• 9 czerwca, 2022

Zaburzające naczynia naczyniowe skutki elektroporacji i elektrochemioterapii

  1. lektrochemioterapia ma bezpośredni wpływ cytotoksyczny na komórki nowotworowe i przypuszczalnie ma działanie uszkadzające naczynia. W tym badaniu, na podstawie przewidywania modelu matematycznego, przeprowadzono ocenę histologiczną i pomiary fizjologiczne guzów w celu potwierdzenia, że ​​elektroporacja i elektrochemioterapia guzów mają działanie uszkadzające naczynia. W badaniu lite guzy podskórnego mięsaka SA-1 u myszy A/J leczono bleomycyną (BLM) podawaną dożylnie (1 mg kg(-1)), stosując impulsy elektryczne (8 impulsów, 1040 V, 100 mikronów, 1 Hz) lub połączenie obu – elektrochemioterapia.
  2. Efekt naczyniowy określono za pomocą laserowej przepływomierzy Dopplera, ultrasonografii dopplera mocy i   barwienia błękitem patentowym. Stopień niedotlenienia guza określono immunohistochemicznie za pomocą markera hipoksji pimonidazolu i ciśnienia parcjalnego tlenu (pO(2)) w guzach za pomocą oksymetrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego.
  3. Elektrochemioterapia z BLM wywołała dobry efekt przeciwnowotworowy w ciągu 22 dni, opóźnienie wzrostu guza i 38% wyleczenie guza. Zastosowanie impulsów elektrycznych do guzów wywołało  natychmiastowe ,  ale przemijające zmniejszenie przepływu krwi przez guz (o 70%), które odzyskano w ciągu 24 godzin. Podczas tego zmniejszenia przepływu krwi przez guz stwierdziliśmy wzrost hipoksji obszaru guza do 30%, co znalazło również odzwierciedlenie w zmniejszeniu utlenowania guza (o 70%).
  4. Zgodnie z opisanym modelem matematycznym komórki śródbłonka wyścielające naczynia krwionośne guza są eksponowane na około 40% wyższe pole elektryczne niż otaczające komórki guza, a zatem łatwo poddają się elektroporacji, umożliwiając dostęp do cytozolu o wysokim stężeniu BLM.
  5. W związku z tym elektrochemioterapia oprócz natychmiastowego działania uszkadzającego naczynia ma również działanie opóźnione (po 24 h), w wyniku obrzęku komórek śródbłonka i apoptozy objawiającej się rozległą martwicą guza, niedotlenieniem guza, przedłużoną redukcją przepływu krwi przez guz i znacznym wzrostem guza opóźnienie i wyleczenia guza.
  6. Nasze wyniki pokazują, że oprócz dobrze ugruntowanego bezpośredniego działania cytotoksycznego na komórki nowotworowe, elektrochemioterapia ma również pośrednie działanie uszkadzające naczynia krwionośne, co prowadzi do rozległej martwicy komórek nowotworowych prowadzącej do całkowitej regresji guzów.

  Dowody na prysznice mutacji.

  • Mutanty w systemie myszy transgenicznych Big  Blue  wykazują spontaniczne skupienia wielokrotnych mutacji o nieoczekiwanie wysokiej częstotliwości, zgodnej ze zdarzeniami chronokoordynacyjnymi.
  • Przetestowaliśmy przewidywanie, że wielokrotne mutacje obserwowane w docelowej mutacji lacI czasami występują w kontekście wielokrotnych mutacji chronokoordynacyjnych obejmujących wiele kilozasad (strumyki mutacji).
  • Dodatkowe sekwencjonowanie mutantów przeprowadzono w regionach bezpośrednio flankujących region lacI (łącznie 10,7 kb).
  • Dziewiętnaście dodatkowych mutacji znaleziono poza regionem lacl („ektomutacje”) z 10 mutantów zawierających dwie lub więcej mutacji lacl, podczas gdy tylko jedną ektomutację znaleziono w 130 mutacjach z pojedynczą mutacją (P <0,0001).
  • Prysznice mutacji miały średnio około jednej mutacji na 3 kb. Cztery mutanty wykazały blisko rozmieszczone podwójne mutacje w nowej sekwencji, a analiza odstępów między tymi mutacjami ujawniła znaczne skupienia (P = 0,0098).
  • Aby określić zasięg strumieni mutacji, zsekwencjonowano regiony (łącznie 8,5 kb) odległe od regionu lacI (w odległości około 16-17 kb). W tych odległych regionach znaleziono tylko dwie dodatkowe ektomutacje, co jest zgodne z prysznicami mutacji, które generalnie nie rozciągają się na więcej niż około 30 kb.
  • Dochodzimy do wniosku, że prysznice mutacji istnieją i stanowią co najmniej 0,2%, a prawdopodobnie 1% lub więcej zdarzeń mutacyjnych obserwowanych w tym systemie. Istnienie strumieni mutacji ma implikacje dla onkogenezy i ewolucji, zwiększając możliwości „raku w jednej  chwili ” i „intronów jako gąbek w celu zmniejszenia szkodliwego wpływu strumieni mutacji”.

  W mazi stawowej w ostrej fazie urazu stawu kolanowego (hemarthrosis) obserwuje się podwyższenie markerów chrząstki i kości oraz cytokin zapalnych – analiza przekrojowa.

  1. Celem tego badania przekrojowego było zbadanie stężeń markerów chrząstki i kości oraz prozapalnych cytokin w płynie maziowym (SF) pobranym w różnych punktach czasowych z ostrych kontuzji kolan z hemarthrosis i porównanie ich ze stężeniami SF w kolanach osób zdrowych, dobranych pod względem wieku i płci.
  2. SF odessano z ostrego urazu kolana u 111 osób (średni wiek 27 lat, rozpiętość 13-64 lata, 22% kobiet). Stężenia siarczanowanych glikozaminoglikanów (sGAG) mierzono za pomocą  wytrącania błękitem Alcian  , podczas gdy chrząstka ARGS, biomarkery kości [osteokalcyna (OCL), wydzielane białko o kwasowym i bogatym w cysteinę (SPARC) i osteopontynę (OPN)] oraz prozapalne cytokiny [interleukina (IL) )-1β, IL-6, IL-8 i czynnik martwicy nowotworu (TNF)-α] analizowano metodą elektrochemiluminescencji. Próbki analizowano również pod kątem czasu między urazem a aspiracją [ten sam dzień (n = 29), 1 dzień (n = 31), 2-3 dni (n = 19), 4-7 dni (n = 20) i 8 -23 dni (n = 12)].
  3. Stężenia SF ARGS (P < 0,001), SPARC (P < 0,001), OPN (P < 0,001) i wszystkich cytokin (P < 0,001), ale nie sGAG (P = 0,06) lub OCL (P = 0,992) istotnie wyższy w uszkodzonych kolanach w porównaniu z kolanami osób referencyjnych. Markery chrząstki sGAG i ARGS były istotnie wyższe w kolanach aspirowanych później niż 1 dzień po urazie, podczas gdy stężenia SPARC i OPN oraz wszystkich cytokin były wyższe w kolanach aspirowanych tego samego dnia co uraz i we wszystkich późniejszych punktach czasowych.
  4. Nasze wyniki sugerują, że ostre uszkodzenie kolana wiąże się z natychmiastową lokalną reakcją biochemiczną na uraz, która może wpływać na chrząstki i kości, a także na aktywność zapalną.

  Magnetoelektroporacja: ulepszone znakowanie nerwowych komórek macierzystych i leukocytów do obrazowania komórkowego rezonansu magnetycznego przy użyciu jednego środka zatwierdzonego przez FDA.

  • Obrazowanie metodą komórkowego rezonansu magnetycznego (MRI) opiera się na zastosowaniu wewnątrzkomórkowych środków kontrastowych, głównie związków tlenku żelaza. Zastosowano kilka technik, aby skutecznie przenosić tlenki żelaza do komórek niefagocytujących, ale wszystkie dotychczas stosowane metody wymagają przedłużonej inkubacji komórek. Postawiliśmy hipotezę, że  natychmiastowe  znakowanie magnetyczne komórek można osiągnąć za pomocą elektroporacji.
  • Nerwowe komórki macierzyste (NSC) i leukocyty ze śledziony i węzłów chłonnych zawieszono w roztworze znakującym tlenkiem żelaza, załadowano do kuwet i poddano elektromechanicznej permeabilizacji za pomocą elektroporacji.
  • Komórki znakowane magnetycznie badano pod kątem wydajności znakowania, a także potencjalnej toksyczności lub zmienionej funkcji. Aby potwierdzić przydatność metody do wykrywania komórek, przeprowadzono eksperymenty MRI przy 11,7 T. Magnetoelektroporacja NSC, jak wykazano za pomocą  barwienia błękitem pruskim  , barwienia immunologicznego antydekstranem i ilościowego testu wychwytu żelaza, okazała się skuteczną metodą wewnątrzkomórkowego znakowania magnetycznego.
  • Leukocyty, w tym limfocyty, które są notorycznie trudne do znakowania ze względu na ich właściwości błony i małą objętość cytoplazmy, również wykazywały wyraźny wychwyt ferumoksydu.

InstantBlue 1L (Instant Blue)

ISB1L Expedeon 1L bottle 160 EUR

Flystuff (66-117) Nutri-fly Instant Makes 1L

FLY1188 Scientific Laboratory Supplies EACH 33.06 EUR

Mouse Instant Osteocalcin (OC) Instant ELISA Kit

MBS2124059-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5400 EUR

Mouse Instant Osteocalcin (OC) Instant ELISA Kit

MBS2124059-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 360 EUR

Mouse Instant Osteocalcin (OC) Instant ELISA Kit

MBS2124059-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Mouse Instant Osteocalcin (OC) Instant ELISA Kit

MBS2124059-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2960 EUR

Mouse Instant Osteocalcin (OC) Instant ELISA Kit

MBS2124059-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 730 EUR

Human Instant Growth Differentiation Factor 5 (GDF5) Instant ELISA Kit

MBS2124060-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4820 EUR

Human Instant Growth Differentiation Factor 5 (GDF5) Instant ELISA Kit

MBS2124060-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 330 EUR

Human Instant Growth Differentiation Factor 5 (GDF5) Instant ELISA Kit

MBS2124060-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 490 EUR

Human Instant Growth Differentiation Factor 5 (GDF5) Instant ELISA Kit

MBS2124060-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2625 EUR

Human Instant Growth Differentiation Factor 5 (GDF5) Instant ELISA Kit

MBS2124060-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 650 EUR

1 × PBS Instant Granules

G101-101L Vazyme 10 × 1 L 33.79 EUR

1 × TAE Instant Granules

G102-101L Vazyme 10 × 1 L 36.52 EUR

1 × TBE Instant Granules

G103-101L Vazyme 10 × 1 L 36.52 EUR

Instant Lentivirus Titration Card

G614 ABM 10 Tests 235 EUR

Instant Lentivirus Titration Card

G615 ABM 20 Tests 405 EUR

Instant Lentivirus Detection Card

K1470-10 Biovision 10 tests 454.8 EUR

Instant Lentivirus Detection Card

K1470-20 Biovision 20 tests 636 EUR

Instant Osteocalcin (OC) ELISA Kit

MBS2709386-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3185 EUR

Instant Osteocalcin (OC) ELISA Kit

MBS2709386-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 255 EUR

Instant Osteocalcin (OC) ELISA Kit

MBS2709386-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 335 EUR

Instant Osteocalcin (OC) ELISA Kit

MBS2709386-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1660 EUR

Instant Osteocalcin (OC) ELISA Kit

MBS2709386-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 425 EUR

Instant ELISA Kit for Pepsin (PP)

IEA632Hu Cloud-Clone 96Т 770 EUR

Human Instant Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2122208-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5770 EUR

Human Instant Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2122208-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 380 EUR

Human Instant Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2122208-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 585 EUR

Human Instant Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2122208-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3160 EUR

Human Instant Pepsin (PP) ELISA Kit

MBS2122208-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 780 EUR

Human Pepsin (PP) Instant ELISA Kit

MBS2708177-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3430 EUR

Human Pepsin (PP) Instant ELISA Kit

MBS2708177-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 260 EUR

Human Pepsin (PP) Instant ELISA Kit

MBS2708177-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 350 EUR

Human Pepsin (PP) Instant ELISA Kit

MBS2708177-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1780 EUR

Human Pepsin (PP) Instant ELISA Kit

MBS2708177-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 450 EUR

Instant ELISA Kit for Estradiol (E2)

IEA461Ge Cloud-Clone 96Т 507 EUR

Instant ELISA Kit for Melatonin (MT)

IEA908Ge Cloud-Clone 96Т 955 EUR

Instant General Estriol (E3) ELISA Kit

IEA455Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9557.68 EUR

Instant General Estriol (E3) ELISA Kit

IEA455Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 892.28 EUR

Instant General Estriol (E3) ELISA Kit

IEA455Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1223.26 EUR

Instant General Estriol (E3) ELISA Kit

IEA455Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5144.65 EUR

Instant General Estriol (E3) ELISA Kit

4-IEA455Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant ELISA Kit for Osteocalcin (OC)

IEA471Mu Cloud-Clone 96Т 713 EUR

Instant General Estrone (E1) ELISA Kit

IEB003Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9699.05 EUR

Instant General Estrone (E1) ELISA Kit

IEB003Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 903.92 EUR

Instant General Estrone (E1) ELISA Kit

IEB003Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1239.89 EUR

Instant General Estrone (E1) ELISA Kit

IEB003Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5219.5 EUR

Instant General Estrone (E1) ELISA Kit

4-IEB003Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Estriol (E3) Instant ELISA Kit

MBS2708167-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5265 EUR

General Estriol (E3) Instant ELISA Kit

MBS2708167-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 325 EUR

General Estriol (E3) Instant ELISA Kit

MBS2708167-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 480 EUR

General Estriol (E3) Instant ELISA Kit

MBS2708167-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2705 EUR

General Estriol (E3) Instant ELISA Kit

MBS2708167-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 635 EUR

General Estrone (E1) Instant ELISA Kit

MBS2708190-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5340 EUR

General Estrone (E1) Instant ELISA Kit

MBS2708190-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 330 EUR

General Estrone (E1) Instant ELISA Kit

MBS2708190-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

General Estrone (E1) Instant ELISA Kit

MBS2708190-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2725 EUR

General Estrone (E1) Instant ELISA Kit

MBS2708190-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 640 EUR

General Estriol (E3) Instant ELISA Kit

MBS2087118-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 8405 EUR

General Estriol (E3) Instant ELISA Kit

MBS2087118-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 530 EUR

General Estriol (E3) Instant ELISA Kit

MBS2087118-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 840 EUR

General Estriol (E3) Instant ELISA Kit

MBS2087118-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 4635 EUR

General Estriol (E3) Instant ELISA Kit

MBS2087118-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 1145 EUR

General Estrone (E1) Instant ELISA Kit

MBS2087137-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 8515 EUR

General Estrone (E1) Instant ELISA Kit

MBS2087137-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 540 EUR

General Estrone (E1) Instant ELISA Kit

MBS2087137-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 850 EUR

General Estrone (E1) Instant ELISA Kit

MBS2087137-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 4700 EUR

General Estrone (E1) Instant ELISA Kit

MBS2087137-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 1160 EUR

Instant General Dopamine (DA) ELISA Kit

IEA851Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9557.68 EUR

Instant General Dopamine (DA) ELISA Kit

IEA851Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 892.28 EUR

Instant General Dopamine (DA) ELISA Kit

IEA851Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1223.26 EUR

Instant General Dopamine (DA) ELISA Kit

IEA851Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5144.65 EUR

Instant General Dopamine (DA) ELISA Kit

4-IEA851Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Dopamine (DA) Instant ELISA Kit

MBS2708182-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5265 EUR

General Dopamine (DA) Instant ELISA Kit

MBS2708182-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 325 EUR

General Dopamine (DA) Instant ELISA Kit

MBS2708182-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 480 EUR

General Dopamine (DA) Instant ELISA Kit

MBS2708182-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2705 EUR

General Dopamine (DA) Instant ELISA Kit

MBS2708182-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 635 EUR

General Dopamine (DA) Instant ELISA Kit

MBS2087129-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 8405 EUR

General Dopamine (DA) Instant ELISA Kit

MBS2087129-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 530 EUR

General Dopamine (DA) Instant ELISA Kit

MBS2087129-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 840 EUR

General Dopamine (DA) Instant ELISA Kit

MBS2087129-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 4635 EUR

General Dopamine (DA) Instant ELISA Kit

MBS2087129-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 1145 EUR

Instant General Thyroxine (T4) ELISA Kit

IEA452Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6588.86 EUR

Instant General Thyroxine (T4) ELISA Kit

IEA452Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 647.78 EUR

Instant General Thyroxine (T4) ELISA Kit

IEA452Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 873.98 EUR

Instant General Thyroxine (T4) ELISA Kit

IEA452Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3572.93 EUR

Instant General Thyroxine (T4) ELISA Kit

4-IEA452Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant General Estradiol (E2) ELISA Kit

IEA461Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 4161.98 EUR

Instant General Estradiol (E2) ELISA Kit

IEA461Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 447.92 EUR

Instant General Estradiol (E2) ELISA Kit

IEA461Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 588.47 EUR

Instant General Estradiol (E2) ELISA Kit

IEA461Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2288.11 EUR

Instant General Estradiol (E2) ELISA Kit

4-IEA461Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant General Cortisol (Cor) ELISA Kit

IEA462Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 7389.97 EUR

Instant General Cortisol (Cor) ELISA Kit

IEA462Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 713.76 EUR

Instant General Cortisol (Cor) ELISA Kit

IEA462Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 968.23 EUR

Instant General Cortisol (Cor) ELISA Kit

IEA462Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3997.04 EUR

Instant General Cortisol (Cor) ELISA Kit

4-IEA462Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Instant ELISA Kit for Noradrenaline (NE)

IEA907Ge Cloud-Clone 96Т 1194 EUR

Instant General Melatonin (MT) ELISA Kit

IEA908Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 9557.68 EUR

Instant General Melatonin (MT) ELISA Kit

IEA908Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 892.28 EUR

Instant General Melatonin (MT) ELISA Kit

IEA908Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 1223.26 EUR

Instant General Melatonin (MT) ELISA Kit

IEA908Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 5144.65 EUR

Instant General Melatonin (MT) ELISA Kit

4-IEA908Ge Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Instant Estradiol ELISA Kit (E2)

RK00652 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

General Thyroxine (T4) Instant ELISA Kit

MBS2708164-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3630 EUR

General Thyroxine (T4) Instant ELISA Kit

MBS2708164-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 270 EUR

General Thyroxine (T4) Instant ELISA Kit

MBS2708164-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 360 EUR

General Thyroxine (T4) Instant ELISA Kit

MBS2708164-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1880 EUR

General Thyroxine (T4) Instant ELISA Kit

MBS2708164-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 470 EUR

General Estradiol (E2) Instant ELISA Kit

MBS2708172-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 2315 EUR

General Estradiol (E2) Instant ELISA Kit

MBS2708172-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 225 EUR

General Estradiol (E2) Instant ELISA Kit

MBS2708172-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 280 EUR

General Estradiol (E2) Instant ELISA Kit

MBS2708172-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1210 EUR

General Estradiol (E2) Instant ELISA Kit

MBS2708172-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 340 EUR

General Cortisol (Cor) Instant ELISA Kit

MBS2708173-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4070 EUR

General Cortisol (Cor) Instant ELISA Kit

MBS2708173-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 285 EUR

General Cortisol (Cor) Instant ELISA Kit

MBS2708173-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 390 EUR

General Cortisol (Cor) Instant ELISA Kit

MBS2708173-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2105 EUR

General Cortisol (Cor) Instant ELISA Kit

MBS2708173-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 515 EUR

General Melatonin (MT) Instant ELISA Kit

MBS2708186-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4230 EUR

General Melatonin (MT) Instant ELISA Kit

MBS2708186-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 290 EUR

General Melatonin (MT) Instant ELISA Kit

MBS2708186-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 405 EUR

General Melatonin (MT) Instant ELISA Kit

MBS2708186-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2185 EUR

General Melatonin (MT) Instant ELISA Kit

MBS2708186-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 530 EUR

General Thyroxine (T4) Instant ELISA Kit

MBS2087115-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6055 EUR

General Thyroxine (T4) Instant ELISA Kit

MBS2087115-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 390 EUR

General Thyroxine (T4) Instant ELISA Kit

MBS2087115-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 610 EUR

General Thyroxine (T4) Instant ELISA Kit

MBS2087115-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3315 EUR

General Thyroxine (T4) Instant ELISA Kit

MBS2087115-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 825 EUR

General Estradiol (E2) Instant ELISA Kit

MBS2087123-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 4125 EUR

General Estradiol (E2) Instant ELISA Kit

MBS2087123-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 300 EUR

General Estradiol (E2) Instant ELISA Kit

MBS2087123-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 425 EUR

General Estradiol (E2) Instant ELISA Kit

MBS2087123-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2260 EUR

General Estradiol (E2) Instant ELISA Kit

MBS2087123-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 555 EUR

General Cortisol (Cor) Instant ELISA Kit

MBS2087124-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6670 EUR

General Cortisol (Cor) Instant ELISA Kit

MBS2087124-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 435 EUR

General Cortisol (Cor) Instant ELISA Kit

MBS2087124-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 675 EUR

General Cortisol (Cor) Instant ELISA Kit

MBS2087124-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3670 EUR

General Cortisol (Cor) Instant ELISA Kit

MBS2087124-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 910 EUR

General Melatonin (MT) Instant ELISA Kit

MBS2087133-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6900 EUR

General Melatonin (MT) Instant ELISA Kit

MBS2087133-24StripWells MyBiosource 24-Strip-Wells 445 EUR

General Melatonin (MT) Instant ELISA Kit

MBS2087133-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 695 EUR

General Melatonin (MT) Instant ELISA Kit

MBS2087133-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3795 EUR

General Melatonin (MT) Instant ELISA Kit

MBS2087133-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 945 EUR

INSTANT Virus RNA/DNA Kit - 50 reactions

RS847-0259200602 Westburg each 267.05 EUR

Eksperymenty MRI wykazały, że znakowane NSC można wizualizować jako pojedyncze komórki i skupiska komórek w fantomach żelatynowych oraz jako proliferujące masy komórkowe w mózgu myszy. Opracowaliśmy wygodną technikę  błyskawicznego  magnetycznego znakowania komórek. Ponieważ magnetoelektroporacja pozwala na stosowanie tlenków ferumowych zatwierdzonych przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków bez dodatkowych środków, ma doskonały potencjał do translacji klinicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *