• 9 czerwca, 2022

Oznaczanie ilościowe histaminy, tryptazy i chymazy u rozproszonego człowieka

  • Poziomy histaminy, chymazy i tryptazy oceniano w preparatach rozproszonych ludzkich komórek tucznych TC (tryptaza+, chymaza+) uzyskanych z napletka i rozproszonych ludzkich komórek tucznych T (tryptaza+, chymaza-) uzyskanych z płuc. Zgodnie z wcześniejszymi wynikami badań immunohistochemicznych, ekstrakty komórek tucznych T, dominujący typ komórek tucznych w płucach (93% T i 7% komórek tucznych TC), wykazywały niedobór ludzkiej chimazy (mniej niż 0,3 mikrograma i 0,04 U/10(6)). komórek), ale nie tryptazy (10,8 mikrogramów i 0,3 U/10(6) komórek tucznych) przez odpowiednie immunologiczno-enzymatyczne ( suc -L- ala – ala -pro-phe-p-nitroanilid w obecności aprotyniny i tosyl-L- oznaczenia gly-pro-lys-p-nitroanilidu w obecności, odpowiednio, inhibitora trypsyny z soi.
  • Niewielką obecność aktywności chimazy w płucach można wytłumaczyć niewielką obecnością komórek tucznych TC płuc. Ekstrakty komórek tucznych TC, dominujący typ komórek tucznych (1% T i 99% TC) w napletku, zawierały obie proteazy.
  • Jednak mastocyty TC z dorosłego napletka zawierały ośmiokrotnie do 10-krotnie wyższy poziom chimazy (4,5 mikrograma i 1,01 U/10(6)) i 2-krotnie do 3-krotnie wyższy poziom tryptazy (11,5 mikrograma i 0,27 U/10(6). ) mastocyty) niż mastocyty TC z nowonarodzonego napletka (mniej niż 0,6 mikrograma i 0,09 U chymazy oraz 35 mikrogramów i 0,62 U tryptazy/10(6) komórek tucznych).
  • W przeciwieństwie do tego, poziomy histaminy nie różniły się znacząco w TC napletka dorosłego (1,9 mikrograma/10(6) komórek tucznych), TC napletka noworodka (1,6 mikrograma/10(6) komórek tucznych) i T płuca dorosłego (1,5 mikrograma/10(6)( 6) mastocyty) mastocyty.
  • Względny stosunek każdego mediatora w komórkach tucznych napletka noworodka do tego w komórkach tucznych napletka dorosłego jest najwyższy dla histaminy, następnie tryptazy, a następnie chimazy. Tryptaza z komórek tucznych TC i T miała identyczny skład podjednostek w analizie Western blot i podobne widoczne aktywności specyficzne. Badanie to rozszerza wcześniej opisane immunohistochemiczne rozróżnienie między ludzkimi komórkami tucznymi T i TC w skrawkach tkankowych przez bezpośrednie oznaczenie ilościowe chymazy i tryptazy w rozproszonych preparatach komórek tucznych T i TC.

Specyficzność substratowa aktywności cis-trans izomerazy peptydyloprolilowej cyklofiliny i białka wiążącego FK-506: dowód na istnienie rodziny różnych enzymów.

 1. U ssaków rodzina endotelin (ET) obejmuje trzy endogenne izoformy: ET-1, ET-2 i ET-3. ET-1 jest główną izoformą w ludzkim układzie sercowo-naczyniowym i pozostaje najsilniejszym i najdłużej odkrytym czynnikiem zwężającym naczynia ludzkie.
 2. U ludzi endoteliny pośredniczą w ich działaniach za pośrednictwem tylko dwóch typów receptorów, które zostały sklonowane i sklasyfikowane jako receptory ET(A) i ET(B) w pierwszym raporcie NC-IUPHAR (International Union of Pharmacology Committee on Receptor Nomenclature and Drug Classification) w sprawie nomenklatury w 1994 roku.
 3. Ten raport został skompilowany przed odkryciem większości antagonistów receptora endoteliny (zwłaszcza niepeptydów) obecnie stosowanych w charakterystyce receptorów i obecnie zaktualizowany w niniejszym przeglądzie.
 4. Receptory endoteliny nadal klasyfikuje się zgodnie z ich rangą siły działania dla trzech endogennych izoform endoteliny. Nie odkryto selektywnego agonisty receptora ET(A), ale wysoce selektywni antagoniści obejmują peptydy (BQ123, cyklo-[D-Asp-L-Pro-D-Val-L-Leu-D-Trp-]; FR139317, N – [(heksahydro-1-azepinylo)karbonylo]L-Leu(1-Me)D-Trp-3(2-pirydylo)-D- Ala ) i ogólnie silniejsze niepeptydy, takie jak PD156707, SB234551, L754142, A127722 oraz TBC11251. Sarafotoksyna S6c, BQ3020 ([ Ala (11,15)]Ac-ET-1((6-21)) i IRL1620 [ Suc -(Glu(9),  Ala (11,15))-ET-1( (8-21))] są szeroko stosowanymi syntetycznymi agonistami receptora ET(B).
 5. Opracowano również ograniczoną liczbę peptydowych (BQ788) i niepeptydowych (A192621) antagonistów ET(B). Są one na ogół słabsze niż antagoniści ET(A) i wykazują niższą selektywność (zwykle tylko 1 do 2 rzędów wielkości) wobec receptora ET(B). Radioligandy wysoce selektywne wobec receptorów ET(A) ((125)I-PD151242, (125)I-PD164333 i (3)H-BQ123) lub ET(B) ((125)I-BQ3020 i (125)I -IRL1620) dodatkowo skonsolidowały klasyfikację tylko na te dwa typy, bez mocnych dowodów molekularnych lub farmakologicznych na poparcie istnienia dalszych receptorów u ssaków.

Białko mip Legionella pneumophila wykazuje aktywność izomerazy peptydylo-prolilo-cis/trans (PPlaza).

 • Legionella pneumophila jest pasożytem wewnątrzkomórkowym, zdolnym do przeżycia i namnażania się w ludzkich monocytach i makrofagach pęcherzykowych. Wykazano, że białko Mip (potencjator zakaźności makrofagów) jest istotnym czynnikiem wirulencji.
 • Poszukiwanie baz danych kwasów nukleinowych po translacji wykazało, że białko Mip ze szczepu Wadsworth posiada regiony homologiczne do tych występujących w białkach wiążących FK506 (FKBP) kilku różnych organizmów eukariotycznych.
 • FKBP są zdolne do wiązania się z immunosupresyjnym makrolidem FK506 i posiadają aktywność cis/trans izomerazy peptydylo-prolilowej (PPIazy). Gen kodujący białko Mip został sklonowany z chromosomu szczepu Philadelphia I L. pneumophila i zsekwencjonowany.
 • Został zsyntetyzowany w Escherichia coli K-12 i po oczyszczeniu wykazywał aktywność PPIazy katalizującą powolną izomeryzację cis/trans prolilowych wiązań peptydowych w oligopeptydach. Mip jest hamowany przez FK506 i jest w pełni oporny na cyklosporynę A, co stwierdzono również w przypadku niedawno scharakteryzowanych PPIaz typu FKBP eukariontów.
 • Jednak N-końcowe wydłużenie Mip i/lub podstawienie zmiennych aminokwasów w C-końcowym rdzeniu FKBP prowadzi do różnic w specyficzności substratowej w porównaniu z eukariotycznymi FKBP z substratami oligopeptydowymi typu  Suc – Ala –Xaa -Pro-Phe-4-nitroanilid.
 • Niemniej jednak czynnik Legionella Mip reprezentuje produkt genu bakteryjnego, który ma pewne cechy normalnie występujące w białkach eukariotycznych. Ze względu na aktywność PPIaz w reakcjach fałdowania białek, takie prokariotyczne analogi FKBP mogą reprezentować nową klasę czynników patogenności bakterii.

Izomeraza peptydylo-prolilowa cis/trans związana z rybosomami zidentyfikowana jako czynnik wyzwalający.

 • Izomerazy cis/trans peptydylo-prolilowe (PPIazy) są enzymami, które katalizują fałdowanie białek zarówno in vitro, jak i in vivo. Wyizolowaliśmy peptydylo-prolilową izomerazę cis/trans (PPIaza), która jest specyficznie związana z podjednostką 50S rybosomu Escherichia coli.
 • To powiązanie zostało zniesione przez dodanie co najmniej 1,5 M LiCl. Sekwencjonowanie N-końcowych aminokwasów w połączeniu z trzema fragmentami proteolitycznymi o łącznej liczbie 62 aminokwasów ujawniło, że ta PPIaza jest identyczna z czynnikiem wyzwalającym E. coli. Porównanie sekwencji aminokwasowej czynnika wyzwalającego z sekwencjami innych rodzin PPIaz wykazuje niewielkie podobieństwa, co sugeruje, że czynnik wyzwalający może reprezentować dodatkową rodzinę PPIaz.
 • Czynnik wyzwalający oczyszczono do jednorodności w skali preparatywnej z E.coli i zbadano jego właściwości enzymatyczne. W swoim działaniu wobec substratów oligopeptydowych czynnik wyzwalający przypomina białka wiążące FK506 (FKBP). Dodatkowo wzór specyficzności submiejsc względem aminokwasu poprzedzającego prolinę w  Suc – Ala -Xaa-Pro-Phe-4-nitroanilidach przypomina FKBP.

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA

4002299.005 Bachem 50 mg 93.24 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA

4002299.025 Bachem 250 mg 280.88 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA

4002299.1 Bachem 1 g 843.78 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA

L-1400.0050 Bachem 50.0mg 181.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA

L-1400.0250 Bachem 250.0mg 471.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA

L-1400.1000 Bachem 1.0g 1341.6 EUR

Suc-Ala-Phe-Pro-Phe-pNA

4016001.005 Bachem 50 mg 328.02 EUR

Suc-Ala-Phe-Pro-Phe-pNA

4016001.025 Bachem 250 mg 1311.14 EUR

Suc-Ala-Phe-Pro-Phe-pNA

L-1605.0050 Bachem 50.0mg 544.8 EUR

Suc-Ala-Phe-Pro-Phe-pNA

L-1605.0250 Bachem 250.0mg 2067.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Phe-pNA

L-1580.0250 Bachem 250.0mg 1052.4 EUR

Suc-Ala-Ala-Phe-pNA

L-1580.1000 Bachem 1.0g 3082.8 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Ala-pNA

4015680.025 Bachem 250 mg 487.62 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Ala-pNA

L-1775.0250 Bachem 250.0mg 792 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Ala-pNA

L-1775.1000 Bachem 1.0g 2300.4 EUR

Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA

4015254.005 Bachem 50 mg 187.64 EUR

Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA

4015254.025 Bachem 250 mg 749.39 EUR

Suc-Ala-Glu-Pro-Phe-pNA

4015607.005 Bachem 50 mg 412.34 EUR

Suc-Ala-Glu-Pro-Phe-pNA

4015607.025 Bachem 250 mg 1648.19 EUR

Suc-Ala-Gly-Pro-Phe-pNA

L-1590.0050 Bachem 50.0mg 327.6 EUR

Suc-Ala-Gly-Pro-Phe-pNA

L-1590.0250 Bachem 250.0mg 1197.6 EUR

Suc-Ala-His-Pro-Phe-pNA

L-1595.0050 Bachem 50.0mg 544.8 EUR

Suc-Ala-His-Pro-Phe-pNA

L-1595.0250 Bachem 250.0mg 2067.6 EUR

Suc-Ala-Gln-Pro-Phe-pNA

L-1600.0050 Bachem 50.0mg 849.6 EUR

Suc-Ala-Gln-Pro-Phe-pNA

L-1600.0250 Bachem 250.0mg 3286.8 EUR

Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA

L-1620.0050 Bachem 50.0mg 327.6 EUR

Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA

L-1620.0250 Bachem 250.0mg 1197.6 EUR

Suc-Ala-Val-Pro-Phe-pNA

L-1625.0050 Bachem 50.0mg 691.2 EUR

Suc-Ala-Val-Pro-Phe-pNA

L-1625.0250 Bachem 250.0mg 2648.4 EUR

Suc-Ala-Lys-Pro-Phe-pNA

L-1630.0050 Bachem 50.0mg 849.6 EUR

Suc-Ala-Lys-Pro-Phe-pNA

L-1630.0250 Bachem 250.0mg 3286.8 EUR

Suc-Ala-Glu-Pro-Phe-pNA

L-1635.0050 Bachem 50.0mg 675.6 EUR

Suc-Ala-Glu-Pro-Phe-pNA

L-1635.0250 Bachem 250.0mg 2590.8 EUR

Suc-Ala-Ile-Pro-Phe-pNA

L-1665.0050 Bachem 50.0mg 691.2 EUR

Suc-Ala-Ile-Pro-Phe-pNA

L-1665.0250 Bachem 250.0mg 2648.4 EUR

Suc-Ala-Trp-Pro-Phe-pNA

L-1670.0050 Bachem 50.0mg 849.6 EUR

Suc-Ala-Trp-Pro-Phe-pNA

L-1670.0250 Bachem 250.0mg 3286.8 EUR

Suc-Phe-Ala-Ala-Phe-pNA

4013859.005 Bachem 50 mg 93.24 EUR

Suc-Phe-Ala-Ala-Phe-pNA

4013859.025 Bachem 250 mg 280.88 EUR

Suc-Phe-Ala-Ala-Phe-pNA

L-1675.0050 Bachem 50.0mg 181.2 EUR

Suc-Phe-Ala-Ala-Phe-pNA

L-1675.0250 Bachem 250.0mg 471.6 EUR

Suc-Ala-Pro-pNA

4028677.005 Bachem 50 mg 328.02 EUR

Suc-Ala-Pro-pNA

4028677.025 Bachem 250 mg 1311.14 EUR

Suc-Ala-Pro-pNA

L-2090.0050 Bachem 50.0mg 544.8 EUR

Suc-Ala-Pro-pNA

L-2090.0250 Bachem 250.0mg 2067.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Arg-pNA

4017320.005 Bachem 50 mg 487.62 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Arg-pNA

4017320.025 Bachem 250 mg 1948.17 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Lys-pNA

4017329.005 Bachem 50 mg 412.34 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Lys-pNA

4017329.025 Bachem 250 mg 1648.19 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Glu-pNA

4017343.005 Bachem 50 mg 412.34 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Glu-pNA

4017343.025 Bachem 250 mg 1648.19 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Abu-pNA

4095552.05 Bachem 0.5 mg 23.63 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Abu-pNA

4095552.1 Bachem 1 mg 41.58 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA

4003646.005 Bachem 50 mg 93.24 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA

4003646.025 Bachem 250 mg 280.88 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Met-pNA

4006760.005 Bachem 50 mg 234.78 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Met-pNA

4006760.025 Bachem 250 mg 890.93 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA

L-1390.0050 Bachem 50.0mg 181.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA

L-1390.0250 Bachem 250.0mg 471.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA

L-1390.1000 Bachem 1.0g 1341.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Met-pNA

L-1395.0050 Bachem 50.0mg 400.8 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Met-pNA

L-1395.0250 Bachem 250.0mg 1416 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Glu-pNA

L-1710.0050 Bachem 50.0mg 675.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Glu-pNA

L-1710.0250 Bachem 250.0mg 2590.8 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Arg-pNA

L-1720.0050 Bachem 50.0mg 792 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Arg-pNA

L-1720.0250 Bachem 250.0mg 3054 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Lys-pNA

L-1725.0050 Bachem 50.0mg 675.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Lys-pNA

L-1725.0250 Bachem 250.0mg 2590.8 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA

L-1770.0250 Bachem 250.0mg 792 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA

L-1770.1000 Bachem 1.0g 2300.4 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Nva-pNA

L-1780.0250 Bachem 250.0mg 849.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Nva-pNA

L-1780.1000 Bachem 1.0g 2474.4 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Ile-pNA

L-1790.0250 Bachem 250.0mg 1009.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Ile-pNA

L-1790.1000 Bachem 1.0g 2953.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Asp-pNA

L-1835.0050 Bachem 50.0mg 849.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Asp-pNA

L-1835.0250 Bachem 250.0mg 3286.8 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Abu-pNA

L-2160.0500 Bachem 0.5mg 72 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Abu-pNA

L-2160.1000 Bachem 1.0mg 99.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC

4012873.005 Bachem 50 mg 280.88 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC

4012873.025 Bachem 250 mg 1124.66 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC

I-1465.0050 Bachem 50.0mg 471.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC

I-1465.0250 Bachem 250.0mg 1778.4 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-SBzl

4009924.005 Bachem 50 mg 654.99 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-SBzl

M-1735.0050 Bachem 50.0mg 1052.4 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-SBzl

M-1735.0250 Bachem 250.0mg 4099.2 EUR

Suc-Ala-Ala-pNA

L-1505.0250 Bachem 250.0mg 270 EUR

Suc-Ala-Ala-pNA

L-1505.1000 Bachem 1.0g 733.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Ala-pNA

4000902.025 Bachem 250 mg 149.42 EUR

Suc-Ala-Ala-Ala-pNA

4000902.1 Bachem 1 g 449.4 EUR

Suc-Ala-Ala-Ala-pNA

L-1385.0250 Bachem 250.0mg 270 EUR

Suc-Ala-Ala-Ala-pNA

L-1385.1000 Bachem 1.0g 733.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Ala-pNA

S224165 Toronto Research Chemicals 750mg 4500 EUR

Suc-APA-pNA peptide [Suc-Ala-Pro-Ala-pNA; MW: 477.5]

SP-51205-1 Alpha Diagnostics 1 mg 169.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-pNA

L-1325.0025 Bachem 25.0mg 849.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-pNA

L-1325.0100 Bachem 100.0mg 2473.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-2,4-difluoroanilide

M-2305.0050 Bachem 50.0mg 1009.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-2,4-difluoroanilide

M-2305.0250 Bachem 250.0mg 3924 EUR

Suc-Ala-Ala-Val-Ala-pNA

4006610.005 Bachem 50 mg 93.24 EUR

Suc-Ala-Ala-Val-Ala-pNA

4006610.025 Bachem 250 mg 374.12 EUR

Suc-Ala-Ala-Val-Ala-pNA

L-1410.0050 Bachem 50.0mg 181.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Val-Ala-pNA

L-1410.0250 Bachem 250.0mg 618 EUR

Suc-Ala-Ala-Val-pNA

4003470.005 Bachem 50 mg 93.24 EUR

Suc-Ala-Ala-Val-pNA

L-1405.0050 Bachem 50.0mg 181.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Val-pNA

L-1405.0250 Bachem 250.0mg 471.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Val-pNA

L-1405.1000 Bachem 1.0g 1341.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Phe-AMC

4006306.005 Bachem 50 mg 280.88 EUR

Suc-Ala-Ala-Phe-AMC

4006306.025 Bachem 250 mg 1124.66 EUR

Suc-Ala-Ala-Phe-AMC

I-1315.0050 Bachem 50.0mg 471.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Phe-AMC

I-1315.0250 Bachem 250.0mg 1778.4 EUR

Suc-Ala-Glu-Pro-Phe-AMC

4027817.005 Bachem 50 mg 628.01 EUR

Suc-Ala-Glu-Pro-Phe-AMC

4027817.025 Bachem 250 mg 2509.92 EUR

Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-Amc

S688130 Toronto Research Chemicals 100mg 11200 EUR

Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC

I-1695.0050 Bachem 50.0mg 471.6 EUR

Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC

I-1695.0250 Bachem 250.0mg 1778.4 EUR

Suc-Ala-Glu-Pro-Phe-AMC

I-1750.0050 Bachem 50.0mg 1009.2 EUR

Suc-Ala-Glu-Pro-Phe-AMC

I-1750.0250 Bachem 250.0mg 3924 EUR

Ac-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA

L-1010.0050 Bachem 50.0mg 691.2 EUR

Ac-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA

L-1010.0250 Bachem 250.0mg 2648.4 EUR

Suc-Ala-Pro-Ala-AMC

4005965.005 Bachem 50 mg 505.58 EUR

Suc-Ala-Pro-Ala-AMC

4005965.025 Bachem 250 mg 2024.51 EUR

Suc-Ala-Pro-Ala-AMC

I-1335.0050 Bachem 50.0mg 819.6 EUR

Suc-Ala-Pro-Ala-AMC

I-1335.0250 Bachem 250.0mg 3170.4 EUR

Suc-Phe-Pro-Phe-pNA

L-1430.0250 Bachem 250.0mg 1009.2 EUR

Suc-Phe-Pro-Phe-pNA

L-1430.1000 Bachem 1.0g 2953.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC

4015705.005 Bachem 50 mg 628.01 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC

4015705.025 Bachem 250 mg 2509.92 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC

I-1490.0050 Bachem 50.0mg 1009.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC

I-1490.0250 Bachem 250.0mg 3924 EUR

H-Ala-Phe-Pro-pNA

4017695.005 Bachem 50 mg 159.5 EUR

H-Ala-Phe-Pro-pNA

4017695.025 Bachem 250 mg 637.04 EUR

H-Phe-Pro-Ala-pNA

4017802.005 Bachem 50 mg 206.75 EUR

H-Phe-Pro-Ala-pNA

4017802.025 Bachem 250 mg 823.52 EUR

H-Ala-Phe-Pro-pNA

L-1795.0050 Bachem 50.0mg 283.2 EUR

H-Ala-Phe-Pro-pNA

L-1795.0250 Bachem 250.0mg 1023.6 EUR

H-Phe-Pro-Ala-pNA

L-1800.0050 Bachem 50.0mg 356.4 EUR

H-Phe-Pro-Ala-pNA

L-1800.0250 Bachem 250.0mg 1311.6 EUR

Suc-Val-Pro-Phe-pNA

4018017.005 Bachem 50 mg 628.01 EUR

Suc-Val-Pro-Phe-pNA

L-1755.0050 Bachem 50.0mg 1009.2 EUR

Suc-Val-Pro-Phe-pNA

L-1755.0250 Bachem 250.0mg 3924 EUR

Suc-Ala-Phe-Lys-AMC

4004022.005 Bachem 50 mg 487.62 EUR

Suc-Ala-Phe-Lys-AMC

4031296.005 Bachem 50 mg 487.62 EUR

Suc-Ala-Phe-Lys-AMC

I-1325.0050 Bachem 50.0mg 792 EUR

Suc-Ala-Phe-Lys-AMC

I-1325.0250 Bachem 250.0mg 3054 EUR

Suc-Ala-Phe-Lys-AMC

I-1330.0050 Bachem 50.0mg 792 EUR

Suc-Ala-Phe-Lys-AMC

I-1330.0250 Bachem 250.0mg 3054 EUR

H-Ala-Ala-Phe-pNA

4002753.005 Bachem 50 mg 65.21 EUR

H-Ala-Ala-Phe-pNA

4002753.025 Bachem 250 mg 261.77 EUR

H-Ala-Ala-Phe-pNA

L-1095.0050 Bachem 50.0mg 138 EUR

H-Ala-Ala-Phe-pNA

L-1095.0250 Bachem 250.0mg 441.6 EUR

Suc-Ala-Ala-Ala-AMC

4006305.005 Bachem 50 mg 487.62 EUR

Suc-Ala-Ala-Ala-AMC

I-1310.0050 Bachem 50.0mg 792 EUR

Suc-Ala-Ala-Ala-AMC

I-1310.0250 Bachem 250.0mg 3054 EUR

Boc-Ala-Ala-Pro-Ala-pNA

L-1180.0050 Bachem 50.0mg 428.4 EUR

Boc-Ala-Ala-Pro-Ala-pNA

L-1180.0250 Bachem 250.0mg 1603.2 EUR

Suc-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA

4017745.0025 Bachem 25 mg 187.64 EUR

Suc-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA

L-1830.0025 Bachem 25.0mg 327.6 EUR

Suc-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA

L-1830.0100 Bachem 100.0mg 907.2 EUR

Suc-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA

T36353-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Suc-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA

T36353-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Suc-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA

T36353-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Suc-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA

T36353-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Suc-Tyr-Val-Ala-Asp-pNA

T36353-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Suc-Phe-pNA

4000089.0001 Bachem 1 g 83.16 EUR

Suc-Phe-pNA

4000089.0005 Bachem 5 g 292.11 EUR

Suc-Phe-pNA

L-1420.0001 Bachem 1.0g 138 EUR

Suc-Phe-pNA

L-1420.0005 Bachem 5.0g 224.4 EUR

Suc-RGPF-pNA [Suc-Arg-Gly-Pro-Phe-pNA; MW: 695.7]

SP-52834-1 Alpha Diagnostics 1 mg 176.4 EUR

Suc-LEPF-pNA [Suc-Leu-Glu-Pro-Phe-pNA; MW: 724.7]

SP-52835-1 Alpha Diagnostics 1 mg 176.4 EUR

Suc-Ala-Ala-Val-AMC

I-1320.0050 Bachem 50.0mg 1009.2 EUR

Suc-Ala-Ala-Val-AMC

I-1320.0250 Bachem 250.0mg 3924 EUR

MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA

4004221.005 Bachem 50 mg 234.78 EUR

MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA

4004221.025 Bachem 250 mg 890.93 EUR

H-Ala-Ala-Pro-pNA · HCl

4004827.005 Bachem 50 mg 421.37 EUR

H-Ala-Ala-Pro-pNA · HCl

L-1100.0050 Bachem 50.0mg 691.2 EUR

H-Ala-Ala-Pro-pNA · HCl

L-1100.0250 Bachem 250.0mg 2648.4 EUR

MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA

L-1335.0050 Bachem 50.0mg 400.8 EUR

MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA

L-1335.0250 Bachem 250.0mg 1416 EUR

H-Ala-Pro-pNA

4002751.025 Bachem 250 mg 112.35 EUR

H-Ala-Pro-pNA

4002751.1 Bachem 1 g 337.05 EUR

Z-Ala-Pro-pNA

4003575.025 Bachem 250 mg 206.75 EUR

H-Ala-Pro-pNA

L-1115.0250 Bachem 250.0mg 211.2 EUR

H-Ala-Pro-pNA

L-1115.1000 Bachem 1.0g 559.2 EUR

Z-Ala-Pro-pNA

L-1215.0250 Bachem 250.0mg 356.4 EUR

Z-Ala-Pro-pNA

L-1215.1000 Bachem 1.0g 993.6 EUR

MeOSuc-Lys(2-picolinoyl)-Ala-Pro-Val-pNA

L-1350.0025 Bachem 25.0mg 1009.2 EUR

MeOSuc-Lys(2-picolinoyl)-Ala-Pro-Val-pNA

L-1350.0100 Bachem 100.0mg 2953.2 EUR

Cyclo(Ala-Phe)

TN6428-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Cyclo(Ala-Phe)

TN6428-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Cyclo(Ala-Phe)

TN6428-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Cyclo(Ala-Phe)

TN6428-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Cyclo(Ala-Phe)

TN6428-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Suc-Gly-Pro-pNA

4014710.005 Bachem 50 mg 421.37 EUR

Suc-Gly-Pro-pNA

L-1585.0050 Bachem 50.0mg 691.2 EUR

Suc-Gly-Pro-pNA

L-1585.0250 Bachem 250.0mg 2648.4 EUR

H-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA · HCl

L-2125.0050 Bachem 50.0mg 819.6 EUR

H-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA · HCl

L-2125.0250 Bachem 250.0mg 3170.4 EUR

H-Ala-Phe-pNA · HCl

L-1610.0050 Bachem 50.0mg 356.4 EUR

H-Ala-Phe-pNA · HCl

L-1610.0250 Bachem 250.0mg 1311.6 EUR

Ac-Ala-Ala-Ser(PO3H2)-Pro-Arg-pNA

L-2155.0001 Bachem 1.0mg 471.6 EUR

Ac-Ala-Ala-Ser(PO3H2)-Pro-Arg-pNA

L-2155.0005 Bachem 5.0mg 1778.4 EUR

Suc-SDPF-pNA [Sue-Ser-Asp-Pro-Phe-pNA; MW: 684.6]

SP-52836-1 Alpha Diagnostics 1 mg 176.4 EUR

Suc-Gly-Gly-Phe-pNA

4002298.005 Bachem 50 mg 140.49 EUR

Suc-Gly-Gly-Phe-pNA

4002298.025 Bachem 250 mg 561.75 EUR

Suc-Gly-Gly-Phe-pNA

L-1415.0050 Bachem 50.0mg 254.4 EUR

Suc-Gly-Gly-Phe-pNA

L-1415.0250 Bachem 250.0mg 907.2 EUR

Suc-Gly-Phe-Gly-pNA

L-1685.0050 Bachem 50.0mg 356.4 EUR

Suc-Gly-Phe-Gly-pNA

L-1685.0250 Bachem 250.0mg 1311.6 EUR

Galanin (1-13)-Pro-Pro-(Ala-Leu)2-Ala amide / M40

026-17 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 86.4 EUR

ACTH (34-39) (AA: Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe) (MW: 722.85)

SP-62198-5 Alpha Diagnostics 5 mg 196.8 EUR

A-F-A [Ala-Phe-Ala (MW: 307.35)]

SP-84995-5 Alpha Diagnostics 5 mg 196.8 EUR

Boc-Ala-Ala-pNA

4006301.025 Bachem 250 mg 168.53 EUR

Boc-Ala-Ala-pNA

4006301.1 Bachem 1 g 505.58 EUR

H-Ala-Ala-pNA

4006302.025 Bachem 250 mg 131.46 EUR

H-Ala-Ala-pNA

L-1085.0250 Bachem 250.0mg 240 EUR

H-Ala-Ala-pNA

L-1085.1000 Bachem 1.0g 646.8 EUR

Boc-Ala-Ala-pNA

L-1160.0250 Bachem 250.0mg 297.6 EUR

Boc-Ala-Ala-pNA

L-1160.1000 Bachem 1.0g 819.6 EUR

Z-Ala-Ala-pNA

L-1495.0001 Bachem 1.0g 356.4 EUR

Z-Ala-Ala-pNA

L-1495.0005 Bachem 5.0g 1311.6 EUR

3/4A, Dengue Protease Substrate [Ac-Phe-Ala-Ala-Gly-Arg-Lys- pNA; MW: 810.9]

SP-100800-1 Alpha Diagnostics 1 mg 196.8 EUR

H-Ala-Ala-Ala-pNA · HCl

4000901.025 Bachem 250 mg 206.75 EUR

H-Ala-Ala-Ala-pNA · HCl

4000901.1 Bachem 1 g 619.08 EUR

Jednak aktywność PPIazy czynnika wyzwalającego nie była hamowana ani przez FK506, ani przez cyklosporynę A w stężeniach do 100 mikroM. In vitro czynnik wyzwalający katalizował ograniczone proliną ponowne fałdowanie wariantu RNazy T1 znacznie lepiej niż wszystkie inne PPIazy, które do tej pory zbadano.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *