• 9 czerwca, 2022

Ocena testu Binax NOW ICT w porównaniu z łańcuchową reakcją polimerazy

Mikroskopowe wykrywanie gatunków Plasmodium jest od   ponad wieku wzorcem odniesienia w diagnostyce malarii . Jednak utrzymanie odpowiedniego poziomu wiedzy w diagnostyce mikroskopowej może być trudne, szczególnie w krajach nieendemicznych.

Celem tego badania było porównanie nowego   urządzenia do szybkiej diagnostyki malarii ( NOW  ICT  Malaria  Test ;  Binax , Inc., Portland, ME) z reakcją łańcuchową polimerazy (PCR) i ekspercką mikroskopią do diagnozowania  malarii  u 256 gorączkujących powracających podróżnych. W porównaniu z PCR,  test NOW  ICT   wykazał czułość 94% w wykrywaniu malarii P. falciparum  (  96% w przypadku czystego zakażenia P. falciparum) i 84% w przypadku nie-P. Zakażenia falciparum (87% dla czystych infekcji P. vivax i 62% dla czystych infekcji P. ovale i P.  malaria e), przy ogólnej swoistości 99%. Binax _  NOW  ICT może stanowić przydatny dodatek do diagnozy malarii P. falciparum i P. vivax  u  gorączkujących powracających podróżnych.

Ocena porównawcza dwóch szybkich  testów terenowych  do  diagnostyki malarii  : Partec Rapid  Malaria  Test i Binax  Now Malaria  Rapid Diagnostic  Test .

 1. Około 90% wszystkich  zgonów z powodu malarii  w Afryce Subsaharyjskiej dotyczy dzieci poniżej piątego roku życia. Szybka i wiarygodna diagnoza  malarii  wymaga potwierdzenia obecności  pasożytów malarii  we krwi pacjentów z gorączką lub wywiadem sugerującym  malarię ; dlatego szybka i dokładna diagnoza  malarii  jest kluczem do skutecznego leczenia choroby. Potwierdzenie  zakażenia malarią  wymaga dostępności szybkich, czułych i specyficznych testów po przystępnej cenie. Porównaliśmy dwie ostatnie metody (nowy Partec Rapid  Malaria  Test (PT) i Binax  Now alaria Szybki  test diagnostyczny  (BN RDT) z konwencjonalną mikroskopią plamkową Giemsy (GM) do diagnozy  malarii u dzieci w laboratorium klinicznym szpitala na endemicznym wiejskim obszarze Ghany.
 2. Próbki krwi pobrano od 263 dzieci przyjętych z gorączką lub gorączką w wywiadzie do kliniki pediatrycznej Agogo Presbyterian Hospital. Trzy różne metody badawcze PT, BN RDT i GM zostały przeprowadzone niezależnie przez dobrze wyszkolony i kompetentny personel laboratoryjny w celu oceny obecności  pasożytów malarii . Wyniki zostały przeanalizowane i porównane przy użyciu GM jako wzorca odniesienia
 3. U 107 (40,7%) z 263 uczestników badania Plasmodium sp. z o.o. został wykryty przez GM. PT i BN RDT wykazały dodatnie wyniki odpowiednio u 111 (42,2%) i 114 (43,4%). W porównaniu ze standardem referencyjnym GM, czułości PT i BN RDT wynosiły odpowiednio 100% (95% CI: 96,6-100) i 97,2% (95% CI: 92,0-99,4), swoistości wynosiły 97,4% (95% CI: 93,6-99,3) i 93,6% (95% CI: 88,5-96,9). Wystąpiła silna zgodność (kappa) pomiędzy zastosowanymi metodami badawczymi (GM vs PT: 0,97; p < 0,001 oraz GM vs BN RDT: 0,90; p < 0,001). Średni czas realizacji na testy wynosił 17 minut.
 4. W tym badaniu dwa szybkie  testy na malarię  , PT i BN RDT, wykazały dobrą jakość ich działania w porównaniu z konwencjonalną genetyką genetyczną. Obie metody wymagają niewielkiego przeszkolenia, mają krótki czas realizacji, są możliwe do zastosowania i przystępne cenowo, a zatem mogą być uważane za alternatywne narzędzia diagnostyczne w   obszarach endemicznych malarii . Nie można zidentyfikować gatunku Plasmodium.

Porównawcza skuteczność diagnostyczna dwóch komercyjnych szybkich  testów  na  malarię  na obszarze nieendemicznym.

 • W przedstawionym tu badaniu wydajność diagnostyczna dwóch nowych szybkich  testów  do diagnozowania  malarii  została oceniona u pacjentów z objawami na obszarze nieendemicznym. Spośród 557 kolejnych pacjentów, 109 (19,6%) miało udokumentowaną  malarię . Dla  testów NOW  ICT  MALARIA  Pf/Pv ( Binax , Portland, ME, USA) i OptiMAL IT (Diamed, Cressier, Szwajcaria)  wartości czułości wyniosły odpowiednio 96,3% i 79,8% (wartość p 0,0001), a wartości swoistości wyniosły 98,8% i 98,4%.
 • Test  NOW  ICT   nie wykrył dwóch z 80 infekcji Plasmodium falciparum i dał fałszywie dodatnie wyniki dla pięciu pacjentów Test OptiMAL IT   nie wykrył dziesięciu infekcji P. falciparum i dał siedem wyników fałszywie dodatnich. Wyniki sugerują, że te szybkie  testy diagnostyczne  na  malarię  mogą być przydatne, ale nie mogą zastąpić mikroskopowego badania rozmazów krwi.

Diagnostyka przyłóżkowa  malarii importowanej  za pomocą  testu  wykrywającego antygen  malarii Binax  Now  .

 1. Malaria  może być błędnie diagnozowana w krajach nieendemicznych, gdy brakuje doświadczenia niezbędnego do szybkiej specjalistycznej mikroskopii. Szybkie  testy diagnostyczne  mogą poprawić diagnozę i mogą odgrywać rolę przyłóżkowego narzędzia diagnostycznego. W wieloośrodkowym badaniu zrekrutowaliśmy pacjentów z podejrzeniem  malarii  w okresie 14 miesięcy.
 2. Przy  łóżku pacjenta  oraz w klinicznym laboratorium mikrobiologicznym zastosowano  szybki  test Binax Now Malaria . Szkolenie personelu klinicznego było monitorowane, a ich doświadczenia z użyciem  testu  były rejestrowane. Uwzględniono 542 pacjentów, z których 80 miało   zdiagnozowaną mikroskopowo malarię . Szybki  test  stosowany przy łóżku pacjenta miał czułość 88% w wykrywaniu P. falciparum w porównaniu do 95%, gdy  test  wykonywano w laboratorium mikrobiologicznym.
 3. Ryzyko problemów technicznych i nieważnych  testów  było najwyższe, gdy  test  był używany przy łóżku pacjenta. Szybki  test diagnostyczny  może być przydatny w diagnostyce malarii wywołanej przez P. falciparum  ,  gdy jest używany przez rutynowy personel laboratoryjny, ale może prowadzić do błędnej diagnozy, gdy jest stosowany przy łóżku. Mikroskopia jest nadal niezbędna do zidentyfikowania kilku pominiętych diagnoz, określenia stopnia parazytemii i zapewnienia diagnozy gatunków, w tym infekcji mieszanych.

 

Terenowa ocena wydajności   diagnostycznej szybkich  testów diagnostycznych na malarię  w zachodniej Kenii.

 1. Malaria  nadal stanowi główne obciążenie w endemicznych regionach Kenii. Wyniki zdrowotne związane z zarządzaniem przypadkiem zależą od zastosowania odpowiednich metod diagnostycznych. Szybkie  testy diagnostyczne  (RDT) stanowią ważne narzędzie pomagające we wdrażaniu zalecanej przez WHO diagnostyki opartej na pasożytach w regionach, w których mikroskopia ekspercka nie jest dostępna. Jednym z pytań, na które należy odpowiedzieć podczas wdrażania RDT, jest to, czy  testy te  są przydatne w określonym regionie endemicznym, a także czy są one najbardziej odpowiednie do zastosowania. Dane dotyczące czułości i swoistości  zestawów testów RDT  są ważną informacją pomocną w   wyborze  testu przez krajowe  programy kontroli malarii .
 2. W badaniu tym oceniono skuteczność diagnostyczną RDT, w tym First Response (FR), CareStart (CS), SD Bioline (SD) i Binax Now (BN). Skuteczność tych  zestawów do wykrywania malarii  została porównana z mikroskopią, złotym standardem wykrywania  pasożytów malarii  . Testy  RDT na malarię  porównano również z PCR, który jest bardziej czułym  testem referencyjnym . Pięćset uczestników zostało włączonych do badania poprzez badania przesiewowe (50%) i  podejrzenia przypadków  malarii  skierowanych z placówek służby zdrowia.
 3. Spośród 500 zrekrutowanych uczestników, 33% było  pozytywnych na malarię  za pomocą mikroskopu, a 51,2% było pozytywnych za pomocą PCR. W porównaniu z mikroskopią czułość ośmiu RDT w wykrywaniu  pasożytów malarii  wynosiła 90,3-94,8%, swoistość 73,3-79,3%, dodatnia wartość predykcyjna 62,2-68,8%, a ujemna wartość predykcyjna 94,3-96,8%. W porównaniu z PCR czułość RDT w wykrywaniu  pasożytów malarii  wynosiła 71,1-75,4%, swoistość 80,3-84,4%, pozytywna wartość predykcyjna 80,3-83,3%, a negatywna wartość predykcyjna 73,7-76,1%. RDT wykazywały umiarkowaną zgodność zarówno z mikroskopią (>80,1%) jak i PCR (>77,6%) z κ>>0,6.
 4. Wydajność ocenianych badań RDT przy użyciu próbek terenowych była umiarkowana; w związku z tym mogą znacząco poprawić jakość  zarządzania przypadkami malarii  w regionach endemicznych w Kenii, zapewniając odpowiednie leczenie osób  zarażonych malarią  i unikając masowego stosowania leków przeciw malarii u pacjentów z pasożytami ujemnymi.

 Przydatność szybkiego  testu diagnostycznego na malarię w punkcie opieki   w celu wykluczenia  malarii  jako przyczyny gorączki wśród dorosłych zarażonych wirusem HIV w wiejskich Rakai w Ugandzie.

 Porównaliśmy wyniki szybkiego testu  diagnostycznego  na malarię  ( Binax Now Malaria ,  Binax -M, Inverness Medical Innovations, Inc., Waltham, MA) przeprowadzonego w wiejskich mobilnych klinikach w Ugandzie przez klinicystów oceniających gorączkujących dorosłych pacjentów z HIV z gęstym rozmazem ocenianym w centralnym laboratorium przez przeszkolonych mikroskopijnych.

Malaria P.f./P.v.Rapid Test

IMPV-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Malaria P.f./Pan Rapid Test

IMPN-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Malaria Pf / Pan Rapid Test Kit

abx092251-100l Abbexa 100 µl 1400 EUR

Malaria Pf / Pan Rapid Test Kit

abx092251-1ml Abbexa 1 ml 18750 EUR

Malaria Pf / Pan Rapid Test Kit

abx092251-200l Abbexa 200 µl 4800 EUR

Malaria Differential P.f/P.v Ag test

05FK80 Abbott 25 tests/kit 59.4 EUR

Malaria Pf/Pv Ag Rapid Test, Cs

R01-UC CTK Biotech 30 0.6 EUR

Malaria P.falciparum Ag Test (HRP-II)

05FK50 Abbott 25 tests/kit 59.4 EUR

Malaria Pf/Pan Ag Rapid Test. Cs

R0113C CTK Biotech 30 0.6 EUR

Malaria Differential P.f/Pan Ag Test (pLDH)

05FK40 Abbott 25 tests/kit 59.4 EUR

Malaria Pf/Pv Ab Combo Rapid Test, Cs

R0111C CTK Biotech 30 0.4 EUR

Malaria PF and PV Antigen Rapid Test Kit

abx092211-100l Abbexa 100 µl 775 EUR

Malaria PF and PV Antigen Rapid Test Kit

abx092211-1ml Abbexa 1 ml 9000 EUR

Malaria PF and PV Antigen Rapid Test Kit

abx092211-200l Abbexa 200 µl 2625 EUR

Malaria (Plasmodium Falciparum Antigen) Rapid Test Kit

abx090709-100l Abbexa 100 µl 1312.5 EUR

Malaria (Plasmodium Falciparum Antigen) Rapid Test Kit

abx090709-1ml Abbexa 1 ml 17500 EUR

Malaria (Plasmodium Falciparum Antigen) Rapid Test Kit

abx090709-200l Abbexa 200 µl 4500 EUR

Malaria Differential P.f/Pan Ag Test (HRP II+ pLDH)

05FK60 Abbott 25 tests/kit 148.5 EUR

Truenat™ Chip-based Real Time PCR Test Malaria Pf

Malaria_Pf Molbio Diagnostics Private Limited each 18 EUR

Malaria P.f./P.v Antigen Rapid Test Kit(Colloidal Gold Method)

TRI-K12M1S TRI Biotech 50T 279.72 EUR

Malaria P.f./P.v. Antigen Rapid Test Kit(Colloidal Gold Method)

TRI-K12S1S TRI Biotech 25T 153.72 EUR

Truenat™ Chip-based Real Time PCR Test Malaria Pv/Pf

Malaria_Pv/Pf Molbio Diagnostics Private Limited each 20 EUR

Malaria P.f./Pan Antigen Rapid Test Kit(Colloidal Gold Method)

TRI-K13M1S TRI Biotech 50T 279.72 EUR

Malaria P.f./Pan Antigen Rapid Test Kit(Colloidal Gold Method)

TRI-K13S1S TRI Biotech 25T 153.72 EUR

Malaria Assay, 20 tests/kit

U203010-20 USTAR Biotechnologies (Hangzhou) test Ask for price

Malaria

3560 Virostat each 270 EUR

Malaria

3562 Virostat each 270 EUR

Malaria

3563 Virostat each 270 EUR

Malaria Differential P.f/Pan Ag Test (HRP II+ pLDH) POCT (Lancet, Capillary tube, Alcohol swab Incld.)

05FK63 Abbott 1 tests/kit 148.5 EUR

Malaria HSP

mal-001 ProSpec Tany 100µg 165 EUR

Malaria Pv.MSP1

mal-003 ProSpec Tany 100µg 165 EUR

Malaria HRP Ab

MBS122006-01mg MyBiosource 0.1mg 175 EUR

Malaria HRP Ab

MBS122006-1mg MyBiosource 1mg 295 EUR

Malaria HRP Ab

MBS122006-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1230 EUR

Malaria HRP Ab

MBS122101-01mg MyBiosource 0.1mg 175 EUR

Malaria HRP Ab

MBS122101-1mg MyBiosource 1mg 295 EUR

Malaria HRP Ab

MBS122101-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1230 EUR

Malaria HRP Ab

MBS122102-01mg MyBiosource 0.1mg 175 EUR

Malaria HRP Ab

MBS122102-1mg MyBiosource 1mg 295 EUR

Malaria HRP Ab

MBS122102-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1230 EUR

Malaria LDH Ab

MBS122112-01mg MyBiosource 0.1mg 175 EUR

Malaria LDH Ab

MBS122112-1mg MyBiosource 1mg 295 EUR

Malaria LDH Ab

MBS122112-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1230 EUR

Malaria LDH Ab

MBS122113-01mg MyBiosource 0.1mg 175 EUR

Malaria LDH Ab

MBS122113-1mg MyBiosource 1mg 295 EUR

Malaria LDH Ab

MBS122113-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1230 EUR

Malaria Pf. MSP1

mal-004 ProSpec Tany 100µg 165 EUR

Malaria ELISA Kit

DEIA1929 Creative Diagnostics 192T 1135.2 EUR

Malaria ELISA kit

GWB-26MALA GenWay Biotech 1x96 Assays Ask for price

Malaria HSP Protein

20-abx260294 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Malaria HSP Protein

abx260294-20g Abbexa 20 µg 950 EUR

Malaria HSP Protein

abx260294-5g Abbexa 5 µg 350 EUR

Malaria ELISA Plate

MBS412685-48AntigenWells48ControlAntigenWells MyBiosource 48AntigenWells&48ControlAntigenWells 340 EUR

Malaria ELISA Plate

MBS412685-5x48AntigenWells5x48ControlAntigenWells MyBiosource 5x48AntigenWells&5x48ControlAntigenWells 1385 EUR

Malaria LDH antibody

10-1727 Fitzgerald 250 ug 478 EUR

Malaria HRP2 protein

30-1804 Fitzgerald 200 ug 418.8 EUR

Malaria LDH antibody

MBS838698-05mg MyBiosource 0.5mg 635 EUR

Malaria LDH antibody

MBS838698-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 2695 EUR

Malaria pLDH Antibody

abx022050-1mg Abbexa 1 mg 627.6 EUR

Malaria HRP2 antibody

10-2251 Fitzgerald 1 mg 200 EUR

Malaria HRP2 antibody

10-2252 Fitzgerald 1 mg 222 EUR

Malaria pLDH antibody

10-2694 Fitzgerald 1 mg 125 EUR

Malaria pLDH antibody

10-2695 Fitzgerald 1 mg 125 EUR

Malaria pLDH antibody

10-2696 Fitzgerald 1 mg 125 EUR

Malaria pLDH Antibody

abx022050-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Malaria pLDH Antibody

abx022050-80l Abbexa 80 µl 875 EUR

Malaria (pLDH) Antibody

MBS568119-1mg MyBiosource 1mg 340 EUR

Malaria (pLDH) Antibody

MBS568119-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1335 EUR

Malaria (pLDH) Antibody

MBS568212-1mg MyBiosource 1mg 340 EUR

Malaria (pLDH) Antibody

MBS568212-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1335 EUR

Malaria (pLDH) Antibody

MBS568223-1mg MyBiosource 1mg 340 EUR

Malaria (pLDH) Antibody

MBS568223-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1335 EUR

Malaria (pLDH) Antibody

MBS568970-1mg MyBiosource 1mg 340 EUR

Malaria (pLDH) Antibody

MBS568970-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1335 EUR

Malaria (pLDH) Antibody

MBS568971-1mg MyBiosource 1mg 340 EUR

Malaria (pLDH) Antibody

MBS568971-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1335 EUR

Malaria HRP2 antibody

MBS838104-1mg MyBiosource 1mg 350 EUR

Malaria HRP2 antibody

MBS838104-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1420 EUR

Malaria HRP2 antibody

MBS838354-1mg MyBiosource 1mg 325 EUR

Malaria HRP2 antibody

MBS838354-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1305 EUR

EasyNAT Malaria Assay

U203010 USTAR Biotechnologies (Hangzhou) test 7 EUR

Simian Malaria Antigen

MBS412610-5xHalfELISAPlatesEquivalent5x48Reactions MyBiosource 5xHalfELISAPlatesEquivalent(5x48Reactions) 1500 EUR

Mab to Malaria HRP

MBS498006-1mg MyBiosource 1mg 200 EUR

Mab to Malaria HRP

MBS498006-5x1mg MyBiosource 5x1mg 770 EUR

Plasmodium vivax (Malaria)

GWB-197262 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Malaria Negative Control

MBS412660-05mL MyBiosource 0.5mL 100 EUR

Malaria Negative Control

MBS412660-5x05mL MyBiosource 5x0.5mL 305 EUR

Malaria Positive Control

MBS412710-05mL MyBiosource 0.5mL 195 EUR

Malaria Positive Control

MBS412710-5x05mL MyBiosource 5x0.5mL 730 EUR

MAb TO MALARIA PLDH

MBS313206-1mg MyBiosource 1mg 685 EUR

MAb TO MALARIA PLDH

MBS313206-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2905 EUR

Truenat™ Malaria Pf

601020005 Molbio Diagnostics Private Limited 5T 75 EUR

Truenat™ Malaria Pf

601020020 Molbio Diagnostics Private Limited 20T 300 EUR

Truenat™ Malaria Pf

601020050 Molbio Diagnostics Private Limited 50T 750 EUR

Malaria pLDH pv protein

80-1535 Fitzgerald 1 mg 790 EUR

Malaria LDH pan antibody

10-1464 Fitzgerald 500 ug 444 EUR

Malaria (HRP-2) Antibody

MBS568147-1mg MyBiosource 1mg 305 EUR

Malaria (HRP-2) Antibody

MBS568147-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1180 EUR

Malaria (HRP-2) Antibody

MBS568390-1mg MyBiosource 1mg 305 EUR

Malaria (HRP-2) Antibody

MBS568390-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1180 EUR

Malaria (HRP-2) Antibody

MBS568974-1mg MyBiosource 1mg 340 EUR

Malaria (HRP-2) Antibody

MBS568974-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1335 EUR

Malaria (HRP-2) Antibody

MBS568975-1mg MyBiosource 1mg 340 EUR

Malaria (HRP-2) Antibody

MBS568975-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1335 EUR

Malaria PLDH PAN Antibody

10-2900 Fitzgerald 1 mg 134 EUR

Malaria PLDH PAN Antibody

10-2901 Fitzgerald 1 mg 134 EUR

Malaria pan pLDH antibody

10-2697 Fitzgerald 1 mg 125 EUR

Malaria Cs Mosaic Protein

20-abx260295 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Malaria Antigen ELISA Kit

DEIA2220 Creative Diagnostics 192T 971.25 EUR

Malaria Pv mAb2-coating

MBS478047-10mg MyBiosource 10mg 1560 EUR

Malaria Pv mAb2-coating

MBS478047-1mg MyBiosource 1mg 275 EUR

Malaria Pv mAb2-coating

MBS478047-20mg MyBiosource 20mg 2430 EUR

Malaria Pv mAb2-coating

MBS478047-50mg MyBiosource 50mg 5825 EUR

Malaria Pv mAb2-coating

MBS478047-5mg MyBiosource 5mg 840 EUR

Malaria Pf- mAb2-coating

MBS478052-10mg MyBiosource 10mg 1265 EUR

Malaria Pf- mAb2-coating

MBS478052-1mg MyBiosource 1mg 250 EUR

Malaria Pf- mAb2-coating

MBS478052-20mg MyBiosource 20mg 1965 EUR

Malaria Pf- mAb2-coating

MBS478052-50mg MyBiosource 50mg 4715 EUR

Malaria Pf- mAb2-coating

MBS478052-5mg MyBiosource 5mg 695 EUR

Malaria Pan mAb2-coating

MBS478003-10mg MyBiosource 10mg 1560 EUR

Malaria Pan mAb2-coating

MBS478003-1mg MyBiosource 1mg 275 EUR

Malaria Pan mAb2-coating

MBS478003-20mg MyBiosource 20mg 2430 EUR

Malaria Pan mAb2-coating

MBS478003-50mg MyBiosource 50mg 5825 EUR

Malaria Pan mAb2-coating

MBS478003-5mg MyBiosource 5mg 840 EUR

Malaria Pv mAb1-labeling

MBS478080-10mg MyBiosource 10mg 1560 EUR

Malaria Pv mAb1-labeling

MBS478080-1mg MyBiosource 1mg 275 EUR

Malaria Pv mAb1-labeling

MBS478080-20mg MyBiosource 20mg 2430 EUR

Malaria Pv mAb1-labeling

MBS478080-50mg MyBiosource 50mg 5825 EUR

Malaria Pv mAb1-labeling

MBS478080-5mg MyBiosource 5mg 840 EUR

Malaria (pan-pLDH) Antibody

MBS568966-1mg MyBiosource 1mg 485 EUR

Malaria (pan-pLDH) Antibody

MBS568966-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1980 EUR

Malaria (pan-pLDH) Antibody

MBS568967-1mg MyBiosource 1mg 485 EUR

Malaria (pan-pLDH) Antibody

MBS568967-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1980 EUR

Malaria Pan-mAb1 labeling

MBS478125-10mg MyBiosource 10mg 1560 EUR

Malaria Pan-mAb1 labeling

MBS478125-1mg MyBiosource 1mg 275 EUR

Malaria Pan-mAb1 labeling

MBS478125-20mg MyBiosource 20mg 2430 EUR

Malaria Pan-mAb1 labeling

MBS478125-50mg MyBiosource 50mg 5825 EUR

Malaria Pan-mAb1 labeling

MBS478125-5mg MyBiosource 5mg 840 EUR

Truenat™ Malaria Pv/Pf

601010005 Molbio Diagnostics Private Limited 5T 85 EUR

Truenat™ Malaria Pv/Pf

601010020 Molbio Diagnostics Private Limited 20T 340 EUR

Truenat™ Malaria Pv/Pf

601010050 Molbio Diagnostics Private Limited 50T 850 EUR

Human Malaria antibody (anti-Malaria-Ab) ELISA Kit

SL2814Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Malaria Cs Mosaic (Recombinant)

22060547-1 Glycomatrix 100 µg 264.47 EUR

Recombinant Malaria Cs Mosaic

7-07090 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Malaria Cs Mosaic

7-07091 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Malaria Cs Mosaic

7-07092 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Malaria pf/pv Ab Cassette

INV-911 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.47 EUR

Recombinant Malaria PAN-pLDH

DAGA-287 Creative Diagnostics 1 mg 1243.2 EUR

Malaria Vivax MSP1 Recombinant

rAP-5440 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Recombinant Malaria Vivax MSP1

MBS146874-01mg MyBiosource 0.1mg 330 EUR

Recombinant Malaria Vivax MSP1

MBS146874-05mg MyBiosource 0.5mg 825 EUR

Recombinant Malaria Vivax MSP1

MBS146874-1mg MyBiosource 1mg 1515 EUR

Recombinant Malaria Vivax MSP1

MBS146874-5x1mg MyBiosource 5x1mg 6485 EUR

Malaria (HRP-2) Antigen >=95%

MBS569076-01mg MyBiosource 0.1mg 650 EUR

Malaria (HRP-2) Antigen >=95%

MBS569076-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2735 EUR

Malaria Protein HSP (Recombinant)

22060548-1 Glycomatrix 100 µg 264.47 EUR

Recombinant Malaria Protein HSP

MBS142737-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Human Malaria IgM  ELISA Kit

SL3733Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Malaria (pv-LDH) Antigen >90%

MBS569570-1mg MyBiosource 1mg 1080 EUR

Malaria (pv-LDH) Antigen >90%

MBS569570-5x1mg MyBiosource 5x1mg 4660 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) (AP)

MBS6124760-02mL MyBiosource 0.2(mL 1180 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) (AP)

MBS6124760-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 5150 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) (PE)

MBS6125928-02mL MyBiosource 0.2(mL 1180 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) (PE)

MBS6125928-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 5150 EUR

Recombinant Malaria Protein HSP70

7-07087 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Malaria Protein HSP70

7-07088 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Malaria Protein HSP70

7-07089 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Plasmodium falciparum (Malaria) (APC)

MBS6124993-02mL MyBiosource 0.2(mL 1180 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) (APC)

MBS6124993-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 5150 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) (HRP)

MBS6125695-02mL MyBiosource 0.2(mL 1180 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) (HRP)

MBS6125695-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 5150 EUR

HRP2 (HRPII, Histidine-rich protein 2, Malaria Histidine-rich protein 2, Malaria HRP2) (PE)

MBS6263061-01mL MyBiosource 0.1mL 905 EUR

HRP2 (HRPII, Histidine-rich protein 2, Malaria Histidine-rich protein 2, Malaria HRP2) (PE)

MBS6263061-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3925 EUR

HRP2 (HRPII, Histidine-rich protein 2, Malaria Histidine-rich protein 2, Malaria HRP2) (AP)

MBS6260510-01mL MyBiosource 0.1mL 905 EUR

HRP2 (HRPII, Histidine-rich protein 2, Malaria Histidine-rich protein 2, Malaria HRP2) (AP)

MBS6260510-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3925 EUR

Malaria (pf-HRP-2) Antibody

MBS569205-1mg MyBiosource 1mg 340 EUR

Malaria (pf-HRP-2) Antibody

MBS569205-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1335 EUR

Malaria (pf-HRP-2) Antibody

MBS569206-1mg MyBiosource 1mg 340 EUR

Malaria (pf-HRP-2) Antibody

MBS569206-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1335 EUR

Malaria (pf-HRP-2) Antibody

MBS569207-1mg MyBiosource 1mg 340 EUR

Malaria (pf-HRP-2) Antibody

MBS569207-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1335 EUR

Malaria (pf-HRP-2) Antibody

MBS569634-1mg MyBiosource 1mg 305 EUR

Malaria (pf-HRP-2) Antibody

MBS569634-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1180 EUR

Malaria (pf-HRP-2) Antibody

MBS569635-1mg MyBiosource 1mg 305 EUR

Malaria (pf-HRP-2) Antibody

MBS569635-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1180 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS6003737-1mg MyBiosource 1(mg 830 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS6003737-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3590 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS6000877-1mg MyBiosource 1(mg 830 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS6000877-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3590 EUR

Plasmodium falciparum MSP1 (Malaria)

MBS605234-1mg MyBiosource 1mg 850 EUR

Plasmodium falciparum MSP1 (Malaria)

MBS605234-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3665 EUR

Plasmodium falciparum MSP1 (Malaria)

MBS605543-1mg MyBiosource 1mg 820 EUR

Plasmodium falciparum MSP1 (Malaria)

MBS605543-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3540 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) (FITC)

MBS6125461-02mL MyBiosource 0.2(mL 1180 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) (FITC)

MBS6125461-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 5150 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS645806-1mg MyBiosource 1mg 830 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS645806-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3595 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS643440-01mg MyBiosource 0.1mg 345 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS643440-1mg MyBiosource 1mg 830 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS643440-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3595 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS648025-1mg MyBiosource 1mg 830 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS648025-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3595 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS6010457-1mg MyBiosource 1(mg 830 EUR

Plasmodium falciparum, HRP2 (Malaria)

MBS6010457-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3590 EUR

HRP2 (HRPII, Histidine-rich protein 2, Malaria Histidine-rich protein 2, Malaria HRP2) (FITC)

MBS6262040-01mL MyBiosource 0.1mL 905 EUR

HRP2 (HRPII, Histidine-rich protein 2, Malaria Histidine-rich protein 2, Malaria HRP2) (FITC)

MBS6262040-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3925 EUR

HRP2 (HRPII, Histidine-rich protein 2, Malaria Histidine-rich protein 2, Malaria HRP2) (HRP)

MBS6262550-01mL MyBiosource 0.1mL 905 EUR

HRP2 (HRPII, Histidine-rich protein 2, Malaria Histidine-rich protein 2, Malaria HRP2) (HRP)

MBS6262550-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3925 EUR

HRP2 (HRPII, Histidine-rich protein 2, Malaria Histidine-rich protein 2, Malaria HRP2) (APC)

MBS6261021-01mL MyBiosource 0.1mL 905 EUR

HRP2 (HRPII, Histidine-rich protein 2, Malaria Histidine-rich protein 2, Malaria HRP2) (APC)

MBS6261021-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3925 EUR

Malaria Falciparum MSP1 Recombinant

rAP-5441 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Recombinant Malaria Falciparum MSP1

MBS146875-01mg MyBiosource 0.1mg 330 EUR

Recombinant Malaria Falciparum MSP1

MBS146875-05mg MyBiosource 0.5mg 825 EUR

Recombinant Malaria Falciparum MSP1

MBS146875-1mg MyBiosource 1mg 1515 EUR
Przeanalizowano dwieście czterdzieści sześć próbek, w tym 14 (5,7%) dało wynik pozytywny na obecność  malarii falciparum w rozmazie grubym . Czułość  Binax -M w porównaniu z rozmazem grubym wynosiła 85,7% (95% CI: 57,2-98,2), swoistość 97,8% (95% CI: 94,9-99,3), dodatnie i ujemne wartości predykcyjne wynosiły 70,6% (95% CI: 44,0- 89,7) i 99,1% (95% CI: 96,8-99,9). Szybki  test diagnostyczny  dokładnie wykluczył  występowanie malarii  w punkcie opieki, ułatwiając odpowiednie postępowanie kliniczne i zapobiegając niepotrzebnej terapii przeciwmalarycznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *