromna większość  IgG  obecnych u zdrowych  ludzi  składa się z polireaktywnych autoprzeciwciał. Autoreaktywności IgG  są tylko marginalnie wyrażane w tych całych surowicach z powodu  IgM – IgG ,  IgG – IgG  i innych, wciąż niezidentyfikowanych interakcji.

  Ludzkie  naturalne przeciwciała cytotoksyczne dla świńskich komórek embrionalnych mózgu rozpoznają nowe ksenoantygeny nie oparte na Galalpha1,3Gal.

  • Przeszczepienie świńskich embrionalnych komórek mózgowych, w tym neuronów dopaminergicznych, z śródmózgowia brzusznego (VM) jest uważane za potencjalne leczenie pacjentów z chorobą Parkinsona . W niniejszym badaniu scharakteryzowaliśmy dystrybucję wśród komórek VM głównego świńskiego ksenoantygenu śródbłonkowego, epitopu Galalpha1,3Gal, i oceniliśmy cytotoksyczny wpływ zubożonej  i niezubożonej  ludzkiej surowicy  AB  anty-Galalpha1,3Gal  na komórki VM.
  • Ogólne poziomy ekspresji epitopu Galalpha1,3Gal były bardzo niskie w populacji komórek VM przy użyciu barwienia lektyn Bandeiraea simplicifolia IB(4) zawieszonych komórek VM w analizach cytometrii przepływowej lub barwienia rozdzielonych SDS-PAGE, solubilizowanych białek błony komórkowej VM w badaniu Western analizy blotowe.
  • Barwienie lektynowo-histochemiczne skrawków zarodkowych regionów VM świni za pomocą lektyny BSA IB(4) wykazało barwienie ograniczone do komórek śródbłonka i mikrogleju. W obecności dopełniacza, zarówno surowice AB niezubożone , jak i pozbawione  przeciwciał anty-Galalpha1,3Gal  okazały się cytotoksyczne dla komórek VM, co oceniono w testach cytotoksyczności opartych na mikrocytotoksyczności i cytometrii przepływowej.
  • Oczyszczone  IgM  i  IgG  były cytotoksyczne w obecności dopełniacza. Trzy główne antygeny błony komórkowej VM o wielkości około 210, 105 i 50 kDa były reaktywne z naturalnymi  przeciwciałami IgM  obecnymi w  połączonych surowicach  ludzkich  AB.
  • Zatem cytotoksyczność zależna od przeciwciał może przyczyniać się do ksenorejekcji komórek świńskich do  ludzkiego  mózgu, co wymaga modyfikacji tkanki dawcy przed bardziej powszechnym wykorzystaniem heteroprzeszczepu tkanki nerwowej.

  IgM  swoiste dla lipopolisacharydu Vibrio cholerae jest zastępczym izotypem przeciwciała odpowiedzialnym za  aktywność  wibrobójczą surowicy .

  • Testy przeciwciał wibriocydowych w surowicy  są od dawna stosowane do oceny immunogenności szczepionek przeciwko cholerze sporządzonych z zabitych całych komórek Vibrio cholerae.
  • Jednak izotypy przeciwciał odpowiedzialne za  aktywność  wibrobójczą surowicy nie są w pełni scharakteryzowane. W tym badaniu przebadaliśmy 20 próbek klinicznych  surowicy  uzyskanych od  ludzi  , którzy zostali zaszczepieni zabitą, pełnokomórkową szczepionką cholery i pozytywną kontrolą,  ludzką  surowicą rekonwalescencyjną o wysokiej aktywności wibriocydowej, aby określić, który izotyp przeciwciała jest powiązany z wibriocydem. działalność.
  • Izotypy przeciwciał z  połączonych  surowic rekonwalescencyjnych frakcjonowano metodą chromatografii kolumnowej wykluczenia, a główną aktywność wibrobójczą wykryto we   frakcji IgM .
  • Zubożenie  przeciwciał IgM  w surowicach rekonwalescentów spowodowało znaczący (P<0,05) spadek aktywności wibriocydowej (16-krotny spadek), podczas gdy zaobserwowano tylko niewielką zmianę w przypadku zubożenia  IgG  lub IgA.
  • Ponadto przeciwciało anty-LPS  IgM  wykazało najwyższą korelację z aktywnością wibrobójczą (współczynnik korelacji Spearmana r = 0,846) wśród izotypów przeciwciał przeciwko zabitemu ciepłem V. cholerae, lipopolisacharydowi (LPS) lub głównemu białku błony zewnętrznej (Omp U), podczas gdy całkowity  poziom przeciwciał IgG , IgA lub  IgM  nie był skorelowany z aktywnością wibrobójczą w 20   próbkach ludzkiej surowicy  klinicznej  .
  • Ponadto,  ludzkie surowice rekonwalescencyjne znacząco (P<0,001) hamowały przyłączanie się V. cholerae do HT-29, ludzkiej komórki nabłonka jelitowego in vitro. Co ciekawe, surowice rekonwalescencyjne zubożone w IgM nie mogły skutecznie hamować przylegania bakterii w porównaniu z surowicami niezubożonymi (P<0,05).
  • Wreszcie, adhezja bakterii była znacząco hamowana przez surowice o wysokim mianie wibriocydowym w porównaniu z surowicami o niskim mianie (P = 0,014). Wspólnie wykazaliśmy, że anty-V. IgM LPS cholery   jest silnie skorelowane z  aktywnością  wibrobójczą surowicy i może to być zastępczy izotyp przeciwciała reprezentujący przeciwciała ochronne przeciwko V. cholerae.

  Przeciwciała przeciwko kolagenowi typu II w  ludzkiej  surowicy : efekty przechowywania i rola  antyidiotypu IgM  w regulacji.

  • Aby zbadać obserwację, że   reaktywność  IgG z ludzkim  zdenaturowanym kolagenem typu II (zdenaturowanym CII) jest zwiększona w normalnej  ludzkiej  surowicy  przechowywanej w 4 stopniach C w porównaniu z  surowicą przechowywaną w -20 stopniach C.
  • Reaktywność mierzono testem ELISA i oceniano również wpływ ogrzewania. Surowicę rozdzielono na kolumnach powinowactwa i przeprowadzono eksperymenty mieszania z otrzymanymi frakcjami w celu zbadania działania hamującego lub wzmacniającego.
  •  We frakcji zubożonej  w IgG w surowicy  przechowywanej w temperaturze -20 stopni C od zdrowych osób znajduje się inhibitor  nietrwały w przechowywaniu i niestabilny termicznie  , a inhibitor jest obecny w niektórych połączonych preparatach ludzkich  IgM, co zmniejsza reaktywność przeciwciała na  ludzki  CII w  surowicy  z obu osoby zdrowe i pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

  Human Comp IgG/IgM Depleted Pooled (mL)

  34010-0 Pel-Freez mL 78 EUR

  34010-1 HU Comp IgG/IgM Depleted Pooled (1mL)

  34010-1 Pel-Freez 1mL 40 EUR

  34010-2 HU Comp IgG/IgM Depleted Pooled (2mL)

  34010-2 Pel-Freez 2mL 79 EUR

  34010-3 HU Comp IgG/IgM Depleted Pooled (3mL)

  34010-3 Pel-Freez 3mL 119 EUR

  34010-5 HU Comp IgG/IgM Depleted Pooled (5mL)

  34010-5 Pel-Freez 5mL 198 EUR

  34010-10 HU Comp IgG/IgM Depleted Pooled (10mL)

  34010-10 Pel-Freez 10mL 396 EUR

  34022-1 HU Plasma IgG/IgM Depleted Pooled (1mL)

  34022-1 Pel-Freez each 85 EUR

  34022-5 HU Plasma IgG/IgM Depleted Pooled (5mL)

  34022-5 Pel-Freez each 425 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (100mL)

  34014-100 Pel-Freez 100mL 2166 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (500mL)

  34014-500 Pel-Freez 500mL 9213 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (mL)

  34014-0 Pel-Freez mL 98.88 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (1mL)

  34014-1 Pel-Freez 1mL 98.88 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (2mL)

  34014-2 Pel-Freez 2mL 119.76 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (5mL)

  34014-5 Pel-Freez 5mL 182.4 EUR

  Human Serum IgG/IgM Depl Pooled (10mL)

  34014-10 Pel-Freez 10mL 286.8 EUR

  *Rat IgG Depleted Serum

  IRTIGGDS100ML Innovative research each 427 EUR

  *Rat IgG Depleted Serum

  IRTIGGDS500ML Innovative research each 1377 EUR

  *Mouse IgG Depleted Serum

  IMSIGGDS100ML Innovative research each 3730 EUR

  *Mouse IgG Depleted Serum

  IMSIGGDS10ML Innovative research each 466 EUR

  *Immunoglobulin G (IgG) Depleted Human Serum

  IIGGDS100ML Innovative research each 427 EUR

  34020-100 HU Serum IgG/IgM Depl Pooled HI (100mL)

  34020-100 Pel-Freez each 2260 EUR

  34020-500 HU Serum IgG/IgM Depl Pooled HI (500mL)

  34020-500 Pel-Freez each 11300 EUR

  34020-1 HU Serum IgG/IgM Depl Pooled HI (1mL)

  34020-1 Pel-Freez each 23 EUR

  34020-5 HU Serum IgG/IgM Depl Pooled HI (5mL)

  34020-5 Pel-Freez each 113 EUR

  34020-10 HU Serum IgG/IgM Depl Pooled HI (10mL)

  34020-10 Pel-Freez each 226 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (100mL)

  34021-100 Pel-Freez 100mL 1644 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (500mL)

  34021-500 Pel-Freez 500mL 7908 EUR

  Human Serum (CRP Depleted)

  90R-105 Fitzgerald 100 ml 1206 EUR

  *Human IgA Depleted Serum

  IHUIGADS25ML Innovative research each 1377 EUR

  *Human IgA Depleted Serum

  IHUIGADS5ML Innovative research each 348 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (1mL)

  34021-1 Pel-Freez 1mL 93.66 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (2mL)

  34021-2 Pel-Freez 2mL 109.32 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (5mL)

  34021-5 Pel-Freez 5mL 156.3 EUR

  Human Serum IgG Depl Pooled (10mL)

  34021-10 Pel-Freez 10mL 234.6 EUR

  Fetal Bovine Serum,IgG Depleted, < 2 ug/ml

  F0720-050 GenDepot 500 ml 1437.6 EUR

  Human Complement C5 depleted serum

  C5512-DS Alpha Diagnostics 1 ml 489.6 EUR

  Human Ferritin depleted/stripped serum (Ferritin

  1810-FDS-10 Alpha Diagnostics 10 ml Ask for price

  Human Ferritin depleted/stripped serum (Ferritin

  1810-FDS-1000 Alpha Diagnostics 1000 ml Ask for price

  *Plasminogen (PLG) Depleted Mouse Serum

  IMSPLGDS10ML Innovative research each 315 EUR

  *Plasminogen (PLG) Depleted Mouse Serum

  IMSPLGDS50ML Innovative research each 1066 EUR

  *Plasminogen (PLG) Depleted Chicken Serum

  ICHPLGDS10ML Innovative research each 267 EUR

  *Plasminogen (PLG) Depleted Chicken Serum

  ICHPLGDS50ML Innovative research each 1066 EUR

  FBS - Lipid Depleted Fetal Bovine Serum

  FBS005-L Neuromics each 558 EUR

  *Innovative Grade US Origin Monkey Cynomolgus IgG Depleted Serum 50ml

  IMNCYIGGDS50ML Innovative research each 853 EUR

  Human Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) depleted human serum

  0700-SHBG-D10 Alpha Diagnostics 10 ml 270 EUR

  Human Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) depleted human serum

  0700-SHBG-D1000 Alpha Diagnostics 1 L Ask for price

  Fetal Bovine Serum (South America). Lipid Depleted - 100ml

  FB-1001L/100 Biosera France - Medical Scientific Equipment 100ml 79.42 EUR

  Fetal Bovine Serum (South America). Lipid Depleted - 500ml

  FB-1001L/500 Biosera France - Medical Scientific Equipment 500ml 328.79 EUR

  34010-100 HU Com IgG/IgM Depl Pooled (100mL)

  34010-100 Pel-Freez 100mL 3955 EUR

  34022-100 HU Plasma IgG/IgM Depl Pooled (100mL)

  34022-100 Pel-Freez each 8500 EUR

  Human C1q depleted sera

  C1Q17-DS-1 Alpha Diagnostics 1 ml 489.6 EUR

  Pooled Human Cord Serum

  IRHUCDS10ML Innovative research each 462 EUR

  Human Normal Pooled Serum

  HPNS AssayPro 1 ml 15 EUR

  Pooled Human Serum Lyophilized

  ISERLY100GM Innovative research each 1740 EUR

  Pooled Human Serum Lyophilized

  ISERLY10GM Innovative research each 486 EUR

  Pooled Human Serum Lyophilized

  ISERLY1GM Innovative research each 99 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  ICSER100ML Innovative research each 2338 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  ICSER10ML Innovative research each 324 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  ICSER25ML Innovative research each 748 EUR

  Pooled Human Complement Serum

  ICSER50ML Innovative research each 1327 EUR

  *Mouse IgG Affinity Purified Endotoxin Depleted

  IMSIGGAPLX50MG Innovative research each 503 EUR

  Human Complement serum (pooled sera)

  COMPH-10 Alpha Diagnostics 10 ml 489.6 EUR

  Human Complement serum (pooled sera)

  COMPH-25 Alpha Diagnostics 25 ml 781.2 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  ISER1000ML Innovative research each 895 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  ISER100ML Innovative research each 108 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  ISER10ML Innovative research each 40 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  ISER300ML Innovative research each 306 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  ISER500ML Innovative research each 476 EUR

  Pooled Human Serum Off The Clot

  ISER50ML Innovative research each 61 EUR

  *Human Fibronectin Depleted Plasma

  IHUFBNDP100ML Innovative research each 1819 EUR

  *Human Fibronectin Depleted Plasma

  IHUFBNDP10ML Innovative research each 228 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived

  ISERAB1000ML Innovative research each 1284 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived

  ISERAB100ML Innovative research each 155 EUR

  Zymosan Depleted

  tlrl-zyd InvivoGen FR 10 mg 121.8 EUR

  Protein C Depleted Human Plasma

  IPROCDP100ML Innovative research each 1395 EUR

  *Plasminogen (PLG) Depleted Human Plasma

  IPLGDP100ML Innovative research each 2399 EUR

  *Plasminogen (PLG) Depleted Human Plasma

  IPLGDP10ML Innovative research each 385 EUR

  *Plasminogen (PLG) Depleted Human Plasma

  IPLGDP25ML Innovative research each 720 EUR

  Human Cord Blood CD34+ Depleted, Mixed

  ABC-TC3374 AcceGen 1 vial Ask for price

  Pooled Human Charcoal Dextran Stripped Serum

  ISERCDA100ML Innovative research each 379 EUR

  Pooled Human Charcoal Dextran Stripped Serum

  ISERCDA500ML Innovative research each 1007 EUR

  Fibrinogen (Pg & vWF depleted), Human Plasma

  7693-500 Biovision each 352.8 EUR

  Fibrinogen (plasminogen depleted), Human Plasma

  7692-1 Biovision each 352.8 EUR

  Pooled aHBS Negative Human Serum Plasma Derived

  ISERAHBS100ML Innovative research each 197 EUR

  *Human C1 Esterase Inhibitor Depleted Plasma

  IHUC1INDP10ML Innovative research each 2610 EUR

  *Human C1 Esterase Inhibitor Depleted Plasma

  IHUC1INDP5ML Innovative research each 1310 EUR

  Fibrinogen (Pg, Fn & vWF depleted), Human Plasma

  7694-250 Biovision each 216 EUR

  *Rat PAI-1 Depleted Plasma

  IRTPAI1DPNAC100ML Innovative research each 5329 EUR

  *Rat PAI-1 Depleted Plasma

  IRTPAI1DPNAC10ML Innovative research each 528 EUR

  Human Cord Blood Mononuclear Cells CD133+ Depleted

  ABC-TC3383 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human Bone Marrow Mononuclear Cells CD34+ Depleted

  ABC-TC3123 AcceGen 1 vial Ask for price

  34019-500 HU Serum Off Clot Pooled (500mL)

  34019-500 Pel-Freez each 2543 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived Heat Inactivated

  ISERABHI1000ML Innovative research each 1284 EUR

  Pooled Human AB Serum Plasma Derived Heat Inactivated

  ISERABHI100ML Innovative research each 155 EUR

  *Mouse PAI-1 Depleted Plasma

  IMSPAI1DPNAC100ML Innovative research each 5329 EUR

  *Mouse PAI-1 Depleted Plasma

  IMSPAI1DPNAC10ML Innovative research each 614 EUR

  Pooled Human AB Serum Off The Clot Heat Inactivated

  ISERABOTCHI1000ML Innovative research each 3252 EUR

  Pooled Human AB Serum Off The Clot Heat Inactivated

  ISERABOTCHI100ML Innovative research each 336 EUR

  *Rabbit PAI-1 Depleted Plasma

  IRBPAI1DPNAC100ML Innovative research each 2878 EUR

  *Rabbit PAI-1 Depleted Plasma

  IRBPAI1DPNAC10ML Innovative research each 481 EUR

  Human Factor I (Fibrinogen) Plasminogen Depleted Purified

  IHUFBGPLGD25MG Innovative research each 140 EUR

  Human Cord Blood Mononuclear Cells CD34+ Depleted, Single

  ABC-TC3384 AcceGen 1 vial Ask for price

  34019-1 HU Serum Off Clot Pooled (1mL)

  34019-1 Pel-Freez 1mL 5 EUR

  34019-2 HU Serum Off Clot Pooled (2mL)

  34019-2 Pel-Freez each 10 EUR

  34019-5 HU Serum Off Clot Pooled (5mL)

  34019-5 Pel-Freez each 25 EUR

  34019-10 HU Serum Off Clot Pooled (10mL)

  34019-10 Pel-Freez each 51 EUR

  *Renin/Prorenin (REN/PREN) Double Depleted Human Plasma 10ml

  IRENPRENDP10ML Innovative research each 315 EUR

  Human Mobilized Peripheral Blood Mononuclear Cells, CD34 Depleted

  ABC-TC3707 AcceGen 1 vial Ask for price

  *Rat Renin/Prorenin Double Depleted Plasma

  IRTRENPRENDP100ML Innovative research each 2686 EUR

  *Rat Renin/Prorenin Double Depleted Plasma

  IRTRENPRENDP10ML Innovative research each 336 EUR

  *Mouse Fibrinogen Affinity Purified Fibronectin Depleted

  IMSFBGAP10MG Innovative research each 5713 EUR

  *Mouse Fibrinogen Affinity Purified Fibronectin Depleted

  IMSFBGAP1MG Innovative research each 586 EUR

  Human AB Serum, Converted from Octaplas®, Pooled Plasma (Human), Xeno-Free, Virus Inactivated

  AR1010-0100 Akron Biotech 100mL 714 EUR

  *Plasminogen Activator Inhibitor-1/Tissue Plasminogen Activator (PAI-1/tPA) Double Depleted Human Plasma 10ml

  IPAI1TPADP100ML Innovative research each 5276 EUR

  *Plasminogen Activator Inhibitor-1/Tissue Plasminogen Activator (PAI-1/tPA) Double Depleted Human Plasma 10ml

  IPAI1TPADP10ML Innovative research each 635 EUR

  Human Serum Albumin (HSA) Depletion Column (IgY kit)

  GWB-HSAIGY GenWay Biotech Kit Ask for price

  Pooled Human Semen

  IRHUSM100ML Innovative research each 3800 EUR

  Pooled Human Semen

  IRHUSM1ML Innovative research each 88 EUR

  Pooled Human Semen

  IRHUSM20ML Innovative research each 905 EUR

  Pooled Human Semen

  IRHUSM5ML Innovative research each 341 EUR

  Pooled Human Sweat

  IRHUSW100UL Innovative research each 81 EUR

  Pooled Human Sweat

  IRHUSW10ML Innovative research each 1221 EUR

  Pooled Human Sweat

  IRHUSW1ML Innovative research each 197 EUR

  Pooled Human Tears

  IRHUTR100UL Innovative research each 322 EUR

  Pooled Human Tears

  IRHUTR1ML Innovative research each 962 EUR

  Pooled Human Urine

  IRHUURE1000ML Innovative research each 528 EUR

  Pooled Human Urine

  IRHUURE100ML Innovative research each 150 EUR

  Pooled Human Urine

  IRHUURE500ML Innovative research each 336 EUR

  Pooled Human Urine

  IRHUURE50ML Innovative research each 81 EUR

  Pooled Human Saliva

  IRHUSL250ML Innovative research each 1272 EUR

  Pooled Human Saliva

  IRHUSL50ML Innovative research each 406 EUR

  Pooled Human Saliva

  IRHUSL5ML Innovative research each 118 EUR

  Pooled Human Nasal Fluid

  IRHUNF1ML Innovative research each 670 EUR

  Pooled Human Seminal Fluid

  IRHUSMF1ML Innovative research each 247 EUR

  Pooled Human Seminal Fluid

  IRHUSMF5ML Innovative research each 690 EUR

  Pooled Human Vaginal Fluid

  IRHUVF100UL Innovative research each 745 EUR

  Pooled Human Amniotic Fluid

  IRHUAMN25ML Innovative research each 3851 EUR

  Pooled Human Urine Filtered

  IRHUUREFT1000ML Innovative research each 745 EUR

  Pooled Human Urine Filtered

  IRHUUREFT10L Innovative research each 3042 EUR

  Pooled Human Menstrual Blood

  IRHUMB10ML Innovative research each 2222 EUR

  Pooled Human Menstrual Blood

  IRHUMB1ML Innovative research each 537 EUR

  Pooled Human Complement Plasma

  ICPLAK2E10ML Innovative research each 308 EUR

  Pooled Human Complement Plasma

  ICPLAK2E50ML Innovative research each 1249 EUR

  Human Dermal Fibroblasts, Pooled

  ABC-TC3399 AcceGen 1 vial Ask for price

  Pooled Human Semen Cryopreserved

  IRHUSMCRYP0.5ML Innovative research each 1170 EUR

  Human Keratinocytes, Pooled Neonatal

  ABC-TC3662 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human Normal Pooled Plasma (EDTA)

  HPNPE AssayPro 1 ml 15 EUR

  Human Pooled Hepatocytes(Heps 10)

  ABC-TC3458 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human Pooled Hepatocytes(Heps 20)

  ABC-TC3459 AcceGen 1 vial Ask for price

  Pooled Donor Human Pleural Fluid

  IRHUPLF1000ML Innovative research each 12805 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBK2E1000ML Innovative research each 1315 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBK2E100ML Innovative research each 229 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBK2E500ML Innovative research each 686 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBK2E50ML Innovative research each 117 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBK3E1000ML Innovative research each 1315 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBK3E100ML Innovative research each 229 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBK3E500ML Innovative research each 686 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBK3E50ML Innovative research each 117 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBLIH1000ML Innovative research each 1315 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBLIH100ML Innovative research each 229 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBLIH500ML Innovative research each 686 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBLIH50ML Innovative research each 117 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBNAC1000ML Innovative research each 1315 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBNAC100ML Innovative research each 229 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBNAC500ML Innovative research each 686 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBNAC50ML Innovative research each 117 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBNAE1000ML Innovative research each 1315 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBNAE100ML Innovative research each 229 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBNAE500ML Innovative research each 686 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBNAE50ML Innovative research each 117 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBNAH1000ML Innovative research each 1315 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBNAH100ML Innovative research each 229 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBNAH500ML Innovative research each 686 EUR

  Pooled Human Plasma (Blood Derived)

  IPLAWBNAH50ML Innovative research each 117 EUR

  Human Normal Pooled Plasma (Heparin)

  HPNPH AssayPro 1 ml 15 EUR

  Pooled Human Breast Milk Lyophilized

  IRHUBMKLY100MG Innovative research each 251 EUR

  Pooled Human Pasteurized Breast Milk

  IRHUBMKPST1000ML Innovative research each 4246 EUR

  Pooled Human Pasteurized Breast Milk

  IRHUBMKPST10ML Innovative research each 208 EUR

  Pooled Human Pasteurized Breast Milk

  IRHUBMKPST50ML Innovative research each 534 EUR

  Pooled Human Cerebrospinal Fluid (CSF)

  IRHUCSF1ML Innovative research each 322 EUR

  Pooled Human Cerebrospinal Fluid (CSF)

  IRHUCSF5ML Innovative research each 1045 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLAK2E1000ML Innovative research each 685 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLAK2E100ML Innovative research each 81 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLAK2E500ML Innovative research each 389 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLAK2E50ML Innovative research each 59 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLAK3E1000ML Innovative research each 672 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLAK3E100ML Innovative research each 81 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLAK3E10ML Innovative research each 30 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLAK3E500ML Innovative research each 389 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLAK3E50ML Innovative research each 59 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLALIH1000ML Innovative research each 672 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLALIH100ML Innovative research each 81 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLALIH10ML Innovative research each 30 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLALIH500ML Innovative research each 389 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLALIH50ML Innovative research each 59 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAC1000ML Innovative research each 672 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAC100ML Innovative research each 81 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAC10ML Innovative research each 30 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAC500ML Innovative research each 389 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAC50ML Innovative research each 59 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAE1000ML Innovative research each 672 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAE100ML Innovative research each 81 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAE10ML Innovative research each 30 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAE500ML Innovative research each 389 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAE50ML Innovative research each 59 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAH1000ML Innovative research each 672 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAH100ML Innovative research each 81 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAH10ML Innovative research each 30 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAH500ML Innovative research each 389 EUR

  Pooled Human Plasma Apheresis Derived

  IPLANAH50ML Innovative research each 59 EUR

  Bovine Serum Albumin (BSA) Depletion Column (IgY Kit)

  GWB-BSAIGY GenWay Biotech 1 kit Ask for price

  Human CD34+ Bone Marrow Cells, Pooled

  ABC-TC3314 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human Epidermal Keratinocytes, Adult, Pooled

  ABC-TC3976 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human Plasma Pooled Unfiltered K2-EDTA

  90-1015 Fitzgerald 100 ml Ask for price

  Pooled Human Red Blood Cells Lyophilized

  IWB3LY1GM Innovative research each 291 EUR

  Master Mix Serum Depletion Column (14 Abundant Proteins)

  GWB-ASPIGY GenWay Biotech 2 x 0.5ml Ask for price

  Albumin Depletion Reagent for Plasma and Serum (10 ml) NEW!

  P5W13 101Bio 10 rxn 99 EUR

  Human Epidermal Keratinocytes, Neonatal, Pooled

  ABC-TC3961 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human Normal Pooled Plasma (Sodium Citrate)

  HPNPC AssayPro 1 ml 15 EUR

  Human serum C3-depleted

  C316-DS-1 Alpha Diagnostics 1 ml 489.6 EUR

  Human serum C4-depleted

  C415-DS-1 Alpha Diagnostics 1 ml 489.6 EUR

  Human Umbilical Vein Endothelial Cells, Pooled

  ABC-TC3849 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human CD34+ Umbilical Cord Blood Cells, Pooled

  ABC-TC3560 AcceGen 1 vial Ask for price

  MinuteTM Albumin Depletion Reagent for Plasma and Serum (20 ml)

  WA-013 Inventbiotech each 135 EUR

  Human Cord Blood CD34+ Progenitor Cells, Pooled

  ABC-TC3576 AcceGen 1 vial Ask for price

  OORA01074-50ML - Human 10% Washed Pooled Cells

  OORA01074-50ML Aviva Systems Biology 50mL 549 EUR

  OORA01080-100ML - Human 10% Washed Pooled Cells

  OORA01080-100ML Aviva Systems Biology 100mL 999 EUR

  Human Epidermal Keratinocytes, Juvenile Foreskin, Pooled

  ABC-TC3978 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human Umbilical Vein Endothelial Cells, Pooled Donor

  ABC-TC3854 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human CD133+ Progenitor Cells from Cord Blood, Pooled

  ABC-TC4279 AcceGen 1 vial Ask for price

  Human Mononuclear Cells from Cord Blood, Pooled, Ultra-pure

  ABC-TC3713 AcceGen 1 vial Ask for price

  C4-Depleted Serum

  A308 Complement Technology 1 ml/vial 173 EUR

  C2-Depleted Serum

  A312 Complement Technology 1 ml/vial 144 EUR

  C3-Depleted Serum

  A314 Complement Technology 1 ml/vial 173 EUR

  C5-Depleted Serum

  A320 Complement Technology 1 ml/vial 148 EUR

  C6-Depleted Serum

  A323 Complement Technology 1 ml/vial 142 EUR

  C7-Depleted Serum

  A324 Complement Technology 1 ml/vial 144 EUR

  C8-Depleted Serum

  A325 Complement Technology 1 ml/vial 144 EUR

  C9-Depleted Serum

  A326 Complement Technology 1 ml/vial 144 EUR

  C1q-Depleted Serum

  A300 Complement Technology 1 ml/vial 144 EUR

  C1r-Depleted Serum

  A302 Complement Technology 0.5 ml/vial 184 EUR

  C1s-Depleted Serum

  A304 Complement Technology 0.5 ml/vial 184 EUR

  HMVEC-d Neo Der MV Pooled Cells

  ABC-TC3466 AcceGen 1 vial Ask for price

  Chimpanzee control serum, (IgG's-depleted)

  NCMS-DG-1 Alpha Diagnostics 1 ml 270 EUR

  MicroRNA Precursor Pooled Plasmid Library

  PMIRHPLPA-1 SBI 1 aliquot plasmid DNA 60 EUR

  OORA01064-50ML - 10% Washed Pooled Cells

  OORA01064-50ML Aviva Systems Biology 50mL 249 EUR

  OORA01067-50ML - 10% Washed Pooled Cells

  OORA01067-50ML Aviva Systems Biology 50mL 269 EUR

  OORA01076-100ML - 10% Washed Pooled Cells

  OORA01076-100ML Aviva Systems Biology 100mL 469 EUR

  OORA01082-100ML - 10% Washed Pooled Cells

  OORA01082-100ML Aviva Systems Biology 100mL 319 EUR

  OORA01070-50ML - Rat 10% Washed Pooled Cells

  OORA01070-50ML Aviva Systems Biology 50mL 549 EUR

  OORA01071-50ML - Rat 10% Washed Pooled Cells

  OORA01071-50ML Aviva Systems Biology 100ml 1085 EUR

  OncoMir pooled microRNA precursor virus library

  PMIRHOPLVA-1 SBI 1 virus aliquot 1429.2 EUR

  OORA01071-100ML - Rat 10% Washed Pooled Cells

  OORA01071-100ML Aviva Systems Biology 100mL 989 EUR

  EMU, RED BLOOD CELLS, DONOR, WASHED, POOLED 100 PCT, 100 ML

  7242207-100ML Lampire Biologicals Laboratories 1ML 11144.48 EUR

  EMU, RED BLOOD CELLS, DONOR, WASHED, POOLED 100 PCT, 15 ML

  7242207-15ML Lampire Biologicals Laboratories 1ML 1993.85 EUR

  EMU, RED BLOOD CELLS, DONOR, WASHED, POOLED 100 PCT, 30 ML

  7242207-30ML Lampire Biologicals Laboratories 1ML 3610.22 EUR

  EMU, RED BLOOD CELLS, DONOR, WASHED, POOLED 100 PCT, 50 ML

  7242207-50ML Lampire Biologicals Laboratories 1ML 5758.05 EUR

   

  Warunki przechowywania i ciepło znacząco wpływają na  przeciwciała IgG  przeciwko zdenaturowanemu CII, ale nie na przeciwciała przeciwko innym antygenom. W tych efektach może pośredniczyć obecność antyidiotypu IgM przeciwko  przeciwciału IgG  przeciwko zdenaturowanemu CII

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *