• 9 czerwca, 2022

Immunotoksyczność anty-TNP u myszy

Myszy z niedoborem limfocytów B przez traktowanie króliczymi  przeciwciałami anty – mysie  IgM ( anty -mu)  od urodzenia nie odpowiadają po podaniu antygenów rozpuszczalnych białek  w CFA, co zmierzono za pomocą proliferacji limfocytów T po prowokacji  antygenem in vitro.

Rolę limfocytów B w pobudzaniu limfocytów T in vivo badano przez adopcyjne przeniesienie limfocytów B swoistych dla haptenu do  myszy anty -mu, a następnie immunizację haptenowanym Ag w CFA. Odpowiedź proliferacyjna komórek T na OVA  myszy anty -mu BALB/c została częściowo przywrócona przez podanie  komórek B specyficznych dla TNP  lub FITC i immunizację  odpowiednio TNP -OVA lub FITC-OVA.

Ta rekonstytucja była swoista wobec Ag, ponieważ limfocyty B wiążące hapten przywróciły odpowiedzi limfocytów T na OVA u myszy immunizowanych tym samym haptenem sprzężonym z OVA. Mechanizm odtwarzania limfocytów B pobudzania limfocytów T u  myszy anty -mu został zbadany przy użyciu transferów limfocytów B rodzicielskich do F1. Wzorzec restrykcji Ia aktywowanych limfocytów T z tych myszy wskazywał, że wystąpiła zarówno bezpośrednia prezentacja Ag przez przeniesione komórki B, jak i  za pośrednictwem przeciwciał wzmocnienie prezentacji Ag przez niebędące B, prezentujące Ag komórki gospodarza. Zatem limfocyty B specyficzne względem Ag odgrywają kluczową rolę w stymulacji komórek T in vivo.

Cytokina prozapalna IL-1 beta promuje wzrost guza raka płuc Lewisa poprzez indukcję czynników angiogennych: analiza in vivo interakcji guz-podścielisko.

 • Stany zapalne są związane z rozwojem nowotworu. IL-1beta jest wielofunkcyjną i prozapalną cytokiną, która wpływa na prawie wszystkie typy komórek. Aby zbadać rolę IL-1beta we wzroście guza in vivo, transdukowaliśmy wektor retrowirusowy kodujący ludzki gen IL-1beta do  mysich  komórek raka płuc Lewisa (LLC), a następnie zaszczepiliśmy transformant (LLC/IL-1beta) do syngenicznego C57BL/ 6 myszy.
 • Nowotwory wywodzące się z LLC/IL-1beta rosły szybciej (240%, dzień 18, vs null-vector control LLC/neo; p < 0,01) i wykazywały bardziej obfite unaczynienie (250%, vs LLC/neo; p < 0,05), podczas gdy Komórki LLC/IL-1beta, komórki LLC/neo i komórki LLC typu dzikiego nie wykazywały żadnej znaczącej różnicy w szybkości wzrostu in vitro.
 • W porównaniu z komórkami LLC/neo, komórki LLC/IL-1beta wydzielały 2-krotnie więcej czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego i >10-krotnie więcej białka zapalnego makrofagów-2 (CXCL2), którego jedną z głównych funkcji jest angiogeneza .
 • Chociaż sama LLC/IL-1beta nie wydzielała czynnika wzrostu hepatocytów (HGF), nowotwór pochodzący z komórek LLC/IL-1beta zawierał również >4-krotnie wyższe stężenie HGF, innego czynnika angiogennego.
 • Hybrydyzacja in situ mRNA HGF w skrawkach guza LLC/IL-1beta wykazała, że ​​fibroblasty zrębu i naciekające komórki wykazują nadekspresję mRNA HGF.
 • Ponadto, gdy hodowane w obecności HGF in vitro, komórki LLC/IL-1beta wydzielały jeszcze większe ilości czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego i białka zapalnego makrofagów-2.
 • Środek  antyangiogenny TNP -470 i  anty – CXCR2 Ab hamował wzrost nowotworu komórek LLC/IL-1beta in vivo . Wyniki te wskazują, że wydzielanie IL-1beta do środowiska nowotworu indukuje kilka czynników angiogennych z komórek nowotworu i zrębu, a zatem sprzyja wzrostowi nowotworu poprzez hiperneowaskularyzację.

Indukowany haptenem model nieswoistego zapalenia jelit u myszy: odpowiedź immunologiczna błony śluzowej i ochrona przez tolerancję.

 1. Przedstawiamy tutaj mysi model doświadczalnego przewlekłego zapalenia jelita grubego, w którym podanie kwasu trinitrobenzenosulfonowego (TNBS) w 50% etanolu wywołało zapalenie jelita grubego u podatnych (C3H/HeJ i BALB/c), ale nieodpornych (C57BL/6 i DBA/2 )   szczepy myszy .
 2. Zapytaliśmy, czy odpowiedzi komórek B specyficzne dla śluzówkowego trinitrofenylu ( TNP ) były indukowane u myszy z zapaleniem okrężnicy indukowanym TNBS i czy indukcja tolerancji na TNBS przez doustne podawanie tego haptenu chroniła myszy przed rozwojem zapalenia okrężnicy. Izotypy i podklasy poliklonalnych i  TNP -specyficznych komórek tworzących Ab (AFC) oceniano w śluzówkowych i obwodowych tkankach limfoidalnych myszy C3H/HeJ z zapaleniem okrężnicy wywołanym przez TNBS.
 3. W zapalnej blaszce właściwej jelita grubego stwierdzono zwiększoną liczbę komórek wydzielających IgA i IgG. Tkanka okrężnicy w stanie zapalnym zawierała również wysokie częstotliwości IgG  anty – TNP  AFC (głównie podklas IgG1, IgG2a i IgG2b); jednak  anty –
 4. Odpowiedzi TNP  w tkankach błony śluzowej bez stanu zapalnego myszy z zapaleniem okrężnicy wykazywały dominujące IgA i IgM z niskimi odpowiedziami IgG  anty – TNP  . Komórki T CD4+ stymulowane  splenocytami TNP wytwarzały więcej IFN-gamma i mniej IL-4, co sugeruje odpowiedź typu Th1.
 5. Doustne podanie TNBS przed wywołaniem zapalenia okrężnicy znacznie zmniejszyło odpowiedzi śluzówkowe  anty – TNP  i całkowicie zahamowało odpowiedzi  anty – TNP  IgG2a i IgG2b.
 6. Myszy kontrolne nie wykazywały zahamowania odpowiedzi  anty – TNP  AFC ani zapalenia okrężnicy wywołanego przez TNBS. Uwrażliwienie dookrężnicze podatnych myszy C3H/HeJ z TNBS indukuje zlokalizowaną odpowiedź IgG  anty – TNP  B w tkance w stanie zapalnym, podczas gdy wcześniejsze doustne podanie TNBS skutkuje brakiem odpowiedzi na ten środek i chroni myszy przed rozwojem indukowanego przez TNBS zapalenia okrężnicy.

Ontogeneza  funkcji limfocytów myszy . II. Rozwój zdolności do wytwarzania przeciwciał jest modulowany przez limfocyty T.

 1. Względną funkcjonalną dojrzałość populacji komórek T i B śledziony noworodków myszy  oceniano przez porównanie zdolności do odpowiedzi na antygen niezależny od grasicy  , DNP-Ficoll lub SRBC zależny od grasicy przez wytwarzanie  przeciwciała in vitro.
 2. Chociaż  mysie  komórki śledziony reagowały na DNP-Ficoll we wcześniejszym wieku niż reagowały na SRBC lub  TNP -SRBC, przyczyna opóźnienia w odpowiedzi zależnej od T była mylona przez odkrycie dużej liczby limfocytów T supresorowych w śledzionie noworodków . Tak więc niewielka liczba komórek T lub tymocytów śledziony noworodków znacząco zmniejszyła odpowiedź  przeciwciał dorosłych komórek śledziony in vitro.
 3. Chociaż limfocyty B wydają się funkcjonować dojrzałe wkrótce po urodzeniu, ich aktywność może być modulowana przez nadmiar limfocytów T supresorowych; np. przywrócenie funkcji komórek pomocniczych w śledzionie noworodka wymagało  leczenia anty -theta przed dodaniem dorosłych komórek pomocniczych. Aktywność hamująca przypisywana limfocytom T wydaje się odgrywać dominującą rolę w określaniu zdolności noworodka do pozytywnej lub negatywnej reakcji na  stymulację antygenową

Blokada receptora IL-6 hamuje początek autoimmunologicznej choroby nerek u myszy NZB/W F1.

 • W niniejszym badaniu zbadaliśmy prewencyjny wpływ  przeciwciała przeciw mysim receptorowi IL –  6 (IL-6R)  , MR16-1, na rozwój autoimmunologicznej choroby nerek u samic myszy NZB/W F1 (BWF1). Tolerancję immunologiczną na MR16-1 lub przeciwciało kontrolne o dopasowanym izotypie  , KH-5, indukowano przez jednoczesne podawanie  anty -CD4 MoAb myszom.
 • Następnie myszom podawano dootrzewnowo 0,5 mg MR16-1, 0,5 mg KH-5 lub sól fizjologiczną raz w tygodniu od 13 do 64 tygodnia życia. Leczenie MR16-1 radykalnie stłumiło białkomocz i wydłużyło czas przeżycia myszy BWF1. Tylko jedna na 10 myszy zmarła z wysokim poziomem białkomoczu podczas całego eksperymentu.
 • MR16-1 prawie całkowicie tłumił wytwarzanie form IgG  przeciwciał anty -DNA i  anty – TNP  , ale nie form IgM tych  przeciwciał . W szczególności, wszystkie podklasy IgG (IgG1, IgG2a, IgG2b i IgG3) wytwarzania  przeciwciał anty -DNA  zostały znacząco stłumione.
 • Co więcej, poziomy IgG1, IgG2a i IgG3 w surowicy u myszy traktowanych MR16-1 były niższe niż u myszy traktowanych solą fizjologiczną i KH-5, podczas gdy poziomy IgM i IgA w surowicy nie uległy zmianie.

Mouse Anti TNP Immunotoxicity

198-TNPG-1 Gentaur Genprice 100 µL 469.2 EUR

Mouse Anti-TNP IgM ELISA

KT-691 Kamiya Biomedical Company 96 tests 723 EUR

Mouse Anti-TNP IgG ELISA

KT-692 Kamiya Biomedical Company 96 tests 723 EUR

MOUSE ANTI RAT IMMUNOGLOBULIN A

MBS235032-05mg MyBiosource 0.5mg 585 EUR

MOUSE ANTI RAT IMMUNOGLOBULIN A

MBS235032-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 2450 EUR

Mouse anti-Salmonid Immunoglobulin

MBS602702-05mL MyBiosource 0.5mL 920 EUR

Mouse anti-Salmonid Immunoglobulin

MBS602702-5x05mL MyBiosource 5x0.5mL 3980 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438965-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438965-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438965-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438965-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438965-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438129-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438129-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438129-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438129-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438129-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438253-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438253-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438253-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438253-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Mouse Monoclonal Antibody

MBS438253-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

Anti- Immunoglobulin G1 (IgG1) Mouse Antibody

GWB-8D4B66 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS p24

MBS211634-02mg MyBiosource 0.2mg 530 EUR

MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS p24

MBS211634-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 2215 EUR

MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS gp95

MBS212874-025mg MyBiosource 0.25mg 530 EUR

MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS gp95

MBS212874-5x025mg MyBiosource 5x0.25mg 2215 EUR

MOUSE ANTI HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 1 p24

MBS211701-01mg MyBiosource 0.1mg 675 EUR

MOUSE ANTI HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 1 p24

MBS211701-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2865 EUR

MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS ENVELOPE

MBS211633-02mg MyBiosource 0.2mg 530 EUR

MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS ENVELOPE

MBS211633-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 2215 EUR

MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS p24 gag

MBS212642-025mg MyBiosource 0.25mg 590 EUR

MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS p24 gag

MBS212642-5x025mg MyBiosource 5x0.25mg 2475 EUR

Mouse Anti Rat Immunoglobulin A Monoclonal Antibody

DMABT-49896MR Creative Diagnostics 0.5 mg 1070.4 EUR

Mouse Anti-lymphocyte Immunoglobulin(ALG) ELISA Kit

NSL1022m Sunlong 96 Test 528 EUR

Mouse Anti-lymphocyte Immunoglobulin (ALG) ELISA Kit

MBS264696-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3290 EUR

Mouse Anti-lymphocyte Immunoglobulin (ALG) ELISA Kit

MBS264696-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 295 EUR

Mouse Anti-lymphocyte Immunoglobulin (ALG) ELISA Kit

MBS264696-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1800 EUR

Mouse Anti-lymphocyte Immunoglobulin (ALG) ELISA Kit

MBS264696-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 450 EUR

Mouse Anti-lymphocyte Immunoglobulin (ALG) ELISA Kit

EIA05237m Enlibio each 480 EUR

Mouse Anti immunobulin Binding Protein antibody ELISA kit

E01A19193 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Anti immunobulin Binding Protein antibody ELISA kit

E03B0030-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Anti immunobulin Binding Protein antibody ELISA kit

E03B0030-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Anti immunobulin Binding Protein antibody ELISA kit

E03B0030-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Anti Human Alpha-Synuclein (Immunogen 1-140 a.a.)

MBS140410-0005mg MyBiosource 0.005mg 240 EUR

Mouse Anti Human Alpha-Synuclein (Immunogen 1-140 a.a.)

MBS140410-002mg MyBiosource 0.02mg 310 EUR

Mouse Anti Human Alpha-Synuclein (Immunogen 1-140 a.a.)

MBS140410-01mg MyBiosource 0.1mg 610 EUR

Mouse Anti Human Alpha-Synuclein (Immunogen 1-140 a.a.)

MBS140410-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2405 EUR

PD-L1 / PDCD1LG1 / CD274 / B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Mouse Monoclonal Antibody [Clone PDL1/2746]

MBS4380524-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

PD-L1 / PDCD1LG1 / CD274 / B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Mouse Monoclonal Antibody [Clone PDL1/2746]

MBS4380524-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

PD-L1 / PDCD1LG1 / CD274 / B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Mouse Monoclonal Antibody [Clone PDL1/2746]

MBS4380524-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

PD-L1 / PDCD1LG1 / CD274 / B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Mouse Monoclonal Antibody [Clone PDL1/2746]

MBS4380524-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

PD-L1 / PDCD1LG1 / CD274 / B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Mouse Monoclonal Antibody [Clone PDL1/2746]

MBS4380524-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) p17 (1981)

MAB12320-100 The Native Antigen Company 0.1 310.01 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) p17 (1981)

MAB12320-500 The Native Antigen Company 0.5 770.55 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) p24 (1947)

MAB12321-100 The Native Antigen Company 0.1 275.56 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) p24 (1947)

MAB12321-500 The Native Antigen Company 0.5 671.04 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) gp41 (1911)

MAB12319-100 The Native Antigen Company 0.1 310.01 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) gp41 (1911)

MAB12319-500 The Native Antigen Company 0.5 770.55 EUR

TNP

462529 MedKoo Biosciences 5.0mg 330 EUR

TNP

B7547-10 ApexBio 10 mg 278 EUR

TNP

B7547-100 ApexBio 100mg 1720 EUR

TNP

B7547-25 ApexBio 25mg 582 EUR

TNP

B7547-5 ApexBio 5 mg 186 EUR

TNP

B7547-50 ApexBio 50 mg 1006 EUR

TNP

HY-110079 MedChemExpress 25mg 583.2 EUR

TNP

T4487-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

TNP

T4487-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

TNP

T4487-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

TNP

T4487-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

TNP

T4487-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

TNP

MBS3844343-100mg MyBiosource 100mg 1330 EUR

TNP

MBS3844343-10mg MyBiosource 10mg 275 EUR

TNP

MBS3844343-50mg MyBiosource 50mg 695 EUR

TNP

MBS3844343-5mg MyBiosource 5mg 200 EUR

TNP

MBS3844343-5x100mg MyBiosource 5x100mg 5975 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) gp120 (1996)

MAB12318-100 The Native Antigen Company 0.1 275.56 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) gp120 (1996)

MAB12318-500 The Native Antigen Company 0.5 671.04 EUR

TNP antibody

70R-10690 Fitzgerald 1 ml 184 EUR

TNP antibody

MBS835132-05mL MyBiosource 0.5mL 345 EUR

TNP antibody

MBS835132-1mL MyBiosource 1mL 630 EUR

TNP antibody

MBS835132-5x1mL MyBiosource 5x1mL 2690 EUR

Mouse anti-Rabbit Immunoglobulin Light Chain (IGL) Antibody (HRP)

abx401391-05ml Abbexa 0.5 ml 594 EUR

Mouse Anti-Rabbit Immunoglobulin Light Chain (IGL) Antibody (HRP)

abx401391-100g Abbexa 100 µg 375 EUR

Mouse Anti-Rabbit Immunoglobulin Light Chain (IGL) Antibody (HRP)

abx401391-500g Abbexa 500 µg Ask for price

Mouse Anti-Mullerian Hormone Chemiluminescent Immunoassay Kit

IMSAMHKTC Innovative research each 545 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) Integrase (2)

MAB12339-50 The Native Antigen Company 0.05 354.66 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) Integrase (2E3)

MAB12338-50 The Native Antigen Company 0.05 354.66 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus 1 P17 Monoclonal Antibody

DMABT-51375MH Creative Diagnostics 0.1 mg 1132.8 EUR

Mouse Anti Human Immunodeficiency Virus 1 P24 Monoclonal Antibody

DMABT-51376MH Creative Diagnostics 0.1 mg 982.8 EUR

TNP-470

407811 MedKoo Biosciences 5.0mg 190 EUR

TNP-470

C3622-10 ApexBio 10 mg 158 EUR

TNP-470

C3622-25 ApexBio 25 mg 375 EUR

TNP-470

C3622-5 ApexBio 5 mg 83 EUR

TNP-470

HY-101932 MedChemExpress 5mg 308.4 EUR

TNP-351

T26283-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

TNP-351

T26283-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

TNP-351

T26283-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

TNP-351

T26283-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

TNP-351

T26283-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

TNP-470

T17110-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

TNP-470

T17110-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

TNP-470

T17110-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

TNP-470

T17110-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

TNP-470

T17110-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

TNP-470

T470000 Toronto Research Chemicals 10mg 976 EUR

TNP-351

MBS5776011-5mg MyBiosource 5(mg 915 EUR

TNP-351

MBS5776011-5x5mg MyBiosource 5x5(mg 3970 EUR

TNP-470

MBS3840153-10mg MyBiosource 10mg 210 EUR

TNP-470

MBS3840153-25mg MyBiosource 25mg 345 EUR

TNP-470

MBS3840153-50mg MyBiosource 50mg 580 EUR

TNP-470

MBS3840153-5x50mg MyBiosource 5x50mg 2600 EUR

TNP-470

MBS5755639-10mg MyBiosource 10mg 1495 EUR

TNP-470

MBS5755639-5mg MyBiosource 5mg 950 EUR

TNP-470

MBS5755639-5x10mg MyBiosource 5x10mg 6570 EUR

TNP-351

HY-19095 MedChemExpress Get quote Ask for price

Mouse anti CD23, Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor

MBS570329-01mg MyBiosource 0.1mg 515 EUR

Mouse anti CD23, Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor

MBS570329-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2165 EUR

MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS TRANSMEMBRANE PROTEIN gp41

MBS211635-02mg MyBiosource 0.2mg 530 EUR

MOUSE ANTI FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS TRANSMEMBRANE PROTEIN gp41

MBS211635-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 2215 EUR

PD-L1/PDCD1LG1/CD274/B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody [Clone rPDL1/4772]

MBS4381942-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

PD-L1/PDCD1LG1/CD274/B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody [Clone rPDL1/4772]

MBS4381942-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

PD-L1/PDCD1LG1/CD274/B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody [Clone rPDL1/4772]

MBS4381942-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

PD-L1/PDCD1LG1/CD274/B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody [Clone rPDL1/4772]

MBS4381942-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

PD-L1/PDCD1LG1/CD274/B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody [Clone rPDL1/4772]

MBS4381942-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

PD-L1/PDCD1LG1/CD274/B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody [Clone rPDL1/4773]

MBS4381943-002mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.02mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 230 EUR

PD-L1/PDCD1LG1/CD274/B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody [Clone rPDL1/4773]

MBS4381943-01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 405 EUR

PD-L1/PDCD1LG1/CD274/B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody [Clone rPDL1/4773]

MBS4381943-01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 405 EUR

PD-L1/PDCD1LG1/CD274/B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody [Clone rPDL1/4773]

MBS4381943-5x01mgWithBSAAzideat02mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithBSA&Azideat0.2mg/mL) 1725 EUR

PD-L1/PDCD1LG1/CD274/B7-H1 (Cancer Immunotherapy Target) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody [Clone rPDL1/4773]

MBS4381943-5x01mgWithoutBSAAzideat1mgmL MyBiosource 5x0.1mg(WithoutBSA&Azideat1mg/mL) 1725 EUR

Mouse anti Human Immunodeficiency Virus Type 1 p24 Monoclonal Antibody

DCAB-TJ125 Creative Diagnostics 1 mg 1606.8 EUR

Anti-Goat Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody - Library Pack

144101 Genovis AB 2 x 100ug 265 EUR

Anti-Human Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody - Library Pack

145101 Genovis AB 2 x 100ug 265 EUR

Anti-Canine Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody - Library Pack

140101 Genovis AB 4 x 100ug 531 EUR

Anti-Bovine Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody - Library Pack

141101 Genovis AB 4 x 100ug 531 EUR

Anti-Feline Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody - Library Pack

142101 Genovis AB 3 x 100ug 398 EUR

Anti-Rabbit Immunoglobulin Mouse Monoclonal Antibody - Library Pack

146101 Genovis AB 2 x 100ug 265 EUR

Anti-MAGE-1 (Target for Cancer Immunotherapy) Monoclonal Antibody

M03570 BosterBio 100ug/vial 476.4 EUR

Anti Immunoglobulin lambda-1 light chain mouse monoclonal antibody

MBS157890-01mL MyBiosource 0.1mL 350 EUR

Anti Immunoglobulin lambda-1 light chain mouse monoclonal antibody

MBS157890-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1250 EUR

Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-366780 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-89C403 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-A0205F GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-B15CE3 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rabbit Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-E7365D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rabbit Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-984230 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Rabbit Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-A17D9E GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

TNP~BSA

AR-6640-11 ImmunoBioscience 5 mg 95.55 EUR

Compound TNP-004859

T124845-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Compound TNP-004859

T124845-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Compound TNP-004859

T124845-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Compound TNP-004859

T124845-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Compound TNP-004859

T124845-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Compound TNP-004859

MBS5790341-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

TNP-LPS

LPS-08T Creative BioMart 1mg 399.2 EUR

TNP-GDP

NU-217L Jena Bioscience GmbH 5 x 1µmol 439.5 EUR

TNP-GDP

NU-217S Jena Bioscience GmbH 1µmol 150.1 EUR

TNP-GTP

NU-220L Jena Bioscience GmbH 5 x 1µmol 428.8 EUR

TNP-GTP

NU-220S Jena Bioscience GmbH 1µmol 146.3 EUR

TNP-ATP

NU-221L Jena Bioscience GmbH 5 x 200µl 461.7 EUR

TNP-ATP

NU-221S Jena Bioscience GmbH 200µl 157.6 EUR

TNP-ADP

NU-222L Jena Bioscience GmbH 5 x 1µmol 461.7 EUR

TNP-ADP

NU-222S Jena Bioscience GmbH 1µmol 157.6 EUR

TNP-AMP

NU-224L Jena Bioscience GmbH 5 x 2µmol 461.7 EUR

TNP-AMP

NU-224S Jena Bioscience GmbH 2µmol 157.6 EUR

TNP-CTP

NU-225L Jena Bioscience GmbH 5 x 100µl 439.5 EUR

TNP-CTP

NU-225S Jena Bioscience GmbH 100µl 150.1 EUR

TNP-UTP

NU-226L Jena Bioscience GmbH 5 x 100µl 439.5 EUR

TNP-UTP

NU-226S Jena Bioscience GmbH 100µl 150.1 EUR

Mouse anti-HIV-1 gp120, Strain IIIB (Human Immunodeficiency Virus Type 1) (FITC)

MBS632531-50Tests MyBiosource 50Tests 680 EUR

Mouse anti-HIV-1 gp120, Strain IIIB (Human Immunodeficiency Virus Type 1) (FITC)

MBS632531-5x50Tests MyBiosource 5x50Tests 2910 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L) Cross absorbed against mouse immunoglobulins

E16SPU1031-100 EnoGene 100µg 145 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L) Cross absorbed against mouse immunoglobulins

E16SPU1031-1000 EnoGene 1000µg 295 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L) Cross absorbed against mouse immunoglobulins

E16SPU1031-500 EnoGene 500µg 225 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L) Cross absorbed against mouse immunoglobulins

E16SPU2011-100 EnoGene 100µg 145 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L) Cross absorbed against mouse immunoglobulins

E16SPU2011-1000 EnoGene 1000µg 295 EUR

Rabbit anti-Rat IgG(H+L) Cross absorbed against mouse immunoglobulins

E16SPU2011-500 EnoGene 500µg 225 EUR

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-303612 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-11CA00 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-8CA248 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-9BF4DA GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-A1949D GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-F9CEA1 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-E60F40 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-DC04AF GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat anti-Human IgG (H+L) Cross absorbed against Mouse immunoglobulins

MBS8579722-01mg MyBiosource 0.1mg 235 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L) Cross absorbed against Mouse immunoglobulins

MBS8579722-05mg MyBiosource 0.5mg 305 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L) Cross absorbed against Mouse immunoglobulins

MBS8579722-1mg MyBiosource 1mg 370 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L) Cross absorbed against Mouse immunoglobulins

MBS8579722-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1520 EUR

Rabbit anti-Rat IgG (H+L) Cross absorbed against Mouse immunoglobulins

MBS8579724-01mg MyBiosource 0.1mg 235 EUR

Rabbit anti-Rat IgG (H+L) Cross absorbed against Mouse immunoglobulins

MBS8579724-05mg MyBiosource 0.5mg 305 EUR

Rabbit anti-Rat IgG (H+L) Cross absorbed against Mouse immunoglobulins

MBS8579724-1mg MyBiosource 1mg 370 EUR

Rabbit anti-Rat IgG (H+L) Cross absorbed against Mouse immunoglobulins

MBS8579724-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1520 EUR

TNP-GppNHp

NU-218L Jena Bioscience GmbH 5 x 0,1µmol 484.7 EUR

TNP-GppNHp

NU-218S Jena Bioscience GmbH 0.1µmol 165.5 EUR

Immunoglobulin E (IgE) Mouse, Antibody

GWB-A675D8 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Immunoglobulin M (IgM) Mouse, Antibody

GWB-EA43FE GenWay Biotech 1 mg Ask for price

*Goat Anti Mouse IgG Polyclonal Affinity Purified Immunoadsorbed HRP Labeled

IGTAMSIGGAPIAHRP10UL Innovative research each 81 EUR

*Goat Anti Mouse IgG Polyclonal Affinity Purified Immunoadsorbed HRP Labeled

IGTAMSIGGAPIAHRP50UL Innovative research each 161 EUR

Trinitrophenol (TNP)

RP-4032-01 ImmunoBioscience 0.5 ml 136.15 EUR

Trinitrophenol (TNP)

RP-4032-02 ImmunoBioscience 1.0 ml 198.8 EUR

Mouse Immunoglobulin A antibody

E01A22921 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit F(ab )2 Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-5AEE17 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Rabbit F(ab )2 Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-ED3018 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Rabbit F(ab )2 Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-D29CD8 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Rabbit F(ab )2 Anti-Human IgG (H+L) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-DB54D1 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Mouse Immunoglobulin (IgG) Antibody

MBS5680129-10mg MyBiosource 10mg 275 EUR

Mouse Immunoglobulin (IgG) Antibody

MBS5680129-5x10mg MyBiosource 5x10mg 1045 EUR

Mouse Immunoglobulin (IgG) Antibody

MBS5680253-100mg MyBiosource 100mg 340 EUR

Mouse Immunoglobulin (IgG) Antibody

MBS5680253-5x100mg MyBiosource 5x100mg 1335 EUR

Mouse Immunoglobulin (IgG) Antibody

MBS568490-1mg MyBiosource 1mg 195 EUR

Mouse Immunoglobulin (IgG) Antibody

MBS568490-5x1mg MyBiosource 5x1mg 675 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, HRPO

E16PH1031-100 EnoGene 100 ul 145 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, HRPO

E16PH1031-1000 EnoGene 1000 ul 295 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, HRPO

E16PH1031-500 EnoGene 500 ul 225 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, HRPO

MBS8501012-01mL MyBiosource 0.1mL 235 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, HRPO

MBS8501012-05mL MyBiosource 0.5mL 305 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, HRPO

MBS8501012-1mL MyBiosource 1mL 370 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, HRPO

MBS8501012-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1520 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Biotin

E16PB1031-100 EnoGene 100 ul 145 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Biotin

E16PB1031-1000 EnoGene 1000 ul 295 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Biotin

E16PB1031-500 EnoGene 500 ul 225 EUR

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-4F30AB GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-531886 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-5EE4E0 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-1C670A GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-8A654E GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-7B4D70 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-E28C4D GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-EF8D76 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-D88F38 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat anti-Human IgG (H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Biotin

MBS8504506-01mL MyBiosource 0.1mL 235 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Biotin

MBS8504506-05mL MyBiosource 0.5mL 305 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Biotin

MBS8504506-1mL MyBiosource 1mL 370 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Biotin

MBS8504506-5x1mL MyBiosource 5x1mL 1520 EUR

Mouse Immunoglobulin G (IgG) Antibody

40012-05011 AssayPro 150 ug 175 EUR

Goat F(ab )2 Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-4A820E GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-26C118 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-72D2CC GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Goat F(ab )2 Anti-Hamster IgG (H+L) Absorbed against mouse & rat immunoglobulins

GWB-D7C085 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Human Immunodeficiency Virus Type 1, HIV-1 p24 mAb (Mouse anti-human, clone # B8)-Capture Ab

MBS355924-1mg MyBiosource 1mg 605 EUR

Human Immunodeficiency Virus Type 1, HIV-1 p24 mAb (Mouse anti-human, clone # B8)-Capture Ab

MBS355924-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2425 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Purified

E16PU1031-100 EnoGene 100 ug 145 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Purified

E16PU1031-1000 EnoGene 1000 ug 295 EUR

Goat anti-Human IgG(H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Purified

E16PU1031-500 EnoGene 500 ug 225 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Purified

MBS8501959-01mg MyBiosource 0.1mg 235 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Purified

MBS8501959-05mg MyBiosource 0.5mg 305 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Purified

MBS8501959-1mg MyBiosource 1mg 370 EUR

Goat anti-Human IgG (H+L), Cross absorbed against mouse immunoglobulins, Purified

MBS8501959-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1520 EUR

Goat anti-Rabbit IgG(H+L) Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins

E16SPU1022-100 EnoGene 100µg 145 EUR

Goat anti-Rabbit IgG(H+L) Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins

E16SPU1022-1000 EnoGene 1000µg 295 EUR

Goat anti-Rabbit IgG(H+L) Cross absorbed against human and mouse immunoglobulins

E16SPU1022-500 EnoGene 500µg 225 EUR

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-4FF595 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-52F78C GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Goat Anti-Rat IgM+IgG (H+L chain specific) Absorbed against mouse immunoglobulins

GWB-617A53 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

 

Podsumowując, MR16-1 silnie hamował rozwój choroby autoimmunologicznej u myszy BWF1 i przypisywano to jego efektowi specyficznej supresji wytwarzania przeciwciał klasy  IgG .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *