• 9 czerwca, 2022

Ocena testu Binax NOW ICT w porównaniu z łańcuchową reakcją polimerazy

Mikroskopowe wykrywanie gatunków Plasmodium jest od   ponad wieku wzorcem odniesienia w diagnostyce malarii . Jednak utrzymanie odpowiedniego poziomu wiedzy w diagnostyce mikroskopowej może być trudne, szczególnie w krajach nieendemicznych.

Celem tego badania było porównanie nowego   urządzenia do szybkiej diagnostyki malarii ( NOW  ICT  Malaria  Test ;  Binax , Inc., Portland, ME) z reakcją łańcuchową polimerazy (PCR) i ekspercką mikroskopią do diagnozowania  malarii  u 256 gorączkujących powracających podróżnych. W porównaniu z PCR,  test NOW  ICT   wykazał czułość 94% w wykrywaniu malarii P. falciparum  (  96% w przypadku czystego zakażenia P. falciparum) i 84% w przypadku nie-P. Zakażenia falciparum (87% dla czystych infekcji P. vivax i 62% dla czystych infekcji P. ovale i P.  malaria e), przy ogólnej swoistości 99%. Binax _  NOW  ICT może stanowić przydatny dodatek do diagnozy malarii P. falciparum i P. vivax  u  gorączkujących powracających podróżnych.

Ocena porównawcza dwóch szybkich  testów terenowych  do  diagnostyki malarii  : Partec Rapid  Malaria  Test i Binax  Now Malaria  Rapid Diagnostic  Test .

 1. Około 90% wszystkich  zgonów z powodu malarii  w Afryce Subsaharyjskiej dotyczy dzieci poniżej piątego roku życia. Szybka i wiarygodna diagnoza  malarii  wymaga potwierdzenia obecności  pasożytów malarii  we krwi pacjentów z gorączką lub wywiadem sugerującym  malarię ; dlatego szybka i dokładna diagnoza  malarii  jest kluczem do skutecznego leczenia choroby. Potwierdzenie  zakażenia malarią  wymaga dostępności szybkich, czułych i specyficznych testów po przystępnej cenie. Porównaliśmy dwie ostatnie metody (nowy Partec Rapid  Malaria  Test (PT) i Binax  Now alaria Szybki  test diagnostyczny  (BN RDT) z konwencjonalną mikroskopią plamkową Giemsy (GM) do diagnozy  malarii u dzieci w laboratorium klinicznym szpitala na endemicznym wiejskim obszarze Ghany.
 2. Próbki krwi pobrano od 263 dzieci przyjętych z gorączką lub gorączką w wywiadzie do kliniki pediatrycznej Agogo Presbyterian Hospital. Trzy różne metody badawcze PT, BN RDT i GM zostały przeprowadzone niezależnie przez dobrze wyszkolony i kompetentny personel laboratoryjny w celu oceny obecności  pasożytów malarii . Wyniki zostały przeanalizowane i porównane przy użyciu GM jako wzorca odniesienia
 3. U 107 (40,7%) z 263 uczestników badania Plasmodium sp. z o.o. został wykryty przez GM. PT i BN RDT wykazały dodatnie wyniki odpowiednio u 111 (42,2%) i 114 (43,4%). W porównaniu ze standardem referencyjnym GM, czułości PT i BN RDT wynosiły odpowiednio 100% (95% CI: 96,6-100) i 97,2% (95% CI: 92,0-99,4), swoistości wynosiły 97,4% (95% CI: 93,6-99,3) i 93,6% (95% CI: 88,5-96,9). Wystąpiła silna zgodność (kappa) pomiędzy zastosowanymi metodami badawczymi (GM vs PT: 0,97; p < 0,001 oraz GM vs BN RDT: 0,90; p < 0,001). Średni czas realizacji na testy wynosił 17 minut.
 4. W tym badaniu dwa szybkie  testy na malarię  , PT i BN RDT, wykazały dobrą jakość ich działania w porównaniu z konwencjonalną genetyką genetyczną. Obie metody wymagają niewielkiego przeszkolenia, mają krótki czas realizacji, są możliwe do zastosowania i przystępne cenowo, a zatem mogą być uważane za alternatywne narzędzia diagnostyczne w   obszarach endemicznych malarii . Nie można zidentyfikować gatunku Plasmodium.

Porównawcza skuteczność diagnostyczna dwóch komercyjnych szybkich  testów  na  malarię  na obszarze nieendemicznym.

 • W przedstawionym tu badaniu wydajność diagnostyczna dwóch nowych szybkich  testów  do diagnozowania  malarii  została oceniona u pacjentów z objawami na obszarze nieendemicznym. Spośród 557 kolejnych pacjentów, 109 (19,6%) miało udokumentowaną  malarię . Dla  testów NOW  ICT  MALARIA  Pf/Pv ( Binax , Portland, ME, USA) i OptiMAL IT (Diamed, Cressier, Szwajcaria)  wartości czułości wyniosły odpowiednio 96,3% i 79,8% (wartość p 0,0001), a wartości swoistości wyniosły 98,8% i 98,4%.
 • Test  NOW  ICT   nie wykrył dwóch z 80 infekcji Plasmodium falciparum i dał fałszywie dodatnie wyniki dla pięciu pacjentów Test OptiMAL IT   nie wykrył dziesięciu infekcji P. falciparum i dał siedem wyników fałszywie dodatnich. Wyniki sugerują, że te szybkie  testy diagnostyczne  na  malarię  mogą być przydatne, ale nie mogą zastąpić mikroskopowego badania rozmazów krwi.

Diagnostyka przyłóżkowa  malarii importowanej  za pomocą  testu  wykrywającego antygen  malarii Binax  Now  .

 1. Malaria  może być błędnie diagnozowana w krajach nieendemicznych, gdy brakuje doświadczenia niezbędnego do szybkiej specjalistycznej mikroskopii. Szybkie  testy diagnostyczne  mogą poprawić diagnozę i mogą odgrywać rolę przyłóżkowego narzędzia diagnostycznego. W wieloośrodkowym badaniu zrekrutowaliśmy pacjentów z podejrzeniem  malarii  w okresie 14 miesięcy.
 2. Przy  łóżku pacjenta  oraz w klinicznym laboratorium mikrobiologicznym zastosowano  szybki  test Binax Now Malaria . Szkolenie personelu klinicznego było monitorowane, a ich doświadczenia z użyciem  testu  były rejestrowane. Uwzględniono 542 pacjentów, z których 80 miało   zdiagnozowaną mikroskopowo malarię . Szybki  test  stosowany przy łóżku pacjenta miał czułość 88% w wykrywaniu P. falciparum w porównaniu do 95%, gdy  test  wykonywano w laboratorium mikrobiologicznym.
 3. Ryzyko problemów technicznych i nieważnych  testów  było najwyższe, gdy  test  był używany przy łóżku pacjenta. Szybki  test diagnostyczny  może być przydatny w diagnostyce malarii wywołanej przez P. falciparum  ,  gdy jest używany przez rutynowy personel laboratoryjny, ale może prowadzić do błędnej diagnozy, gdy jest stosowany przy łóżku. Mikroskopia jest nadal niezbędna do zidentyfikowania kilku pominiętych diagnoz, określenia stopnia parazytemii i zapewnienia diagnozy gatunków, w tym infekcji mieszanych.

 

Terenowa ocena wydajności   diagnostycznej szybkich  testów diagnostycznych na malarię  w zachodniej Kenii.

 1. Malaria  nadal stanowi główne obciążenie w endemicznych regionach Kenii. Wyniki zdrowotne związane z zarządzaniem przypadkiem zależą od zastosowania odpowiednich metod diagnostycznych. Szybkie  testy diagnostyczne  (RDT) stanowią ważne narzędzie pomagające we wdrażaniu zalecanej przez WHO diagnostyki opartej na pasożytach w regionach, w których mikroskopia ekspercka nie jest dostępna. Jednym z pytań, na które należy odpowiedzieć podczas wdrażania RDT, jest to, czy  testy te  są przydatne w określonym regionie endemicznym, a także czy są one najbardziej odpowiednie do zastosowania. Dane dotyczące czułości i swoistości  zestawów testów RDT  są ważną informacją pomocną w   wyborze  testu przez krajowe  programy kontroli malarii .
 2. W badaniu tym oceniono skuteczność diagnostyczną RDT, w tym First Response (FR), CareStart (CS), SD Bioline (SD) i Binax Now (BN). Skuteczność tych  zestawów do wykrywania malarii  została porównana z mikroskopią, złotym standardem wykrywania  pasożytów malarii  . Testy  RDT na malarię  porównano również z PCR, który jest bardziej czułym  testem referencyjnym . Pięćset uczestników zostało włączonych do badania poprzez badania przesiewowe (50%) i  podejrzenia przypadków  malarii  skierowanych z placówek służby zdrowia.
 3. Spośród 500 zrekrutowanych uczestników, 33% było  pozytywnych na malarię  za pomocą mikroskopu, a 51,2% było pozytywnych za pomocą PCR. W porównaniu z mikroskopią czułość ośmiu RDT w wykrywaniu  pasożytów malarii  wynosiła 90,3-94,8%, swoistość 73,3-79,3%, dodatnia wartość predykcyjna 62,2-68,8%, a ujemna wartość predykcyjna 94,3-96,8%. W porównaniu z PCR czułość RDT w wykrywaniu  pasożytów malarii  wynosiła 71,1-75,4%, swoistość 80,3-84,4%, pozytywna wartość predykcyjna 80,3-83,3%, a negatywna wartość predykcyjna 73,7-76,1%. RDT wykazywały umiarkowaną zgodność zarówno z mikroskopią (>80,1%) jak i PCR (>77,6%) z κ>>0,6.
 4. Wydajność ocenianych badań RDT przy użyciu próbek terenowych była umiarkowana; w związku z tym mogą znacząco poprawić jakość  zarządzania przypadkami malarii  w regionach endemicznych w Kenii, zapewniając odpowiednie leczenie osób  zarażonych malarią  i unikając masowego stosowania leków przeciw malarii u pacjentów z pasożytami ujemnymi.

 Przydatność szybkiego  testu diagnostycznego na malarię w punkcie opieki   w celu wykluczenia  malarii  jako przyczyny gorączki wśród dorosłych zarażonych wirusem HIV w wiejskich Rakai w Ugandzie.

 Porównaliśmy wyniki szybkiego testu  diagnostycznego  na malarię  ( Binax Now Malaria ,  Binax -M, Inverness Medical Innovations, Inc., Waltham, MA) przeprowadzonego w wiejskich mobilnych klinikach w Ugandzie przez klinicystów oceniających gorączkujących dorosłych pacjentów z HIV z gęstym rozmazem ocenianym w centralnym laboratorium przez przeszkolonych mikroskopijnych.

Malaria P.f./P.v.Rapid Test

IMPV-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Malaria P.f./Pan Rapid Test

IMPN-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Malaria Pf / Pan Rapid Test Kit

abx092251-100l Abbexa 100 µl 1400 EUR

Malaria Pf / Pan Rapid Test Kit

abx092251-1ml Abbexa 1 ml 18750 EUR

Malaria Pf / Pan Rapid Test Kit

abx092251-200l Abbexa 200 µl 4800 EUR

Malaria Differential P.f/P.v Ag test

05FK80 Abbott 25 tests/kit 59.4 EUR

Malaria P.falciparum Ag Test (HRP-II)

05FK50 Abbott 25 tests/kit 59.4 EUR

Malaria Differential P.f/Pan Ag Test (pLDH)

05FK40 Abbott 25 tests/kit 59.4 EUR

Malaria PF and PV Antigen Rapid Test Kit

abx092211-100l Abbexa 100 µl 775 EUR

Malaria PF and PV Antigen Rapid Test Kit

abx092211-1ml Abbexa 1 ml 9000 EUR

Malaria PF and PV Antigen Rapid Test Kit

abx092211-200l Abbexa 200 µl 2625 EUR

Malaria (Plasmodium Falciparum Antigen) Rapid Test Kit

abx090709-100l Abbexa 100 µl 1312.5 EUR

Malaria (Plasmodium Falciparum Antigen) Rapid Test Kit

abx090709-1ml Abbexa 1 ml 17500 EUR

Malaria (Plasmodium Falciparum Antigen) Rapid Test Kit

abx090709-200l Abbexa 200 µl 4500 EUR

Malaria Differential P.f/Pan Ag Test (HRP II+ pLDH)

05FK60 Abbott 25 tests/kit 148.5 EUR

Truenat™ Chip-based Real Time PCR Test Malaria Pf

Malaria_Pf Molbio Diagnostics Private Limited each 18 EUR

Truenat™ Chip-based Real Time PCR Test Malaria Pv/Pf

Malaria_Pv/Pf Molbio Diagnostics Private Limited each 20 EUR

Malaria Assay, 20 tests/kit

U203010-20 USTAR Biotechnologies (Hangzhou) test Ask for price

Malaria

3560 Virostat each 270 EUR

Malaria

3562 Virostat each 270 EUR

Malaria

3563 Virostat each 270 EUR

Malaria HSP

mal-001 ProSpec Tany 100µg 165 EUR

Malaria Pv.MSP1

mal-003 ProSpec Tany 100µg 165 EUR

Malaria Pf. MSP1

mal-004 ProSpec Tany 100µg 165 EUR

Malaria ELISA Kit

DEIA1929 Creative Diagnostics 192T 1135.2 EUR

Malaria ELISA kit

GWB-26MALA GenWay Biotech 1x96 Assays Ask for price

Malaria Differential P.f/Pan Ag Test (HRP II+ pLDH) POCT (Lancet, Capillary tube, Alcohol swab Incld.)

05FK63 Abbott 1 tests/kit 148.5 EUR

Malaria HSP Protein

20-abx260294 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Malaria HSP Protein

abx260294-20g Abbexa 20 µg 950 EUR

Malaria HSP Protein

abx260294-5g Abbexa 5 µg 350 EUR

Malaria LDH antibody

10-1727 Fitzgerald 250 ug 478 EUR

Malaria HRP2 protein

30-1804 Fitzgerald 200 ug 418.8 EUR

Malaria pLDH Antibody

abx022050-1mg Abbexa 1 mg 627.6 EUR

Malaria HRP2 antibody

10-2251 Fitzgerald 1 mg 200 EUR

Malaria HRP2 antibody

10-2252 Fitzgerald 1 mg 222 EUR

Malaria pLDH antibody

10-2694 Fitzgerald 1 mg 125 EUR

Malaria pLDH antibody

10-2695 Fitzgerald 1 mg 125 EUR

Malaria pLDH antibody

10-2696 Fitzgerald 1 mg 125 EUR

Malaria pLDH Antibody

abx022050-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Malaria pLDH Antibody

abx022050-80l Abbexa 80 µl 875 EUR

Plasmodium vivax (Malaria)

GWB-197262 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Truenat™ Malaria Pf

601020005 Molbio Diagnostics Private Limited 5T 75 EUR

Truenat™ Malaria Pf

601020020 Molbio Diagnostics Private Limited 20T 300 EUR

Truenat™ Malaria Pf

601020050 Molbio Diagnostics Private Limited 50T 750 EUR

Malaria pLDH pv protein

80-1535 Fitzgerald 1 mg 790 EUR

Malaria LDH pan antibody

10-1464 Fitzgerald 500 ug 444 EUR

Malaria PLDH PAN Antibody

10-2900 Fitzgerald 1 mg 134 EUR

Malaria PLDH PAN Antibody

10-2901 Fitzgerald 1 mg 134 EUR

Malaria pan pLDH antibody

10-2697 Fitzgerald 1 mg 125 EUR

Malaria Cs Mosaic Protein

20-abx260295 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

Malaria Antigen ELISA Kit

DEIA2220 Creative Diagnostics 192T 971.25 EUR

Truenat™ Malaria Pv/Pf

601010005 Molbio Diagnostics Private Limited 5T 85 EUR

Truenat™ Malaria Pv/Pf

601010020 Molbio Diagnostics Private Limited 20T 340 EUR

Truenat™ Malaria Pv/Pf

601010050 Molbio Diagnostics Private Limited 50T 850 EUR

Malaria pf/pv Ab Cassette

INV-911 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.47 EUR

Malaria Cs Mosaic (Recombinant)

22060547-1 Glycomatrix 100 µg 264.47 EUR

Recombinant Malaria Cs Mosaic

7-07090 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Malaria Cs Mosaic

7-07091 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Malaria Cs Mosaic

7-07092 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Human Malaria antibody (anti-Malaria-Ab) ELISA Kit

SL2814Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Recombinant Malaria PAN-pLDH

DAGA-287 Creative Diagnostics 1 mg 1243.2 EUR

Malaria Vivax MSP1 Recombinant

rAP-5440 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Human Malaria IgM  ELISA Kit

SL3733Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Malaria Protein HSP (Recombinant)

22060548-1 Glycomatrix 100 µg 264.47 EUR

Recombinant Malaria Protein HSP70

7-07087 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Malaria Protein HSP70

7-07088 CHI Scientific 500µg Ask for price

Recombinant Malaria Protein HSP70

7-07089 CHI Scientific 1000µg Ask for price

Malaria Falciparum MSP1 Recombinant

rAP-5441 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

Plasmodium falciparum (Malaria), Antibody

GWB-39BC42 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Plasmodium falciparum (Malaria), Antibody

GWB-1FDBA4 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Human anti malaria igG ELISA Kit

SL2781Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Recombinant Malaria Antigen Pan [His]

DAGA-3016 Creative Diagnostics 1mg 2886 EUR

OAEF00424-1MG - Malaria (pLDH) Antibody

OAEF00424-1MG Aviva Systems Biology 1mg 282 EUR

OAEF00425-1MG - Malaria (pLDH) Antibody

OAEF00425-1MG Aviva Systems Biology 1mg 282 EUR

Hi-PCR® Malaria Probe PCR Kit

MBPCR111-10R EWC Diagnostics 1 unit 103.02 EUR

Hi-PCR® Malaria Probe PCR Kit

MBPCR111-50R EWC Diagnostics 1 unit 456.38 EUR

MALARIA DETECTION KIT-REAL TIME PCR

MBPCR092-10R EWC Diagnostics 1 unit 46.44 EUR

OAIA00469-1MG - Malaria HRP II Antibody

OAIA00469-1MG Aviva Systems Biology 1.0mg 389 EUR

OAIA00470-1MG - Malaria HRP II Antibody

OAIA00470-1MG Aviva Systems Biology 1.0mg 389 EUR

Plasmodium falciparum (malaria) Antibody (HRP2)

GWB-T00774 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Hi-PCR® Palm Malaria Detection Kit

MBPCR035-50R EWC Diagnostics 1 unit 106.52 EUR

pf-HDAC1, Malaria, His-tag, FLAG-tag

50063 BPS Bioscience 20 µg 440 EUR

OAEF00133-1MG - Malaria (pf-pLDH) Antibody

OAEF00133-1MG Aviva Systems Biology 1mg 282 EUR

OAEF00131-1MG - Malaria (pan-pLDH) Antibody

OAEF00131-1MG Aviva Systems Biology 1mg 282 EUR

OAEF00134-1MG - Malaria (pan-pLDH) Antibody

OAEF00134-1MG Aviva Systems Biology 1mg 282 EUR

OAEF00315-1MG - Malaria (pan-pLDH) Antibody

OAEF00315-1MG Aviva Systems Biology 1mg 439 EUR

OAEF00316-1MG - Malaria (pan-pLDH) Antibody

OAEF00316-1MG Aviva Systems Biology 1mg 439 EUR

OAEF00129-1MG - Malaria (pf-HRP-2) Antibody

OAEF00129-1MG Aviva Systems Biology 1mg 236 EUR

OAEF00130-1MG - Malaria (pf-HRP-2) Antibody

OAEF00130-1MG Aviva Systems Biology 1mg 236 EUR

OAEF00311-1MG - Malaria (pf-HRP-2) Antibody

OAEF00311-1MG Aviva Systems Biology 1mg 282 EUR

OAEF00312-1MG - Malaria (pf-HRP-2) Antibody

OAEF00312-1MG Aviva Systems Biology 1mg 282 EUR

OAEF00529-1MG - Malaria (pf-HRP-2) Antibody

OAEF00529-1MG Aviva Systems Biology 1mg 282 EUR

OAEF00530-1MG - Malaria (pf-HRP-2) Antibody

OAEF00530-1MG Aviva Systems Biology 1mg 282 EUR

OAEF00531-1MG - Malaria (pf-HRP-2) Antibody

OAEF00531-1MG Aviva Systems Biology 1mg 282 EUR

OAEF00825-1MG - Malaria (pf-HRP-2) Antibody

OAEF00825-1MG Aviva Systems Biology 1mg 236 EUR

OAEF00826-1MG - Malaria (pf-HRP-2) Antibody

OAEF00826-1MG Aviva Systems Biology 1mg 236 EUR

Hi-PCR® Malaria Semi-Q PCR Kit (Multiple

MBPCR016-10R EWC Diagnostics 1 unit 42.24 EUR

Hi-PCR® Malaria Semi-Q PCR Kit (Multiple

MBPCR016-50R EWC Diagnostics 1 unit 167.96 EUR

MSP-1 P2, Malaria Merozoite Surface Peptide – 1

5-01565 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

MSP-1 P2, Malaria Merozoite Surface Peptide – 1

abx266874-1ml Abbexa 1 ml 500 EUR

MSP-1 P2, Malaria Merozoite Surface Peptide – 1

abx266874-200l Abbexa 200 µl 237.5 EUR

Malaria LDH mouse monoclonal antibody, clone B1423M

AM32473PU-N Origene Technologies GmbH 1 mg Ask for price

OPEF01673-1MG - Recombinant Malaria (pv-LDH) Antigen

OPEF01673-1MG Aviva Systems Biology 1mg 1112 EUR

Recombinant Plasmodium Vivax malaria CSP pv Protein [GST]

VAng-Wyb7865-1mg Creative Biolabs 1 mg 7302 EUR

OAIA00468-500UG - Malaria HRP II Antibody - HRP Conjugated

OAIA00468-500UG Aviva Systems Biology 0.5mg 309 EUR

OPEF01560-1MG - Recombinant Malaria (pf-HRP-2) Antigen

OPEF01560-1MG Aviva Systems Biology 1mg 1112 EUR

Recombinant Plasmodium Vivax Malaria pLDH pv Protein [His]

VAng-Wyb7866-100g Creative Biolabs 100 µg 3046.8 EUR

Recombinant Plasmodium Vivax Malaria pLDH pv Protein [His]

VAng-Wyb7866-1mg Creative Biolabs 1 mg 9216 EUR

Recombinant other Malaria Pf. MSP1 Protein, His, E.coli-1mg

QP12631-1mg EnQuireBio 1mg 1513.2 EUR

Recombinant other Malaria Pv. MSP1 Protein, GST, E.coli-1mg

QP12632-1mg EnQuireBio 1mg 1513.2 EUR

OPEF01551-100UG - Recombinant Malaria (pf-HRP-2) Antigen

OPEF01551-100UG Aviva Systems Biology 100ug 628 EUR

Recombinant other Malaria Pf. MSP1 Protein, His, E.coli-100ug

QP12631-100ug EnQuireBio 100ug 261.6 EUR

Recombinant other Malaria Pf. MSP1 Protein, His, E.coli-500ug

QP12631-500ug EnQuireBio 500ug 795.6 EUR

Recombinant other Malaria Pv. MSP1 Protein, GST, E.coli-100ug

QP12632-100ug EnQuireBio 100ug 261.6 EUR

Recombinant other Malaria Pv. MSP1 Protein, GST, E.coli-500ug

QP12632-500ug EnQuireBio 500ug 795.6 EUR

Custom Testing of Samples for Antibodies (IgA/IgG/IgM) to Malaria Proteins (CSP/MSP-1/MSP-2/DBL5/VAR2CSA) by ELISA

970-400-CUX Alpha Diagnostics Custom Ask for price

Malaria P. falciparum Culture Panel W2 (Type B) (16 X 200 µL)

KZMC043 Zeptometrix 16 X 200 µL 589.15 EUR

Mouse Anti-Merozoite surface protein-1 (MSP-1; P. falciparum/malaria vaccine) IgG ELISA kit, 96 tests, Quantitative

970-320-MSG Alpha Diagnostics 1 Kit 1000.8 EUR

Mouse Anti-Merozoite surface protein-1 (MSP-1; P. falciparum/malaria vaccine) IgM ELISA kit, 96 tests, Quantitative

970-330-MSM Alpha Diagnostics 1 Kit 1000.8 EUR

Human Anti-Merozoite surface protein-1 (MSP-1; P. falciparum/malaria vaccine) IgG ELISA kit, 96 tests, Quantitative

970-360-HMG Alpha Diagnostics 1 Kit 1000.8 EUR

Human Anti-Merozoite surface protein-1 (MSP-1; P. falciparum/malaria vaccine) IgM ELISA kit, 96 tests, Quantitative

970-370-HMM Alpha Diagnostics 1 Kit 1000.8 EUR

Malaria P. falciparum Culture Panel PH1 (Type C) (16 X 200 µL)

KZMC045 Zeptometrix 16 X 200 µL 589.15 EUR

Plasmodium falciparum (malaria) Antibody (Histidine-Rich Protein 2)

GWB-T00772 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Plasmodium falciparum (malaria) Antibody (Histidine-Rich Protein 2)

GWB-T00773 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Plasmodium vivax CSP protein, Recombinant (malaria CSP pv) Protein

GWB-T00016 GenWay Biotech 1mg Ask for price

Malaria P. falciparum Culture Panel FCQ79 (Type A) (16 X 200 µL)

KZMC041 Zeptometrix 16 X 200 µL 589.15 EUR

Malaria P. falciparum Culture Panel Borneo (Type C) (16 X 200 µL)

KZMC046 Zeptometrix 16 X 200 µL 589.15 EUR

Rabbit Anti-Merozoite surface protein-1 (MSP-1; P. falciparum/malaria vaccine) IgG ELISA kit, 96 tests, Quantitative

970-340-RMG Alpha Diagnostics 1 Kit 1000.8 EUR

Rabbit Anti-Merozoite surface protein-1 (MSP-1; P. falciparum/malaria vaccine) IgM ELISA kit, 96 tests, Quantitative

970-350-RMM Alpha Diagnostics 1 Kit 1000.8 EUR

Recombinant Plasmodium Falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein 2

DAG483 Creative Diagnostics 1mg 3384 EUR

Malaria P. falciparum Culture Panel Benin I(Type A) (16 X 200 µL)

KZMC042 Zeptometrix 16 X 200 µL 589.15 EUR

Malaria P. falciparum Culture Panel Santa Lucia (Type B) (16 X 200 µL)

KZMC044 Zeptometrix 16 X 200 µL 589.15 EUR

DABCYL-ERNleFLSFP-EDANS, Malaria Aspartyl Proteinase FRET Substrate I

MAPF15-P-5 Alpha Diagnostics 5 mg 1512 EUR

Plasmodium vivax MSP-1 protein, Recombinant (Malaria MSP-1, pv) Protein

GWB-T00026 GenWay Biotech 1mg Ask for price

DABCYL-GABA-ERMFLSFP-EDANS, Hemoglobin, 3037a, Malaria FRET Substrate II

HBG25-P Alpha Diagnostics 1 mg 489.6 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein-2 (HRP-2) Protein

abx024068-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein-2 (HRP-2) Protein

abx024068-80l Abbexa 80 µl 1550 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein-2 (HRP-2) Antibody

abx024109-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein-2 (HRP-2) Antibody

abx024110-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein-2 (HRP-2) Antibody

abx024111-1mg Abbexa 1 mg 760.8 EUR

DABCYL-GABA-ALERMFLSFP-EDANS, Hemoglobin, 2837a, Malaria FRET Substrate III

HBG31-P Alpha Diagnostics 1 mg 489.6 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein-2 (HRP-2) Antibody

abx024109-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein-2 (HRP-2) Antibody

abx024109-80l Abbexa 80 µl 887.5 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein-2 (HRP-2) Antibody

abx024110-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein-2 (HRP-2) Antibody

abx024110-80l Abbexa 80 µl 887.5 EUR

Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein-2 (HRP-2) Antibody

abx024111-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein-2 (HRP-2) Antibody

abx024111-80l Abbexa 80 µl 812.5 EUR

Recombinant Plasmodium Falciparum Malaria Cs Mosaic Protein (aa 107-129, 334-351)

VAng-Wyb6561-10g Creative Biolabs 10 µg 802.8 EUR

Recombinant Plasmodium Falciparum Malaria Cs Mosaic Protein (aa 107-129, 334-351)

VAng-Wyb6561-1mg Creative Biolabs 1 mg 4084.8 EUR

Recombinant Plasmodium Falciparum Malaria Cs Mosaic Protein (aa 107-129, 334-351)

VAng-Wyb6561-500g Creative Biolabs 500 µg 2188.8 EUR

Plasmodium falciparum (malaria) Histidine-Rich Protein 2 (HRP-2), Recombinant Protein

GWB-T00013 GenWay Biotech 1mg Ask for price

Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein-2 (HRP-2) Protein (Recombinant)

abx024068-100ug Abbexa 100 ug 1629.6 EUR

Mouse anti Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein 2 Monoclonal Antibody

DCAB-TJ097 Creative Diagnostics 0.1 mg 826.8 EUR

GWB-MA0166-1MG - Plasmodium falciparum (Malaria) Histidine-Rich Protein (HRP-2) Antibody

GWB-MA0166-1MG Aviva Systems Biology 1mg 859 EUR

DABCYL-ERNleFLSFP-EDANS, Malaria Aspartyl Proteinase FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) Substrate I

MAPF15-P Alpha Diagnostics 1 mg 416.4 EUR

Human Anti-Merozoite surface protein-1 (MSP-1; P. falciparum/malaria vaccine) IgG antiserum negative control

970-360-01N Alpha Diagnostics 1 ml 196.8 EUR

Human Anti-Merozoite surface protein-1 (MSP-1; P. falciparum/malaria vaccine) IgG antiserum positive control

970-360-02P Alpha Diagnostics 1 ml 270 EUR

Human Anti-Merozoite surface protein-1 (MSP-1; P. falciparum/malaria vaccine) IgM antiserum negative control

970-370-01N Alpha Diagnostics 1 ml 196.8 EUR

Human Anti-Merozoite surface protein-1 (MSP-1; P. falciparum/malaria vaccine) IgM antiserum positive control

970-370-02P Alpha Diagnostics 1 ml 270 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-40tests Accu test 40 tests 385.2 EUR

Malarial Parasite - Kit

K011-1KT EWC Diagnostics 1 unit 6.94 EUR

Malarial Parasite - Kit

K011L-1KT EWC Diagnostics 1 unit 23.97 EUR

Malarial Parasite -Kit

K049-1KT EWC Diagnostics 1 unit 9.61 EUR

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

GEN-402-25tests All test 25 tests 292.8 EUR

QPCR Kit DNA Plasmodium malariae

MOL8276 Scientific Laboratory Supplies EACH 772.92 EUR

MSP-1 P2, Malaria Merozoite Surface Peptide ? 1 (AA: Gly-Tyr-Arg-Lys-Pro-Leu-Asp-Asn-Ile-Lys-Asp-Asn-Val-Gly-Lys-Met-Glu-Asp-Tyr-Ile-Lys-Lys) (MW: 2625.07)

SP-88358-1 Alpha Diagnostics 1 mg 242.4 EUR

Recombinant Plasmodium Malariae CS Protein (aa 16-429)

VAng-Wyb7830-100gBaculovirus Creative Biolabs 100 µg (Baculovirus) 5504.4 EUR

Recombinant Plasmodium Malariae CS Protein (aa 16-429)

VAng-Wyb7830-500gBaculovirus Creative Biolabs 500 µg (Baculovirus) 7137.6 EUR

Recombinant Plasmodium Malariae CS Protein (aa 16-429)

VAng-Wyb7830-50gBaculovirus Creative Biolabs 50 µg (Baculovirus) 3820.8 EUR

pf-HDAC-1, Active Malarial Recombinant Protein

GWB-403A1F GenWay Biotech 20ug Ask for price

Recombinant Plasmodium Malariae SODB Protein (aa 1-198)

VAng-Wyb7831-100gBaculovirus Creative Biolabs 100 µg (Baculovirus) 4629.6 EUR

Recombinant Plasmodium Malariae SODB Protein (aa 1-198)

VAng-Wyb7831-500gBaculovirus Creative Biolabs 500 µg (Baculovirus) 6032.4 EUR

Recombinant Plasmodium Malariae SODB Protein (aa 1-198)

VAng-Wyb7831-50gBaculovirus Creative Biolabs 50 µg (Baculovirus) 3244.8 EUR

genesig Real-time PCR detection kit for Plasmodium malariae

Z-Path-P-malariae Novacyt Group 150 tests 808 EUR

genesig Std Real-time PCR detection kit, Plasmodium malariae

Z-Path-P-malariae-std Novacyt Group 150 tests 602 EUR

Malachite Green Rapid Test Kit

abx092041-100l Abbexa 100 µl 225 EUR

Malachite Green Rapid Test Kit

abx092041-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Malachite Green Rapid Test Kit

abx092041-200l Abbexa 200 µl 731.25 EUR

Malachite green rapid test strips

LSY-20005-2 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 10 test/kit Ask for price

Sign 210X148 Now Wash Your Ha..

M25CS Scientific Laboratory Supplies EACH 5.39 EUR

Rat MDH1(Malate Dehydrogenase 1) ELISA Kit

ER1146 FN Test 96T 628.92 EUR

Sign 210X148 Now Wash Your Ha.. - EACH

M25CR Scientific Laboratory Supplies EACH 11.75 EUR

Malachite Green Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092041-10tests Abbexa 10 tests 360 EUR

Human TES(Testin) ELISA Kit

EH1738 FN Test 96T 681.12 EUR

Human MDH2(Malate dehydrogenase, mitochondrial) ELISA Kit

EH0948 FN Test 96T 681.12 EUR

T(Testosterone) ELISA Kit

EU0400 FN Test 96T 571.5 EUR

Rat T(Testosterone) ELISA Kit

ER1462 FN Test 96T 628.92 EUR

Recombinant human Testin

P2531 FN Test 100ug Ask for price

Human Testosterone ELISA Kit

EH4850 FN Test 96T 628.92 EUR

Mouse Testosterone ELISA Kit

EM1850 FN Test 96T 628.92 EUR

Human SPOCK2(Testican-2) ELISA Kit

EH2271 FN Test 96T 681.12 EUR

Bovine T(Testosterone) ELISA Kit

EB0049 FN Test 96T 681.12 EUR

Recombinant human Testican-2

P1475 FN Test 100ug Ask for price

Human TEX101(testis expressed 101) ELISA Kit

EH12903 FN Test 96T 681.12 EUR

Human F-TESTO(Free Testoterone) ELISA Kit

EH3092 FN Test 96T 571.5 EUR

TEST TUBE RACK, 12 PLACES, 25 MM, NO-WIRE

R662 PhytoTechnology Laboratories 1EA 27.45 EUR

Recombinant human Testis-specific Y-encoded-like protein 5

P1359 FN Test 100ug Ask for price

Recombinant human Protein disulfide-isomerase-like protein of the testis

P2148 FN Test 100ug Ask for price

Human PDHA2(Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, testis-specific form, mitochondrial) ELISA Kit

EH1149 FN Test 96T 681.12 EUR

Rat Pdha2(Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, testis-specific form, mitochondrial) ELISA Kit

ER0417 FN Test 96T 681.12 EUR

COVID-19 RNA Test, 1 test/pack

U20250 USTAR Biotechnologies (Hangzhou) test Ask for price

HBsAg Test Card (Test in Whole Blood)

HBsAg-214 Innovation Biotech 4.0mm (strip in a card) 25cards/box 0.2 EUR

HBsAg Test Strip (Test in Whole Blood)

HBsAg-213 Innovation Biotech 3.0mm (single pouch) 100pouches/box 0.1 EUR

Soil Micronutrient Test Kit (Six Test Pa

K095L-1KT EWC Diagnostics 1 unit 83.1 EUR

Soil Micronutrient Test Kit (Six Test Pa

K095M-1KT EWC Diagnostics 1 unit 50.75 EUR

Melamine Rapid Test Kit Card (test cassette)

C400002 Ring Biotechnology Co 50T 85 EUR

Malignant melanoma test tissue array

T385b TissueArray each 66 EUR

TruStrip RDT Malachite green rapid test strips, results is 2-10 mins, 50 strips/pk

DE-100280-RDT Alpha Diagnostics 1 pk Ask for price

Test Product

ZX001 AAT Bioquest 1mg Ask for price

Test Product

ZX002 AAT Bioquest 5mg Ask for price

Test product

testttt National Diagnostics 0 Ask for price

Human Male Fertility Rapid Test Kit

abx472007-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human Male Fertility Rapid Test Kit

abx472007-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price
Przeanalizowano dwieście czterdzieści sześć próbek, w tym 14 (5,7%) dało wynik pozytywny na obecność  malarii falciparum w rozmazie grubym . Czułość  Binax -M w porównaniu z rozmazem grubym wynosiła 85,7% (95% CI: 57,2-98,2), swoistość 97,8% (95% CI: 94,9-99,3), dodatnie i ujemne wartości predykcyjne wynosiły 70,6% (95% CI: 44,0- 89,7) i 99,1% (95% CI: 96,8-99,9). Szybki  test diagnostyczny  dokładnie wykluczył  występowanie malarii  w punkcie opieki, ułatwiając odpowiednie postępowanie kliniczne i zapobiegając niepotrzebnej terapii przeciwmalarycznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *