• 9 czerwca, 2022

Immunotoksyczność anty-TNP u myszy

Myszy z niedoborem limfocytów B przez traktowanie króliczymi  przeciwciałami anty – mysie  IgM ( anty -mu)  od urodzenia nie odpowiadają po podaniu antygenów rozpuszczalnych białek  w CFA, co zmierzono za pomocą proliferacji limfocytów T po prowokacji  antygenem in vitro.

Rolę limfocytów B w pobudzaniu limfocytów T in vivo badano przez adopcyjne przeniesienie limfocytów B swoistych dla haptenu do  myszy anty -mu, a następnie immunizację haptenowanym Ag w CFA. Odpowiedź proliferacyjna komórek T na OVA  myszy anty -mu BALB/c została częściowo przywrócona przez podanie  komórek B specyficznych dla TNP  lub FITC i immunizację  odpowiednio TNP -OVA lub FITC-OVA.

Ta rekonstytucja była swoista wobec Ag, ponieważ limfocyty B wiążące hapten przywróciły odpowiedzi limfocytów T na OVA u myszy immunizowanych tym samym haptenem sprzężonym z OVA. Mechanizm odtwarzania limfocytów B pobudzania limfocytów T u  myszy anty -mu został zbadany przy użyciu transferów limfocytów B rodzicielskich do F1. Wzorzec restrykcji Ia aktywowanych limfocytów T z tych myszy wskazywał, że wystąpiła zarówno bezpośrednia prezentacja Ag przez przeniesione komórki B, jak i  za pośrednictwem przeciwciał wzmocnienie prezentacji Ag przez niebędące B, prezentujące Ag komórki gospodarza. Zatem limfocyty B specyficzne względem Ag odgrywają kluczową rolę w stymulacji komórek T in vivo.

Cytokina prozapalna IL-1 beta promuje wzrost guza raka płuc Lewisa poprzez indukcję czynników angiogennych: analiza in vivo interakcji guz-podścielisko.

 • Stany zapalne są związane z rozwojem nowotworu. IL-1beta jest wielofunkcyjną i prozapalną cytokiną, która wpływa na prawie wszystkie typy komórek. Aby zbadać rolę IL-1beta we wzroście guza in vivo, transdukowaliśmy wektor retrowirusowy kodujący ludzki gen IL-1beta do  mysich  komórek raka płuc Lewisa (LLC), a następnie zaszczepiliśmy transformant (LLC/IL-1beta) do syngenicznego C57BL/ 6 myszy.
 • Nowotwory wywodzące się z LLC/IL-1beta rosły szybciej (240%, dzień 18, vs null-vector control LLC/neo; p < 0,01) i wykazywały bardziej obfite unaczynienie (250%, vs LLC/neo; p < 0,05), podczas gdy Komórki LLC/IL-1beta, komórki LLC/neo i komórki LLC typu dzikiego nie wykazywały żadnej znaczącej różnicy w szybkości wzrostu in vitro.
 • W porównaniu z komórkami LLC/neo, komórki LLC/IL-1beta wydzielały 2-krotnie więcej czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego i >10-krotnie więcej białka zapalnego makrofagów-2 (CXCL2), którego jedną z głównych funkcji jest angiogeneza .
 • Chociaż sama LLC/IL-1beta nie wydzielała czynnika wzrostu hepatocytów (HGF), nowotwór pochodzący z komórek LLC/IL-1beta zawierał również >4-krotnie wyższe stężenie HGF, innego czynnika angiogennego.
 • Hybrydyzacja in situ mRNA HGF w skrawkach guza LLC/IL-1beta wykazała, że ​​fibroblasty zrębu i naciekające komórki wykazują nadekspresję mRNA HGF.
 • Ponadto, gdy hodowane w obecności HGF in vitro, komórki LLC/IL-1beta wydzielały jeszcze większe ilości czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego i białka zapalnego makrofagów-2.
 • Środek  antyangiogenny TNP -470 i  anty – CXCR2 Ab hamował wzrost nowotworu komórek LLC/IL-1beta in vivo . Wyniki te wskazują, że wydzielanie IL-1beta do środowiska nowotworu indukuje kilka czynników angiogennych z komórek nowotworu i zrębu, a zatem sprzyja wzrostowi nowotworu poprzez hiperneowaskularyzację.

Indukowany haptenem model nieswoistego zapalenia jelit u myszy: odpowiedź immunologiczna błony śluzowej i ochrona przez tolerancję.

 1. Przedstawiamy tutaj mysi model doświadczalnego przewlekłego zapalenia jelita grubego, w którym podanie kwasu trinitrobenzenosulfonowego (TNBS) w 50% etanolu wywołało zapalenie jelita grubego u podatnych (C3H/HeJ i BALB/c), ale nieodpornych (C57BL/6 i DBA/2 )   szczepy myszy .
 2. Zapytaliśmy, czy odpowiedzi komórek B specyficzne dla śluzówkowego trinitrofenylu ( TNP ) były indukowane u myszy z zapaleniem okrężnicy indukowanym TNBS i czy indukcja tolerancji na TNBS przez doustne podawanie tego haptenu chroniła myszy przed rozwojem zapalenia okrężnicy. Izotypy i podklasy poliklonalnych i  TNP -specyficznych komórek tworzących Ab (AFC) oceniano w śluzówkowych i obwodowych tkankach limfoidalnych myszy C3H/HeJ z zapaleniem okrężnicy wywołanym przez TNBS.
 3. W zapalnej blaszce właściwej jelita grubego stwierdzono zwiększoną liczbę komórek wydzielających IgA i IgG. Tkanka okrężnicy w stanie zapalnym zawierała również wysokie częstotliwości IgG  anty – TNP  AFC (głównie podklas IgG1, IgG2a i IgG2b); jednak  anty –
 4. Odpowiedzi TNP  w tkankach błony śluzowej bez stanu zapalnego myszy z zapaleniem okrężnicy wykazywały dominujące IgA i IgM z niskimi odpowiedziami IgG  anty – TNP  . Komórki T CD4+ stymulowane  splenocytami TNP wytwarzały więcej IFN-gamma i mniej IL-4, co sugeruje odpowiedź typu Th1.
 5. Doustne podanie TNBS przed wywołaniem zapalenia okrężnicy znacznie zmniejszyło odpowiedzi śluzówkowe  anty – TNP  i całkowicie zahamowało odpowiedzi  anty – TNP  IgG2a i IgG2b.
 6. Myszy kontrolne nie wykazywały zahamowania odpowiedzi  anty – TNP  AFC ani zapalenia okrężnicy wywołanego przez TNBS. Uwrażliwienie dookrężnicze podatnych myszy C3H/HeJ z TNBS indukuje zlokalizowaną odpowiedź IgG  anty – TNP  B w tkance w stanie zapalnym, podczas gdy wcześniejsze doustne podanie TNBS skutkuje brakiem odpowiedzi na ten środek i chroni myszy przed rozwojem indukowanego przez TNBS zapalenia okrężnicy.

Ontogeneza  funkcji limfocytów myszy . II. Rozwój zdolności do wytwarzania przeciwciał jest modulowany przez limfocyty T.

 1. Względną funkcjonalną dojrzałość populacji komórek T i B śledziony noworodków myszy  oceniano przez porównanie zdolności do odpowiedzi na antygen niezależny od grasicy  , DNP-Ficoll lub SRBC zależny od grasicy przez wytwarzanie  przeciwciała in vitro.
 2. Chociaż  mysie  komórki śledziony reagowały na DNP-Ficoll we wcześniejszym wieku niż reagowały na SRBC lub  TNP -SRBC, przyczyna opóźnienia w odpowiedzi zależnej od T była mylona przez odkrycie dużej liczby limfocytów T supresorowych w śledzionie noworodków . Tak więc niewielka liczba komórek T lub tymocytów śledziony noworodków znacząco zmniejszyła odpowiedź  przeciwciał dorosłych komórek śledziony in vitro.
 3. Chociaż limfocyty B wydają się funkcjonować dojrzałe wkrótce po urodzeniu, ich aktywność może być modulowana przez nadmiar limfocytów T supresorowych; np. przywrócenie funkcji komórek pomocniczych w śledzionie noworodka wymagało  leczenia anty -theta przed dodaniem dorosłych komórek pomocniczych. Aktywność hamująca przypisywana limfocytom T wydaje się odgrywać dominującą rolę w określaniu zdolności noworodka do pozytywnej lub negatywnej reakcji na  stymulację antygenową

Blokada receptora IL-6 hamuje początek autoimmunologicznej choroby nerek u myszy NZB/W F1.

 • W niniejszym badaniu zbadaliśmy prewencyjny wpływ  przeciwciała przeciw mysim receptorowi IL –  6 (IL-6R)  , MR16-1, na rozwój autoimmunologicznej choroby nerek u samic myszy NZB/W F1 (BWF1). Tolerancję immunologiczną na MR16-1 lub przeciwciało kontrolne o dopasowanym izotypie  , KH-5, indukowano przez jednoczesne podawanie  anty -CD4 MoAb myszom.
 • Następnie myszom podawano dootrzewnowo 0,5 mg MR16-1, 0,5 mg KH-5 lub sól fizjologiczną raz w tygodniu od 13 do 64 tygodnia życia. Leczenie MR16-1 radykalnie stłumiło białkomocz i wydłużyło czas przeżycia myszy BWF1. Tylko jedna na 10 myszy zmarła z wysokim poziomem białkomoczu podczas całego eksperymentu.
 • MR16-1 prawie całkowicie tłumił wytwarzanie form IgG  przeciwciał anty -DNA i  anty – TNP  , ale nie form IgM tych  przeciwciał . W szczególności, wszystkie podklasy IgG (IgG1, IgG2a, IgG2b i IgG3) wytwarzania  przeciwciał anty -DNA  zostały znacząco stłumione.
 • Co więcej, poziomy IgG1, IgG2a i IgG3 w surowicy u myszy traktowanych MR16-1 były niższe niż u myszy traktowanych solą fizjologiczną i KH-5, podczas gdy poziomy IgM i IgA w surowicy nie uległy zmianie.

Mouse Anti TNP Immunotoxicity

198-TNPG-1 Gentaur Genprice 100 µL 469.2 EUR

Mouse Anti-TNP IgM ELISA

KT-691 Kamiya Biomedical Company 96 tests 723 EUR

Mouse Anti-TNP IgG ELISA

KT-692 Kamiya Biomedical Company 96 tests 723 EUR

Anti- Immunoglobulin G1 (IgG1) Mouse Antibody

GWB-8D4B66 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

TNP

462529 MedKoo Biosciences 5.0mg 330 EUR

TNP

B7547-10 ApexBio 10 mg 278 EUR

TNP

B7547-100 ApexBio 100mg 1720 EUR

TNP

B7547-25 ApexBio 25mg 582 EUR

TNP

B7547-5 ApexBio 5 mg 186 EUR

TNP

B7547-50 ApexBio 50 mg 1006 EUR

TNP

T4487-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

TNP

T4487-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

TNP

T4487-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

TNP

T4487-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

TNP

T4487-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

TNP

HY-110079 MedChemExpress 25mg 583.2 EUR

TNP antibody

70R-10690 Fitzgerald 1 ml 184 EUR

TNP-470

407811 MedKoo Biosciences 5.0mg 190 EUR

TNP-470

C3622-10 ApexBio 10 mg 158 EUR

TNP-470

C3622-25 ApexBio 25 mg 375 EUR

TNP-470

C3622-5 ApexBio 5 mg 83 EUR

TNP-351

T26283-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

TNP-351

T26283-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

TNP-351

T26283-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

TNP-351

T26283-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

TNP-351

T26283-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

TNP-470

T17110-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

TNP-470

T17110-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

TNP-470

T17110-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

TNP-470

T17110-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

TNP-470

T17110-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

TNP-470

T470000 Toronto Research Chemicals 10mg 976 EUR

TNP-470

HY-101932 MedChemExpress 5mg 308.4 EUR

Mouse Anti Rat Immunoglobulin A Monoclonal Antibody

DMABT-49896MR Creative Diagnostics 0.5 mg 1070.4 EUR

Mouse Anti-lymphocyte Immunoglobulin(ALG) ELISA Kit

NSL1022m Sunlong 96 Test 528 EUR

Mouse Anti immunobulin Binding Protein antibody ELISA kit

E03B0030-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Anti immunobulin Binding Protein antibody ELISA kit

E03B0030-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Anti immunobulin Binding Protein antibody ELISA kit

E03B0030-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Anti immunobulin Binding Protein antibody ELISA kit

E01A19193 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) p17 (1981)

MAB12320-100 The Native Antigen Company 0.1 310.01 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) p17 (1981)

MAB12320-500 The Native Antigen Company 0.5 770.55 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) p24 (1947)

MAB12321-100 The Native Antigen Company 0.1 275.56 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) p24 (1947)

MAB12321-500 The Native Antigen Company 0.5 671.04 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) gp41 (1911)

MAB12319-100 The Native Antigen Company 0.1 310.01 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) gp41 (1911)

MAB12319-500 The Native Antigen Company 0.5 770.55 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) gp120 (1996)

MAB12318-100 The Native Antigen Company 0.1 275.56 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) gp120 (1996)

MAB12318-500 The Native Antigen Company 0.5 671.04 EUR

Anti-MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Monoclonal Antibody

M03570 BosterBio 100ug/vial 476.4 EUR

Mouse anti-Rabbit Immunoglobulin Light Chain (IGL) Antibody (HRP)

abx401391-05ml Abbexa 0.5 ml 594 EUR

Mouse Anti-Rabbit Immunoglobulin Light Chain (IGL) Antibody (HRP)

abx401391-100g Abbexa 100 µg 375 EUR

Mouse Anti-Rabbit Immunoglobulin Light Chain (IGL) Antibody (HRP)

abx401391-500g Abbexa 500 µg Ask for price

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) Integrase (2)

MAB12339-50 The Native Antigen Company 0.05 354.66 EUR

TNP~BSA

AR-6640-11 ImmunoBioscience 5 mg 95.55 EUR

Mouse Anti-Mullerian Hormone Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSAMHKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) Integrase (2E3)

MAB12338-50 The Native Antigen Company 0.05 354.66 EUR

Compound TNP-004859

T124845-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Compound TNP-004859

T124845-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Compound TNP-004859

T124845-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Compound TNP-004859

T124845-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Compound TNP-004859

T124845-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

TNP-GDP

NU-217L Jena Bioscience GmbH 5 x 1µmol 439.5 EUR

TNP-GDP

NU-217S Jena Bioscience GmbH 1µmol 150.1 EUR

TNP-GTP

NU-220L Jena Bioscience GmbH 5 x 1µmol 428.8 EUR

TNP-GTP

NU-220S Jena Bioscience GmbH 1µmol 146.3 EUR

TNP-ATP

NU-221L Jena Bioscience GmbH 5 x 200µl 461.7 EUR

TNP-ATP

NU-221S Jena Bioscience GmbH 200µl 157.6 EUR

TNP-ADP

NU-222L Jena Bioscience GmbH 5 x 1µmol 461.7 EUR

TNP-ADP

NU-222S Jena Bioscience GmbH 1µmol 157.6 EUR

TNP-AMP

NU-224L Jena Bioscience GmbH 5 x 2µmol 461.7 EUR

TNP-AMP

NU-224S Jena Bioscience GmbH 2µmol 157.6 EUR

TNP-CTP

NU-225L Jena Bioscience GmbH 5 x 100µl 439.5 EUR

TNP-CTP

NU-225S Jena Bioscience GmbH 100µl 150.1 EUR

TNP-UTP

NU-226L Jena Bioscience GmbH 5 x 100µl 439.5 EUR

TNP-UTP

NU-226S Jena Bioscience GmbH 100µl 150.1 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus 1 P17 Monoclonal Antibody

DMABT-51375MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1132.8 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus 1 P24 Monoclonal Antibody

DMABT-51376MH Creative Diagnostics 0.1 mg 982.8 EUR

TNP-GppNHp

NU-218L Jena Bioscience GmbH 5 x 0,1µmol 484.7 EUR

TNP-GppNHp

NU-218S Jena Bioscience GmbH 0.1µmol 165.5 EUR

Trinitrophenol (TNP)

RP-4032-01 ImmunoBioscience 0.5 ml 136.15 EUR

Trinitrophenol (TNP)

RP-4032-02 ImmunoBioscience 1.0 ml 198.8 EUR

Anti-Goat Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody - Library Pack

144101 Genovis AB 2 x 100ug 265 EUR

Anti-Human Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody - Library Pack

145101 Genovis AB 2 x 100ug 265 EUR

Mouse anti Human Immunodeficiency Virus Type 1 p24 Monoclonal Antibody

DCAB-TJ125 Creative Diagnostics 1 mg 1606.8 EUR

Anti-Canine Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody - Library Pack

140101 Genovis AB 4 x 100ug 531 EUR

Anti-Bovine Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody - Library Pack

141101 Genovis AB 4 x 100ug 531 EUR

Anti-Feline Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody - Library Pack

142101 Genovis AB 3 x 100ug 398 EUR

Anti-Rabbit Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody - Library Pack

146101 Genovis AB 2 x 100ug 265 EUR

Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-B15CE3 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-A0205F GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-366780 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-E7365D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-89C403 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Rabbit Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-984230 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Rabbit Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-A17D9E GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat anti-Human IgG(H+L) Cross absorbed against mouse immunoglobulins

E16SPU1031-100 EnoGene 100µg 145 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L) Cross absorbed against mouse immunoglobulins

E16SPU1031-1000 EnoGene 1000µg 295 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L) Cross absorbed against mouse immunoglobulins

E16SPU1031-500 EnoGene 500µg 225 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L) Cross absorbed against mouse immunoglobulins

E16SPU2011-100 EnoGene 100µg 145 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L) Cross absorbed against mouse immunoglobulins

E16SPU2011-1000 EnoGene 1000µg 295 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L) Cross absorbed against mouse immunoglobulins

E16SPU2011-500 EnoGene 500µg 225 EUR

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-303612 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-11CA00 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-9BF4DA GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-A1949D GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-DC04AF GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-E60F40 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-8CA248 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-F9CEA1 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Immunoglobulin E (IgE) Mouse, Antibody

GWB-A675D8 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Immunoglobulin M (IgM) Mouse, Antibody

GWB-EA43FE GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Mouse Immunoglobulin A antibody

E01A22921 BlueGene 96T 700 EUR

*Goat Anti Mouse IgG Polyclonal Affinity Purified Immunoadsorbed HRP Labeled

IGTAMSIGGAPIAHRP10UL Innovative research each 81 EUR

*Goat Anti Mouse IgG Polyclonal Affinity Purified Immunoadsorbed HRP Labeled

IGTAMSIGGAPIAHRP50UL Innovative research each 161 EUR

TNP [KLH-Biotin]

DAGB527 Creative Diagnostics 5 mg 783.56 EUR

Rabbit F(ab )2 Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-5AEE17 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Rabbit F(ab )2 Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-DB54D1 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Rabbit F(ab )2 Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-ED3018 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Rabbit F(ab )2 Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-D29CD8 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, HRPO

E16PH1031-100 EnoGene 100 ul 145 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, HRPO

E16PH1031-1000 EnoGene 1000 ul 295 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, HRPO

E16PH1031-500 EnoGene 500 ul 225 EUR

Mouse Immunoglobulin G (IgG) Antibody

40012-05011 AssayPro 150 ug 175 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Biotin

E16PB1031-100 EnoGene 100 ul 145 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Biotin

E16PB1031-1000 EnoGene 1000 ul 295 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Biotin

E16PB1031-500 EnoGene 500 ul 225 EUR

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-4F30AB GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-531886 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-1C670A GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-5EE4E0 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-7B4D70 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-E28C4D GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-EF8D76 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-8A654E GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-D88F38 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-26C118 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-4A820E GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-72D2CC GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-D7C085 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Mouse Immunoglobulin G (IgG) (Fc) Antibody

40011-05011 AssayPro 150 ug 175 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Purified

E16PU1031-100 EnoGene 100 ug 145 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Purified

E16PU1031-1000 EnoGene 1000 ug 295 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Purified

E16PU1031-500 EnoGene 500 ug 225 EUR

Goat anti-Rabbit IgG(H+L) Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins

E16SPU1022-100 EnoGene 100µg 145 EUR

Goat anti-Rabbit IgG(H+L) Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins

E16SPU1022-1000 EnoGene 1000µg 295 EUR

Goat anti-Rabbit IgG(H+L) Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins

E16SPU1022-500 EnoGene 500µg 225 EUR

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-28F3C6 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-4FF595 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-52F78C GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-A6DE15 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-9ABF62 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-A20041 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-617A53 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-7CC26D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-6C16E6 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-71F020 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-C2D226 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Immunoglobulin G1(IgG1) Control Mouse -PE, Antibody

GWB-13E80E GenWay Biotech 100 TESTS Ask for price

Immunoglobulin A (IgA) (Heavy Chain) Mouse, Antibody

GWB-92E180 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Human IgG ( chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-2C5490 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Human IgG ( chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-1BBCDF GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Human IgG ( chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-7FA0BA GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Human IgG ( chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-8548C0 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Mouse Immunoglobulin M Kappa (IgM) Antibody

20511-05011 AssayPro 150 ug 175 EUR

Mouse Immunoglobulin A antibody ELISA kit

E03I0478-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Immunoglobulin A antibody ELISA kit

E03I0478-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Immunoglobulin A antibody ELISA kit

E03I0478-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Immunoglobulin G1 (IgG1) (Heavy Chain) Mouse, Antibody

GWB-806990 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Immunoglobulin G1 (IgG1) Heavy Chain Mouse, Antibody

GWB-C4AFAB GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Mouse Immunoglobulin G

CSB-NP001601m Cusabio 10mg Ask for price

Mouse Immunoglobulin G1

CSB-NP008101m Cusabio 10mg Ask for price

Mouse Immunoglobulin M Lambda (IgM) Antibody

20512-05011 AssayPro 150 ug 175 EUR

Immunoglobulin E (IgE) Mouse -BIOTIN, Antibody

GWB-1C73AD GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Immunoglobulin A (IgA) Mouse -BIOTIN, Antibody

GWB-F44CE0 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat anti-Rabbit IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, HRPO

E16PH1022-100 EnoGene 100 ul 145 EUR

Goat anti-Rabbit IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, HRPO

E16PH1022-1000 EnoGene 1000 ul 295 EUR

Goat anti-Rabbit IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, HRPO

E16PH1022-500 EnoGene 500 ul 225 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, HRPO

E16PH2011-100 EnoGene 100 ul 145 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, HRPO

E16PH2011-1000 EnoGene 1000 ul 295 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, HRPO

E16PH2011-500 EnoGene 500 ul 225 EUR

Goat F(ab )2 Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-1F8C09 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-304DC0 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-5DCA0B GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-B2B29A GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-337579 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat F(ab) Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-7A65D0 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat F(ab) Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-F58993 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-FF23AF GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-CA59E9 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-C50760 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-D8E31A GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Mouse Immunoglobulin G2a

CSB-NP008201m Cusabio 10mg Ask for price

Mouse Immunoglobulin G2b

CSB-NP008301m Cusabio 10mg Ask for price

Mouse Immunoglobulin G2b

E01A22924 BlueGene 96T 700 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulinsBiotin Cojugated

E16SPB1031-100 EnoGene 100Tests 225 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulinsBiotin Cojugated

E16SPB1031-1000 EnoGene 1000Tests 150 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulinsBiotin Cojugated

E16SPB1031-500 EnoGene 500Tests 120 EUR

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L chain specific) Absorbed against human & mouse immunoglobulins

GWB-5AB785 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L chain specific) Absorbed against human & mouse immunoglobulins

GWB-419233 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L chain specific) Absorbed against human & mouse immunoglobulins

GWB-4A00F0 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L chain specific) Absorbed against human & mouse immunoglobulins

GWB-4E4576 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L chain specific) Absorbed against human & mouse immunoglobulins

GWB-7A38E2 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L chain specific) Absorbed against human & mouse immunoglobulins

GWB-DF48A9 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L chain specific) Absorbed against human & mouse immunoglobulins

GWB-DFA258 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L chain specific) Absorbed against human & mouse immunoglobulins

GWB-E91122 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L chain specific) Absorbed against human & mouse immunoglobulins

GWB-6B7B10 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L chain specific) Absorbed against human & mouse immunoglobulins

GWB-D43983 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L chain specific) Absorbed against human & mouse immunoglobulins

GWB-D92E37 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat anti-Rabbit IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, Biotin

E16PB1022-100 EnoGene 100 ul 145 EUR

Goat anti-Rabbit IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, Biotin

E16PB1022-1000 EnoGene 1000 ul 295 EUR

Goat anti-Rabbit IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, Biotin

E16PB1022-500 EnoGene 500 ul 225 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, Biotin

E16PB2011-100 EnoGene 100 ul 145 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, Biotin

E16PB2011-1000 EnoGene 1000 ul 295 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, Biotin

E16PB2011-500 EnoGene 500 ul 225 EUR

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse and human immunoglobulins

GWB-DC5213 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Immunoglobulin G2 Beta (IgG2b) (Heavy Chain) Mouse, Antibody

GWB-96A032 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat anti-Rabbit IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, Purified

E16PU1022-100 EnoGene 100 ug 145 EUR

Goat anti-Rabbit IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, Purified

E16PU1022-1000 EnoGene 1000 ug 295 EUR

Goat anti-Rabbit IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, Purified

E16PU1022-500 EnoGene 500 ug 225 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, Purified

E16PU2011-100 EnoGene 100 ug 145 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, Purified

E16PU2011-1000 EnoGene 1000 ug 295 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L), Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins, Purified

E16PU2011-500 EnoGene 500 ug 225 EUR

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L chain specific) Absorbed against human & mouse immunoglobulins [HRP]

GWB-99F1AD GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Mouse Immunoglobulin A Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSIGAKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Immunoglobulin E Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSIGEKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Immunoglobulin G1 Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSIGG1KTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Immunoglobulin G Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSIGGKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Immunoglobulin M Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSIGMKTC Innovative research each 545 EUR

Immunoglobulin M (IgM) Monoclonal Antibody (Mouse)

4-MAA543Mu21 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin M (IgM) Monoclonal Antibody (Mouse)

4-MAA543Mu29 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin M (IgM) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAA543Mu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin G (IgG) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAA544Mu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin A (IgA) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAA546Mu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin G3 (IgG3) Mouse

GWB-7F27E9 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Immunoglobulin G1 (IgG1), Mouse

GWB-6E5A91 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Immunoglobulin G2 Alpha (IgG2a) (Heavy Chain) Mouse, Antibody

GWB-44FEED GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Mouse Immunoglobulin G2a Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSIGG2AKTC Innovative research each 545 EUR

Immunoglobulin G1 (IgG1) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAA074Mu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mouse Immunoglobulin G3Elisa

E01A22779 BlueGene 96T 700 EUR

Immunoglobulin G (IgG) Mouse Fc

GWB-AE9B11 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Immunoglobulin G (IgG), Mouse -PE

GWB-EDF6E1 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Immunoglobulin M (IgM) Monoclonal Antibody (Mouse), PE

4-MAA543Mu21-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin M (IgM) Monoclonal Antibody (Mouse), PE

4-MAA543Mu29-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin M (IgM) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAA543Mu01-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin G (IgG) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAA544Mu01-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin A (IgA) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAA546Mu01-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin G (IgG), Mouse -HRP

GWB-206A8C GenWay Biotech 0.5 ml Ask for price

Immunoglobulin G (IgG) Fab Mouse

GWB-4D1FF0 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

Immunoglobulin G (IgG), Mouse -HRP

GWB-1CBBAE GenWay Biotech 0.5 ml Ask for price

Mouse IgG Immunomagnetic Beads

EA-IP-100M Elabscience Biotech 1mL 100 EUR

Immunoglobulin M (IgM) Monoclonal Antibody (Mouse), APC

4-MAA543Mu21-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin M (IgM) Monoclonal Antibody (Mouse), Cy3

4-MAA543Mu21-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin M (IgM) Monoclonal Antibody (Mouse), HRP

4-MAA543Mu21-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin M (IgM) Monoclonal Antibody (Mouse), APC

4-MAA543Mu29-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin M (IgM) Monoclonal Antibody (Mouse), Cy3

4-MAA543Mu29-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Immunoglobulin M (IgM) Monoclonal Antibody (Mouse), HRP

4-MAA543Mu29-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

 

Podsumowując, MR16-1 silnie hamował rozwój choroby autoimmunologicznej u myszy BWF1 i przypisywano to jego efektowi specyficznej supresji wytwarzania przeciwciał klasy  IgG .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *