• 9 czerwca, 2022

Zaburzające naczynia naczyniowe skutki elektroporacji i elektrochemioterapii

  1. lektrochemioterapia ma bezpośredni wpływ cytotoksyczny na komórki nowotworowe i przypuszczalnie ma działanie uszkadzające naczynia. W tym badaniu, na podstawie przewidywania modelu matematycznego, przeprowadzono ocenę histologiczną i pomiary fizjologiczne guzów w celu potwierdzenia, że ​​elektroporacja i elektrochemioterapia guzów mają działanie uszkadzające naczynia. W badaniu lite guzy podskórnego mięsaka SA-1 u myszy A/J leczono bleomycyną (BLM) podawaną dożylnie (1 mg kg(-1)), stosując impulsy elektryczne (8 impulsów, 1040 V, 100 mikronów, 1 Hz) lub połączenie obu – elektrochemioterapia.
  2. Efekt naczyniowy określono za pomocą laserowej przepływomierzy Dopplera, ultrasonografii dopplera mocy i   barwienia błękitem patentowym. Stopień niedotlenienia guza określono immunohistochemicznie za pomocą markera hipoksji pimonidazolu i ciśnienia parcjalnego tlenu (pO(2)) w guzach za pomocą oksymetrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego.
  3. Elektrochemioterapia z BLM wywołała dobry efekt przeciwnowotworowy w ciągu 22 dni, opóźnienie wzrostu guza i 38% wyleczenie guza. Zastosowanie impulsów elektrycznych do guzów wywołało  natychmiastowe ,  ale przemijające zmniejszenie przepływu krwi przez guz (o 70%), które odzyskano w ciągu 24 godzin. Podczas tego zmniejszenia przepływu krwi przez guz stwierdziliśmy wzrost hipoksji obszaru guza do 30%, co znalazło również odzwierciedlenie w zmniejszeniu utlenowania guza (o 70%).
  4. Zgodnie z opisanym modelem matematycznym komórki śródbłonka wyścielające naczynia krwionośne guza są eksponowane na około 40% wyższe pole elektryczne niż otaczające komórki guza, a zatem łatwo poddają się elektroporacji, umożliwiając dostęp do cytozolu o wysokim stężeniu BLM.
  5. W związku z tym elektrochemioterapia oprócz natychmiastowego działania uszkadzającego naczynia ma również działanie opóźnione (po 24 h), w wyniku obrzęku komórek śródbłonka i apoptozy objawiającej się rozległą martwicą guza, niedotlenieniem guza, przedłużoną redukcją przepływu krwi przez guz i znacznym wzrostem guza opóźnienie i wyleczenia guza.
  6. Nasze wyniki pokazują, że oprócz dobrze ugruntowanego bezpośredniego działania cytotoksycznego na komórki nowotworowe, elektrochemioterapia ma również pośrednie działanie uszkadzające naczynia krwionośne, co prowadzi do rozległej martwicy komórek nowotworowych prowadzącej do całkowitej regresji guzów.

  Dowody na prysznice mutacji.

  • Mutanty w systemie myszy transgenicznych Big  Blue  wykazują spontaniczne skupienia wielokrotnych mutacji o nieoczekiwanie wysokiej częstotliwości, zgodnej ze zdarzeniami chronokoordynacyjnymi.
  • Przetestowaliśmy przewidywanie, że wielokrotne mutacje obserwowane w docelowej mutacji lacI czasami występują w kontekście wielokrotnych mutacji chronokoordynacyjnych obejmujących wiele kilozasad (strumyki mutacji).
  • Dodatkowe sekwencjonowanie mutantów przeprowadzono w regionach bezpośrednio flankujących region lacI (łącznie 10,7 kb).
  • Dziewiętnaście dodatkowych mutacji znaleziono poza regionem lacl („ektomutacje”) z 10 mutantów zawierających dwie lub więcej mutacji lacl, podczas gdy tylko jedną ektomutację znaleziono w 130 mutacjach z pojedynczą mutacją (P <0,0001).
  • Prysznice mutacji miały średnio około jednej mutacji na 3 kb. Cztery mutanty wykazały blisko rozmieszczone podwójne mutacje w nowej sekwencji, a analiza odstępów między tymi mutacjami ujawniła znaczne skupienia (P = 0,0098).
  • Aby określić zasięg strumieni mutacji, zsekwencjonowano regiony (łącznie 8,5 kb) odległe od regionu lacI (w odległości około 16-17 kb). W tych odległych regionach znaleziono tylko dwie dodatkowe ektomutacje, co jest zgodne z prysznicami mutacji, które generalnie nie rozciągają się na więcej niż około 30 kb.
  • Dochodzimy do wniosku, że prysznice mutacji istnieją i stanowią co najmniej 0,2%, a prawdopodobnie 1% lub więcej zdarzeń mutacyjnych obserwowanych w tym systemie. Istnienie strumieni mutacji ma implikacje dla onkogenezy i ewolucji, zwiększając możliwości „raku w jednej  chwili ” i „intronów jako gąbek w celu zmniejszenia szkodliwego wpływu strumieni mutacji”.

  W mazi stawowej w ostrej fazie urazu stawu kolanowego (hemarthrosis) obserwuje się podwyższenie markerów chrząstki i kości oraz cytokin zapalnych – analiza przekrojowa.

  1. Celem tego badania przekrojowego było zbadanie stężeń markerów chrząstki i kości oraz prozapalnych cytokin w płynie maziowym (SF) pobranym w różnych punktach czasowych z ostrych kontuzji kolan z hemarthrosis i porównanie ich ze stężeniami SF w kolanach osób zdrowych, dobranych pod względem wieku i płci.
  2. SF odessano z ostrego urazu kolana u 111 osób (średni wiek 27 lat, rozpiętość 13-64 lata, 22% kobiet). Stężenia siarczanowanych glikozaminoglikanów (sGAG) mierzono za pomocą  wytrącania błękitem Alcian  , podczas gdy chrząstka ARGS, biomarkery kości [osteokalcyna (OCL), wydzielane białko o kwasowym i bogatym w cysteinę (SPARC) i osteopontynę (OPN)] oraz prozapalne cytokiny [interleukina (IL) )-1β, IL-6, IL-8 i czynnik martwicy nowotworu (TNF)-α] analizowano metodą elektrochemiluminescencji. Próbki analizowano również pod kątem czasu między urazem a aspiracją [ten sam dzień (n = 29), 1 dzień (n = 31), 2-3 dni (n = 19), 4-7 dni (n = 20) i 8 -23 dni (n = 12)].
  3. Stężenia SF ARGS (P < 0,001), SPARC (P < 0,001), OPN (P < 0,001) i wszystkich cytokin (P < 0,001), ale nie sGAG (P = 0,06) lub OCL (P = 0,992) istotnie wyższy w uszkodzonych kolanach w porównaniu z kolanami osób referencyjnych. Markery chrząstki sGAG i ARGS były istotnie wyższe w kolanach aspirowanych później niż 1 dzień po urazie, podczas gdy stężenia SPARC i OPN oraz wszystkich cytokin były wyższe w kolanach aspirowanych tego samego dnia co uraz i we wszystkich późniejszych punktach czasowych.
  4. Nasze wyniki sugerują, że ostre uszkodzenie kolana wiąże się z natychmiastową lokalną reakcją biochemiczną na uraz, która może wpływać na chrząstki i kości, a także na aktywność zapalną.

  Magnetoelektroporacja: ulepszone znakowanie nerwowych komórek macierzystych i leukocytów do obrazowania komórkowego rezonansu magnetycznego przy użyciu jednego środka zatwierdzonego przez FDA.

  • Obrazowanie metodą komórkowego rezonansu magnetycznego (MRI) opiera się na zastosowaniu wewnątrzkomórkowych środków kontrastowych, głównie związków tlenku żelaza. Zastosowano kilka technik, aby skutecznie przenosić tlenki żelaza do komórek niefagocytujących, ale wszystkie dotychczas stosowane metody wymagają przedłużonej inkubacji komórek. Postawiliśmy hipotezę, że  natychmiastowe  znakowanie magnetyczne komórek można osiągnąć za pomocą elektroporacji.
  • Nerwowe komórki macierzyste (NSC) i leukocyty ze śledziony i węzłów chłonnych zawieszono w roztworze znakującym tlenkiem żelaza, załadowano do kuwet i poddano elektromechanicznej permeabilizacji za pomocą elektroporacji.
  • Komórki znakowane magnetycznie badano pod kątem wydajności znakowania, a także potencjalnej toksyczności lub zmienionej funkcji. Aby potwierdzić przydatność metody do wykrywania komórek, przeprowadzono eksperymenty MRI przy 11,7 T. Magnetoelektroporacja NSC, jak wykazano za pomocą  barwienia błękitem pruskim  , barwienia immunologicznego antydekstranem i ilościowego testu wychwytu żelaza, okazała się skuteczną metodą wewnątrzkomórkowego znakowania magnetycznego.
  • Leukocyty, w tym limfocyty, które są notorycznie trudne do znakowania ze względu na ich właściwości błony i małą objętość cytoplazmy, również wykazywały wyraźny wychwyt ferumoksydu.

InstantBlue 1L (Instant Blue)

ISB1L Expedeon 1L bottle 160 EUR

Flystuff (66-117) Nutri-fly Instant Makes 1L

FLY1188 Scientific Laboratory Supplies EACH 33.06 EUR

Instant Lentivirus Titration Card

G614 ABM 10 Tests 235 EUR

Instant Lentivirus Titration Card

G615 ABM 20 Tests 405 EUR

Instant Lentivirus Detection Card

K1470-10 Biovision 10 tests 454.8 EUR

Instant Lentivirus Detection Card

K1470-20 Biovision 20 tests 636 EUR

Instant ELISA Kit for Pepsin (PP)

IEA632Hu Cloud-Clone 96Т 770 EUR

Instant ELISA Kit for Estradiol (E2)

IEA461Ge Cloud-Clone 96Т 507 EUR

Instant ELISA Kit for Melatonin (MT)

IEA908Ge Cloud-Clone 96Т 955 EUR

Instant General Estriol (E3) ELISA Kit

IEA455Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9557.68 EUR

Instant General Estriol (E3) ELISA Kit

IEA455Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 892.28 EUR

Instant General Estriol (E3) ELISA Kit

IEA455Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1223.26 EUR

Instant General Estriol (E3) ELISA Kit

IEA455Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5144.65 EUR

Instant General Estriol (E3) ELISA Kit

4-IEA455Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant ELISA Kit for Osteocalcin (OC)

IEA471Mu Cloud-Clone 96Т 713 EUR

Instant General Estrone (E1) ELISA Kit

IEB003Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9699.05 EUR

Instant General Estrone (E1) ELISA Kit

IEB003Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 903.92 EUR

Instant General Estrone (E1) ELISA Kit

IEB003Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1239.89 EUR

Instant General Estrone (E1) ELISA Kit

IEB003Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5219.5 EUR

Instant General Estrone (E1) ELISA Kit

4-IEB003Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant General Dopamine (DA) ELISA Kit

IEA851Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9557.68 EUR

Instant General Dopamine (DA) ELISA Kit

IEA851Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 892.28 EUR

Instant General Dopamine (DA) ELISA Kit

IEA851Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1223.26 EUR

Instant General Dopamine (DA) ELISA Kit

IEA851Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5144.65 EUR

Instant General Dopamine (DA) ELISA Kit

4-IEA851Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Instant Estradiol ELISA Kit (E2)

RK00652 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Instant General Thyroxine (T4) ELISA Kit

IEA452Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6588.86 EUR

Instant General Thyroxine (T4) ELISA Kit

IEA452Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 647.78 EUR

Instant General Thyroxine (T4) ELISA Kit

IEA452Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 873.98 EUR

Instant General Thyroxine (T4) ELISA Kit

IEA452Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3572.93 EUR

Instant General Thyroxine (T4) ELISA Kit

4-IEA452Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant General Estradiol (E2) ELISA Kit

IEA461Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 4161.98 EUR

Instant General Estradiol (E2) ELISA Kit

IEA461Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 447.92 EUR

Instant General Estradiol (E2) ELISA Kit

IEA461Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 588.47 EUR

Instant General Estradiol (E2) ELISA Kit

IEA461Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2288.11 EUR

Instant General Estradiol (E2) ELISA Kit

4-IEA461Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant General Cortisol (Cor) ELISA Kit

IEA462Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 7389.97 EUR

Instant General Cortisol (Cor) ELISA Kit

IEA462Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 713.76 EUR

Instant General Cortisol (Cor) ELISA Kit

IEA462Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 968.23 EUR

Instant General Cortisol (Cor) ELISA Kit

IEA462Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3997.04 EUR

Instant General Cortisol (Cor) ELISA Kit

4-IEA462Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant ELISA Kit for Noradrenaline (NE)

IEA907Ge Cloud-Clone 96Т 1194 EUR

Instant General Melatonin (MT) ELISA Kit

IEA908Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9557.68 EUR

Instant General Melatonin (MT) ELISA Kit

IEA908Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 892.28 EUR

Instant General Melatonin (MT) ELISA Kit

IEA908Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1223.26 EUR

Instant General Melatonin (MT) ELISA Kit

IEA908Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5144.65 EUR

Instant General Melatonin (MT) ELISA Kit

4-IEA908Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant General Progesterone (PG) ELISA Kit

IEA459Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9557.68 EUR

Instant General Progesterone (PG) ELISA Kit

IEA459Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 892.28 EUR

Instant General Progesterone (PG) ELISA Kit

IEA459Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1223.26 EUR

Instant General Progesterone (PG) ELISA Kit

IEA459Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5144.65 EUR

Instant General Progesterone (PG) ELISA Kit

4-IEA459Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant General Epinephrine (EPI) ELISA Kit

IEA858Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9557.68 EUR

Instant General Epinephrine (EPI) ELISA Kit

IEA858Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 892.28 EUR

Instant General Epinephrine (EPI) ELISA Kit

IEA858Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1223.26 EUR

Instant General Epinephrine (EPI) ELISA Kit

IEA858Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5144.65 EUR

Instant General Epinephrine (EPI) ELISA Kit

4-IEA858Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant General Androsterone (ADT) ELISA Kit

IEA070Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9557.68 EUR

Instant General Androsterone (ADT) ELISA Kit

IEA070Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 892.28 EUR

Instant General Androsterone (ADT) ELISA Kit

IEA070Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1223.26 EUR

Instant General Androsterone (ADT) ELISA Kit

IEA070Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5144.65 EUR

Instant General Androsterone (ADT) ELISA Kit

4-IEA070Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant General Noradrenaline (NE) ELISA Kit

IEA907Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9557.68 EUR

Instant General Noradrenaline (NE) ELISA Kit

IEA907Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 892.28 EUR

Instant General Noradrenaline (NE) ELISA Kit

IEA907Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1223.26 EUR

Instant General Noradrenaline (NE) ELISA Kit

IEA907Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5144.65 EUR

Instant General Noradrenaline (NE) ELISA Kit

4-IEA907Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant ELISA Kit for Interleukin 6 (IL6)

IEA079Hu Cloud-Clone 96Т 588 EUR

Instant Dog Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Ca-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5426.47 EUR

Instant Dog Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Ca-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 552.06 EUR

Instant Dog Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Ca-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 737.23 EUR

Instant Dog Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Ca-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2957.54 EUR

Instant Dog Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

4-IEA080Ca Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant ELISA Kit for Interleukin 8 (IL8)

IEA080Hu Cloud-Clone 96Т 687 EUR

Instant ELISA Kit for Interleukin 8 (IL8)

IEA080Ov Cloud-Clone 96Т 1215 EUR

Instant Pig Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Po-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5457.89 EUR

Instant Pig Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Po-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 554.65 EUR

Instant Pig Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Po-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 740.93 EUR

Instant Pig Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Po-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2974.18 EUR

Instant Pig Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

4-IEA080Po Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant ELISA Kit for Thromboxane B2 (TXB2)

IEA877Ge Cloud-Clone 96Т 1194 EUR

Instant General Testosterone (Testo) ELISA Kit

IEA458Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 4161.98 EUR

Instant General Testosterone (Testo) ELISA Kit

IEA458Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 447.92 EUR

Instant General Testosterone (Testo) ELISA Kit

IEA458Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 588.47 EUR

Instant General Testosterone (Testo) ELISA Kit

IEA458Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2288.11 EUR

Instant General Testosterone (Testo) ELISA Kit

4-IEA458Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant General Epitestosterone (ET) ELISA Kit

IEA460Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9557.68 EUR

Instant General Epitestosterone (ET) ELISA Kit

IEA460Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 892.28 EUR

Instant General Epitestosterone (ET) ELISA Kit

IEA460Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1223.26 EUR

Instant General Epitestosterone (ET) ELISA Kit

IEA460Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5144.65 EUR

Instant General Epitestosterone (ET) ELISA Kit

4-IEA460Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant ELISA Kit for Lipopolysaccharide (LPS)

IEB526Ge Cloud-Clone 96Т 1067 EUR

Instant Horse Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Eq-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9298.5 EUR

Instant Horse Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Eq-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 870.94 EUR

Instant Horse Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Eq-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1192.76 EUR

Instant Horse Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Eq-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5007.44 EUR

Instant Horse Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

4-IEA080Eq Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant Human Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5575.7 EUR

Instant Human Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 564.35 EUR

Instant Human Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 754.79 EUR

Instant Human Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3036.55 EUR

Instant Human Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

4-IEA080Hu Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant Sheep Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Ov-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9722.62 EUR

Instant Sheep Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Ov-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 905.87 EUR

Instant Sheep Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Ov-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1242.66 EUR

Instant Sheep Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Ov-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5231.98 EUR

Instant Sheep Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

4-IEA080Ov Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant General Triiodothyronine (T3) ELISA Kit

IEA453Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6588.86 EUR

Instant General Triiodothyronine (T3) ELISA Kit

IEA453Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 647.78 EUR

Instant General Triiodothyronine (T3) ELISA Kit

IEA453Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 873.98 EUR

Instant General Triiodothyronine (T3) ELISA Kit

IEA453Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3572.93 EUR

Instant General Triiodothyronine (T3) ELISA Kit

4-IEA453Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant General Androstenedione (ASD) ELISA Kit

IEA456Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9557.68 EUR

Instant General Androstenedione (ASD) ELISA Kit

IEA456Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 892.28 EUR

Instant General Androstenedione (ASD) ELISA Kit

IEA456Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1223.26 EUR

Instant General Androstenedione (ASD) ELISA Kit

IEA456Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5144.65 EUR

Instant General Androstenedione (ASD) ELISA Kit

4-IEA456Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant Dog Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

IEA033Ca-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 8662.32 EUR

Instant Dog Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

IEA033Ca-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 818.54 EUR

Instant Dog Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

IEA033Ca-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1117.92 EUR

Instant Dog Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

IEA033Ca-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 4670.64 EUR

Instant Dog Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

4-IEA033Ca Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant ELISA Kit for Interferon Alpha (IFNa)

IEA033Ga Cloud-Clone 96Т 1026 EUR

Instant ELISA Kit for Interferon Alpha (IFNa)

IEA033Mu Cloud-Clone 96Т 756 EUR

Instant Pig Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

IEA033Po-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9086.44 EUR

Instant Pig Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

IEA033Po-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 853.48 EUR

Instant Pig Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

IEA033Po-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1167.82 EUR

Instant Pig Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

IEA033Po-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 4895.17 EUR

Instant Pig Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

4-IEA033Po Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant Rat Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

IEA033Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 8238.2 EUR

Instant Rat Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

IEA033Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 783.61 EUR

Instant Rat Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

IEA033Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1068.02 EUR

Instant Rat Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

IEA033Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 4446.11 EUR

Instant Rat Interferon Alpha (IFNa) ELISA Kit

4-IEA033Ra Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant ELISA Kit for Interferon Alpha (IFNa)

IEA033Rb Cloud-Clone 96Т 1026 EUR

Instant Cattle Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Bo-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 7107.23 EUR

Instant Cattle Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Bo-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 690.48 EUR

Instant Cattle Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Bo-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 934.97 EUR

Instant Cattle Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Bo-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3847.36 EUR

Instant Cattle Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

4-IEA080Bo Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant Gallus Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Ga-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 7342.85 EUR

Instant Gallus Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Ga-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 709.88 EUR

Instant Gallus Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Ga-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 962.69 EUR

Instant Gallus Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Ga-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3972.1 EUR

Instant Gallus Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

4-IEA080Ga Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant Rabbit Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit

IEA080Rb-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 8238.2 EUR

Eksperymenty MRI wykazały, że znakowane NSC można wizualizować jako pojedyncze komórki i skupiska komórek w fantomach żelatynowych oraz jako proliferujące masy komórkowe w mózgu myszy. Opracowaliśmy wygodną technikę  błyskawicznego  magnetycznego znakowania komórek. Ponieważ magnetoelektroporacja pozwala na stosowanie tlenków ferumowych zatwierdzonych przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków bez dodatkowych środków, ma doskonały potencjał do translacji klinicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *